Müzeler *ç Hizmetler Yönetmeli*i

advertisement
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK HİZMETLER YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda hafif ve ağır silah, hafif ve ağır silah
mühimmatı, roket ve patlayıcı maddeler, sevk barutları, roket yakıtları, piroteknik ve diğer
kimyasal maddelerin üretim, teslimat ve teslimat sonrası süreçlerini izlemek, kalite, iş sağlığı
ve güvenliği, çevre, enerji, verimlilik konularında merkez birimleri ile işletme/fabrika
müdürlüklerine teknik destek vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak için yürütülen
faaliyetlerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; MKE Kurumunun merkez ve taşra birimlerinde verilecek
teknik destek ve hizmetler ile bunlara ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve
işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
b) Alt işveren: İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
c) Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden
kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici
depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dahil geri
kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini,
ç) Başkanlık: Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
d) Çevre yönetimi: Doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımı ve
gelişimini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve
stratejilerin uygulanması sürecini,
e) Emisyon ölçümü: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma
ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler
sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerinin ölçülmesini,
f) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin
azaltılmasını,
g) Feragat: Üretim sırasında veya hükümet kabulleri sırasında, ürünün onaylanmış
konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliği sağlayamadığı tespit edilen ancak,
"olduğu gibi kullanılması" veya onaylanmış yöntemlere göre onarıldıktan sonra
kullanılabileceği düşünülen sapmaları kabul etmek için verilen yazılı onayı,
ğ) Garanti: Üretim sırasında ve son kontroller sırasında fark edilemeyen eksikliklerin,
ürünün kullanılması sırasında ortaya çıkması durumunda, üretici firma sorumluluğunda
eksikliğin giderilmesi uygulamasını,
1
h) İş sağlığı ve güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki
fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin
ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalını,
ı) İş sağlığı ve güvenliği kurulu: Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kurulu,
i) Kalite: Ürün veya hizmetin belirlenen veya olası ihtiyaçları karşılama kabiliyetine
dayanan özelliklerin toplamını,
j) Kalite yönetim Sistemi: Amaçlanan kaliteye ulaşmak için ilerletilen tüm süreçleri,
açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütününü,
k) Kalite planı (KP): Belirli bir proje, ürün, proses veya sözleşme ile ilgili olarak hangi
prosedürlerin ve ilgili kaynakların, kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını tanımlayan
dokümanı,
l) Kişi güvenlik belgesi: Personelin, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye,
bilmesi gereken prensibi çerçevesinde nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği
gizlilik dereceli yerlere giriş iznini sağlayan belgeyi,
m) Konfigürasyon: Mevcut veya planlanmış bir ürünün (donanım veya yazılım), teknik
dokümanlarda tanımlanmış olan ve kendisinin sahip olduğu fonksiyonel ve fiziksel
özelliklerinin tümünü,
n) Konfigürasyon yönetim planı: Ürünün ömür devri boyunca fonksiyonel ve fiziksel
konfigürasyonunun yönetimi (konfigürasyon tanımlama, kontrol, denetim, durum tespiti ve veri
yönetimi) için oluşturulan organizasyonu ve yöntemleri tanımlayan planı,
o) Kontrole tabi liste: Millî Savunma Bakanlığınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
görüşleri alındıktan sonra tespit edilen ve her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yıl içerisinde
Resmî Gazete’de ilân olunan kontrole tabi harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve
bunlara ait yedek parçalar, patlayıcı maddeler ve bunlara ait teknolojilere ilişkin listeyi,
ö) Kurum: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,
p) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük birimlerini,
r) Mühendislik değişikliği: Teknik dokümanlarda tanımlanan fonksiyonel ve fiziksel
özelliklerde, kullanılan üretim yöntemlerinde ve diğer konfigürasyon dokümanlarında onaylı
düzeltme ve yenilik yapılmasını,
s) Mühendislik değişiklik teklifi (MDT): Ürünün ömür devri boyunca onaylı
konfigürasyonunda bir değişiklik olması durumunda müşteri veya fabrika tarafından
mühendislik değişiklik teklifi (MDT)’nde bulunulmasını,
ş) Müşteri: Ürün veya hizmetleri satın alan kişi veya kuruluşları,
t) Proje yönetim makamı: Müşterinin proje ile ilgili kendi içinden projeyi takip etmek
ve yönetmek amacıyla seçtiği birim(ler)i,
u) Proje yönetim planı (PYP): Projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için
kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesine ilişkin
hazırlanan dokümanı,
ü) Proje yönetimi uygulama ilkeleri (PYUİ): Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının
yüksek standart ve kalitede üretiminin sağlanması, bu alanda yapılan yatırımlardan en yüksek
verimin alınabilmesi, üretilen ürünlerin yurt dışına satışının sağlanması, yeni projeler
kapsamında yapılacak yatırımların en uygun alanlara yönlendirilebilmesi amacıyla ürün
kalifikasyonu, üretim hattı kalifikasyonu, konfigürasyon yönetimi, kalitenin temini, seri
üretimin icrası ve ürünün ömür devri boyunca izlenmesi gibi hususların, çağdaş proje
yönetiminin unsurları olarak bir bütünlük içerisinde uygulanmasının sağlanması için Milli
Savunma Bakanlığı (MSB) ile Kurum arasında imzalanan tedarik sözleşmelerine Ek olarak
konulmak üzere hazırlanan ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kurum tarafından
sözleşme konusu her bir ürünün üretimi sürecinde uygulanması gereken hususları,
2
v) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,
y) Risk değerlendirmesi: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,
z) Sanayi sicil belgesi: 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi işletmelerine verilen belgeyi,
aa) Sapma: Üretim öncesi, sadece belirli bir süre veya sayı için talep edilen ve ürünün
onaylanmış konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliği sağlayamamasının yazılı
onayını,
bb) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük dışındaki İşletme/Fabrika Müdürlükleri birimlerini,
cc) Teknik bilgi paketi(TBP) :Bir ürünün üretilebilmesi için gerekli olan teknik resim,
operasyon resimleri, bakım setleri, kullanma kılavuzları ve benzeri olan tüm bilgi paketini,
çç) Teknik şartname yerine geçen doküman (TŞYGD): MSB tedarik mevzuatına göre
tek kaynak alımına imkân veren durumlarda, teknik şartname düzenlenmesinin gerektiği haller
için kullanılan ve teknik kriterler ile muayene metotlarını içeren dokümanı,
dd) Teknik şartname: Satın alınacak mal ve/veya hizmetlerin sahip olması istenen
teknik özelliklerini, muayene ve kabul yöntemlerini gösteren belgeleri,
ee) Tesis güvenlik: Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge,
proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre
şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan
koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi,
ff) Tesis özel güvenlik el kitabı (TÖGEK): Kuruluşlara ait tesislerde, gizlilik dereceli
bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin korunması, tesislerin ve personelin
güvenliklerinin sağlanması için alınması gereken tüm tedbirleri içerecek şekilde Kuruluş
tarafından hazırlanan, her sayfası güncellenebilecek şekilde değiştirilebilen, değişiklik tarih ve
numarası içeren ve güvenlik koordinatörü tarafından imzalanan, Millî Güvenlik Makamı
tarafından onaylanan dokümanı,
gg) Üretim: İnsan gücü, makine, enerji ve doküman gibi belirli kaynakları kullanarak,
malzeme girdileri (hammadde ve yardımcı maddeler) ile malzeme dışı girdileri (bilgileri)
yararlı mal ve hizmetlere dönüştürme faaliyetlerini,
ğğ) Üretim yönetimi: Üretim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünün
“Amaç” doğrultusunda koordine edilmesini,
hh) Üretim hattı: Sözleşme kapsamındaki ürünü üretmek ve test etmek için kullanılan
tüm tesis, proses, cihaz, ekipman, takım ve aparat ile personeli,
ıı) Üretim bilgi paketi (ÜBP) : Bir ürünün üretim hattında üretilmesi sırasında kullanılan
takım, aparat, mastar, kalıp ve benzeri araçların tanımlanmasını,
ii) Üretim hattı kalifikasyonu (ÜHK): Sipariş alan firmanın ihale konusu ürünün
üretilmesinde; kullanılacak personel, dokümantasyon, malzeme ve parçalar (girdiler), proses,
proses kontrol, muayene ve test yöntemleri ve ekipmanları ile depolama ve sevkiyatın Teknik
Şartname’ye göre yeterli ve uygun olduğunu siparişi verene ispatlamasını ve üretim hattında
her üretimde aynı standartta ürün üretebilirliğinin gösterilmesini,
jj) Üretim izin belgesi: Kuruluşlara, 5201 sayılı Kanun kapsamında üretim
yapabilmeleri için, Denetim Heyeti vasıtasıyla yapılacak denetim sonucunda Millî Savunma
Bakanının onayı ile verilen izni müteakip, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (Milli
Savunma Bakanı adına Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı) tarafından tanzim edilen belgeyi,
kk) Ürün kalifikasyonu: Tasarımı tamamlanan bir ürünün teknik şartname ve
çizimlerinde istenilen özellikleri sağlayabildiğinin yapılan test ve muayenelerle kanıtlanmasını,
ll) Üst yönetim: MKE Kurumu Genel Müdürünü ve genel müdür yardımcılarını,
3
mm) Verimlilik: Mümkün olan en düşük kaynak harcaması ile en yüksek sonuca
ulaşmayı.
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5- (1) Bu Yönerge; Kurumda yürütülen mal ve hizmet üretim, teslimat ve
teslimat sonrası faaliyetlerin etkin, verimli ve süratli yürütülmesini teminen gerekli izleme ve
inceleme yapmayı, planlama çalışmalarının standartlaştırılmasını, kaynakların etkin ve verimli
kullanılmasını sağlamayı, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji ile ilgili konularda
Kurum teşkilatına teknik destek vermeyi ve gerekli koordinasyon sağlamayı hedef tutar.
Sorumluluk kontrol ve rapor verme esasları
MADDE 6- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından Üretim Yönetimi ve
Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise işletme/fabrika müdürlükleri
sorumludur.
(2) Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Kurum Teftiş Kurulu
Başkanlığınca denetlenir, gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.
(3) Müfettişler ile uygulamadan sorumlu amirler, bu Yönergenin geliştirilmesine ilişkin
rapor verirler.
Değişiklik esasları
MADDE 7- (1) Teknik gelişmeler, mevzuattaki değişiklikler ve/veya tespit edilen
noksanlıklardan dolayı oluşan ihtiyaç göz önüne alınarak, bu yönerge ile ilgili değişiklik teklifi
müfettişler ve/veya uygulamadan sorumlu tüm birimler tarafından yapılabilir. Teklif üzerine,
yönergenin geliştirilmesine yönelik düzenleme, ihtiyaç olduğu takdirde ilgili diğer birimlerin
katılımıyla Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde
gerçekleştirilir. Değiştirilen yönergenin yürürlüğe konulmasına yönelik çalışmalar İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
Dağıtım ve kullanma esasları
MADDE 8- (1) Bu Yönerge gizli olmayıp, tüm Kurum birimlerine dağıtılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Hizmetlerin Esasları
Genel esas ve ilkeleri
MADDE 9- (1) Çalışma esasları; Başkanlık görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında
aşağıda tanımlanmıştır:
a) Kurumda hafif ve ağır silah, hafif ve ağır silah mühimmatı, roket, patlayıcı maddeler,
sevk yakıtları, piroteknik ve diğer kimyasal maddelerin üretimlerini ve teslimatlarını izlemek,
incelemek, merkez birimleri ile İşletme/Fabrika Müdürlüklerine teknik destek vermek ve
gerekli koordinasyonu sağlamak,
b) Proje yönetim faaliyetlerini (proje yönetim planı, konfigürasyon yönetim planı,
üretim hattı kalifikasyonu ve kalite planı), üretimlere yönelik teknik şartname/gerek görülen
konfigürasyon değişikleri çalışmalarını yürütmek, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığına onaylatılmasını koordine etmek,
c) Kurumu kalite ile ilgili tüm konularda temsil etmek, kalite politikası oluşturulmasını,
Kurum çapında benimsenmesini sağlamak, kalite yönetim sisteminin Genel Müdürlük ve
işletme/fabrikalarda kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, belgelendirilmesi ile ilgili tüm
faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve yönetmek,
ç) Kurum üretimleri ile ilgili konularda, Türk Standardı, ISO/AQAP/STANAG ve
benzeri ulusal/uluslararası sivil ve askeri standartların incelenerek Kurum görüşü
oluşturulmasını ve talep makamına bildirilmesini sağlamak, NATO standardizasyon
faaliyetleri, mühimmat değiştirilebilirliği, ürün sertifikasyonu ve CE Belgesi alınması
çalışmalarının yürütülmesini ve ilgili makamlarla koordinasyonu sağlamak,
4
d) İşletme/fabrikalarda, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili konularda yürürlükteki
mevzuata uygun olarak çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
e) İşletme/fabrikaların verimliliğinin izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,
f) Kurumda etüt, proje, yatırım ve kullanım aşamalarında enerji tasarrufuna yönelik
çalışmaların yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
g) NATO ve milli gizlilik dereceli belgelerin, tesis güvenlik belgesi, üretim izin belgesi
(işletim izin belgesi), sanayi sicil belgesi ve benzeri belgelerin alınması ve takibini sağlamak.
Teknik şartname (TŞ)/teknik şartname yerine geçen doküman (TŞYGD)
MADDE 10-(1) Kurum ürünlerinin, yürürlükteki mevzuat ile milli ve uluslararası
standartlar ve varsa sözleşme yükümlülükleri esas alınarak teknik şartnamelerinin
hazırlatılması, onaylatılması ve gerekli hallerde değişiklik yapılmasında ilgili Fabrika
Müdürlükleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı arasındaki gerekli koordinasyonu Başkanlığa bağlı ilgili şube
müdürlükleri sağlar.
(2) Teknik şartname /teknik şartname yerine geçen doküman hazırlanması ve
onaylatılması süreci aşağıda belirtilmiştir:
a) Müşteri talebine konu ürün ile ilgili TŞ/TŞYGD’nin olup olmadığı Başkanlığa bağlı
ilgili şube müdürlüğünce araştırılır.
1) TŞ/TŞYGD’nin olmadığı tespit edildiğinde, müşteri talebi fabrika müdürlüğüne
bildirilerek, talebin değerlendirilmesi ve üretilebilir görülmesi halinde doküman hazırlanması
istenir. Fabrika müdürlüğü tarafından hazırlanan doküman, Başkanlıkça incelendikten sonra
müşteri onayına sunulur. Müşteri tarafından uygun bulunması halinde onaylı şartname fabrika
müdürlüğüne gönderilerek süreç başlatılır.
2) TŞ/TŞYGD mevcut olması halinde değişiklik ihtiyacı incelenir.
(a) Değişiklik gerekmemesi halinde Sözleşme Yönetim Sürecinin başlatılmasını
teminen Pazarlama ve İhracat D.Bşk.lığı ile ilgili fabrika müdürlüğüne gönderilerek Sözleşme
Yönetim Süreci başlatılır.
(b) Değişiklik gerekmesi halinde fabrika müdürlüğü tarafından hazırlanan TŞ/TŞGYD
Değişiklik Talep Formu Başkanlıkça incelendikten sonra müşteri onayına sunulur.
(c) Müşteri tarafından onaylanan revizyonlu TŞ/TŞGYD Başkanlık üzerinden
Pazarlama ve İhracat D.Bşk.lığı ile ilgili fabrikaya gönderilerek Sözleşme Yönetim Süreci
başlatılır.
3) TŞ/TŞYGD’ların geçerlilik tarihlerinin kontrol edilerek, süresi biten
TŞ/TŞYGD’ların yenilenmesi konusunda gerekli takip ve çalışmalar yapılır.
b) Sözleşmesi olan teknik şartname/teknik şartname yerine geçen dokümanlarda
değişiklik yapılması esasları aşağıda belirtilmiştir.
1) Değişiklik ihtiyacı doğması halinde ilgili fabrika müdürlüğünce hazırlanarak
Başkanlığa gönderilen TŞ/TŞYGD Değişiklik Talep Formu ilgili şube müdürlüğünce
incelendikten sonra uygun bulunması halinde müşteri onayına sunulur. Müşteri tarafından da
uygun bulunması halinde revizyonlu/onaylı TŞ/TŞYGD fabrika müdürlüğüne gönderilir.
Fabrika müdürlüğünce söz konusu değişiklik için Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığına
ek sözleşme talebi bildirilir.
2) Müşteri tarafından uygun bulunmaması durumunda ise eski şartnamenin kullanımına
devam edilir.
Proje yönetimi
MADDE 11- (1) Müşteri ile imzalanan sözleşmelerin ekinde yer alan ve yürürlükteki
mevzuata ve ilgili standartlara uygun olarak ilgili fabrika müdürlüğünce düzenlenen proje
yönetim planı, konfigürasyon yönetim planı, kalite planı ve sözleşmede istenmesi halinde
üretim hattı kalifikasyonuna ilişkin dokümanların onaylatılması Başkanlıkça sağlanır.
5
a) Sözleşme eki olan Proje Yönetimi Uygulama İlkeleri (PYUİ) dokümanları Kurumda
mevcut ve aynen kullanılacak ise müşteri bilgilendirilir.
b) Belirtilen dokümanların mevcut olmaması halinde, sözleşmede belirtilen süre
içerisinde ilgili fabrika müdürlüğünce hazırlanarak Başkanlığa sunulur, Başkanlıkça uygun
bulunduğunda onaylanmak üzere müşteri/sözleşmede belirtilen onay makamına gönderilir.
c) Dokümanın onayını müteakip ilgili fabrika müdürlüğünce hazırlanan kontrollü
kopyalar ilgili birimlere dağıtılır.
ç) Üretim devam ederken belirtilen dokümanlarda revizyon ihtiyacı olduğunda ilgili
fabrika müdürlüğünce yapılan değişikliğin onaylatılması Başkanlıkça sağlanır. Söz konusu
değişiklik ilgili birim ve makamlara bildirilir.
Üretim takibi bilgilendirme raporları
MADDE 12- (1) Aylık olarak ilgili fabrika müdürlüklerinden üretim bilgileri,
Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığından da teslimat bilgileri alınarak, Başkanlıkça
bilgilendirme raporları hazırlanıp belirli periyotlarla başta proje yönetim makamı olmak üzere
ilgili birimlere gönderilir.
Ürün muayene
MADDE 13 - (1) Müşteri tarafından veya fabrika müdürlüğünün talebi üzerine
görevlendirilen, Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) tarafından kalite planında yer alan zorunlu
denetim noktalarında yapılan ara denetimler sonucunda hazırlanarak Başkanlığa intikal ettirilen
ara denetim raporları Başkanlık tarafından ilgili fabrika müdürlüğüne gönderilir.
(2) Üretimi tamamlanan ürün için ilgili fabrika müdürlüğü tarafından muayene talebi
Başkanlığa iletilir. Başkanlıkça da sözleşme esaslarına göre ürünün muayeneye hazır olduğu
belirtilerek muayene heyeti oluşturma talebi müşteriye yazı ile bildirilir.
Sapma ve feragat talebinde bulunulması
MADDE 14-(1) MKE Kurumu Konfigürasyon Yönetimi Uygulama Rehberinde
belirtilen esaslara göre ilgili fabrika müdürlüğünce hazırlanan ve ilgili kalite güvence
temsilcisinin görüşünü içeren sapma/ feragat talebi (SFT) Başkanlığa gönderilir. Daire
Başkanlığınca sözleşmeye uygunluğu incelendikten sonra SFT formu müşteri/sözleşmede
belirtilen onay makamına sunulur.
a) Müşteri tarafından onaylanarak Başkanlığa intikal ettirilen SFT formu ilgili fabrika
müdürlüğüne gönderilir.
b)Müşterinin onaylamaması halinde talebin reddine ilişkin bilgi Başkanlıkça fabrika
müdürlüğüne bildirilir.
Mühendislik değişiklik teklifi talebinde bulunulması
MADDE 15 - (1) MKE Kurumu Konfigürasyon Yönetimi Uygulama Rehberinde
belirtilen esaslara göre ilgili fabrika müdürlüğünce hazırlanan ve ilgili kalite güvence
temsilcisinin görüşünü içeren 1.sınıf mühendislik değişiklik teklifi talebi (MDT) ve
destekleyici dokümanlar Başkanlığa gönderilir. Daire Başkanlığınca sözleşmeye uygunluğu
incelendikten sonra MDT formu müşteri/sözleşmede belirtilen onay makamına sunulur.
a) Müşteri tarafından onaylanarak Başkanlığa intikal ettirilen MDT formu ilgili fabrika
müdürlüğüne gönderilir.
b) Müşterinin onaylamaması halinde talebin reddine ilişkin bilgi Başkanlıkça fabrika
müdürlüğüne bildirilir.
(2) Önerilen değişiklik 2. sınıf ise MDT formu Başkanlıkça incelendikten sonra yapılan
değişiklik bilgi amaçlı olarak sözleşmede yer alan dağıtım makamlarına gönderilir.
Garanti işlemleri
MADDE 16- (1) Sözleşmesi bulunan ürünler için garanti kapsamında yapılan teknik
faaliyetler aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür:
a) Ürünler ile ilgili müşteriden gelen talep doğrultusunda, Başkanlık tarafından,
gerekirse fabrikadan bilgi alınarak, garanti kapsamı/süresi açısından ön değerlendirme yapılır.
6
b) Sözleşme koşullarına uygun bulunan müşteri talepleri fabrikaya, uygun bulunmayan
talepler ise müşteriye Başkanlıkça bildirilir.
c) Garanti kapsamında işlem yapılacak ürün üzerinde inceleme yapılmak üzere fabrika
tarafından teknik ekip oluşturulur.
ç). Oluşturulan teknik ekip tarafından ürün üzerinde yapılan inceleme sonucunda
değerlendirme raporu düzenlenir.
d) Değerlendirme raporuna göre üründe yapılacak düzeltici faaliyetlerin garanti
kapsamında değerlendirilmesine karar verilir ise belirlenen düzeltici işlem Fabrika Müdürlüğü
Olur’u ile gerçekleştirilir veya Başkanlıkça yetki limitleri göz önünde tutularak ilgili makama
sunulur.
e) İlgili makamdan “Olur” alınması durumunda ürün değişimi /yedek parça temini için
gerekli işlem yapılır. Fabrika müdürlüğü yapılan işlem hakkında Başkanlığı bilgilendirir.
Teknik destek taleplerinin karşılanması ile ilgili faaliyetlerin koordine edilmesi
MADDE 17- (1) Kurum ilgili Fabrika/Tesislerine ait personel/hat, test alt yapısının
Kurum dışından ilgili makam tarafından kullanılmasına yönelik yöntem ve işlemler aşağıda
açıklandığı şekilde yürütülür:
a)İlgili makam tarafından personel/hat, test alt yapısı kullanımına yönelik gelen talep
Başkanlıkça değerlendirilerek fabrikaya intikal ettirilir.
b)Başkanlık/Fabrika tarafından talebin uygun bulunmaması halinde, talebin
karşılanamayacağına ilişkin bilgi Başkanlık tarafından ilgili makama bildirilir ve süreç
tamamlanır.
c)Başkanlık/Fabrika tarafından talebin uygun bulunması halinde;
1)Talep mevcut sözleşme kapsamında ise; teknik destek sözleşme kapsamında verilir.
2)Talep mevcut sözleşme kapsamında değil ise; sözleşmenin bedelli olup olmadığına
bakılır.
a)Bedelli ise; fabrikadan istenen fiyat, termin ve diğer koşullara ilişkin bilgiler
Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığına gönderilerek Sözleşme Yönetimi Süreci başlatılır.
Teknik desteğin ilgili makama verilmesi için Hizmet Sözleşmesi yapılarak teknik destek verilir.
b)Bedelsiz ise; iş tanımı ile görev ve sorumluluklar ilgili Fabrika ve Makam tarafından
belirlenir. Yapılacak iş Genel Müdür/Yönetim Kurulu onayına sunulur. Uygun görülmezse
teknik destek verilmez ve süreç tamamlanır. Uygun görülür ise; verilecek hizmete yönelik
Protokol, Başkanlık ve Makam tarafından imzalanarak teknik destek protokol kapsamında
verilir.
Mevzuat değerlendirme ve görüş oluşturma
MADDE 18- (1)Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilen ve Başkanlığın faaliyet alanına
giren konulara ilişkin mevzuata ait görüş talepleri Kurum üst yönetimince Başkanlığa intikal
ettirilir.
(2) Başkanlıkça ön inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra, dokümanlar görüşü
alınmak üzere ilgili Kurum birimlerine gönderilir.
(3) Birimlerden gelen görüşler Başkanlık tarafından değerlendirilerek Kurum görüşü
oluşturulur ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte talep makamına gönderilir.
Kurum içi atışlı test faaliyetlerinin planlaması
MADDE 19- (1) Nihai ürün teslimatları, ara denetimler veya ARGE faaliyetleri
kapsamında MSB Atışlı Test Poligonlarında ilgili birimler tarafından atışlı test faaliyetleri icra
edilebilir. Kurum genelinde söz konusu talepler Başkanlıkça değerlendirilerek
Genel
Müdürlük tarafından MSB’ye gönderilir.
a) Her ayın 25'ine kadar bir sonraki ay için Tahmini Atışlı Testlere yönelik fabrika
müdürlüklerinden gelen talepler, Başkanlığa bağlı ilgili şube müdürlüğünce değerlendirilerek
Genel Müdürlük tarafından MSB’nin onayına sunulur.
7
b) MSB’nin Atış Test ve Değerlendirme Merkezi için hazırladığı aylık programın,
Kurumla ilgili bölümünün Başkanlığa bildirilmesini müteakip faaliyeti gerçekleştirecek ilgili
birimlere gönderilir.
c) İlave atışlar için Kurum birimlerinden veya müşteriden gelecek talepler, Başkanlıkça
değerlendirilerek Genel Müdürlük tarafından MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve
Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığına gönderilir.
Fek-fesih işlemleri
MADDE 20- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatının envanterinde bulunan,
kullanılmayan veya kullanım ömrü dolmuş mühimmat ve aksamlarının ayırma ayıklama
işlemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ayırma ayıklama işlemi yapılarak geri dönüşümünün sağlanması konusunda
Başkanlığa gelen talepler incelenmek üzere MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğüne gönderilir.
b) MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü tarafından; liste olarak bildirilen mühimmat ve
aksamlarının mevcut imkânlarla ayırma, ayıklama işlemi yapılabilirliği incelenir. Ayırma
ayıklama işlemi ve hurda geri kazanım maliyet analizleri yapılır.
c) MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda işlemin
bedelsiz olarak gerçekleştirilebileceği değerlendirmesi yapılması durumunda müşteri ile
protokol yapılır. Bedelli ise bu durum “Madde 17. Teknik Destek Taleplerinin Karşılanması”
kapsamında değerlendirilerek işlemler yürütülür. Fabrikadan istenen fiyat, termin ve diğer
koşullara ilişkin bilgiler Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığına gönderilerek Sözleşme
Yönetimi Süreci başlatılır.
Acil durum planlarının hazırlanması
MADDE 21- (1) Genel Müdürlük bünyesinde meydana gelebilecek acil durumlarda
yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planların
yapılması esastır. Bu çalışmaların koordinasyonu Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre
Şubesi Müdürlüğünce yürütülür. Buna göre;
a) Acil Durum Planları’nın hazırlanmasına/revizyonuna yönelik Başkanlıkça ilgili
bölümlerden unvan bazında komisyon üyeleri belirlenerek hazırlanan liste için Genel Müdür
Oluru alındıktan sonra toplantı takvimi oluşturularak komisyon üyeleri bilgilendirilir.
b) Komisyon üyelerinin katılımıyla Acil Durum Planı hazırlık toplantıları
gerçekleştirilerek Acil Durum Planları hazırlanır. Hazırlanan Acil Durum Planları Genel Müdür
Oluru'na sunulur.
c) Planların Genel Müdür Oluru’ndan geçmemesi durumunda, Genel Müdür tarafından
Acil Durum Planları’nda yapılması talep edilen değişiklikler Başkanlığa bildirilir ve komisyon
üyelerince incelenerek gerekli çalışmalar yapılır.
ç) Olur’u alınan Acil Durum Planları konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi için
gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılmasını takip
eder.
Risk analizi çalışmalarının yapılması
MADDE 22- (1) Genel Müdürlük bünyesinde var olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması amacıyla risk analizi çalışmalarının yapılması esastır. Bu çalışmaların
koordinasyonu Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce yürütülür. Buna
göre;
a) Risk analizi çalışmalarına yönelik Başkanlıkça ilgili bölümlerden oluşturulan risk
değerlendirme ekibi Genel Müdür Oluru'na sunulur. “Olur” alınması durumunda Başkanlık
tarafından toplantı takvimi oluşturularak ekip üyeleri bilgilendirilir. Ekip üyelerinin katılımıyla
yapılan toplantılar sonucunda risk analizi çalışmaları tamamlanarak aksiyon ve termin tarihleri
belirlenir. Hazırlanan risk değerlendirme çalışması Genel Müdür Oluru'na sunulur.
8
b) Genel Müdür Tarafından risk analizi çalışmalarında yapılması talep edilen
değişiklikler ilgili Şube Müdürlüğü ve risk değerlendirme ekibi üyelerince incelenerek, gerekli
çalışmalar yapılır.
c) Olur’u alınan Risk analizi çalışmasına ilişkin oluşturulan Risk Kontrol Formu
sorumlu birimlere gönderilir. Risk kontrol formunda belirtilen temrin sürelerine uygun olarak
gerekli önlemlerin alınması sağlanır ve tamamlanma durumları takip edilerek Genel Müdür’e
sunulur.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantılarının yapılması ve yıllık değerlendirme
raporlarının hazırlanması
MADDE 23- (1) Genel Müdürlük bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nda
belirtilen sürelerde toplantıların yapılması esastır.
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekilde İş Sağlığı
Güvenliği Kurulu oluşturulur. Kurul toplantısı için toplantı gündemi, yeri, günü ve saati
belirlenerek üyelere bildirilir. Toplantıda üyelere İSG mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılır,
toplantı gündemi görüşülerek alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı hazırlanır. Tutanak,
toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanarak Genel Müdür bilgisine sunulur.
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere duyurulur. İlgili birimlerce
alınan kararların gereğinin yapılması ve sonuçlarına ilişkin Başkanlığımıza bilgi verilmesi
sağlanır.
b) Fabrika/İşletme Müdürlüklerinden aylık olarak Başkanlığa gönderilen İş Sağlığı ve
Güvenliği kurul kararları ve yıl sonu yıllık değerlendirme raporları ile iş kazası istatistikleri ile
incelenerek Yönetime sunulur.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimlerin yapılması
MADDE 24- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda ilgili
personel tarafından saha denetimleri yapılarak denetim raporu hazırlanır. Denetim raporu
sonuçları bir sonraki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda görüşülerek gerekli önlemlerin
alınması için ilgili birimlerle yazışmalar yapılır.
(2) Risk Değerlendirme çalışmaları sonucu belirlenen risklere yönelik sorumlu
birimlerce gerekli önlemlerin alınması ve eksikliklerin tamamlanması hususunda takip ve
kontrol sağlanarak ihtiyaç halinde denetim gerçekleştirilir.
Alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum açısından takibi
MADDE 25- (1) Genel Müdürlük bünyesinde Alt işveren ile yapılan çalışmalarda iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerekliliklerinin yerine getirilmesi esastır.
a) Alt işveren, risk değerlendirme çalışmaları ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim
tutanaklarını Başkanlığa gönderir.
b) Gelen belgelerin kontrolü İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şube Müdürlüğünce
incelenir. Eksiklikler olması durumunda hak ediş ödemelerinde dikkate alınması için ilgili
birime eksik belgeler konusunda bilgilendirme yazısı yazılır.
Emisyon ve atık su ölçümleri
MADDE 26- (1) Hava ve su kirliliğine ilişkin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
işletme/fabrika müdürlüklerinde yer alan atık su ve emisyon kaynaklarında gerekli ölçümlerin
yaptırılması esastır.
a) Emisyon ölçümleri: İşletme/fabrika müdürlükleri tarafından iki (2) yılda bir yapılan
emisyon ölçümleri Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce
değerlendirilir. Alınması gereken önlemler hakkında işletme/fabrika müdürlükleri
bilgilendirilir.
b) Atık su ölçümleri: İşletme/fabrika müdürlükleri tarafından deşarj izninde belirtilen
aralıklarla yapılan atık su ölçümleri Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi
Müdürlüğünce değerlendirilir. Alınması gereken önlemler hakkında işletme/fabrika
müdürlükleri bilgilendirilir.
9
Atık yönetimi
MADDE 27- (1) Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde oluşan tüm atıkların (ambalaj, evsel,
tehlikeli, tehlikesiz) atık yönetimine ilişkin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetilmesi
esastır.
a) Ambalaj atıklarının yönetimi: Ambalaj atıklarına ilişkin yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde işletme/fabrika müdürlüklerinde oluşan ambalaj atıklarının Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi esastır. Ambalaj atıklarının
bertarafıyla ilgili işletme/fabrika müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar Başkanlık İş
Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce değerlendirilir. Alınması gereken önlemler
hakkında Fabrika/İşletme Müdürlükleri bilgilendirilir.
b) Evsel atıkların yönetimi: Evsel atıklara ilişkin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde oluşan evsel atıkların belediyelere teslim edilmesi esastır.
c) Tehlikeli atıkların yönetimi: Tehlikeli atıklara ilişkin yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde işletme/fabrika müdürlüklerinde oluşan tehlikeli atıkların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi esastır. Tehlikeli atıkların
bertarafıyla ilgili işletme/fabrika müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar Başkanlık İş
Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce değerlendirilir. Alınması gereken önlemler
hakkında işletme/fabrika müdürlükleri bilgilendirilir.
ç) Tehlikesiz atıkların yönetimi: Tehlikesiz atıklara ilişkin yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde işletme/fabrika müdürlüklerinde oluşan tehlikesiz atıkların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi esastır.
Tehlikesiz atıkların bertarafıyla ilgili işletme/fabrika müdürlükleri tarafından yapılan
çalışmalar Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce değerlendirilir.
Alınması gereken önlemler hakkında işletme/fabrika müdürlükleri bilgilendirilir.
Çevre izin/lisansının alınması ve takibi
MADDE 28- (1) İşletme/fabrika müdürlüklerinin çevre izin/lisansıyla ilgili yürürlükte
yer alan mevzuat çerçevesinde çevre izin/lisans belgelerini almaları esastır.
a) Çevre izin/lisans işlemleriyle ilgili işletme/fabrika müdürlükleri tarafından yapılan
çalışmalar Başkanlık İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğünce değerlendirilir.
b) Alınması gereken önlemler hakkında işletme/fabrika müdürlükleri bilgilendirilir.
Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması
MADDE 29- (1) İşletme/fabrika müdürlüklerinde gerçekleştirilen çevresel faaliyetlerin
yıllık rapor şeklinde üst yönetime sunulması esastır.
a) İşletme/fabrika müdürlüklerinden yıl içerisinde gerçekleştirilen çevresel faaliyetlere
ilişkin istenen bilgiler, Başkanlığa bağlı ilgili müdürlükçe incelenir.
b) İşletme/fabrika müdürlüklerinden gelen söz konusu bilgiler bir bütün halinde ilgili
müdürlük tarafından rapor haline getirilerek üst yönetime sunulur.
Enerji verimliliği
MADDE 30- (1) İşletme/fabrika müdürlüklerinden aylık üretim miktarları ile aylık
enerji tüketim miktarları ve bunlara ilişkin istatistikî bilgiler ile yıllık enerji verimliliği
çalışmalarına ait bilgiler talep edilerek gerekli değerlendirmeler yapılır. Bu bilgi ve
değerlendirmelere istinaden Yıllık Enerji Raporu hazırlanarak üst yönetime sunulur.
(2) İşletme/fabrika müdürlükleri tüketim bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nün internet sayfasında bulunan formatlara uygun şekilde doldurur ve Enerji
Verimliliği Portalı’na kayıt yapar. Tüketim bilgilerinin kontrol edilmesi sonucu Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü’ne Yıllık Enerji Tüketim Bildirimleri yazılı ve ıslak imzalı şekilde
yapılır.
(3) Genel Müdürlükte ve işletme/fabrika müdürlüklerinde mevzuat esaslarına göre
enerji etütlerinin yapılması sağlanır. Etütler neticesinde belirlenen önlemlere ilişkin
uygulamalar enerji verimliliği çalışmaları kapsamında takip edilir.
10
Tesis güvenlik belgelerinin alınması
MADDE 31- (1) Tesis Güvenlik Belgesinin 5 (beş) yıllık süresi dolmasına altı ay kala
belge yenilenmesi için başvuru yapılır. Ayrıca beş yıllık belge geçerlilik süresince yılda en az
bir defa olmak üzere ara denetim, MSB tarafından haberli veya habersiz yapılabilir.
(2)Belge yenileme başvurusu için gerekli evraklar ile Tesis Özel Güvenlik El Kitabı
(TÖGEK) hazırlanarak Milli Savunma Bakanlığına başvuru yapılır. Kurum Genel Müdürlük ve
Fabrika Müdürlüklerinin başvuruları Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına yapılır.
(3)Yapılan başvuru evrakları MSB tarafından incelenip eksiklik olup olmadığı kontrol
edilir ve varsa düzeltmeler yapıldıktan sonra yerinde denetim için koordinasyon sağlanarak
denetim takvimi belirlenir.
(4)Yerinde yapılan denetim sonucunda olumsuzluklar tespit edilmesi halinde, Tesis
ikinci denetime bırakılır ve ikinci denetimde de eksiklik tespit edilmesi halinde belge iptali
yapılır.
(5)Denetim sonucunun olumlu olması durumunda belgelendirme işlemleri yapılarak
belge beş yıllığına MSB tarafından verilir.
(6)Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca belgelerin
geçerlilik süresi, belge iptali, belgede değişiklik ve yenilenmesi işlemleri takibi yapılır.
Kişi güvenlik belgelerinin alınması
MADDE 32- (1) Kişi Güvenlik Belgesi’nin 5 (beş) yıllık süresi dolmasına altı ay kala
belge yenilenmesi için başvuru yapılır. Belge yenilenmesi her defasında ilk kez başvuru
şeklinde olur.
(2)Kişi Güvenlik Belgesi başvuruları Kurum Genel Müdürlük ve fabrika
müdürlüklerince Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılır.
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”, adli sicil belgesi ve nüfus cüzdanın
arkalı önlü fotokopisi sunulur.
(3)Yapılan belge başvuru evraklarında eksiklik olup olmadığının kontrolü yapıldıktan
sonra Milli Savunma Bakanlığına başvuru yapılır. Milli Savunma Bakanlığınca başvuru
evrakları incelendikten sonra eksik varsa tamamlanmak üzere Kuruma gönderilir.
(4)Soruşturma sonucunda olumsuz bir durum yoksa Milli Savunma Bakanlığınca
belgeler Kuruma gönderilir. Gelen belgeler ilgili birime yazı ile gönderilir ve kişiden
beyanname alınır.
(5)Başkanlıkça belgelerin geçerlilik süresi, belge iptali, belgede değişiklik, kaybolması
ve yenilenmesi işlemleri takibi yapılır. Kaybolması durumunda; “Kişi Güvenlik Belgesi”
kaybolmasına ilişkin dilekçe ile gazete ilanı verilir.
NATO güvenlik belgelerinin alınması
MADDE 33- (1) NATO ülkelerinde yapılacak Savunma Sanayii çalışmalarına katılacak
personele alınacak NATO Güvenlik Belgesi’nin 5(beş) yıllık süresinin dolmasına altı ay kala
belge yenilenmesi için başvuru yapılır. Belge yenilenmesi her defasında ilk kez başvuru
şeklinde olur. Belge yenilenmesi için “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”,
güvenlik bildirgesi, adli sicil belgesi ve nüfus cüzdanının arkalı önlü rotokopisi başvuru
yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça da evrakların kontrolünü müteakiben
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Antlaşması ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına başvuru
yapılır.
(2) Başkanlık tarafından söz konusu NATO Güvenlik Belgelerinin yenilenmesi
geçerlilik süresi, belge iptali, belgede değişiklik işlemlerinin takibi yapılır.
Üretim izin belgesinin alınması
MADDE 34- (1) Kontrole Tabi Liste (KTL) kapsamında üretim yapacak kurum ve
kuruluşlara alınması gereken, Üretim İzin Belgesi’nin ilk kez alınması veya Kontrole Tabi
Liste’ye göre belgenin kapsamının genişletilmesi için başvuru yapılır. Üretim İzin Belgesinin
11
geçerlilik süresi sınırsız olup şartlarda değişiklik olması durumunda iptali veya genişletilmesi
yapılır. Belgeye yönelik ara denetim MSB tarafından haberli veya habersiz yapılabilir.
(1)Belge yenileme başvurusu için gerekli evraklar hazırlanarak Milli Savunma
Bakanlığına başvuru yapılır. Kurum fabrika müdürlüklerinin başvuruları Milli Savunma
Bakanlığına gönderilmek üzere Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına yapılır.
(2)Yapılan başvuru evrakları MSB tarafından incelenip eksiklik olup olmadığı kontrol
edilir ve varsa düzeltmeler yapıldıktan sonra yerinde denetim için koordinasyon sağlanarak
denetim takvimi belirlenir.
(3)Yerinde yapılan denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilmesi halinde, Tesis ikinci
denetime bırakılır ve ikinci denetimde de eksiklik tespit edilmesi halinde belge iptali yapılır.
(4)Denetim sonucu olumlu olması durumunda belgelendirme işlemleri yapılarak belge
MSB tarafından verilir.
(5)Başkanlıkça belgelerin geçerlilik süresi, belge iptali, belgede değişiklik ve
yenilenmesi işlemleri takibi yapılır.
Sanayi sicil belgesi işlemlerinin yaptırılması
MADDE 35- (1) İşletme/fabrika müdürlüklerinin, sanayi sicil belgelerinin vize
işlemleri ile yıllık işletme cetvellerinin bildiriminin takibi Başkanlıkça yapılır.
Askeri bölgelere giriş izinlerinin alınması
MADDE 36- (1) Yurtiçi veya yurtdışında savunma sanayii kapsamında askeri bölgelere
yapılacak ziyaretlere ilişkin izinlerle ilgili işlemler Başkanlıkça yürütülür.
Kontrollü bölgelere / odalara giriş kartı verilmesi / giriş kartı iptalleri
MADDE 37- (1) Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında Kurumumuz Genel
Müdürlüğünde oluşturulan kontrollü bölge ve odalara yetkili personel dışında giriş
yapılmaması için kartlı geçiş sistemi yapılmış olup, kartın temini veya iptali işlemleri Üretim
Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.
(2) Kontrollü Bölge/Oda Giriş Kartı alacak personel için ilgili birimden Başkanlığa
gelen kart talebi değerlendirilmesi aşamasında personelin Kişi Güvenlik Belgesi olması şartı
aranır.
(3) Kontrollü Bölge/Oda Giriş Kartı talebinde evraklarda eksiklik olup olmadığının
kontrolü yapıldıktan sonra evraklarda herhangi bir eksik olmaması halinde İdari Hizmetler
Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğünce karta tanımlama işlemi
yapılarak ilgili birime verilmek üzere Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına gönderilir.
(4) Kontrollü Bölge/Oda Giriş Kartının iptali, kartta değişiklik ve yenilenmesi işlemleri
Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Genel Müdürlük kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri
MADDE 38- (1) Genel Müdürlük kalite çalışmaları sivil standart olan ISO 9001
doğrultusunda yürütülür ve bu standarda göre belgelendirilir. Bu çalışmalar Başkanlık Kalite
Sistem Şubesi Müdürlüğünce aşağıdaki esaslara göre yürütülür.
a) İlk kez belgelendirme yapılacağı zaman; hizmet alımı için hazırlanan teknik şartname
ve yaklaşık maliyet analizi İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir.
b) Tedarik Yönetimi Ana Süreci’ne göre yapılan değerlendirme sonucunda
belgelendirmeyi yapacak kuruluşa Kalite El Kitabı gönderilir.
c) Belgelendirme kuruluşu ile denetim programı, denetçi heyeti ve tarih üzerinde
anlaşma sağlandıktan sonra tüm daire başkanlıkları bilgilendirilir.
ç) Yapılan denetim sonunda sistemin uygun bulunması halinde belgelendirme kuruluşu
tarafından düzenlenecek belge (sertifika) ve denetim raporu Başkanlıkça, Genel Müdürlük
birimlerine intikal ettirilir.
12
İşletme/fabrika müdürlüklerinin kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri
MADDE 39- (1) Sivil belgelendirme standardı olan ISO 9001’e göre belgelendirme
çalışmaları İşletme/Fabrika müdürlüklerince yürütülür.
(2) NATO Kalite güvence sistemlerine göre ilk AQAP Belgelendirmesi veya standart
revizyonu dolayısıyla Kalite El Kitabı’nda kapsamlı değişiklik yapılması halinde ilgili fabrika
müdürlüğünce belgelendirme için gerekli form ve protokol, Başkanlığa gönderilir.
a) Başkanlıkça gerekli inceleme yapılarak Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim
Dairesi Başkanlığına gönderilir.
b) Belge yenilenmesi veya ara tetkik planlamalarının koordinasyonu Başkanlıkça
yürütülür.
CE Belgelendirme faaliyetleri
MADDE 40- (1) Kurum fabrikalarında üretimi yapılan sivil patlayıcı ürünlerle ilgili
yürürlükteki mevzuata ve Avrupa Birliği direktiflerine göre uygun olarak alınması gereken CE
Belgesi faaliyetlerinin koordinasyonu Başkanlık Kalite Sistem Şubesi Müdürlüğünce
gerçekleştirilir. Buna göre;
a) CE Belgesi ilk defa alınacak ise ilgili fabrika müdürlüğü tarafından gerekli teknik
dokümanlar Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
b) Dokümanlar Kalite Sistem Şubesi Müdürlüğünce incelendikten sonra eksiklik tespit
edilirse ilgili fabrika tarafından süresi içerisinde tamamlanır. Dokümanların uygun bulunması
durumunda Başkanlık tarafından “Olur” alınarak İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir.
c) Belgelendirme hizmeti alım faaliyetleri İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülür. Belgelendirme denetimi ile ilgili faaliyetler ise İkmal Dairesi Başkanlığı ve Üretim
Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ile yürütülür.
ç) Denetimler esnasında tespit edilen eksiklikler ilgili fabrika müdürlüğü tarafından
süresi içerisinde tamamlanır.
d) Belgenin yenilenmesi için; belgelendirme firmasının talep yazısı İkmal Dairesi
Başkanlığınca alınır. Belgelendirme firmasının talebi doğrultusunda ilgili fabrika tarafından
hazırlanarak Başkanlığa gönderilen ve uygun bulunan teknik dokümanlar ile Başkanlık
tarafından belgelendirme ücretine ait alınan “Olur” İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Belge yenilenmesi ile ilgili faaliyetler İkmal Dairesi Başkanlığı ve Üretim Yönetimi ve
Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ile yürütülür. Tespit edilen
eksiklikler ilgili fabrika müdürlüğü tarafından süresi içerisinde tamamlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Yönerge, 07/12/2016 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
13
Download