Osmanlı Yükselme Dönemi Word Olarak indirmek için Tıklayın…

advertisement
OSMANLI İMPARATORLUĞU yükseliş (1453-1579)
FATİH SULTAN MEHMET (II. Mehmet) 1451–1481
A) İstanbul’un Fethi
6 Nisan–29 Mayıs 1453
Bilgi: MÖ VII. Yüzyılda kurulan ve
— Emeviler VII. Yüzyılın ikinci
1000 yıldan fazla 395–1453 Bizans’a yarısında
başkentlik yapmış bir şehirdir. Tarih — Abbasiler IX. Yüzyıl başlarında
boyunca pek çok defa kuşatılmıştır.
— Ruslar 864
— Makedonya Kralı Philip MÖ 340
— Macarlar 959
( Bilinen ilk İstanbul kuşatmasıdır.)
— Latinler 1204
— Roma İmparatoru Septinus
— Rumlar 1261
Severis, MÖ 194
— Venedik 1302
— İran MS 616
— Ceneviz 1348
— İran – Avar İttifakı MS 626
— Osmanlı 1391 – 1453
Fethin Nedenleri
Osmanlıda Fetih İçin Yapılan
Coğrafi: İstanbul, Anadolu ve
Hazırlıklar
Rumeli toprakları arasında kalmıştı.
 Rumeli Hisarı yapıldı
Ekonomik: Uzak Doğu’yu
(Boğaz Kesen)
Avrupa’ya bağlayan önemli kara ve
 400 Parçalık donanma hazırlandı
deniz yollarının kavşak noktasıdır.
 Edirne’de güçlü toplar
Dinsel: Hz. Muhammed- in hadis-i
döktürüldü. (Şahi)
şerifi
 Karamanoğulları etkisiz hale
Askeri: Rumeli fetihlerinde batıya
getirildi.
yapılan askeri sevkıyatta Bizans’ın
 Balkan ve Orta Avrupa Devletleri
engelleme yapması
ile anlaşmalar yapıldı.
Siyasal: Bizans’ın Batı’yı ve
 Bizans mancınıklarına karşı havan
Anadolu’daki Beylikleri Osmanlıya
topu icat edildi.
karşı kışkırtması ve taht kavgalarını
 Çanakkale Boğazı’nın girişine
körüklemesi
Kilid-i Bahir kalesi yaptırıldı.
Bizans’ta Fetih İçin Yapılan
Hazırlıklar
 Donanmayı Haliç’e çektirdi.
Ortodoks-Katolik birleşmesi
 Boğazın girişini dev zincirle
düşünüldü ancak gerçekleşmedi.
kapattı.
(IV. Haçlı seferi)
Halktan 30.000 insanı silahlandırıp Gıda ve cephane stoku yapıldı.
surlara yerleştirdi
Surlar ve kaleler onarıldı
Venedik’ten 1500 asker yardıma
geldi.
Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları
 II. Mehmet’e Fatih (fetih eden)
Sonuç: Osmanlı yükselme dönemine
unvanı verildi.
girdi
 İstanbul başkent yapıldı.
 İstanbul’da İskân politikası
Amaç: Anadolu ve Rumeli’ye hâkim
uygulandı.
olmak
Amaç: İstanbul’u Türkleştirmektir.
Not: 13 Ekim 1923’e kadar İstanbul
 Fatih, İstanbul’un fethinden sonra
başkent olmuştur.
ferman çıkararak işçi, tüccar zanaatkâr
 Kuzey ve Doğu Avrupa ticaret
ve bilim adamlarını İstanbul’a davet
yollarının denetimi Osmanlıya geçti.
etmiştir.
Not: Osmanlı ekonomisi güçlendi.
Amaç: İstanbul’u ticaret, bilim ve
 Anadolu ve Rumeli toprak
kültür merkezi haline getirmektir.
bütünlüğü sağlandı
 Ayasofya, Kiliseye çevrildi.
Gelişme:
● Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Çandarlı Kara Halil’i öldürtmüş
yönetimden Türkmenler uzaklaştırılmıştır.
● Fatih, II. Murat’ın (babasının) Edirne’de açtırdığı Enderun Mekteplerini
kendisinin İstanbul’da inşa ettirdiği Yeni Saraya (Topkapı) taşıtmıştır.
● Bu durum ileride Cem olayına zemin hazırlayacaktır.
Cem’i Türkmenler; II. Beyazıt’ı Devşirmeler destekleyecektir
Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
 Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ
 Ortodoks kilisesinin varlığı
başladı
korundu.
Not: Evrensel olaylar çağ bitiminde
Amaç
etkilidir.
● Hoşgörülü olduğunu ortaya
 İstanbul surlarının yıkılması
korumak
Avrupa siyasi dengelerini değiştirdi.
● Ortodoksları kontrol altına almak
Not: Derebeylik yıkıldı,
● Katolik kilisesine karşı güç
 İstanbul’dan kaçan bilim adamları
oluşturmak
İtalya’ya yerleşti.
● Balkanlardaki savaşlarda Rumların
Sonuç: Bu durum Rönesans ve
desteğini sağlamak
Reforma zemin hazırladı.
 Avrupalı Devletler İstanbul’da
 Doğu ticaret yolları Osmanlı’nın
sürekli elçilikler açtı.
eline geçti.
Not: Osmanlı Avrupa’da bu dönemde
Sonuç: Bu durum coğrafi keşiflere
açmaya gerek görmedi. Çünkü Batıyı
zemin hazırladı
küçük görüyordu.
B) Fatih Döneminde Anadolu Siyaseti
 1459 Amasra’nın fethi
 1460 Sinop’un fethi
Amaç: Karadeniz kıyılarını denetim
Amaç: Candaroğullarını ele geçirmek
altına almak.
 1461 Trabzon Rum İmp.’nun
Sonuç: Konya, Karaman ve çevresi ele
alınması
geçirildi.
Amaç
Not: Karamanoğulları II. Beyazıt
● Akkoyunlu Devletinin Karadeniz
döneminde kesin olarak alınacaktır
bağlantısını kesmek
 1473 Otlukbeli Savaşı
● Bizans Devletinin yeniden
Sebep:
kurulmasını engellemek
● Uzun Hasan’ın Karamanoğulları
 1466 Karamanoğulları ile
politikası
Mücadele
● Uzun Hasan’ın Venedik’le işbirliği
Sebep:
yapması
● Karamanoğlu İbrahim Beyin
● Akkoyunlu bölgesini ele geçirip İpek
ölümünün ardından yaşanan taht
yolunu Akdeniz ve Karadeniz
kavgaları
limanlarına bağlamak
● Pir Ahmet’in Osmanlı’ya karşı
Sonuç:
Venedik’le anlaşması
● Akkoyunlu Devleti yıkılış sürecine
Bilgi: Uzun Hasan’ın yardımıyla
girdi.
Not: Safevi Hükümdarı Şah İsmail
İshak Bey Karamanoğullarına
Sahip çıktı. Oğlu Pir Ahmet Fatih’e
kesin olarak Akkoyunlu Devletine son
başvurdu. Fatih’in yardımıyla Pir
verdi. Böylece bölgede şii etkinliği arttı.
Ahmet Karaman Beyliğine sahip
● Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları
çıktı. Ancak daha sonra Pir Ahmet
üzerinde etkinlik kurma yarışı başladı.
Fatih’e ihanet etmiştir.
● Osmanlı Memlûk ilişkileri gerginleşti
I.Karamanoğulları ile
Not
I. Amasra’nın
a) Fatih’in Anadolu
alınması
mücadele
II. Otlukbeli Savaşı
II. Sinop’un alınması
yönlü seferinde İskân
III. Sinop’un alınması
III. Trabzon Rum
politikasını uygulama
İmparatorluğu’nun
(Candaroğullarından
amacı yoktur.
b) Fatih’in Trabzon ve
alınması
alınmıştır.)
Mora’yı almasındaki
IV. Karamanoğulları ile Amaç: Anadolu TÜRK
mücadele
Siyasi birliğini
amaç Bizans’ın
V.Otlukbeli Savaşı
sağlamaktır.
yeniden kurulma
Amaç: Anadolu Siyasi
ümitlerini sona
Birliğini Sağlamaktır.
erdirmektir.
C) Fatih Döneminde Rumeli Siyaseti
1459 Sırbistan Seferi
 1460 Mora Seferi
Sebep: Edirne Segedin
Sebep
antlaşmasıyla elden çıkan yerlerin
● Mora halkının Bizans prenslerinden
geri alınmak istenmesi
bıkması ve Fatih’in himayesine
Sonuç: Belgrat dışındaki bütün
girmek istemesi
Sırbistan toprakları Osmanlılara
● İtalya’ya yapılacak sefer için üs
bağlandı
olarak kullanılmak istenmesi
● Mora’daki Rum despotları arasında
çıkan çatışmalar ve bunlardan bıkan
Mora halkının Fatih’ten yardım
istemesi
 1462 Eflak seferi
Sebep
● Eflâk’ın Macarlarla anlaşıp vermesi
gereken vergiyi vermemesi
● Fatih’in gönderdiği elçiyi öldürtmesi
● Türk birliğini kazığa vurdurtması
Sonuç: Fatih çıktığı sefer sonrası
Vilad’ı yenerek Osmanlı’ya bağladı.
 1465 Bosna Seferi
Sebep: Bosna kralının Macarlarla
anlaşıp vermesi gereken vergiyi
vermemesi
Sonuç: Fatih, Venedik savaşı
sırasında Bosna seferine çıkmış kralı
öldürterek Bosna’yı Osmanlı’ya
bağlamıştır. Bosna Müslümanlığı
benimsemiştir
 1465 Hersek Seferi
Bosna seferinden hemen sonra
alınmıştır.
 1476 Boğdan Seferi
Sebep: Boğdan Prensliği Osmanlı–
Venedik savaşından yararlanarak
bağımsızlığını elde etmeye çalıştı.
Sonuç: Yapılan sefer sonrası
Boğdan Osmanlı’ya bağlandı
 1479 Arnavutluk
Seferi
Sebep: İskender Bey’in ayaklanıp
bağımsızlığını ilan etmesi,
Osmanlı’ya karşı Macarlar ve
Venedik’le işbirliği yapması
Sonuç: Fatih, Arnavutluk seferi
sonrası Kroya ve İşkodra kalelerini
aldı. İskender Beyin ölümünden
sonra Arnavutluk Osmanlıya
bağlandı.
(1463–1479) Osmanlı-Venedik
Savaşı
Sebep: İstanbul’un fethinin
Venediklilerinin Doğu ticaretine engel
olmasıdır. Savaş 16 yıl sürdü.
Venedikliler denizde, Osmanlılar
karada güçlüydü.
Fatih’in Venediklilere ayrıcalık
vermesindeki amaç:
 Avrupa Hıristiyan birliğini
parçalamak
 Doğu’dan gelen ticari malları
Venedikliler aracılığı ile Batı’ya
aktarmak
 İskân politikasını uygulamaktır.
Bilgi: (Ayrıcalıklar)
—Venedikliler Arnavutları, Eflak ve
Boğdan Beylerini, Karamanoğulları
ve Uzun Hasan’ı kışkırttılar.
—Fatih’in Arnavutluk seferi sonrası
Venedikliler barış istemek zorunda
kaldı.
Antlaşmaya göre;
●Kroya ve İşkodra kaleleri
Osmanlı’da kalmak üzere
Venedikliler aldıkları yerleri geri
verecek
● Osmanlılar Mora, Arnavutluk ve
Dalmaçya kıyılarında aldıkları yerleri
Venediklilere verecek
● Venedikliler, İstanbul’da devamlı
elçi (Balyos) bulunduracaklar
● Venedik, Osmanlı’ya yıllık on bin
altın ödeyecek
● Karada bir devlet Osmanlının
saldırısına uğrarda sonra Venedik
bayrağı çekerse bu devlet Venedik’in
bağlaşığı sayılacak ve
dokunulmayacaktır

D) Fatih Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler
 1456’da Cenevizlilerden;
Not: 1774 Küçük Kaynarca
İmroz, Taşöz, Bozcaada, Semadirek, Antlaşması ile Karadeniz Türk Gölü
Limni
olmaktan çıktı.
 1462’de Venediklilerden; Midilli
Not: Kırım 1792 Yaş antlaşması ile
 1470’de Venediklilerden; Eğriboz III. Selim döneminde kesin olarak
Not: 1480’de Venediklilerin elinde
elden çıkacaktır.
bulunan ve Sen-Jean Şövalyelerinin
 1481 Otranto Kalesinin ele
elinde bulunan Rodos adası
geçirilmesi
kuşatılmış Mesih Paşa’nın
Amaç: Roma’yı ve Papalığı ele
beceriksizliği nedeniyle ada
geçirmektir.
alınamamıştır.
Bilgi: II. Bayezit, Fatih’in ölümü
Not: Rodos Adası 1522’de Kanuni
üzerine Gedik Ahmet Paşa’yı geri
sultan Süleyman döneminde
çağırdı. Otranto yaklaşık bir yıl
alınmıştır.
Osmanlı himayesinde kaldı
 1478 Kırım’ın fethi
E) Fatih Döneminde Memlûk
(Gedik Ahmet Paşa)
İlişkileri
Not: Osmanlılar, İpek yolu ve
Son dönemlerde Osmanlı-Memluk
Karadeniz ticaret yoluna hâkim
ilişkileri bozulmuştur.
oldular. Karadeniz bir Türk gölü
Sebep: İki devletin Ramazanoğulları
haline geldi
ve Dulkadiroğulları Beylikleri üzerinde
egemenlik kurmak istemesi
F) Fatih Döneminin Diğer Önemli Gelişmeleri
● İlk altın para basıldı.
● Kanunname-i Âli Osman adıyla
● İstanbul’un fethinden sonra Vezir-i
Türk töresi yazılı hale geldi. Kardeş
Azam Çandarlı Kara Halil’i azl ettirdi. katli yasallaştı.
Yönetimden Türkmenleri uzaklaştırdı Not: Kardeş katlini fiilen ilk uygulayan
● Babasının Edirne’de açtırdığı
I.Murat’tır. Kardeşleri Halil ve
Enderun Mekteplerini kendisinin
İbrahim’i öldürtmüştür.
İstanbul’da inşa ettirdiği yeni saraya
Not: Kardeş katlini resmen ilk
(Topkapı) taşıttı. Yönetimde
uygulayan padişah ise Şehzade
Devşirme kökenli devlet adamlarına
Korkut ve Şehzade Ahmet’i
öncelik verdi.
boğdurtarak öldürten Yavuz Sultan
Not: Bu durum devlet içerisinde
Selim’dir.
Devşirme-Türkmen mücadelesine
Not: “Ülke, hükümdara aittir.” anlayışı
yol açacaktır.
geçerli olmuştur.
Not:Devşirme-Türkmen
Not: “Osmanlı tahtına yaşça en
mücadelesinin ilk ortaya çıktığı
büyük ve en tecrübeli geçecektir.”
durum Cem olayıdır. II. Beyazıt’ı
anlayışı (ekber-i erşat) I.Ahmet
Devşirmeler; Cem’i ise Türkmenler
döneminden itibaren geçerlidir.
Not: Bütün bu uygulamaların amacı
desteklemiştir.
● Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı.
taht kavgalarını önlemek ve merkezi
otoriteyi arttırmaktır.
● Dış siyasette ilk kapitülasyon
verildi.
● Divan toplantılarına Fatih’ten
itibaren Vezir-i Azam başkanlık
etmeye başlamıştır.
Not:Divân-ı Hümâyun’a Orhan
Gazi’den itibaren Padişahlar
başkanlık ediyordu. Böylece Divan-ı
Hümayun bir Karar Meclisi idi. Çünkü
başkanı padişahtı
Not: Fatih’ten itibaren Divan
Danışma Meclisi haline geldi.
Kanıt: Son sözün hükümdarındır.
Not: Fatih’in Divan toplantılarını
Vezir-i Azama bırakmasındaki amaç;
 Divanı bir Danışma Meclisi haline
getirmek
 Devlet adamlarının Divan
toplantılarında görüşlerini daha rahat
söylemelerini sağlamaktır
Not: Vezir-i Azam makamı II.
Mahmut’un Divan-ı Hümayunu
kaldırıp yerine Nazırlıkları
(Bakanlıkları) kurmasından sonra
Sadr-ı Azam diye adlandırılmıştır.
II. BAYEZİT (VELİ) (1451–1481)
OLUMSUZ GELİŞMELER
A) Cem Olayı
Şövalyelerine sığındı.
(Bilgi):
 Cem, II. Bayezit’e yenilerek Rodos
Fatih vefat ettiğinde II. Beyazıt
Şövalyelerine sığındı.
Not: İç sorun dış sorun haline geldi.
Amasya’da, küçük oğlu Cem ise
Karaman’da Sancakbeyi idi. Cem’e
 II.Bayezit, İspanya-daki katledilen
giden elçiler yolda öldürülünce elçi
Müslümanlara yeteri kadar yardım
sadece II.Beyazıt’a ulaştı. II.Beyazıt
götürememiştir.
Sebep: Cem olayı
İstanbul’a gelerek tahta geçti. Fakat
bir süre sonra II. Beyazıt’ın
 Osmanlı-Memlûk savaşına zemin
hükümdarlığını tanımayan Cem,
hazırlamıştır.
Bursa’ya gelerek adına Hutbe okuttu. Bilgi:Osmanlı/Memlûk savaşı 1485’te
Ağabeyi II. Beyazıt ile Bursabaşlamış Tunus Sultanının araya
Yenişehir ovasında yaptığı savaşı
girmesiyle barış yapılmıştır.
B) Şah Kulu İsyanı (Bilgi): Otlukbeli
kaybederek Mısır’a kaçtı. Karaman
oğulları’nın daveti üzerine tekrar
Savaşı(1473) sonucunda Akkoyunlu
Anadolu’ya geldi. Yenilerek Rodos
Devleti yıkılış sürecine girmiş yerine
şövalyelerine sığındı. Papa ve
bu bölgelerde Şah İsmail önderliğinde
Fransa Kralı, Cem’e Hıristiyan olması Şii bir devlet olan “Safevi Devleti”
karşılığında Osmanlı tahtına
kuruldu. (1501) Şah İsmail tıpkı
geçirebileceklerini söylediler. Ancak
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan
Cem “Değil Osmanlı padişahlığı,
gibi ülkesinden geçen kara ticaret
Dünya padişahlığı bile olsa ben
yollarını denizlere (Akdenizdinimden vazgeçmem!”diyecektir.
Karadeniz) ulaştırmak gayesinde idi.
Cem’in yaşaması II.Beyazıt’ı tedirgin Bu nedenle alevi Türkmenlerinden
ediyordu. Para karşılığı ölümüne
yararlanmak amacıyla birçok
kadar tutsak kalmasını sağladı. Cem, propagandacıyı Anadolu’ya gönderdi.
II. Beyazıt’a yenilerek Rodos
Amaç: Anadolu’da Şiiliği yaymak ve
Halkı devlet aleyhine isyana teşvik
etti. En önemlisi Teke yarım
Anadolu’yu ele geçirmektir.
adasındaki Şah Kulu isyanıdır
 Anadolu’daki ilk büyük dinsel
 Şah İsmail adamlarını Anadolu’ya
çatışmadır. (Sunni-Şii)
gönderdi.
 İran ile ilişkiler ilk kez başlamıştır.
OLUMLU GELİŞMELER
Bilgi: Venedikliler, Cem olayı
Not: Osmanlı ilk kez Venedikliler ile
kargaşasından yararlanarak
boy ölçüşebilecek hale geldi
imtiyazlarını genişlettiler. Cem’in
 Kili ve Akkerman Kaleleri alındı.
Sonuç: Boğdan’ın fethi tamamlandı.
ölümünden sonra Yeniçerilerin
baskısı ile Venediklilere savaş açıldı
Not: Kırım ile karadan bağlantı
Osmanlı-Venedik Savaşı
kuruldu.
(1499–1502)
Resm-i Avarız: Olağanüstü
Sonuç: Dalmaçya ve Mora
durumlarda alınan vergidir.
kıyılarındaki İnebahtı, Modon, Koron
II. Bayezit döneminde alınmıştır.
ve Navarin Kaleleri Venediklilerden
Kurtuluş mücadelesindeki Tekâlif-i
geri alındı
Milliye Emirleriyle benzerlik gösterir.
YAVUZ SULTAN SELİM (1512–1520)
Bilgi: Trabzon’da sancakbeyi olduğu
için Şah İsmail’in politikalarını
yakından takip ediyordu. Babasının
takip ettiği politikaları beğenmiyordu
bundan dolayı tahta çıkmak istedi.
Devlet büyükleri Ahmet’i tahta
çıkarmak istedi. Şehzade Selim bunu
haber alınca harekete geçti.
Rumeli’de kendisine sancak
verilmesini istedi. Ancak bu durum
kanunnamelere aykırıydı. Kefe’de
şehzade olan Süleyman’dan yardım
alarak Trakya’ya geldi. Devlet
adamları telaşa düştü. Oyalamak için
Köstendil’i sancak olarak verdiler.
Buna karşılık Ahmet’i padişah
yapmaya çalıştılar.
 Yeniçerilerin desteği ile tahta geçti
 Kanunname-i Âli Osman’ı ilk
uygulayan Osmanlı padişahıdır.
Çaldıran Savaşı 1514
Sebep: Şah İsmail’in Anadolu’yu ele
geçirmek istemesi ve Anadolu’daki şii
politikası
Şehzade Selim babasına karşı BabaOğul karıştıran ovasında savaşa
girişti. Savaşı Selim kaybedip geri
çekilmesine rağmen Yeniçeriler
tarafından beğenilmiştir. II. Beyazıt
oğlunun bu isteği üzerine tahtı oğluna
bırakmıştır. Kardeşleri Korkut ve
Ahmet’e sadakatlerinden emin olmak
için devlet adamlarının ağzından
sahte mektuplar yazdırmıştı. Daha
sonra kendilerine karşı
ayaklanacaklarını anlayınca önce
Korkut’u sonra Ahmet’i boğdurtarak
öldürtmüştür. Hükümdarlığının ilk iki
yılı bu taht mücadeleleri ile geçmiştir.
Sonuç:
● Tebriz’e kadar yerler ele geçirildi.
● Şah İsmail karısını, kızını ve tahtını
savaş meydanında bırakarak İran
içlerine kaçtı.
● Şii tehlikesi geçici bir süre sona erdi
Not: Bu durumun ortaya çıkmasında
gurup İstanbul’a getirildi
Not: Bu durum Osmanlı Devleti’nin
İran’ın batısının savunma açısından
elverişli olmasıdır.
Fars kültürü etkisi altına girmesine
● İranlı bilgin ve sanatkârlardan bir
ortam hazırladı.
 Turnadağ Savaşı 1515
Sonuç:Dulkadiroğulları’na son verildi
Sebep:Dulkadiroğulları’nın Safevileri Not: Anadolu Türk siyasi birliği kesin
olarak sağlandı.
desteklemesi ve Memlûklerle işbirliği
yapması
 Mısır Seferi 1516–1517
Sebepler
başarısız olması üzerine bölge
● Fatih döneminden gelen Hicaz su
halkının Osmanlıdan yardım
yolları meselesi
istemesidir
Mısır seferi iki bölümden oluşur.
● Cem’i himaye etmeleri
a) Mercidâbık Seferi 1516
● Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları
topraklarını himaye etmek istemesi
Halep civarında Kansu Gavri mağlup
● Çaldıran savaşında Şah İsmail
edildi.
Sonuç: Suriye ve Filistin Osmanlı
yanlısı politika takip etmesi
● Hindistan hükümdarı Şah II.
topraklarına geçti.
Not: Mondros mütarekesinden sonra
Mahmut’un Osmanlı Devletine
gönderdiği hediyeleri Memlûklerin el
(30 Ekim 1918) bölge önce İngilizler
koyması
daha sonra Fransızlar tarafından işgal
● Karamanoğullarını Osmanlıya karşı edilmiştir.
b) Ridaniye Seferi 1517
desteklemeleri
Bilgi: Yavuz kışı Suriye’de geçirdi.
● Yavuz’un İslam dünyası liderliğini
ele geçirmek istemesi
1517’de Sina çölünü 13 günde geçip
Bilgi: Ayrıca İran seferi sırasında
Tomambay komutasındaki Memlûk
Memlûkler, Osmanlı ordusunun
ordusunu Ridaniye’de bir kez daha
Suriye topraklarından geçmesine izin mağlup etti. Tomambay yakalanarak
vermedi Hint okyanusuna yerleşen
idam edildi.
Mısır fethedildi.
Portekizlilere karşı Memlûklerin
Sonuçlar
yolu Osmanlıya geçti.
Not: Coğrafi keşifler nedeniyle
● Memlûk Devleti sona erdi. Mısır,
Suriye, Filistin ve Hicaz fethedildi.
kazançlı olmadı.
Not: Kuzey Afrika fetihleri
Not: Yavuz döneminde ilk defa
başlanmıştır. Sokullu’nun Fas ve
Süveyş Kanalı projesi ortaya
Tunus’u almasıyla sona ermiştir.
atılmıştır.
● Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi Not: Doğu Akdeniz üstünlüğü
merkezi oldu
Osmanlıya geçti.
Not: İstanbul dini ve kültür merkezi
yolu Osmanlıya geçti.
Not: Coğrafi keşifler nedeniyle
oldu
● Venediklilerin Kıbrıs için
kazançlı olmadı.
Not: Yavuz döneminde ilk defa
Memlûklere ödediği vergi ve Baharat
Süveyş Kanalı projesi ortaya
atılmıştır.
Not: Doğu Akdeniz üstünlüğü
Osmanlıya geçti.
● Halifelik Osmanlı’ya geçti.
Not: Osmanlı teokratik yapıya geçti.
Not: Ancak başlarda padişahlar,
halifeliğin dinsel ve siyasal yetkisini
kullanmadı. Kanıt: Şeyhülislamdan
alınan fetvadır.
Not: Halifeliğin siyasi yetkisi ilk kez
1774 Küçük Kaynarca antlaşması ile
I. Abdülhamit tarafından
kullanılacaktır
Not: Yavuz Mısır seferi dönüşünde
Ramazanoğullarını hâkimiyet altına
aldı.
Bilgi: Haliç tersanesi yaptırılarak
büyük bir donanma oluşturuldu.
Bilgi: Yozgat’ta Bozoklu Celal,
devletin haksızlıklar yaptığını ileri
sürerek isyan çıkarmıştır. İsyan çabuk
bastırılmıştır. XVII. Yüzyıldaki
Anadolu’da çıkan bu isyanlara Celali
İsyanları denilmesinin nedeni budur.
Bilgi: Osmanlı topraklarını 2.373.000
km²’den 6.557.000 km²’ye ulaştırdı
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (I. SÜLEYMAN) 1520–1566
Bilgi: Osmanlı tahtında en uzun süre
kalan Osmanlı Padişahıdır. (46 yıl)
Yavuz döneminde dolan hazine
Kanuni döneminde aynı şekilde
dolamayacaktır. Çünkü bu dönemde
seferler çok fazla görülecektir. 46
yıllık hükümdarlığında sadece 2.5 yıl
sarayda kalmıştır. Yaptığı önemli
yasalarla “Muhteşem” sıfatı ile
tanınır. Osmanlı bu dönemde kültür,
sanat ve uygarlık açısından zirveye
ulaşmıştır. Bu dönemde Anadolu’da,
Mısır’da ve Suriye’de isyanlar
görülmüştür. 1566’da Zigetvar’da
savaş alanında vefat etmiş iç
organları orada gömülmüş, vücudu
İstanbul’a getirilmiştir. İç organları
savaş alanında gömülen diğer
Osmanlı padişahı I.Murat’tır.
(Kosova) Şiirlerindeki Mahlası
Muhibbi’dir.
Canberdi Gazali Ayaklanması:
Yavuz tarafından Suriye valiliğine
atanan Canberdi Gazali, kısa bir süre
sonra Memlûk devletini yeniden
kurmak için ayaklandı. Ayaklanma
1521’de bastırıldı.
Vezir Ahmet Paşa Ayaklanması:
Ahmet Paşa ikinci Vezir durumuna
yükselmişti. Geleneklere göre Vezir-i
azamlık makamına ikinci vezir
atanırdı. Kanuni değişiklik yaparak
Enderun’dan İbrahim Ağayı Vezir-i
azam yaptı. Ahmet Paşa Mısır’a
gönderildi. Ahmet Paşa Mısır’
gittiğinde şahsi nitelikte bir isyan
çıkarıldı. Yeniçerilerin tepkisi üzerine
isyan bastırıldı.
Baba Zünnun İsyanı: Vergi
yüzünden ayaklanan Baba Zünnun
Yozgat’ı işgal etmiştir. Üzerine
gönderilen orduları yenmeyi
başarmışsa da isyan kontrol altına
alınmıştır.
Kalenderoğlu İsyanı: Tımarlarının
elinden alınmasını bahane eden
Kalender, sipahileri ile birlikte Mohaç
Savaşının devam etmesiyle birlikte
isyan etti. Kalender Şiilerinde
desteğini almıştı. Safevilerin büyük
desteği vardı. Tımarların verileceği
söylenerek isyan bastırıldı.
A) Avrupa’daki Gelişmeler
 1521 Belgrat’ın Fethi
Sebep:
Sonuç:
● Macar kralı II. Lui’nin (Layoş)
●Karlofça, Salankamen ve Özerk
Kanuni’yi tebrik etmemesi ve vergi
Kaleleri alındı
ödememesi
●Sırbistan ve
● Elçi olarak gönderilen Behram
Balkanların fethi tamamlandı.
Çavuş’un öldürülmesi
● Macaristan’ın alınmasına ortam
Bilgi: II. Murat ve Fatih döneminde
hazırladı.
kuşatılmasına rağmen alınamayan
● Avrupa’ya yapılan seferlerde üs
Belgrat Kanuni döneminde alınmıştır
olarak kullanıldı
 1526 Mohaç Meydan Muharebesi
Sebep:
Sonuç:
● 1524 Pavye Savaşında Fransa
● Osmanlı himayesindeki Macar
Kralı Fransuva’nın esir düşmesi ve
Krallığına Jan Zapola (Yanoş) getirildi.
Kanuni’den yardım istemesi
● Budin alındı.
● Osmanlılar’ın Macaristan’ı almak
● Fransa Kralı Alman baskısından
istemesi
kurtarıldı.
Not: Alman İmparatorluğu ile
● Fransa’yı kendi yanına çekerek
Haçlı Birliğini bozmak istemesi
aramızda tampon bölge oluşturmak
için Macaristan’ı hemen Osmanlı
topraklarına katmadı.
Bilgi: Macar Kralı II. Lui’nin önderliğinde Alman, Çek, İtalyan ve İspanyol
askerlerinden oluşan bir ordu ile Osmanlılar Mohaç’ta mücadele ettiler. Savaş
2 saat sürdü. Macar Kralı II. Lui savaş alanında öldü. Dünyanın en kısa süren
ve kesin sonuçlu savaşıdır
Bilgi: Avusturya, Jan Zapola’yı Macar Kralı olarak tanımayacaktır. Bunun
üzerine Osmanlı – Avusturya savaşları yeniden başlayacaktır
 1529 I.Viyana Kuşatması
Bilgi: Avusturya Arşidükü Ferdinant
Sebep:
ölen Macar Kralı Lui’nin kız kardeşi
● Ferdinand’ın Budin’e irmesi
ile evliydi. Bu nedenle Macar tahtının ● Jan Zapola’nın Kanuni’den yardım
kendisine ait olduğunu ileri
istemesi
sürüyordu. Ağabeyi Alman
● Ferdinand’ın Macar tahtının
İmparatoru Şarlken’e güvenerek ve
kendisine ait olduğunu iddia etmesi
Sonuç:
Macar soylularının da desteğini
alarak Ferdinand Budin’e girdi. Jan
● Kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı
Zapola Kanuniden yardım istedi.
Bilgi: Kuşatmanın başarısız
bir kale oluşu
-Kuşatma için büyük topların
sonuçlanmasında
-Viyana’nın savunmaya elverişli
götürülmemesi
-Kışın erken bastırması
Amaç Avrupa’ya gözdağı vermekti.
-Yiyecek ve cephane sıkıntısı
Türk akıncıları şehir içlerine kadar
faktörleri etkilidir.
ilerlediler. Fakat Viyana
Zaten Kanuni’nin Viyana’yı almak
kuşatmasında başarılı olamadılar.
gibi bir niyeti yoktu.
 1532 I.Alman Seferi
Sebep: Kanuni’nin İstanbul’a
siyasi üstünlük kuruldu
Not: Bu üstünlük III. Mehmet
dönmesini fırsat bilen Ferdinand’ın
Budin’e saldırması
döneminde Haçova Savaşından
Sonuç:İstanbul Ant. 1533
sonra imzalanan 1606 Zitvatorok
Önemi: Avusturya ile imzalanan ilk
Antlaşması ile sona erdi. Avusturya
antlaşmadır. Avusturya’ya karşı
vergi vermeyi kesti.
elinde kalan yerler için yılda 30.000
Bilgi: Kanuni’nin Fransa’ya
düka altın vergi verecekler
dönmesini fırsat bilen Avusturya,
● Macar Kralı Jan Zapola ile
Macaristan’a tekrar saldırdı. Budin’i
kuşattı. Kanuni bunun üzerine sefere Ferdinand arasındaki anlaşmalara
Kanuni’nin onaylama şartı getirildi.
çıktı. Budin tekrar alındı. Estergon’a
● Ferdinand Macar topraklarına
kadar ilerlendi. Avusturya içlerine
saldırmayacaklardı.
kadar gidildi. Ferdinand ve Şarlken
● Antlaşma Ferdinand’ın uyduğu
Kanuni’nin karşısına çıkamadı.
sürece geçerli olacaktı.
Avusturya bunun üzerine barış
● Avusturya Arşidükü protokol
istemek zorunda kaldı
bakımından Osmanlı Vezir-i
Bilgi: İstanbul Antlaşması’nın
Âzamına eşit olacaktır.
Maddeleri
● Ferdinand, Jan Zapola’nın krallığını “Anlaşmanın imzalanmasından sonra
Osmanlı, İran ile sorunlarıyla
tanıyacak
ilgilenmeye başlamıştır.”
● Ferdinand, Macar topraklarından
 1541–1551 II. Alman Seferi
Sebep: Macar Kralı Jan Zapola’nın
bağlandı.
Bağlı beylik
(Yanoş) ölmesi üzerine Veliaht olarak 2) Erdel Prensliği:
atadığı Sigismunt’u Ferdinand’ın
olarak Sigismunt’a verildi.
3) Kuzey Macaristan: Vergi
tanımaması ve Budin’e saldırması
Sonuç: 1541’de sefere çıkan Kanuni Karşılığında Avusturya’ya bırakıldı
Bilgi: Avusturya buna rağmen
güçlü bir orduyla Budin’e girdi.
Yanoş’un oğlunu Erdel Beyliğine
Macaristan üzerindeki haklarından bir
atayarak Macaristan’ın Osmanlılar
türlü vazgeçmiyordu. Bundan dolayı
tarafından alınan bölgesini Budin
Osmanlı-Avusturya savaşları uzayıp
Eyaleti adıyla Osmanlı Devleti’ne
gitti. 1543’te daha önce imzalanan
bağladı.
1533 İstanbul antlaşması şartlarında
Macaristan üç bölgeye ayrıldı.
antlaşma yapıldıysa da 1551’de
1) Budin Beylerbeyliği: Doğrudan
yeniden savaşlar başladı Osmanlı
Osmanlı merkezi yönetimine
Devletinin üstünlüğü
karşısında Ferdinant barış istemek zorunda kaldı. Yeniden İstanbul
antlaşması şartlarında barış antlaşması imzalandıysa da bu durum uzun
sürmedi. Kanuni Avusturya üzerine son seferine (Zigetvar) çıktı.
Bu O’nun son seferiydi…
 1566 Zigetvar Seferi
Sebep: Ferdinand’ın ölümü üzerine yerine geçen Maksimilyen’in 1562’de
yapılan anlaşmayı bozarak Macaristan ve Erdel’e saldırması.
Sonuç: 13. ve son seferinde Malta yenilgisinin kötü izlerini silmeyi başardı.
Çok güçlü surlar olmasına rağmen, kuşatma sırasında vefat etmesine rağmen
Zigetvar alındı.
B) Osmanlı-Fransız İlişkileri
I. Dönem İlişkiler
1526 Mohaç’tan sonraki süreç
ve verilen kapitülasyonlar
Amaç
● Avrupa Hıristiyan birliğini
bozmak
● Coğrafi keşiflerin etkisini
azaltmak ve Akdeniz ticaretini
canlandırmak
● Osmanlı gümrük gelirlerini
arttırmak
II. Dönem İlişkiler
1736 – 1739 Osmanlı – Rus ve
Avusturya Savaşlarında
I.Mahmut döneminde
arabulucu olan Fransa’ya
1535’te verilen
kapitülasyonlarda “ Her iki
hükümdarın saltanatı
süresince geçerlidir.” Maddesi
değiştirildi ve süresiz hale
getirildi.
III. Dönem İlişkiler
1798’de Fransa, Osmanlı
toprakları içerisinde bulunan
Mısır’ı işgal etti.
Bilgi: Verilen Ayrıcalıklar 1535
Fransızlara verilen Uhud-u atik veya
İmtiyaz-ı Mahsusa’da (Özel Ayrıcalıklar)
1) Fransız tacirlerinden alınan gümrük
resminin diğer yabancı tacirlere nazaran
daha az ve Türklerinki ile aynı olacak (% 5)
2) Fransız ticaret gemileri Osmanlı
sularında serbestçe dolaşarak istedikleri
limanlara girebilecek
3) Osmanlı ülkesindeki Fransızlar din ve
mezheplerinde serbest olacak
4) Fransız tacirlerinin kendi aralarındaki
davalara Fransa’dan gönderilen yargıç
bakacak
5) Fransız tacirleri ile Türkler arasındaki
davalara Türk mahkemeleri bakacak
mahkemelerde bir Fransız tercüman
bulunacaktır.
6) Fransa’da ölen bir tacirin malı yada Türk
sularında batan bir geminin mal ve eşyası
Fransa’daki varislerine verilecekti.
7) Türk tacirleri de bu haklardan Fransa
topraklarında ve denizinde yararlanabilecek
8) Bu imtiyazlar ancak antlaşmayı
imzalayan hükümdarların saltanatı
süresince geçerlidir
C) İran İle İlişkiler
Bilgi: Çaldıran Savaşından bu yana İran Anadolu’da bölücü faaliyetlerine
devam etti. Bu dönemde batıda Avusturya ile mücadele ederken İran her
fırsatta Osmanlıya saldırmıştır. Kanuni Avusturya ile yapılan barıştan sonra
İran üzerine yürüdü. Ancak İran Şahı Tahmasb’ta Osmanlıların karşısına
çıkmaya cesaret edemedi. Sefer hem İran hem de Irak üzerine yapıldığı için
Irakeyn seferi adı verilmiştir. Irakeyn seferi sonucu Tebriz, Azerbaycan ve
Bağdat alındı. (1534) Kendisine “Bağdat Fatihi” unvanı verildi.
2) Doğu Anadolu,
I. İran Seferi (1534)
Bağdat, Revan,
Sebep: ●Şah İsmail’in oğlu Tahmasb’ın tahta
geçtikten Doğu Anadolu sınırlarına saldırması Tebriz Osmanlılara
kalacak
●Kanuni’nin hükümdarlığını Tahmasb’ın
3) Her iki devlet
tebrik etmemesi
birbirinin güvenliğini
● Doğu Anadolu’daki aşiret reislerinin
sağlayacak
kışkırtması
4) İran Osmanlı
Sonuç: ●Tebriz ve Bağdat alındı.
topraklarında Şii
●Bağdat körfezinin batısındaki Arap
propagandası
kabileleri
yapmayacak
Osmanlı hâkimiyetine girdi.
Önemi
●Bağdat’ta tımar sistemi uygulandı.
●İran
ile
yapılan ilk
II. İran Seferi (1548)
resmi
antlaşmadır.
Sebep: Kanuni’nin Avusturya üzerinde seferlerle
uğraşırken Şah Tahmasb’ın Tebriz, Nahçıvan, ●Şam ve Kudüs’ten
sonra Bağdat’ta
Van ve Erivan kalelerini geri alması
Osmanlıya bağlandı.
Sonuç: Van ve Tebriz geri alındı.
Doğu Anadolu’da yeniden denetim sağlandı. ●Basra Körfezine
ulaşılarak Hint
İlk kez Azerbaycan alındı.
Okyanusu ile bağlantı
III. İran (Nahçıvan) Seferi (1553)
kuruldu.
Sebep: Kanuni’nin Avusturya ile savaş halinde
●Kanuni’ye “Bağdat
olmasından yararlanan Tahmasb saldırıya
Fatihi” unvanı verildi.
geçti ve Erzurum’u kuşattı. Tahmasb İran
●İlk din barışıdır.
içlerine kaçtı.
Doğu Anadolu’nun
Sonuç: Erivan, Karabağ ve Nahçıvan geri alındı.
güvenliği sağlandı.
Şah’ın barış istemesi üzerine Amasya
Antlaşması imzalandı.
Amasya Antlaşması 1555
1) İran hacılarının güvenliği sağlanacak
D) Denizlerdeki Gelişmeler
 1522 Rodos’un Fethi
Sebep: Sen Jan şövalyelerinin
Hıristiyan korsanlara yataklık yaparak
Akdeniz ticaretini baltalamasıdır.
Sonuç: Kanuni şiddetli bir kuşatma
sonucu Rodos’u fethetti. Şarlken
Saint-Jean (Sen-Jan) şövalyelerini
Malta adasına yerleştirdi. Dönüşte
Bodrum da fethedilmiştir.
Önemi: Ege Denizi bir Türk gölü
haline geldi.
 1533 Cezayir’in Osmanlı’ya Bağlanması Barbaros Hayrettin Paşa
(Hızır Reis) kaptan-ı deryalığa getirildi ve Barbaros Cezayir beylerbeyi oldu.
 1537 Korfu Kuşatması: Kaptan-ı
Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve
deryalığa getirilen Barbaros Hayrettin Portekiz hükümetleri büyük bir haçlı
Paşa Venediklilerin elinde bulunan
donanması oluşturmuşlardı. Andrea
Korfu’yu kuşattı. Ancak kayıpların
Dorya komutasındaki haçlı
fazla verilmesi nedeniyle kuşatma
donanması 602 parçaydı. Barbaros
kaldırıldı.
Hayrettin Paşa donanması ise 122
 1538 Preveze Deniz Zaferi
parçaydı. Haçlı donanması Preveze
Bilgi: Osmanlının Avusturya ve
önlerinde Osmanlı donanması
Roma Germen imparatoru ile savaş
tarafından mağlup edildi. Venedikliler
halinde olması, Osmanlının Ege
Osmanlılara 300 000 altın savaş
Denizi hâkimiyeti, Korfu’daki Osmanlı tazminatı ödedi.
Sonuç: AKDENİZ BİR TÜRK GÖLÜ
kuşatmasının başarısız olması gibi
OLDU
nedenlerle
 1538–1553 Hint Deniz Seferleri
Bilgi: 16. yüzyıl başlarında Portekizliler Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna
doğrudan ulaşan Ümit Burnu yolunu bulmuşlardı. Bu yolun bulunması
Osmanlıların Baharat yoluna büyük bir darbe vurmuştu. Bunun yanında
Portekizliler;
● Hindistan’da sömürgeler kurarak Müslümanların ticaretine engel oldular
● Kızıl Deniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırmışlardır.
● Gücerrat Hanlığının yardım istemesi ve Baharat yolunun güvenliğini
sağlamak amacıyla Kanuni Hint seferlerine başladı.
günümüzdeki yaklaşık şekliyle
I. Hint Deniz Seferi (1538)
çizmiştir
Hadım Süleyman Paşa Süveyş
tersanesinde hazırlanan donanma ilk
III. Hint Deniz Seferi(1552)
Hint seferine çıktı. Osmanlı kuvvetleri Murat Reis Hürmüz Boğazında
Aden’i aldı, Hindistan’ın batısına
Portekizlilere ağır kayıp verince
ulaştı. Gücerrat Hanlığının yeteri
Basra’ya geri döndü.
kadar destek vermemesi aynı
IV. Hint Deniz Seferi(1553)
zamanda erzak ve cephanenin
Seydi Ali Reis her ne kadar
azalmasıyla geri dönüldü.
Portekizlilere karşı başarılı olduysa
II. Hint Deniz Seferi (1551)
da çıkan fırtına nedeniyle
Piri Reis Kızıl Deniz’i geçerek Hint
okyanuslara dayanıklı olmayan
Okyanusuna açıldı. O sırada Portekiz gemilerimizin çoğu battı. Hindistan’a
donanmasının Hürmüz Boğazını
ulaştığında karadan İstanbul’a kara
kapamak istediğini duyunca
yoluyla geldi. Gördüklerini Mirat’ül
donanmayı Basra’da bırakarak
Memalik adlı eserinde anlattı
Süveyş’e döndü. Piri Reis’in bu
korkak hareketi Kanuni tarafından
idam edilmesine neden olmuştur.
Kitab-ı Bahriye adlı ünlü coğrafya
kitabı ve dünya haritasını kitabı ve
dünya haritasını
Başarısızlığın Nedenleri
 Seferlere gereken önemin
verilmedi
 Osmanlı donanmasının okyanus
şartlarına uygun olmaması
 Devlet adamları ve komutanların
çok fazla dirayetli olmaması
 Portekiz donanmasının güçlü ve
okyanuslara dayanıklı olması
 Gücerrat Hanlığının Osmanlıya
yardımcı olmamasıdır.
Hint Deniz Seferleri Sonuçları
 Türk gemilerinin açık denizlere
uygun olmadığı anlaşıldı.
 Hindistan’da Portekiz egemenliği
kesinleşti.
 Arap yarım adası Osmanlı
denetimine girdi.
 Kızıldeniz ve Basra Körfezi
yabancı güçlere kapatıldı.
 Yemen, Eritre, Sudan sahilleri ve
Habeşistan’ın bazı kısımları Osmanlı
topraklarına katıldı.
Aynı zamanda Preveze’nin devamı
niteliğinde sayılır
 1565 Malta Seferi
Sebep: Malta’ya yerleşen Rodos
şövalyelerinin Osmanlı gemilerine
saldırması
Gelişim: Turgut Reis komutasında
 1560 Cerbe Deniz Savaşı: Turgut
Osmanlı donanması Malta’yı
Reis’in İspanyolların elinde bulunan
kuşatma altına aldı. Kuşatma
Cerbe adasını kuşatması üzerine
sırasında Turgut Reis şehit düştü.
Andrea Dorya komutasında Haçlı
Bunun ardından kuşatma kaldırıldı.
Donanması Cerbe önlerine geldi.
Kanuni bu olumsuzluğun izlerini
Preveze’den sonraki en büyük deniz
silmek için 1566’da Zigetvar seferine
savaşı zaferle sonuçlandı.
çıktı. Ancak sefer sırasında
Önemi: Trablusgarp’ın fethini
hastalanarak Kanuni de vefat
tamamlayıcı niteliktedir.
etmiştir.
 Kanuni Döneminin Başarısız Seferleri
1) 1529 I. Viyana 2) 1537 Korfu
3) 1538–1553 Hint
4) 1565 Malta
Kuşatması
Kuşatması
Deniz Seferleri
Seferi
 1551 Trablusgarp’ın Fethi:
Trablusgarp Malta şövalyelerinin
elindeydi. Turgut Reis Trablusgarp’ı
ele geçirdi. Bu başarısı üzerine
Kanuni, Turgut Reis’i Trablusgarp
Beyliğine getirdi.
SOKULLU MEHMET PAŞA (1564 – 1579)
●Kanuni’nin son iki yılı, II. Selim, III. Murat’ın ilk beş yılında Vezir-i Azamlık
yapmıştır. II. Selim (1566–1574) III. Murat(1574–1579)
●Bosna’nın Sokoloviç köyünde olup Hırvat Kökenlidir. Enderun’da yetişmiştir.
●II. Selim ordunun başında sefere çıkmayan ve İstanbul’da ölen ilk Osmanlı
padişahıdır. Ordunun başında sefere çıkan son padişahı ise II. Mustafa’dır.
 1566 Sakız Adasının Fethi
Sebep:
● Adadaki korsanların Ege ve
Akdeniz’de korsan faaliyetleri
● Malta kuşatmasında Cenevizlilerin
Malta’nın yanına gitmesi
Sonuç: Piyale Paşa Kaptan-ı Derya
komutasındaki donanma tarafından
ada savaşsız alınmıştır.
Önemi: Ege kıyılarının güvenliği
sağlandı.
 1568 Yemen’in Fethi
Sebep: Hint deniz seferleri sırasında
Yemen alınmıştı. Yemen İmamı
Mutahhara isyanı otoriteyi bozdu
Sonuç: Özdemiroğlu Osman Paşa,
Mısır Valisi Koca Sinan Paşa’nın
yardımıyla isyanı bastırdı. Yemen’i
kesin olarak Osmanlı ülkesine
bağladı.
Bilgi: II. Selim’in ölümü üzerine III.
Murat tahta çıkmıştır.
 1569 Süveyş Kanalı Projesi
Sebep:
●Coğrafi keşifler nedeniyle önemini
yitiren Akdeniz ticaretine yeniden
canlandırmak
komutasındaki donanma tarafından
ada savaşsız alınmıştır.
Önemi: Ege kıyılarının güvenliği
sağlandı.
Bilgi: Sokullu Mehmet Paşa Mısır
Beylerbeyliğine ferman gönderdi.
Ancak bilinmeyen bir nedenle
projeye başlanamamıştır. Bu projeyi
ilk defa Yavuz Sultan Selim ortaya
atmıştır.
Sonuç: Proje başarıya
ulaşamamıştır.
Not: Bu proje 1869’da Sultan
Abdülaziz döneminde İngilizlerin
desteği ile gerçekleşmiştir
 1569 Don-Volga Projesi
Sebep:
● İpek yolunu canlandırmak
● Karadeniz ticaretini canlandırmak
● Rusların Karadeniz’e inmesini
engellemek
● İran’ı donanma yoluyla vurmak
● Orta Asya’daki Türk hanlıklarına
ulaşmak
Sonuç: Projenin 1/3’ü
gerçekleştirildiği halde Rus saldırıları,
ekonomik nedenler, devletin ileri
gelenleri tarafından
desteklenememesi gibi nedenlerle
başarıya ulaşamadı.
Not: Bu proje 1953’te Sovyet Rusya
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bilgi: İznik gölü, Sakarya nehri,
Sapanca gölü ve Marmara Denizi
bağlantısını kurarak Karadeniz ile
Marmara arasında bir deniz yolu
açmak istemiştir. Mimar Sinan bu
proje ile görevlendirilmişse de
sonuçsuz kalmıştır.
 1570 Kıbrıs’ın Fethi
Sebepler
● Doğu Akdeniz’de tam hâkimiyet
sağlanamaması
● Kıbrıs’taki Venediklilerin Osmanlı
ticaret gemilerine zarar vermesi
Bilgi: II. Selim’in isteği üzerine Lala
Mustafa Paşa tarafından kuşatılarak
alındı.
Sonuç:
● Doğu Akdeniz’in güvenliği
sağlandı.
● Doğu Akdeniz Osmanlıya bağlandı.
●Kıbrıs,Beylerbeyliği haline geldi.
Not: 1878’de Kıbrıs Kıbrıs İngilizler
tarafından işgal edilmiştir.
Download