beslenme metabolizma ve enerji

advertisement
BESLENME, METABOLİZMA VE
ENERJİ
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK
ADÜ TIP FAKÜLTESİ
Biyokimya AD
Beslenme
Büyüme, gelişme ve yaşamın sürdürülmesi için
ekzojen maddelerin sağlanması
besinler
Beslenme için gerekli yiyecek ve içecekler
besin maddeleri
Besinlerde bulunan maddeler (substratlar)
Sindirilmeyenler
Sindirilenler
Sindirilebilen besin maddeleri
• enerji substratları
• yapı substratları
• etki substratları
Enerji substratları
• 1) Nişasta ve glikojen gibi polimer
karbonhidratlar,
• 2) Sakkaroz ve laktoz gibi dimer
karbonhidratlar,
• 3) Trigliseridler şeklindeki yağlar,
• 4) Proteinler,
• 5) Glukoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi,
gliserol ve amino asitler gibi monomerler
Yapı substratları
1) Heksozlar ve aminoheksozlar, glikoprotein yapısı,
membran
glikolipidleri,
mukopolisakkaritler
için
gereklidirler.
2) Gliserol, sfingozin, kolin, kolesterol, doymuş ve
doymamış yağ asitleri, membran lipidleri için gereklidirler.
3) Amino asitler, membran proteinleri ve tüm enzimler için
gereklidirler.
4) Pürin ve pirimidin bazlarıyla pentozlar, nükleik asitler
ve nükleotid yapısındaki koenzimler için gereklidirler.
5) Kalsiyum ve inorganik fosfor gibi mineraller, kemik
yapısı için gereklidirler
Etki substratları
1) Vitaminler,
2) Makroelementler,
3) İz elementler,
4) Su
Besinlerin değeri ile ilgili
kriterler
• kalori değeri
• sentez değeri
• katalitik değeri
•Yararlanma değeri
Besinlerin kalori değeri
Enerji çoğu zaman bir ısı enerjisi birimi olan
kilokalori (kcal) ile ölçülmektedir.
Karbonhidrat, protein ve yağların kalori içerikleri
farklıdır:
Karbonhidrat ve proteinlerin 1 gramı 4 kcal
verir
Yağların 1 gramı 9 kcal verir.
Besinlerin kalori içeriğine göre diyet
türleri
Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek
miktarda enerji içeren diyet izokalorik diyet olarak
tanımlanır
Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek
miktardan daha az enerji içeren diyet hipokalorik diyet
olarak tanımlanır
Günlük iş metabolizması ve ısı ihtiyaçlarını karşılayabilecek
miktardan daha fazla enerji içeren diyet hiperkalorik diyet
olarak tanımlanır
Besinlerin sentez değeri
Vücut için gerekli olan besin maddelerinin
bir kısmı metabolizma sırasında sentez
edildiği halde bir kısmı sentez edilmez ki
bunların mutlaka dışarıdan alınması gerekir.
Organizmada sentezlenemeyen, dışarıdan alınması
zorunlu olan maddeler esansiyel maddeler olarak
tanımlanırlar.
Besinlerin esansiyel madde içeriği, sentez
değerini ifade eder.
Linoleik asit, linolenik asit ve araşidonik
asit, esansiyel yağ asitleridirler.
Valin, lösin, izolösin, treonin, metiyonin,
lizin, fenilalanin, triptofan ve küçük çocuklar
için histidin ile arjinin esansiyel amino
asitlerdir.
Mineraller de organizmada sentezlenemezler;
dışarıdan alınmaları zorunlu yani esansiyel
maddelerdir.
Besinlerin katalitik değeri
Besinlerin etki substratı içeriği, katalitik
değeri ifade eder.
Normal beslenmede diyet, etki
substratlarını yeterli miktarda içermelidir
Besinlerin yararlanma değeri
Besinlerin vücuda alınabilen besin
maddesi içeriği yararlanma değerini ifade
eder.
Yararlanma değeri hayvansal besinlerde
%95 ve bitkisel besinlerde %70-85
arasındadır.
Besinlerin yararlanma değeri,
hazırlanma şekline göre değişmektedir
Son yıllarda sağlıklı beslenmede gıdalarda
çeşitliliğin gerekliliği ön plana çıkmış ve dengeli
beslenme için bir gıda piramidi önerilmiştir.
Sindirim ve
emilim
Beslenme ile alınan
besinlerin mekanik
olarak ve
içerdikleri besin
maddelerinin
enzimatik olarak
parçalanmaları ve
oluşan
monomerlerin kana
alınması
Karbonhidratların sindirim ve
emilimi
Nişasta ve glikojen tükürükteki -amilaz
etkisiyle ağızda enzimatik olarak parçalanmaya
başlar.
Pankreas -amilazı ve ince bağırsak 1,6glikozidazı etkisiyle karbonhidrat sindirimi
devam eder.
Disakkaritler, ince bağırsak epitel hücresi zarında
yerleşik uygun disakkaridazlar tarafından
tutulurlar.
Lipidlerin sindirim ve emilimi
Nötralize kimus içindeki lipidlerin ince bağırsakta
sindiriminde ilk basamak emülsiyon oluşumudur.
Lipid sindiriminin ikinci basamağında emülsiyon
partiküllerine safra tuzlarının katılmasıyla 16-20
Ao çapında miseller oluşur.
Misellerdeki lipidlere enzimlerin etkisi sonucu
lipidler hidrolitik olarak parçalanırlar.
Trigliseridlerin hidrolizini katalize eden enzim, pankreas
tarafından salgılanan ve optimal etkisini pH 7-9’da
gösteren pankreatik lipazdır.
Proteinlerin sindirim ve emilimi
Hayvansal gıdalar ve baklagiller gibi bitkisel
gıdalarla alınan proteinler, midede ısı ve HCl
etkisiyle denatüre olurlar, midede ve ince
bağırsaklarda proteinaz (pepsin, tripsin,
kimotripsin, elastaz) ve peptidazlar
(karboksipeptidaz, aminopeptidaz) yardımıyla
parçalanırlar.
Proteinazlar ve peptidazlar mide ve bağırsak
mukoza hücrelerinde, pankreas hücrelerinde,
aktif olmayan proenzim (zimojen) şeklinde
oluşurlar ve salgılandıktan sonra parçalanma
suretiyle aktif hale gelirler
Su ve elektrolit emilimi
Organizmada hücre içinde veya
vücut sıvılarında iyon şeklinde
bulunan elementler,
elektrolitler olarak
adlandırılırlar. Organizmada
bulunan elektrolitler, Na+, K+,
Ca2+, Mg2+ gibi katyon şeklinde
veya Cl, HCO3, HPO42, SO4
gibi anyon şeklindedirler
Su ve elektrolitler villuslardaki
epitel hücrelerinden absorbe
edilirken kriptlerden de sekrete
edilmektedir.
Demir gibi bazı mineraller,
özel emilim
mekanizmalarıyla emilirler
Vitaminlerin emilimi
Vitamin B12 dışındaki suda çözünen vitaminler
ince bağırsağın üst kısmından emilirler. B12
vitamini özel bir emilim mekanizmasıyla
emilir, emilimi için mideden salgılanan
intrinsik faktöre gereksinim vardır.
Yağda çözünen vitaminler lipidlerle birlikte
emilirler
Metabolizma
Canlıda oluşan ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların
tümüne birden metabolizma adı verilmektedir
Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz
içerir; bu iki faz arasındaki bağlantıyı amfibolik yollar sağlar
Enerjinin transformasyonu
Her canlı hücre bir enerji
transformatörüdür.
Canlı hücre, dışarıdan aldığı
kimyasal veya fiziksel
enerjiyi, geliştirdiği bir
sistemle, (~) şeklinde
sembolize edilen ve ATP ile
taşınan biyolojik enerjiye
çevirir; daha sonra da
ATP’yi kullanarak kimyasal
iş, ozmotik iş ve mekanik iş
üretir.
Biyolojik enerji dönüşümleri
termodinamik yasalara uygun
olarak gerçekleşmektedir.
Termodinamikte kavramlar
Termodinamikte bir organizma, bir hücre veya
birbiri ile reaksiyona giren iki madde, sistem olarak
tanımlanır. Bir sistem, bir çevre içinde yer
almaktadır. Sistem ve çevrenin ikisi birlikte de evreni
oluştururlar
•
•
•
•
enerji (E)
entalpi (H)
entropi (S)
serbest enerji (G)
de önemli termodinamik kavramlardır
Enerji (E)
İş yapma kabiliyetidir.
Birimi joule (4,187 J = 1 cal)
Her molekülün bir enerjisi vardır.
aA + bB  cC +dD
Kimyasal reaksiyonlar sırasında substratlar ve
ürünlerde enerji değişimi (E) olur.
Entalpi (H)
enerji ile ilişkili bir durum fonksiyonudur;
kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon sisteminin ısı
içeriğini tanımlar.
Bir kimyasal reaksiyon sırasında çevreye ısı
yayılıyor veya çevreden ısı alınıyorsa reaksiyon
sisteminde entalpi değişimi (H) olmaktadır.
H negatif () ise yani sistem çevreye ısı
yayıyorsa, reaksiyon ekzotermik
reaksiyondur
H pozitif (+) ise yani sistem çevreden ısı
alıyorsa, reaksiyon endotermik reaksiyondur
Entropi (S)
Bir sistemdeki rasgelelik veya düzensizliğin
kantitatif ifadesidir.
Bir kimyasal reaksiyonun
ürünlerinin substratlardan
daha kompleks ve daha
düzensiz olmaları
durumunda sistemin
entropisinin arttığı [entropi
değişimi (S) pozitif (+) ]
kabul edilmektedir.
Bir kimyasal reaksiyonun
ürünlerinin substratlardan daha
az kompleks ve daha az
düzensiz olmaları durumunda
sistemin entropisinin azaldığı
[entropi değişimi (S) negatif
()] kabul edilmektedir.
Serbest enerji (G)
(Gibbs serbest enerjisi)
iş yapmak için kullanılabilir enerjidir.
Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon sisteminin serbest
enerjisi değişir (serbest enerji değişimi G sembolü ile
ifade edilir). Bu değişiklik iş yapılmasıyla birlikte olur
[G negatif (G<0)] ise
reaksiyon ekzergoniktir ve
yazıldığı şekilde soldan sağa
doğru kendiliğinden ilerler.
[G pozitif (G>0)] ise
reaksiyon endergoniktir
ve yazıldığı şekilde
kendiliğinden ilerlemez.
Aktivasyon enerjisi
Termodinamik olarak elverişli bazı reaksiyonlar,
ölçülebilecek hızda gerçekleşmez. Reaksiyonunun
başlaması için aktivasyon enerjisi diye tanımlanan
bir miktar enerji gereklidir
Termodinamiğin birinci yasası
Bir sistemin enerjisinde herhangi bir değişiklik
çevrede eşit ve zıt bir değişikliği gerektirir
Herhangi fiziksel
veya kimyasal
değişimde enerjinin
biçimi değişebilir,
fakat
Evrendeki total enerji
miktarı sabit kalır
Termodinamiğin ikinci yasası
Kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir
süreçte sistem ve çevrenin total entropisi artar.
“Evren
kaçınılmaz
olarak
düzenli
durumdan
daha düzensiz
duruma
gider.”
Standart serbest enerji
değişikliği
Kimyasal reaksiyonlar için 298oK (25oC) sıcaklık, 1
atmosfer basınç, pH=0 (H+=1M) ve her komponent
için 1 M konsantrasyon şartları, standart şartlar olarak
belirlenmiştir.
Biyolojik sistemlerde enerji taşıyıcısı
Bütün canlılarda
ekzergonik ve endergonik
olaylar arasında biyolojik
enerjinin taşınmasında,
yüksek enerjili fosfat
bileşiği olan adenozin
trifosfat (ATP) molekülü
rol oynamaktadır
Hücre enerji metabolizması ve
ATP oluşumu
Hücre enerji metabolizması, anaerop hücreler ve
aerop hücrelerde farklılık gösterir.
Anaerop hücrelerde ATP oluşumu
Aerop hücrelerde ATP oluşumu
Mitokondriyal solunum zincirinin protein
komponentleri, kendilerine özel bileşime sahip
dört multienzim kompleksidir.
Download