Naslar Işığı Altında Kutsal Geceler

advertisement
Naslar Işığı Altında Kutsal Geceler
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ......................................................................................... I
ÖNSÖZ.................................................................................................... IV
GİRİŞ ........................................................................................................ 1
KUTSAL VE KUTSALLIK ................................................................................................................2
DİNSEL GELENEKLERDE KUTSALLIK ........................................................................................6
KAVRAMLARIN LİNGUİSTİK AÇISINDAN İNCELENMESİ ..... 7
I. MEVLİD KAVRAMI .......................................................................................................................7
A. Lügatte Mevlid Kavramı .............................................................................................................7
B. Istılahta Mevlid Kavramı ............................................................................................................8
C. Kur'an'da Mevlid Kavramı .........................................................................................................8
1. Doğurmak Manasında:........................................................................................................................... 8
2. Çocuk Edinmek Manasında: .................................................................................................................. 8
3. Evlat Anlamında: ................................................................................................................................... 8
4. Baba Anlamında: ................................................................................................................................... 8
II. REGAİB KAVRAMI ......................................................................................................................8
A. Lügatte Regâib Kavramı.............................................................................................................8
C. Kur'an'da Regâib Kavramı.........................................................................................................9
1. Yüz çevirmek manasında:...................................................................................................................... 9
2. Arzu etmek manasında: ......................................................................................................................... 9
3. Rağbet etmek manasında ..................................................................................................................... 11
4. Umut etmek manasında ....................................................................................................................... 11
5. Yönelmek Manasında .......................................................................................................................... 11
III. İSRÂ VE Mİ'RAC KAVRAMI .................................................................................................... 11
A. Lügatte İsrâ ve Mi'rac Kavramı ............................................................................................... 11
1. Lügatte İsrâ Kavramı ........................................................................................................................... 11
2. Lügatte Mi'rac Kavramı ....................................................................................................................... 12
B. Istılahta İsrâ ve Mi'rac Kavramı .............................................................................................. 12
1. Istılahta İsrâ Kavramı .......................................................................................................................... 12
2. Istılahta Mi'rac Kavramı ...................................................................................................................... 13
C. Kur'an'da İsrâ Kavramı ...........................................................................................................13
1. Alıp-götürmek Manasında ................................................................................................................... 13
2. Yürümek Manasında............................................................................................................................ 13
3. Geçip Gitmek Manasında .................................................................................................................... 13
4. Su Arkı Manasında .............................................................................................................................. 14
D. Kur'an'da Mi'rac Kavramı .......................................................................................................14
1. Yükseğe Çıkmak Manasında ............................................................................................................... 14
2.Topal Anlamında .................................................................................................................................. 14
3. Merdiven Anlamında ........................................................................................................................... 14
IV. BERAT KAVRAMI .................................................................................................................... 14
A. Lügatte Berat Kavramı .............................................................................................................14
B. Istılahta Berat Kavramı ............................................................................................................16
C. Kur'an'da Berat Kavramı .........................................................................................................16
1. Ültimatom (bildiri) anlamında ............................................................................................................. 16
2. Uzak olma anlamında .......................................................................................................................... 17
3. Suçsuzluk, masumiyet anlamında ........................................................................................................ 17
4. Temize çıkarma anlamında .................................................................................................................. 17
V. KADİR KAVRAMI ...................................................................................................................... 19
A. Lügatte Kadir Kavramı.............................................................................................................19
B. Istılahta Kadir Kavramı ...........................................................................................................21
C. Kur'an'da Kadir Kavramı .........................................................................................................23
1. Ölçü Anlamında................................................................................................................................... 23
2. Takdir Etme Anlamında ...................................................................................................................... 24
3. Kader Anlamında................................................................................................................................. 25
4. Güç yetirme Anlamında ....................................................................................................................... 25
5. Miktar Anlamında................................................................................................................................ 25
6. Daraltmak Anlamında .......................................................................................................................... 25
7. Tanıma Anlamında .............................................................................................................................. 25
8. Sıkıştırmak Anlamında ........................................................................................................................ 25
BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................................. 23
I. MEVLİD KANDİLİ ....................................................................................................................... 23
A. TARİHÇESİ .............................................................................................................................. 23
B. ÂYET VE HADİSLERDE MEVLİD KANDİLİ ..........................................................................24
II. REGÂİB GECESİ ......................................................................................................................... 25
A. TARİHÇESİ .............................................................................................................................. 25
B. ÂYET VE HADİSLERDE REGÂİB GECESİ ............................................................................25
III. İSRÂ VE Mİ'RAC OLAYI .......................................................................................................... 26
A. TARİHCESİ .............................................................................................................................. 26
1. Zamanı ................................................................................................................................................. 26
2. Yolculuk Şekli ..................................................................................................................................... 28
B. ÂYETLERDE İSRÂ VE Mİ'RAC ............................................................................................... 30
C. HADİSLERDE İSRÂ VE Mİ'RAC ............................................................................................. 31
1. İsrâ Olayının Meydana Geliş Şekli ...................................................................................................... 39
2. İsrâ Ve Mi'rac Olayı Ruhen Gerçekleşmiş Olabilir mi ........................................................................ 42
V. BERAT GECESİ ........................................................................................................................... 44
A. TARİHÇESİ .............................................................................................................................. 44
B. ÂYETLERDE BERAT GECESİ .................................................................................................46
B. HADİSLERDE BERAT GECESİ .............................................................................................. 47
V. KADİR GECESİ ........................................................................................................................... 51
A TARİHÇESİ ............................................................................................................................... 51
B. ÂYETLERDE KADİR GECESİ .................................................................................................56
C. HADİSLERDE KADİR GECESİ .............................................................................................. 59
İKİNCİ BÖLÜM .................................................................................... 61
TOPLUMA YANSIMASI VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARINDA KUTSAL GECELER ......... 61
I. MEVLİD KANDİLİ ....................................................................................................................... 61
A. Topluma Yansıması: .................................................................................................................61
1. Sahabe Döneminde .............................................................................................................................. 61
2. Fatımîler Döneminde ........................................................................................................................... 62
3. Eyyûbîler Döneminde .......................................................................................................................... 64
4. Memlükler Döneminde ........................................................................................................................ 66
5. Kuzey Afrika'da ................................................................................................................................... 66
6. Osmanlılar Döneminde ........................................................................................................................ 67
7. Edebiyatta ............................................................................................................................................ 69
B. Günümüz Uygulamalarında .....................................................................................................70
II. REGÂİB GECESİ ......................................................................................................................... 71
A. Topluma Yansıması ..................................................................................................................71
B. Günümüz Uygulamalarında .....................................................................................................72
III. İSRÂ VE Mİ'RAC........................................................................................................................ 73
A. Topluma Yansıması: .................................................................................................................73
B. Günümüz Uygulamalarında .....................................................................................................76
IV. BERAT GECESİ ......................................................................................................................... 77
A. Topluma Yansıması ..................................................................................................................77
B. Günümüz Uygulamalarında: ....................................................................................................78
V. KADİR GECESİ ........................................................................................................................... 79
A. Topluma Yansıması ..................................................................................................................80
B. Günümüz Uygulamalarında .....................................................................................................84
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................ 87
KUTSAL GECELERİN KUTSİYETİNİN BAĞLAYICILIĞI ......................................................... 87
II
I. MEVLİD KANDİLİ ....................................................................................................................... 87
II. REGÂİB GECESİ ......................................................................................................................... 88
III. İSRÂ VE Mİ'RAC GECESİ ......................................................................................................... 88
IV. BERAT GECESİ ......................................................................................................................... 89
V. KADİR GECESİ ........................................................................................................................... 91
Kadir Gecesinin Bağlayıcılık Sebepleri ........................................................................................92
1. Hadisi Şerifler:..................................................................................................................................... 92
2. Bu Gece Hakkında Zikrin Faziletine dair Rivayetler ........................................................................... 93
3. Bir Gecelik Amele Bin Aylık Ecir Verilmesi: ..................................................................................... 94
4. Ayetin Müjde ve Tehdit İfade Etmesi .................................................................................................. 96
SONUÇ.................................................................................................... 98
KAYNAKÇA ........................................................................................ 100
III
ÖNSÖZ
Bütün dinlerin kendilerine has bir takım inanç, ibadet ve kutsallık anlayışları
vardır. Bu anlayış çerçevesinde inanç sahipleri dinî hayatlarını şekillendirirler. İslam
dininde de kendine has birtakım kutsal zaman ve mekânları vardır. Bunlar İslamın
vazgeçilmez değerleri, nişaneleri ve olmazsa olmazlarındandır. İslam dini mensupları
bu değerlerin dışında bir takım şeylere de kutsallık yüklemişlerdir.
İslamda kutsallık atfedilen değerlerden bir kısmı da kutsal gecelerdir. Bu
geceler hakikaten İslamın kutsallık verdiği geceler midir yoksa mensuplarının
kutsallaştırdığı geceler midir? Bu bağlamda kutsal gecelerin nasslar ışığı altında
kutsiyetinin araştırılıp; dinen kutsallıklarının bulunup bulunmadığının ortaya konması
gerekir. Zira İslam kültüründe ve Müslümanların inanç anlayışında bu gecelerin çok
önemli bir yeri vardır. Gerek kültürel gerekse de atfedilen kutsiyet açısından bu
konunun nasslara dayanıp dayanmadığını, tarihi gelişimini ve topluma yansıma
şekillerini tespit etmek amacıyla bu konuyu çalışmayı tercih ettik.
Konuyu araştırıp incelerken öncelikle bu gecelerin tarihçesini ortaya koymaya
çalıştık. Daha sonra âyet ve hadislerden bir dayanaklarının bulunup bulunmadığını; eğer
varsa İslam âlimlerinin ilgili âyet ve hadisleri nasıl değerlendirdiklerini tespit etmeye
gayret ettik. Kutsiyet atfedilen bu gecelerin tarihi süreç içerisinde hangisinin kimler
tarafından ne şekilde ve ne zaman kutlanıldığını belirlemeye özen gösterdik. Bunun
yanında toplumun bu gecelere bakışını, bu gecelerin toplum üzerindeki etkisini
inceledik Ayrıca günümüze kadar gelenekselleşerek nasıl geldiğini ve ne şekilde
kutlandığını, dini perspektiften bakarak nasıl kutlanılması gerektiğini ve dindeki yerini
belirlemeye calıştık. Bunlara ilaveten bu gecelerin kutsaliyetini ve kutlanmasının dinî
boyutunu, hüküm açısından bağlayıcılığını açıklamaya çalıştık.
Din ve toplum açısından fevkalede öneme haiz olan bu konunun araştırılması
ve incelenmesi süresince bize sağlamış olduğu imkân ve vermiş olduğu destekten
dolayı müdürümüz Sayın Zeki Yavuzyılmaz'a; konunun yeterli kaynaklardan yoksun,
din ve toplum açısından hassas olması nedeniyle çalışmalarımıza rehberlik eden,
yönlendiren ve olayları değerlendirmede daha geniş perspektiften bakmamıza yardımcı
IV
olan danışman hocam Sayın Enver Osman Kaan'a teşekkür eder, daha sonra ki
yapacağımız çalışmalarımızda da aynı şekilde yardımlarını temenni ederim.
Ali ÇEBİ
TRABZON - 2007
V
KISALTMALAR
An.
: Ansiklopedi
a.s.
: Aleyhisselam
b.
: İbn
c.
: Cilt
Der.
: Dergisi
DİA
: Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
DİB
: Diyanet İşleri Başkanlığı
Fak.
: Fakültesi
h.
: Hicri
Hz.
: Hazreti
İst.
: İstanbul
mad.
: Maddesi
MEB.
: Milli Eğitim Bakanlığı
MÜİVY
: Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları
Ö.
: Ölümü
r.a.
: Radiyellahü anh
: Radiyellahü anha
r.anh.
s.
: Sayfa
s.a.v.
: Sallallahu aleyhi vesellem
Tef.
: Tefsiri
VI
TKDAV
: Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanıima Vakfı
trc.
: Terceme
tsz.
: Tarihsiz
vb.
: Ve benzer.
vd.
: Ve devamı
Vak.
: Vakfı
yay.
: yayınları
VII
GİRİŞ
Zaman ve mekânlar bütün kıymet ve kutsiyetini, hakikatte Allah’ın
dilemesinden alırlar. Bu İlâhî dileme ise varlıklar için birçok maslahat ve hikmetler
içerir. Ayrıca o zaman dilimlerinde gerçekleşen mühim olaylar ve o mekânları
dolduranlar, içinde bulundukları zaman ve mekâna değer kazandırırlar. Zaman
dilimlerinin kutsiyeti, Müslümanlara sonsuz feyiz ve bereketin inmesi için birer vesile
olur.
İslam geleneğinde kutsal geceler diye bilinen, kutlanan ve Müslümanlarca
mübarek sayılan beş gece vardır. Bu geceler: Recep ayının ilk cuma gecesine rastlayan
Regâib gecesi; yine recep ayının 27'sine rastlayan Mi'rac gecesi; Şaban ayının 15'ine
rastlayan Berat gecesi; Kur'ân'ın indiği gece olarak kabul edilen Kadir gecesidir. Bu
geceler, halk dilinde üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarındadırlar.
Bunlara ilave olarak; Rebiü'l-evvel ayının 12'sine rastlayan Peygamber Efendimizin
doğum gecesi de Mevlid gecesidir. İfade edilen gecelerin kutlanma tarihleri kamerî
takvime göre olup, o geceden sonra gelen güne aittir.
Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566–1574), camiler aydınlatılıp
minarelerde kandiller yakılarak bu geceler kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri de
denmiştir.1 Bu kutsal geceler zikrettiğimiz şekilde isim olarak anıldığı gibi bazen
Arapça "leyl" (gece) kelimesi eklenerek; leyle-i Kadir, leyle-i Berat… Şeklinde de ifade
edilmektedir.
Bu anlayışla her sene "Kandil Geceleri" adı altında "kutsal veya mübarek"
olarak ifade edilen bu geceler; Mü'minler tarafından yüz yıllardır kutlana gelmektedir.
Artık bu "Kutsal geceler" İslâm’ın nişaneleri haline gelmiştir. Toplumda hususi kıymet
ve özellik arz etmektedirler. Bundan dolayı bu gecelerin kutsallığı Kur'an ve Sünnet
ışığı altında ele alınıp incelenmesi gerekir.
Ancak tez konumuz olan bu "Kutsal Geceleri" tarihi, dinî, sosyal ve kültürel
açıdan ortaya koymadan önce, bu geceler için kullanılmakta olan kutsal kavramının
izah edilmesi gerekir.
1 İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 24, s.300.
KUTSAL VE KUTSALLIK
Türkçe'de kudsiyet, Arapça'da "temiz ve pak olmak" anlamındaki kuds
kelimesinden alınmıştır. Aynı kökten gelen takdis "kutsallık nisbet etme", bundan
türeyen mukaddes de "kutsallık nisbet edilmiş" manasına gelir.
Kutsal, tabiatüstü bir güçte ve onunla temas sonucunda bazı varlıklarda
bulunduğuna inanılan aşkın nitelik anlamında bir terimdir. Herhangi bir din içerisindeki
unsurları, birbirine bağlayarak o dinin bütünlüğünü sağlayan veya kuşatan en temel öge
olup, din bilimlerinin ana konularındandır. Din bilimlerinin genel tanımına göre kutsal,
politeizmden monoteizme kadar bütün din bilimlerinin özünü oluşturur. (kim demiş)
Kutsalı belirleyen en önemli unsur kişinin, kaynağı tabiatüstü sayılan varlığa
sevgi ve korkuya dayalı bir duygu ile bağlanma eylemidir. Bundan dolayı Kutsal,
çiğnenmemesi gereken bir olgu ve saygı duyulan bir varlıktır. Bu duyguyu sağlayacak
olan da dünyevi ve uhrevi müeyyidelerdir.2
Kutsal, üzerinde oldukça farklı fikirlerin üretildiği bir kavramdır. Literatür
incelendiğinde, tüm dinleri ve gelenekleri kapsayacak şekilde bir tanımın yapılamadığı
görülmektedir.
Kutsal kavramını, özellikle ilahî dinlerin öncesinde ve sonrasında araştıran
dinler tarihçisi Philippe Borgeaud'un da belirttiği gibi, bu kavram özellikle bir isim
olmaktan çok bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Geçmiş medeniyetlerde bir takım
şeylerin yüceliğine inanılarak onlara kutsiyet atfedilmekteydi. Mesela, Tevrat'ın
Levililer bölümünde (19/2) "Kutsal olun, zira tanrınız ben Yahova, kutsalım" gibi bir
ifade geçmektedir. Borgeaud, buradaki kutsallığın, hem tanrısal durum dolayısıyla
mükemmelliği, hem de çok tanrılı kişilerden ayrılmayı ifade ettiğini söyler.3
İslam geleneğinde ise kutsallık; Müslümanların, İslâm öncesindeki inançlarının
da etkisiyle günlük yaşantılarında görülmektedir. Ragıp el-İsfehanî, Müfredât'ında
kutsal kavramına; "ilahî temizleme" anlamının yanında el-Arz, el-Mukaddes, cennet ve
şeriat gibi anlamlar da yüklemektedir. Zira kutsal (kuds) olanın, kutsal olandan elde
2 İslam Ansiklopedisi, c.XXVI, s.495
3 İslâmî Araştırmalar Dergisi, TEKDAV, Ankara, 2005, c.XVII, sayı 3, s.315.
2
edildiğini belirtmektedir. Aslında kutsalın bir anlamda dinle özdeşleştirildiğini ima
etmektedir.
Tanrı dışındaki kutsal kabul edilen varlıklar için; "kutsalla ilişkili ya da ilintisel
kutsal" denebilir.4 Genel olarak tüm dinî geleneklerde ve İslâm geleneğinde, Tanrı
dışındaki kutsal kabul edilen varlıklar "kutsalla ilişkili" temel prensibine rağmen tarihte,
farklı algılamalar ve uygulamalar neticesinde kutsallaştırıldığı görülmektedir.
Dolayısıyla kutsal kavramı, aslî manasının dışında da kullanılır olmuştur.
Dinlerde kutsal, ilişkili olduğu fenomenlere bağlı olarak dört kısma ayrılır.
1. Kutsal mekânlar: Bazı coğrafyalar "tabu" çerçevesinde korunmuş kutsal
mekânlar olup onlarla temas özel ritüelleri gerektirir. Bu mekânlarda bulunmak kişiye
dünyevi veya uhrevi imtiyazlar kazandırır. Hac mekânları, tapınaklar gibi.
2. Kutsal zamanlar: Yılın belli dönemlerini kapsayan özel periyotlardır. Bu
özel zamanlar modern terminolojide, "bayram" şeklinde ifade edilmekte olup özel
ritüelleri gerekli kılar.
3. Kutsal varlıklar: Başta Tanrı olmak olmak üzere doğaüstü olduğuna inanılan
varlık türleridir. Bu varlıklar kutsallıklarını uhrevi güçlerinden alırlar.
4. Kutsal nesneler: Tabiatüstü güç taşıdıkları gerekçesiyle başta asâ türleri,
taşlar, kutular gibi çeşitli nesneler pek çok kültürde kutsal sayılır. Bunların olağanüstü
güçler taşıdığına inanılır; onlara temas özel ritüelleri gerektirir.5
Kutsala ilişkin tecrübe, genellikle mesel ya da sembollerle ifade edilir. Yine de
meseller ya da semboller; dilden yani insanın yaşadığı dünyadan ödünç alınmıştır. Yani
soyut bir şeyde var olan ‘kutsal’ı insanlar; kendileri açısından kutsal olan soyutu, daha
anlaşılabilir kılmak veya kendilerini, kutsallığı kendisinde var olan soyuta
yaklaştırabilmek amacıyla kutsallığı somut bir şekle veya somut bir şeye
dönüştürmektedirler. Bu, kutsal-dil ilişkisi göz ardı edildiğinde sembolün sembol olma
özelliği kaybolur ve sembol bir ikona; yani bir şeye götüren bir imaj olmaktan çıkıp
kelime (kutsal)nin asıl anlamında somut bir şeye (puta) dönüşür. Dolayısıyla
putperestlik aslında, kutsalla ilişkili objenin değer kazanması ve aracıların bizatihi
4 İslâmî Araştırmalar Der., c.XVIII, sayı 3, s.315.
5 İslam Ansiklopedisi, c.XXVI, s.496.
3
kutsal kabul edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Kur'an-ı Kerimde "…Onlara,
bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler…"6 âyetiyle ifade
edilmektedir. Bu mantalitenin sonucunda insan, zaman, mekân, eşya vs. bütünden ayrı
bir biçimde kutsallaşabilmektedir ki, bu aslında zihnin bir yanılsamasıdır ve gelişmemiş
bir düşüncedir. Zaten bu anlamın dışına çıkıldığında, kutsal kabul edilen şeylerin ve
varlıkların zaman ve mekâna göre değiştiğini de görmekteyiz. Bu da onların nihai
anlamda kutsal değil, kutsalla ilintisel bir bağa sahip olan 'şeyler' olduklarını gösterir.7
Batıda, kutsal kavram üzerinde duran kişilerin başında gelen Emile Durkheim,
bir şeydeki kutsallığın kendi varlığından dolayı değil, kendisine dışarıdan yansıtıldığını
söyler. Zira dinsel güç, grup esinli bir duygudur, bilincin dışına yansıtılır ve
nesnelleştirilir. Onların nesnelleştirilmesi için belirli bir nesnede sabitlenirler ki,
böylelikle o obje kutsallaşır. Zaten kendisine göre kutsal, genel olarak toplumun
yaratısıdır. Ayrıca o, kutsalın bulaşıcı bir yapısı olduğunu söyler.8
İslam düşüncesi açısından mutlak anlamda tek kutsal olan, Allah'tır. Kur’an’da
"Onun hiçbir dengi yoktrur" ayetiyle Allah’ın tek kutsal olduğu net bir şekilde ortaya
konmuştur. O'nun dışında “mukaddes” kabul edilenler de (ilintisel kutsallar), tümüyle
anlaşılmaz ve din içinde temellendirilmeyecek şekilde tabusal bir karaktere sahip de
değildir.
İslâm ve onun kitabı Kur'ân, zamana değil, zaman içinde cereyan eden olaylara
değer verir. Kutsallık zamanda değil, onda meydana gelen ve insanlıktan yana rahmet
kapılarını açan olaylardadır. Çünkü zaman kavramı izafîdir. Hem bizim için hakiki
zaman biyolojik anlamda geliştiğimiz devredir. Diğer zaman bölümleri; yani yıla, aya,
güne, saate göre ayarlamamız ve bölmemiz sun'idir. Böyle olmasaydı, Ramazan ayında
farz olan ve yaz mevsimine rastlayan orucu her sene yaz mevsiminde tutmamız; nisan
ya da haziran ayında sabaha karşı doğan Peygamber (s.a.v.) Efendimizin doğum gecesini
her yıl aynı ay ve günde kutlamamız gerekirdi. Ama İslâm, zamanı değil olayın
hatırlanmasını ve değerlendirilmesini emreder.9
6
7
8
9
Kur'an-ı Kerim, ez-Zümer, 33/3.
İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVIII, sayı 3, s.314.
İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVIII, sayı 3, s.315.
Celal, Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yay., İst.,tsz., c.VII, s.3460.
4
Zaman açısından örnek verecek olursak; tüm toplumsal önemine rağmen,
Cuma namazı hakkında Kur'an'da: "Namaz bitince yeryüzüne dağılın…"10 ifadesiyle
Cuma günü, hayatın içine sokulurken İslam âlimleri tarafından da Cuma gününün (oruç
tutarak vb.) kutsallaştırılması önlenmeye çalışılmıştır.11 Kutsallığa bir de mekânsal
açıdan örnek verecek olursak; Hz. Peygamber'in: "Yeryüzünün kendisine mescit
kılındığı…"12 ifadesiyle, tamamen ayrık ve kopuk bir mabet düşüncesini reddetmiş ve
önceki ümmetlerin mabet anlayışından kendi ümmetinin mabet anlayışının farklılığını
ortaya koymuştur. Bu açıdan bakıldığında mabetlerin kutsal değil, ilintisel kutsal
oldukları ortaya çıkmaktadır.
Yahudilik'te mutlak kutsal olan, Tanrı Yahve ve O'nunla temas halindeki
fenomenlerdir. Bütün nesnelerin Tanrıya nisbetle kutsallık kazanmasına en iyi örnek
ahid sandığı verilebilir.
Hrıstiyanlık'ta ise, Yeni Ahid'e göre Allah'ın kutsallığının yanında Îsâ da
"Allah'ın mukaddesi"dir.13 Hrıstıyan kültürünün ortaya koyduğu kutsallık anlayışında
kutsal kişilerin mabetlerde ve ayinlerde kullandığı eşyalar da kutsanmıştır. Örneğin
kutsal bir kâse, tamire vb. yerlere gönderilmeden önce özel bir seremoniyle
kutsallığından arındırılması söylenir.14 Bu tür örnekleri farklı şekillerde farklı dinlerde
çoğaltmak mümkündür.
Kur'an'ın herkes tarafından okunmak ve anlaşılmak üzere indirildiği gerçeğine
rağmen yine de İslâm geleneğinin içerisinde kimi eğilimler belki aşırı bir saygı sâikiyle
Kur'an'ın, kimi zaman dokunulmazlık kisvesiyle insanlardan uzaklaştırmış olduklarını
hatta indirildiği dil olan Arapça'nın bile kutsallaştırıldığını müşahede etmekteyiz. Bir
anlamda kutsal anlayışı, dinin algılanış biçimi ve dine yaklaşım şeklidir. Diğer tüm
parametreleri etkiler. Dolayısıyla kutsal, dinî tutumu belirleyen aktif bir ilkedir.15
10 Cum'a 62/10.
11 İslâmî Araştırmalar Der., c.XVIII, sayı 3, s.317.
12 el- Buhari, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil, Sahîh-I Buhârî, Çağrı Yay., İstanbul 1992,
Teyemmüm, c.VII, bab 1, s.186.
13 İslam Ansiklopedisi, c.XXVI, s.496.
14 İslâmî Araştırmalar Der., c.XVIII, sayı 3, s.318.
15 İslâmî Araştırmalar Der., c.XVIII, sayı 3, s.318.
5
DİNSEL GELENEKLERDE KUTSALLIK
İslam kültüründe birçok şeyin kutsallaştırılmasına rağmen gerçek anlamıyla
kutsal kavramına Allah'tan başka bir karşılık bulunamamıştır. Zira Allah'tan başka
kutsal kabul edilenler, yine Allah ile ilişkilendirilen şeylerdir. Genel olarak dinsel
geleneklerde, kutsala
bağlılık;
kutsal
olarak
tanımlamakta
ve
bu
anlayışla
kutlanmaktadır. Dinsel geleneklerin benimsediği kutsal zamanlar, geçmişte olağanüstü
bir olay, efsane veya dinî bir argüman ya da çok özel bir gün olabilir ve devrevî olarak
tekrarlanabilir.
Edward T. Hall, kutsala ilişkin kavramların bir kültürün kimliğini oluşturan
inançlar ve değerler çekirdeğine ait olduğunu söyler. Dolayısıyla kutsala ilişkin
yaklaşımların inanışlarla ve hayata ilişkin bakış açılarıyla sıkıca ilişkili olduğu
söylenebilir.16
Din felsefecisi M. Melsin ise dinî törenin esas fonksiyonunun sembolik bazı
kutsal olayları, dindar insana hatırlatmak olduğunu, dindar insanın bu törenler
esnasındaki fiillerini düzenlediğini, daha kutsal bir hayat uğruna tarihsel hayatından
vazgeçmeye çalışmadığını söyler. İnsan ona göre, böylece kutsala daha çok
yaklaştırılabilir.
Dinler, genel olarak zamanın belirli bölümünü dikkate almaktadır. Bunlar
genellikle yüzyıl, yıl, gün, hafta, saat vs. olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bunların
kutsaliyeti, dinsel kültürlere göre farklılık arz eder. İlkel dinlerde yaratmanın bir yıl
sürdüğü anlayışı, Hristiyanlıkta, haftanın özel bir öneme haiz olması bu farklılıklara
örnek olarak gösterilebilir, fakat benzer bir vurguyu, Kur'an'da görememekteyiz.17 Diğer
yandan, bir kişinin doğumu, erginleşmesi gibi, bir aşamadan diğer bir aşamaya geçişi ve
ölümü de, genel olarak dinler tarafından kutlanır ki, İslam kültüründeki Akîka kurbanı
bu bağlamda örnek verilebilir.
Ortak bir din dili çerçevesindeki kutsal anlayışının uzantıları bağlamında,
Eliade'in İfade ettiği "başlangıçların mükemmelliğine özlem" mefhumunu İslam
kültüründeki Asr-ı Saadet ve ilk üç asır (hayru'l-kurûn karnî…) terimleriyle
16 İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVIII, sayı 3, s.305.
17 İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVIII, sayı 3, s.312.
6
ilişkilendirebiliriz. İslam kültürünün, zaten var olan kutsal kavramını kullandığını
görmekteyiz. Fakat bu kavram, ilkel dinlerde olduğu gibi yaşamı bölen ve zamanı
sekteye uğratan bir olağanüstülük içermediği gibi, ehli kitapta olduğu gibi de aşırı
paganistik izlerde taşımaz. Örneğin Kur'an'ın indirildiği geceyle ilgili olarak Kur'an'da
"…Biz Onu mübarek bir gecede indirdik…"18 İfadesinde "mübarek gece" kavramı
kullanılmaktadır. Fakat Kur'ân üslubundan, o özel zamandan ziyade Kur'an'ın
indirilişinin ön plana çıkarılmakta olduğunu anlamaktayız. Bu takdirde o özel zaman
herhangi bir olağan üstülülük ifade etmemektedir. Gaye, zaman içerisinde herhangi özel
bir zaman oluşturmak değil; insanın Allah bilincini canlı tutmak, insanı iyi davranışlara
yönlendirmek ve motive etmektir.19 Zaten dinlerinde asıl gayesi budur. Kutsal
kavramını kısaca değerlendirdikten sonra şimdi kutsal geceleri detaylı bir şekilde
inceleyebiliriz.
KAVRAMLARIN LİNGUİSTİK AÇISINDAN
İNCELENMESİ
I. MEVLİD KAVRAMI
A. Lügatte Mevlid Kavramı
Mevlid, Arapça bir kelime olup, velede fiilinin mastarıdır. Doğurmak, bir şey
meydana getirmek ve ortaya çıkarmak manalarına gelir. İsim olarak kullanıldığında
çocuk, evlat, erkek çocuk, genç, soy sop anlamları içerir.20 Mevlid kavramı, Arap
dilinde mimli mastar, ismi zaman ve ismi mekân olmak üzere üç farklı manada
kullanılır. Bu manalar doğum-doğmak, doğum zamanı-doğum tarihi ve doğum yeridir.
Bu üç mânâ Türkçede de aynı şekilde kullanılmaktadır. Meselâ "Mevlidü'n-Nebî"
tamlaması, Hem Hz. Peygamberin doğumunu, hem doğum tarihini, hem de doğum yeri
olan Mekke'deki evini ifade eder.
18 Duhân 44/3.
19 İslâmî Araştırmalar, c.XVIII, sayı 3, s.312 vd.
20 Mutçalı, Serdar, Arapça Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İst., 1995, s.1010.
7
B. Istılahta Mevlid Kavramı
Istılah olarak Mevlid, Hz. Peygamberin doğum gecesine verilen isimdir.
Ayrıca İslam edebiyatı ve sanatında Hz. Peygamberin doğum yıl dönümünde yapılan
törenlere de bu isim verilmektedir.21 Daha sonraları Mevlid yeni doğan çocuklar, yaş
günleri, ölümler, hacca ve askere uğurlamalar vb. sevinç ve keder günlerinde
uygulanagelmektedir.
C. Kur'an'da Mevlid Kavramı
1. Doğurmak Manasında:
"Allah doğurdu (velede) diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. "22
2. Çocuk Edinmek Manasında:
" 'Allah çocuk edindi ' ( veleden) dediler. Hâşâ! O, münezzehtir."23
3. Evlat Anlamında:
Ve dediler ki: Biz malca ve evlatça (evladen) daha çoğuz, biz azaba uğratılacak
da değiliz.24
4. Baba Anlamında:
"Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın (vâlidün) evladı,
ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin…"25
II. REGAİB KAVRAMI
A. Lügatte Regâib Kavramı
Regâib, Arapça bir kelime olup "ragabe" kökünden gelmektedir. "Ragabe",
kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, dilemek, arzulamak, hasretini çekmek ona
21 İslam An., c.XXIX, s.475.
22 Sâffât 37/152.
23 Bakara 2/116.
24 Sebe 34/35.
25 Lokman 31/33.
8
karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Ragîb" kelimesi ise,
"ragabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen
şey demektir. Müennesi, "ragîbe"dir. "ragîbe"nin çoğulu da "regâib"tir.26 Yine kelime
olarak Regâib; "çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan" manalarına gelen
ragîbe kelimesinin çoğuludur.
B. Istılahta Regâib Kavramı
Hicrî takvime göre, Kameri aylardan yedinci ay olan Recep ayının ilk Cuma
gecesine verilen isimdir. Türkçe'de kandil geceleri diye nitelendirilen kutsal gecelerden
biridir. Regaib Gecesi denilince: "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük,
çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" mânâsı anlaşılır.27 Bu gecede ihsan ve ikramlar
beklendiği için bu isimle zikredilmiştir. Zira rahmet ve bereketin sağnak sağnak
ineceğine inanılır.
C. Kur'an'da Regâib Kavramı
Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "rağabe"den türemiş olan çeşitli
kelimeler, Kur'an'da sekiz yerde geçmekte olup, farklı versiyonlarıyla ve farklı
anlamlarıyla kullanılmaktadır.
1. Yüz çevirmek manasında:
"İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir (yerğabu) ?
Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir."
28
"(Babası:) Ey İbrahim! Dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun
(rağıbun)?..." 29
2. Arzu etmek manasında:
"…Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamayı arzu
ettiğiniz (terğabûn) yetim kadınlar… "30
26 Şamil İslâm An., Şamil Yayınevi, İstanbul, 1990, c.V, s.240.
27 Ömer Nasuhi, Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İst. 1990, s.187.
28 Bakara 2/130.
29 Meryem 19/46.
30 Nisa 4/127.
9
"Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık)
Rabbimizi (O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz (râğıbûn)."31
31 Kalem 68/32.
10
3. Rağbet etmek manasında:
"...Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz (râğıbûn)" deselerdi (daha iyi olurdu)."32
"Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevî Araplara Resûlüllah'ın
emrine muhalif davranmaları ve kendisinin bizzat katlandığı zahmete onların da
katlanmaya rağbet etmemeleri (la yerğabu) yaraşmaz…"33
4. Umut etmek manasında:
"…Onlar (bütün bu Peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak
(rağaben) ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler."
34
5. Yönelmek Manasında:
"Yalnız Rabbine yönel (irğab)"35
III. İSRÂ VE Mİ'RAC KAVRAMI
A. Lügatte İsrâ ve Mi'rac Kavramı:
1. Lügatte İsrâ Kavramı
Bu kavram birden çok manaya geldiği için üzerinde birçok görüş ileri
sürülmüştür. Bir görüşe göre lügat olarak isrâ, sürâ kökünden gelir ve gece yürütmek
manasına gelir. Sürâ ise, gece yürümek demektir. Yine bu kökten gelen serâ ve esrâ
gece yürüdü anlamı içerir.
Bir başka görüşe göre; "serâ-yesrî-esrî" den değil, geniş yer anlamındaki
"serât" kökünden gelir. Bu taktirde âyet; Allah Teâla'nın, kulunu yüksek bir yerden
götürdüğünü ifade etmiş olur. Bazılarına göre de esrâ, yükseklik anlamındaki "serv"
kökünden gelir. Bu durumda da âyette Allah’ın, kulunu gecenin bir vaktinde yükselttiği
anlatılmış olur.36 Başka bir görüşe göre de isrâ kavramı "sery" kökünden türemiş, gece
32 Tevbe 9/59.
33 Tevbe 9/120.
34 Enbiya 21/ 90.
35 İnşirah 94/8.
36 Süleyman, Ateş, Kur'an Ansiklopedisi, Kuba, İst., 1997, c.X, s.304.
11
yürüyüşü demektir. "Esrâ" kelimesi beraberinde zamanını da içerdiği37 için âyetin
manası gecenin bir bölümünde yürümek şeklinde anlaşılmalıdır.
"İsra" kelimesi gece yürüyüşü manasına geldiği için Leys, gecenin ilk
saatlerinde yürümek ile ilgili olarak Esra fiilinin kullanıldığını, gecenin sonunda
yürümek ile ilgili olarak da sera fiilinin kullanıldığını söylemektedir. Cumhura göre bu
kelime ism-i fail olduğu için umum ifade eder ve ne geceye ne de gündüze tahsisi
yoktur.38 Dilciler de, hem "esrâ", hem de "serâ" fiilinin aynı manaya geldiğini
söylemişlerdir.39
2. Lügatte Mi'rac Kavramı:
"Mi'rac" kelimesi Arapçada yükseğe çıkmak anlamına gelen "urûc"
kelimesinden türetilmiş olup, sözlükte "yükselme, yükseğe çıkma aracı, merdiven"
demektir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu olayı anlatırken, "yükseğe çıkarıldım" ifadesini
kullandığı için olay mi'rac adıyla anıla gelmiştir.40
İsra ve Mi'rac kavramlarını birlikte zikrettiğimizde; Hz. Peygamber (s.a.v)'in
Mekke'deki Mescid-İ Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde
gerçekleşen olağan üstü olay; İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin mastarı olan ve
"geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır. Mescid-i
Aksâ'dan sonraki yolculuğun, "göklere yükseltilme" safhasının da dâhil olduğu ve
Mi'rac'ın tamamını kapsayan ''yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki urûc kökünden
türetilen ve "yükselme vasıtası, aleti" manasına gelen mi'râc kelimesiyle ifade edilir.41
B. Istılahta İsrâ ve Mi'rac Kavramı:
1. Istılahta İsrâ Kavramı
Allah Teâla'nın emriyle Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ruhen ve bedenen, Burak
isimli semavî bir binite binerek Cebrail (a.s.)'le birlikte Mekke’deki Mescid-i Haram’dan
37 Seyit, Kutup, Fî Zilali-l Kur'an, Hikmet Yay., İstanbul, tsz., c.IX, s.285.
38 Ali, Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, İst., 1984., c.X, s.292.
39 Fahru-r, Râzî, Tefsîru’l Kebir, Beyrut, Dâru İhyai-t Türâsi'l- Arabî, Beyrut, 1999, c.VII, s.29.
40 İbrahim Kâfi, Dönmez, İslam İnanç İbadet Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, M. Ü. İ. V. Y. İst. 1997,
c. III, s.356.
41 Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara, 2004, c.III, s.402.
12
Kudüs’teki Mescid- i Aksâ (Beytü’l-Makdis)'e kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna
isrâ denilir.
İsrâ, gece yürümek veya yürütmek olduğuna göre, âyette ayrıca "geceleyin"
kelimesinin getirilmesi, bu yürütme olayının, bütün gece değil, sadece gecenin bir
parçasında olduğunu belirtir. Eğer bu kelime olmasaydı, sanki yürütmenin, bütün
geceyi kapsadığı anlaşılabilirdi. Oysa bu kelime, olayın çok kısa bir zamanda olup
bittiğini anlatır.42
2. Istılahta Mi'rac Kavramı:
Terim olarak Mi'rac, hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi
yedinci gecesi (isrâ gecesi), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Beytü'l-Makdis'ten Melek
Cebrail'in eşliğinde madde âleminin son sınırı olan Sidretü'l-Münteha'ya, oradan da
mâna âlemine yükselmesi ve esrar perdelerinin kaldırılarak en kutsal huzura kabul
edilmesi olayıdır.43
Bu kavramdan, İslâm dünyasında ve edebiyatında Resûlüllah (s.a.v.)'in
hayatında yer alan büyük olaylardan biri anlaşılır. Çeşitli dinlere mensup âlimler,
bununla ilgili çeşitli terimler kullanmışlardır: Allah ile bir olmak (Coomunion), Allah'ın
insanın bedenine (hâşâ) girmesi (Incarnation),44 vb.
C. Kur'an'da İsrâ Kavramı
1. Alıp-götürmek Manasında
"…Kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa'ya götüren (esrâ) Allah noksan sıfatlardan münezzehtir…"45
2. Yürümek Manasında
"…Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü (esri)…"46
3. Geçip Gitmek Manasında
42 Kur'an, Ansiklopedisi, c.10, s.304.
43 Celal, Yıldırım, c.VII, s. 3460.
44 Muhammed, Hamidullah, İslam Peygamberi, Ankara, 2003, s.129.
45 İsrâ 17/1.
46 Hûd 11/81.
13
"Geçip gittiği (yesri) zaman geceye (yemin olsun)" 47
4. Su Arkı Manasında
"…'Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı (seriyyen) vücuda
getirmiştir."48
D. Kur'an'da Mi'rac Kavramı
1. Yükseğe Çıkmak Manasında
"Melekler ve Ruh, oraya, (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip
çıkar (te'rucu)".49
2.Topal Anlamında
"Âmâya güçlük yoktur; topala (e'raci) güçlük yoktuk; hastaya zorluk
yoktur…"50
3. Merdiven Anlamında
"…Rahmanı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri
(meâric) gümüşten yapardık".51
IV. BERAT KAVRAMI
A. Lügatte Berat Kavramı
“Berâet” sözlükte, muaf, özgür olma, masumluk, suçsuzluk, izin, ruhsat gibi
manalar içerir. Bablara aktarıldığında ise; tef-îl babında; "berrae" şeklinde
kullanıldığında suç, ayıp ve günahtan temizlenmek veya arıtmak; istif’al babında;
“istebrae” şeklinde kullanıldığında, bir şeyi tedavi etmek, sağlığına kavuşturmak,
kendini bir şeyden kurtarmak; tefa’ûl babında; teberrae şeklinde kullanıldığında ise, bir
47 Fecr 89/4.
48 Meryem 19/24.
49 Meâric 70/4.
50 Nur 24/61.
51 Zuhruf 43/33.
14
zandan ve suçlamadan temizlenmek, masum ve suçsuz olduğunu beyan etmek ve berat
etmek manalarını ifade eder.52
Beraet kelimesinin aslı "berae" fiilinden kabül edilirse; berae, sözlükte
yaratmak anlamına gelir. Ayrıca hastalık, ayıp ve kusur türünden olup, insana hoş
gelmeyen şeylerden kurtulmak demektir.
Aynı fiil "min" harfi ceriyle (-den’ ekiyle) kullanıldığı zaman, ilgiyi kesmek,
uzaklaşmak manalarına gelir. Aynı kökten gelen "Teberi" ise, uzaklaşmak, beri olmak,
aklamak demektir.53
"Berâet" kelimesinin aslı "Berie" fiilinden alınırsa ve bu fiil, "min" harfi
ceriyle kullanılırsa; suç, ayıp, kusur, kabahatten uzak olmak, arınmak, temizlenmek,
hastalıktan kurtulmak ve iyileşmek manalarına gelir. "Berat kavramı, Arapça berâeberâet kelimesinin Türkçe'deki kullanılışı olup; beri olma, aklanma, temiz ve suçsuz
çıkmak demektir.54
Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması
veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Allah'ın affı ve bağışlaması ile
günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi
için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece" ve "sak (belge)
gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.55
Aynı kökten gelen "istibra" da temizlenmek, bir "istibra" denilir. Türkçe’de
dernek ve benzeri kuruluşların hesaplarının incelenmesinden sonra, gerek hesap
raporlarının gerekse faaliyet raporlarının aklanmasına da aynı kökten gelen "ibra"
denilir.56
Bu fiilin fail (özne) ismi olan ‘Bâri’, Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Bunun
anlamı, yaratan, örneği ve modeli olmadan icat eden demektir. "Bâri" aynı zamanda
yaratılmışla ra benzemekten beri olan, uzak olan manasına da gelir. Bu ismin bir başka
anlamı da, yarattıklarını temiz ve her türlü kirden uzak yaratan, kendisi her türlü kirden
52 Mutcalı, s.47.
53 Şamil İslam An., c. I, s.225
54 İslâm İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış An., c.III, s.357.
55 İslam An., c.V, s.475.
56 Şamil İslâm An., c.V, s.225.
15
ve noksanlıktan uzak olduğu gibi, yarattıklarını da noksanlıktan uzak yaratan
demektir.57
B. Istılahta Berat Kavramı
Şaban'ın on beşinci gecesinde, tövbe eden mü'minlerin, Allah'ın af ve
bağışlamasına mazhar olacağı ve günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye
Berat gecesi denmiştir. Bu geceye Berat isminin dışında; manen verimli, feyizli,
bereketli ve kutsi bir gece olduğu için Mübarek Gece; iyi değerlendirildiği takdirde
Allah tarafından günahlardan arınma ve suçlardan temize çıkma imkânı verildiği için
Sâk (Berâat, Ferman, Kurtuluş Belgesi) Gecesi; Lütfü ihsanı aşkın, af ve merhameti
engin olan; Allah’ın ikram ve iltifatlarına erişildiği için de "Rahmet Gecesi"
denilmiştir.58
Kelimenin diplomaside kullanılan mânâsı vardır ki, Ebû Bekri Râzi bunu
açıklayarak "Ahkâmı Kur'an'da" der ki: "Berâet, dostluk antlaşmasının kesilmesi,
dokunulmazlığın kaldırılması ve sağlanmış olan güvencenin sona erdirilmesidir." 59
C. Kur'an'da Berat Kavramı
Bu kavram Kur'an-ı Kerim ve hadislerde farklı versiyonları ve farklı
anlamlarıyla yer almaktadır. Beratın Kur'an'da diğer anlamları üzerinde çeşitli görüşler
olmakla beraber bunun bir ilişki kesmek, dokunulmazlığın kalmaması manasında
olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Aynı ifadenin kısaltılmışı olan "berâ", değişik şekillerde uyardıktan, ikaz ve
uyarılardan sonra, uzaklaşmak, kurtulmak gibi manalar içerir. İster "bera", isterse
"Beraet" şeklinde söyleyelim, bunun bir ültimatom, bir uzaklaşış ve bildiri olduğu
açıktır. Bu, bir anlaşma halinin sona erdiğini karşı tarafa bildirmedir. Yapılan
anlaşmadan uzak olunduğunu açıklamadır.
1. Ültimatom (bildiri) anlamında:
57 Şamil, İslâm An., c.V, s.226.
58 İbrahim, Canan, Kütübü Sitte, Akçağ yay., Ankara, 1992, c.III, s.288.
59 Ebû Bekir er-Razi,el-Cessas, Ahkâmü’l-Kur'an, Beyrut, 1985, c.IV, s.264.
16
"(Bu), müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah ve
Rasûlünden kesin bir ihtardır (berâeün) ( ya da ‘ber’ olma bildirisidir)."60
2. Uzak olma anlamında:
a) "Ve büyük Hac günü, Allah ve Rasûlünden insanlara duyuru: Kesin olarak
Allah, müşriklerden uzaktır (berîun). O’nun elçisi de..."61
b) "Güneşi doğarken görünce: "Budur Rabbim, bu daha büyük!" dedi. (O da)
batınca dedi ki: "Ey kavmim, ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım
(berîun)."62
c) "İşte o zaman kendilerine uyulup, arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla
uzaklaşırlar
(teberrae);
azabı
görmüş
nihayet,
aralarındaki
bağlar
kopup
parçalanmıştır."63
d) "Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler kötü kadınlara; iyi kadınlar iyi
erkeklere; iyi erkekler de iyi kadınlara mahsustur. Bunlar onların söyledikleri çirkin
şeylerden uzaktırlar müberriûne).64
3. Suçsuzluk, masumiyet anlamında;
a) "Kim bir hata, ya da günah işler de sonra onu bir suçsuzun (berîen) üstüne
atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur."65
4. Temize çıkarma anlamında:
a) "Ey inananlar, şu kimseler gibi olmayın ki, Musa'ya eziyet ettiler de Allah
onu onların dediklerinden temize çıkardı (berrae); o, Allah yanında vecih (gözde,
itibarlı bir kul) idi."66
b) "Ben nefsimi temize çıkarmam (überriü). Çünkü nefis, daima kötülüğü
emredicidir. Meğer Rabbimin esirgediği bir nefis ola. Rabbim bağışlayandır,
esirgeyendir."67
60 Tevbe 9/1.
61 Tevbe 9/3.
62 Enam 6/78.
63 Bakara 1/166.
64 Nur 24/26.
65 Nisa 4/ 112.
66 Ahzab 33/69.
17
67 Yusuf 12/53.
18
V. KADİR KAVRAMI
A. Lügatte Kadir Kavramı
Sözlükte kadir (kadir) kelimesi kudret, hüküm, yücelik, değer, şan ve şeref,
mertebe, takdir, bir şeyin diğerine uygunluğu ve aynı ölçüde olması gibi anlamlara
gelir.68 Yine "kadr" kelimesi sözlükte "güç, hüküm, takdir, şeref, ululuk" gibi anlamlara
gelir.
Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini
yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin
böyle bir ismi yoktu.69 "el-Kadru" "Kadera- yekdiru" ifadelerinin mastarıdır. "Kadran"
ki, bununla, Allah Teâlâ'nın, onaylayıp yürürlüğe koyduğu şeyler kastedilmektedir.
Çünkü Cenâb-ı Hak, "İnnâ külle şey’in bikaderin" "Muhakkak ki biz, her şeyi bir takdir
ile yarattık..."70 buyurmaktadır. El-Kaderu ile el-Kadru, aynı anlamdadır. Ancak ne var
ki, sükûn ile olanı mastar, fetha ile olanı ise isimdir. Vahidî şöyle der: "Arapça'da elKadru, takdir anlamındadır. Takdir ise, bir şeyi, ne fazla ne de eksik olmaksızın, başka
bir şeyin dengi kılmak, onun misli kılmaktır."71 Yine bu kavram (kadr), "Bedr"
kalıbında olup sözlükte miktar, meblâğ, güç, takat gibi manalara delâlet eder. Çoğulu
"akdar"dır. Dal harfinin üstünüyle telaffuz edilen "kader" ise, takdir manasınadır.
"Kaderallâhu zâlike" denilince, takdir ve taksim-i rızık anlamına, "Allah (cc) o rızkı
(veya eceli) takdir ve taksim etti" demektir.
"Kadr'in bununla beraber bir yandan da zenginlik, genişlik, birtakım imkânlara
sahiplik manasına da geldiği vâkıdir.
"Kadr" ve "kader": Kaza, hüküm, takdir ve taksim manalarına gelmektedir ki
bu, daha çok Cenâb-ı Hakk'ın hazırladığı zuhurattaki hüküm ve kazası demektir. İlim
adamları ise, kader ile kaza arasında fark bulunduğuna değinerek her biri için şöyle bir
tanımda bulunmuşlardır:
68 İslâm An., c.XXIV, s.124.
69 Kur'an Yolu Meal ve Tefsiri, c.5, s.604.
70 Kamer 54/49.
71 Fahrettin, Râzî, c.XI, s.228.
19
Kader: Cenâb-ı Hakk'ın, umuru (olacak olayları), henüz meydana gelmeden
ezelî ilmiyle tesbit ve takdir etmesidir.
Kaza: Cenâb-ı Hakk'ın tesbit ve takdir ettiğini -vakti ve saati gelince-infaz ile
yokluktan fiil alanına çıkarmasıdır.72
Birinci ve ikinci tarif çerçevesinde "bedr" kalıbında olan ve âyette yer alan
"kadr" ismi, olaylar, hükümler, rızıklar ve ecellerin takdirine ve taksimine yönelik bir
anlam taşımaktadır. Öyle ki. Kadir Gecesi'nden bir sonraki Kadir Gecesi'ne kadar
ezelde ilâhî takdir tablosunda yer alan olaylar ve tesbitler görevli kılınan meleklere
bildirilmekte
ve
ilâhî
programlanmaya
göre
fiilî
alanda
gerçekleşmesi
hükmedilmektedir. Ayrıca bu gecede işlenen sâlih amellerin Allah yanında ayrı bir yeri
ve değeri, fazilet ve sevabı söz konusu olduğundan ona "Kadir" ismi verilmiştir.
Bazı ilim adamlarına göre ise, bu geceye "kadr" denilmesinin sebebi: Bu
gecenin diğer gecelere karşı azamet ve üstünlük arz etmesidir. Nitekim "falan adamın
hükümdarın yanında kadri vardır" denilince, onun değeri, şerefi, İzzet ve itibarı vardır
demektir. Diğer bir yoruma göre, Kadir Gecesi'nde yeryüzü meleklerle dolup
daraldığından dolayı ona bu ismin verilmesi takdir edilmiştir.73
Başka bir açıklamaya göre de; kadir, fiilinin mastarı olarak esası, güç yetirmek
demek olup, hüküm, hayâ, takdir, şeref ve azamet, baskı yapmak manalarına gelir. Râzî
der ki, kadr ve kader birdir. Ancak sükûn ile mastar, üstün ile isimdir. Kadir gecesi
denilmesinde de tefsirciler bu manalardan her birine göre birkaç vecih beyan
etmişlerdir.
1. İbnü Cerir'in Mücahid'den naklettiğine göre; hüküm gecesi demektir ki: "Biz
O'nu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyız. (O gecede) Her hikmetli emir
onda ayırt edilir."74 Buyrulduğu üzere her hikmetli emrin, yani ilâhî takdirde
hükmedilmiş işlerin yahut birçok işlere hükmeden büyük muhkem emirlerin fark
edildiği, ayırt olunduğu mübarek gece demektir.
Kader ve kaza biri diğerinin manasına da kullanıldığı için bazıları kaza,
bazıları da hüküm diye ifade etmişlerdir. Bunu bir sene zarfındaki eceller ve rızklar gibi
72 İlmin Işığı Altında Kur'an Tefsiri, c.XIII, s.6919.
73 İlmin Işığı Altında Kur'an Tefsiri, c.XIII, s.6920.
74 Duhan 44/3–4.
20
işlerin kazası diye kayıtlayarak tarif etmek bazı rivayete dayanarak yayılmış ise de "Her
hikmetli emir"den açıkça anlaşılan yalnız bir sene ile kayıtlanmış değil, birçok senelere,
asırlara ve devirlere ilgisi olan mühim ve büyük işlerdir. Kadir gecesinin asıl kıymeti de
böyle feyzi içeren hikmetli emirlerin yerine getirildiği hüküm ve kaza gecesi
olmasındadır.
2. Zührî'den rivayet edildiği üzere Kadir, bizim de kadir ve haysiyet tabir
ettiğimiz üzere şeref ve azamet manasına olmasıdır ki, azamet ve şeref gecesi demek
olur. Çünkü "Bin aydan hayırlıdır."
3. Tazyik (sıkıştırmak, daraltmak) manasına olmasıdır ki, tazyik gecesi demek
olur. Zira o gece inen meleklere yer dar gelir denilmiştir. Bu bize şunu ifade eder ki
büyük, şerefli olayların ortaya çıkmasının sonundaki hayır ve selâmetin yüceliği
oranında büyük bir şiddet ve tazyik ile ilgilidir. Nitekim Kur'ân'ın inişi de meleğin
şiddetli baskını ile başlamıştı. Şu halde Kadir gecesinde bu üç mananın üçü de var
demektir. Bu sûrede "Kadir gecesi" unvanının üç defa zikredilmiş olması da buna bir
işarettir.75
B. Istılahta Kadir Kavramı
Dinî literatürde, "leyyletü'l Kadr" şeklinde Kur'an'-ı Kerim'in indirildiği
gecenin adı olarak kullanılır. Kur'ân-ı Kerim’in Levh-Mahfuz’dan dünya semasına
toptan indirilip Cebrail (a.s.) tarafından, Peygamberimiz (s.a.s.)’e ilk vahyin getirildiği ve
hikmetli işlerin ayrıldığı, belirlendiği, açıklandığı, mübarek, feyizli geceye verilen
addır.
Ekseri görüşe göre Ramazan ayı'nın son on gününün tek günlerinden birinde
bulunduğu kabul edilen, İslâm'ın da en kutsal ve faziletli gece olarak değerlendirdiği ve
Kadir suresinin de, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olarak
zikrettiği gece Kadir Gecesi olarak tanımlanmaktadır.
Âlimler, bu geceye, neden Kadir gecesi denildiği hususunda ihtilaf ederek şu
izahları yapmışlardır:
75 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dinî Kur’an Dili, Feza Yayınevi, İstanbul, tsz.,c.IX, s.336.
21
1) Bu gece, işlerin ve hükümlerin takdir edildiği gecedir. Nitekim Ata, İbn
Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Allah Teâlâ, bu yıl içinde yağmur, rızk,
diriltme, öldürme vs. gibi olabilecek şeyleri, gelecek yılın bu gecesine kadar takdir
eder." hadisinin bir benzeri de, Cenâb-ı Hakk'ın, "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir
ile o zaman ayrılır..."76 âyetidir. Ancak Allah'ın takdiri, bu gecede meydana geliyor
değildir. Çünkü Cenâb-ı Hak, olabilecek her şeyi; ta gökleri ve yeri yaratmazdan önce,
ezelde takdir etmiştir. Tam aksine bu ifadeyle, "bunları, Levh-i Mahfuza yazmaları
sebebiyle; takdir edilen bütün bu işlerin o gecede meleklere açıklanması" kastedilmiştir
ki bu görüş, bütün ulemanın tercih ettiği bir görüştür.77
Cevap olarak burada üç şey bahis konusu edilmektedir. Birincisi emirlerin
takdiri, yani miktarlarının tayini ve vakitleri emredilmektedir. Bu da ezeldedir. İkincisi,
o takdirleri meleklere açıklamaktadır. Yani Levh-i Mahfuz'da yazılır. Bu, Şaban'ın 15.
gecesinde olur. Üçüncüsü, o takdir edilenlerin tespiti birtakım nüshalarda yapılır ve
idare eden meleklere teslim edilir. Mesela rızıklar bitkiler, yağmurların nüshaları
Mikâil'e, harp, rüzgâr, asker, zelzeleler, yıldırımların düşmesi, yerin batması, Cebrail'e
verilir. Amel nüshaları İsrafil'e verilir. Musibetlerin nüshaları da ölüm meleği olan
Azrail'e verilir. İşte bu Kadr gecesinde olur.78
2) Zührî'nin şöyle dediği nakledilmektedir: "Leyletu’l-kadri" ifadesi, azamet ve
şeref sahibi gece, manasına gelip, bu ifade Arabların, "Falancanın, falanca nezdinde
kıymet ve şerefi vardır" manasındaki "Lifulânin kadru ınde fulânin" ifadesine dayanır.
Bunun delili ise, C. Hakk'ın, "Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır"79 beyanıdır. Sonra, bu,
şu iki manaya gelebilir:
a) Bu kıymet ve şeref, fail ile ilgilidir. Yani, "Kim o gecede, taatta bulunursa,
kıymetli ve şerefli olur..." demektir.
b) Bu, fiil ile ilgilidir. Yani, "O gecede yapılan taatların kadr-u kıymetleri daha
fazladır..." demektir. Ebû Bekir el-Verrak'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bu geceye
Kadir gecesi denilmesi, o gecede kıymetli bir kitabın kıymetli bir meleğin lisanı üzere,
76 Duhan 44/4.
77 Tefsîru’l Kebir, c.XI, s.228.
78 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XVI, s.105.
79 Kadir 97/3.
22
kıymetli bir ümmete inmiş olmasındandır. Belki de Cenâb-ı Hak, "Kadr" lafzını, bu
sûrede, işte bu sebepten dolayı üç kez tekrar etmiştir."
3) Leyle-i Kadir, "Darlık gecesi" anlamındadır. Halil bin Ahmed, "Kadir
Gecesi'nin manası daraltma gecesidir" der. Yani "kadere aleyhi" maddesinden
alınmıştır. Buna daraltma gecesi denilmesinin sebebi o gecede inen melekleri istiab
etmekte yeryüzünün daralmasıdır.80
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:
a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan
ibadetten daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah
Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir.
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ( a.s.) ve çok sayıda melek iner.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır.
Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
Âlûsî'nin kaydettiği üzere; Sofiyye ıstılahında Kadir gecesi, Allah yolunu
tutanın, sevilen Hakk'a oranla kıymet ve mertebesini tanıyacağı özel bir tecelliye erdiği
gecedir ki, o gece hak yolcusunun aynı toplantıya ve marifette yetişkinler makamına ilk
girdiği vaktidir.81 Bazıları da" Bu gecede kıymet sahibi melekler yeryüzüne indiğinden
dolayı bu ismi almıştır" demişlerdir.82
C. Kur'an'da Kadir Kavramı
1. Ölçü Anlamında
"Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz ancak onu belli bir ölçü
ile (bikaderin) indiririz." 83
80 Tefsîru’l Kebir, c.XI, s.228 vd.
81 Hak Dinî Kur’an Dili c.IX, s.338.
82 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XVI, s.106.
83 Hicr 15/21.
23
2. Takdir Etme Anlamında
"…Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire (kaderin)
göre (bu makama) geldin ey Mûsâ!" 84
84 Tâhâ 20/479.
24
3. Kader Anlamında
"…Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kader (mekdûrâ)dir." 85
4. Güç yetirme Anlamında
"De ki: içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde
ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadir (kadîrun)dir."86
5. Miktar Anlamında
"…Sonra bütün işler sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan (mikdâruhu)
bir günde O'nun nezdine çıkar."87
6. Daraltmak Anlamında
"Onu imtihan edip rızkını daralttığında (kader) ise 'Rabbim beni önemsemedi'
der."88
7. Tanıma Anlamında
"Onlar hakkıyla Allah'ı tanıyıp (kaderû) bilemediler"89
8. Sıkıştırmak Anlamında
"…o öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı
(nekdira) zannetmişti…"90
85 Ahzab 33/38.
86 Al-i İmran 3/29.
87 Secde 32/5.
88 Fecr 89/16.
89 Zümer 39/67.
90 Enbiya 21/87.
25
BİRİNCİ BÖLÜM
I. MEVLİD KANDİLİ
A. TARİHÇESİ
Mevlid
Kandili
Resûlüllah
(s.a.v.)'in
doğumuna
binaen
doğum
yıl
dönümlerinde kutlanan bir gecedir. Dolayısıyla tarihi Resûlüllah'ın doğduğu geceye
dayanmaktadır. Bu gecenin kutlanabilmesi için Mevlid kandilinin bina edildiği
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin doğduğı geceyi iyi tesbit etmek gerekir. Çünkü yapılacak
olan kutlama ve törenler bu gecenin kutsaliyetine inanılarak yapılmaktadır
İslam tarihçilerinin çoğunluğua göre Peygamberimiz Efendimiz, Fil vakası
denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu konuda görüş ayrılığı yoktur. Ancak
Araplarda nesi (kameri ile şemsi seneyi birbirine denk getirme metodu) geleneğini göz
önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise, 570 veya 571'dir.
Genellikle kabul edilen görüşe göre de Rebîü'levvel ayının 12'sinde Pazartesi günü
sabaha karşı veya gündüz dünyaya teşrif ettikleri ifade edilmektedir. Bu tarihin milâdî
takvime göre 20 Nisana denk geldiği hesap edilmiştir.
İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre "Hz. Peygamber (s.a.v.) pazartesi günü
doğdu. Pazertesi günü Peygamber oldu. Pazertesi günü vefat etti. Mekke'den Medine'ye
hicret için pazertesi günü yola çıktı. Medine'ye pazartesi günü geldi. Hacerü'l-Esved-i
pazertesi günü kaldırdı."1 Bu hadise dayanılarak da Hz. Peygamberin Pazartesi günü
doğduğu belirtilmiştir.
Mevlid kavramı, mücerret olarak kullanıldığında, sadece Hz. Peygamber'in
doğumunu ifade eder. Hz. İsa'nın doğumuna "milad" denildiği gibi, Hz. Muhammed'in
doğumuna da "mevlid" denmektedir. Bu kelime, hem Türkçe'de, hem de Arapça'da
zamanla Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümlerini, bu yıl dönümlerinde yapılan
merasim ve kutlamaları, bu merasimlerde okunan ve Hz. Peygamber'in doğumunu
anlatan eserleri ifade için de kullanılır olmuştur. Kelimenin bu anlam için "mevlüt veya
mevlûd" şeklinde telaffuzu ve imlası doğru değildir. Zira "Mevlûd" yeni doğan
1Taberanî, Ebi'l Kasım Süleyman ibn Ahmed, el Mü'cemü'l-Kebîr, Dârü'l-İhyai't-Türasi'l Arabî, Beyrut,
1983, c.XI, s,70.
demektir.2 Hz. Peygamber'le ilgili asıl kullanımı yanında zamanla tasavvuf çevrelerinde;
Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında, velilerin doğum yıldönümlerini de
kapsayacak şekilde bir anlam kazanmıştır.
B. ÂYET VE HADİSLERDE MEVLİD KANDİLİ
Kur'an'ı Kerim'de Resûlüllah'ın doğumu ve doğum tarihi hakkında veya
doğumuna binaen kutlanan Mevlid Kandili ile ilgili ne bir âyet ne de hadis külliyatında
herhangi bir hadis mevcuttur. Kur'an'ı Kerim'de Resûlüllah ile ilgili zikredilen âyetler,
daha çok beşeri ve Peygamberlik yönü ile ilgilidir. Bu âyet ve hadislerden bir kaçını
zikredecek olursak:
"Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya
uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatli ve
merhametlidir." 3
"Peygamber mü'minlere kendi canlarından daha yakındır…"4
"Andolsun ki, Rasûlüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman
ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir."5
"(Rasûlüm !) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."6
"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat
insanların çoğu bunu bilmezler."7
"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."8
"Ben devirden devire aileden aileye intikal eden Âdemoğulları soylarının en
temizinden naklolundum"9
2 Kutlu Doğum Haftası, Diyanet Vak., Yay. Ankara, 1990, s.39.
3 Tevbe 9/128.
4 Ahzab 33/6.
5 Ahzap 33/21.
6 Enbiya 21/107.
7 Sebe 34/28.
8 Malik, b. Enes, Muvatta, Çağrı Yayınları, İst., 1992, Hüsnül Huluk, 7.
9 Buhari, c.9, s.272.
24
II. REGÂİB GECESİ
A. TARİHÇESİ
Halk dilinde üç aylar olarak bilinen ayların ilki ve hicri yedinci ay olan Recep
ayının ilk Cuma gecesi Regâib gecesidir. Recep ayı kameri bir aydır. İlk Cuma gecesi
ayın kaçıncı gününe denk geleceği belli değildir. Gün olarak sabit bir tarihi yoktur. Bazı
eserlerde bu gece Resûlüllah (s.a.v.)'ın, annesinin rahmine düştüğü gece olarak ifade
edilmekte ve bu olaya dayandırılmaktadır. Bu rivayetler güvenilir nakli delillerle sabit
olmamıştır. Ayrıca Receb’in ilk günleriyle Rebiü’l-evvel ayının on ikisi arasındaki süre
tabii doğum süresinden az olduğu için mantıki açıdan da doğru bulunmamıştır. Yine bu
geceyi delillendirmek için bazıları da "bu gece annesinin hamileliğini anladığı gecedir"
demişlerse de bunu doğrulayan bir rivayet de yoktur.10
Gelenekselleşmiş ancak dayanaktan yoksun bir bilgiyle Türkiye'de ve birçok
İslâm ülkelerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in babası Abdullah'ın evlendiği geceye,
Regâib gecesi ismi verilmektedir. Bu geceye bu şekilde bir dayanak bulmak doğru
değildir. Zira böyle delillendirmek, Resûlüllah (s.a.v.)'ın erken doğduğu anlamına gelir
ki, bu da bir Peygamber için noksanlık ve kusurdur. Zira Rebîülevvel ayı ile Recep ayı
arasında yedi ay vardır. Hernekadar temelendirilmeye çalışılsa da hakkındaki bilgiler
kesin olmadığı için tarihçesi sağlam değildir.
B. ÂYET VE HADİSLERDE REGÂİB GECESİ
Kur'an-ı Kerim'de Regâib gecesi ile ilgili ne bir âyet ne de hadis külliyatında
herhangi bir hadis mevcuttur. Hernekadar Resûlüllah (s.a.s)'in Receb'in ilk perşembe
gününü oruçla geçirdiği ve gecesini de, bu geceye mahsus olmak üzere on iki rekât
namaz kıldığı rivayet edilse de bu rivayetlerin herhangi bir dayanağı yoktur. Çünkü bu
namazın kılınması, fıkıh âlimleri arasında ihtilaf konusu olmuş ve Âlimlerin
ekseriyetinin görüşü böyle bir namazın olmadığı yönündedir. Zira Müslümanlar
arasında, Regâib gecesinde on iki rekât namaz kılma alışkanlığı, ilk kez on ikinci
yüzyılın başlarında görülmüştür. Dolayısıyla bu gece nassa dayanmamaktadır.
10 Şamil İslâm An., c.V, s. 240.
25
III. İSRÂ VE Mİ'RAC OLAYI
A. TARİHCESİ
Kur'an-ı Kerim'de birçok peygambere verilen mucizelerden söz edilir. Bu
mucizeler peygamberlerin değil Cenâb-ı Allah'ın fiilidir, peygamberlerine bir lütuf ve
ihsanıdır. Peygamberlere mucizeler verilmesi birçok hikmet içermesinin yanı sıra, Yüce
Allah tarafından o peygamberin taltif edilmesi anlamı da taşır. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e
de ilahi bir lütuf olarak verilen birçok mucizeler vardır. Bunların en önemlisi Kur'an-ı
Kerim'dir ve daimi bir mucizedir. Ayrıca Resûlüllah (s.a.v.)'ın zaman zaman gösterdiği
veya kendisine gösterildiği mucizeler vardır. Bu mucizelerden biri de özellikle Ebû
Talib ve Hz. Hatice'nin vefatlarından sonra müşriklerin eza ve cefalarını arttırdıkları
döneme rastlayan İsrâ ve Mi'rac mucizesidir. İsrâ ve Mi'rac mucizesi beraberinde başka
mucizelerin de bulunduğu bir mucizedir. C. Hak: "Ona ayetlerimizi gösterelim diye"11
ifadesiyle bu mucizelere dikkat çekmiştir.
İsrâ ve Mi'rac ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'den nakledilen hadislerde
yer alan bilgiler ve Kur'an âyetlerinin konuya ışık tutan delaletleri farklı yorumlara açık
olduğu için, İsrâ ve Mi'rac'ın tarihi, nasıl cereyan ettiği hakkında farklı görüşler ileri
sürülmüştür.
1. Zamanı
Öncelikle şunu belirtelim ki bu olay, bütün hadis kitaplarında ayrıntılarıyla
anlatılmış, İslâm'ın ulaştığı her yerde sahabilerden rivayet edilmiştir. Bundan dolayı
mütevâtir bir mahiyet arz eder.
İsrâ ve Mi'rac olayının vakti hususunda da çok farklı rivayetler vardır. Bu
rivayetlerden birine göre peygamberlikten önce vuku bulmuştur. Bir başka rivayete
göre peygamberlikten on beş ay sonra meydana gelmiştir. Zira bu tarih, Necm
Sûresi'nin iniş tarihine denk gelse de; İsrâ Sûres'inin iniş tarihine denk gelmez. Çünkü
İsrâ Sûres'nin, Mekke döneminin ortalarına doğru indiği rivayet edilmektedir. Başka bir
rivayete göre ise peygamberlikten beş yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu tarih, İsrâ Sûresi'nin
iniş tarihine denk gelse de Necm Sûresi'nin inişinden çok sonradır. Çünkü Necm Sûresi,
11 İsrâ 17/1.
26
bu tarihten çok önce inmiş olan ilk sûrelerdendir. Kimi rivayete göre de İsrâ ve Mi'râc,
peygamberlikten beş yıl önce olmuştur ki bu tarih, hiçbir sûrenin iniş tarihine uymaz.
İki olayın, peygamberlikten bir yıl önce olduğunu söyleyen çok garîb bir rivayet de
vardır.12
Nevevî, İsrâ olayının nübüvvetten 10 yıl 3 ay sonra vuku bulduğunu
söylemektedir.
El-Fetevâ'da,
nübüvvetin
5
veya
6.
yılında
vuku
bulduğu
belirtilmektedir. Şifa'nın şerhinde, İsrâ olayının nübüvvetin 12. yılında meydana geldiği
kesin bir şekilde tespit edilmiştir. İbn-i Hazm, bu hususta icma olduğunu söyleyerek,
Fetevâ'daki görüşü kabul etmiştir. Şöyle ki: "Hz. Hatice beş vakit namaz kılmadı ve
hicretten 3 yıl önce vefat etti."13
Keşşaf sahibi ise, Enes (r.a.) ve Hz. Hüseyin'den bunun, Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in, peygamber olmasından önce vuku bulduğunu nakletmiştir.14
Yukarıda zikredilen ihtilafların yanında Mi'rac'ın Resûlüllah'ın hayatında bir
defa mı yoksa birden fazla mı vuku bulduğu hususunda da farklı görüşler bulunmakla
birlikte; İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bir defa meydana gelmiştir.
Âlimler, bu gecenin hangi gece olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir.
Mukâtil, o gecenin, hicret'ten bir yıl önceki bir gece olduğunu söylemiştir. Tercih edilen
görüşe göre Mi'rac hicretten önce peygamberliğin 13. yılında (m.622) recep ayının
26'sını 27'sine bağlayan gece meydana gelmiştir. Hicretten 18 ay önce peygamberliğin
12. yılında Ramazan ayının 17'sinde, hicretten bir yıl önce 17 rebiülevvelde, yine
hicretten 6 ay önce Ramazan ayında meydana geldiğine dair rivayetler de vardır.
Bazıları "Ramazan" bazıları "Şevval" ayında vuku bulduğunu söylemişlerdir.
İbn-i Mulakkı'nin, Vakîdi'nin rivayetinden naklettiğine göre, İsrâ cumartesi günü, ayın
27. gecesinde vuku bulmuştur. En sahih görüş, "İsrâ'nın pazartesi gecesi olmasıdır. "
İbn'ul Münzir de bu görüşe katılmıştır.15
12 Zemahşeri, Ebû Kasım Carullah Muhammed b. Umer b. Muhammed, el-Keşşaf an Hakaikı't-Tenzîl
ve Uyûnü'l- Ekavil fî Vücûhi't-Te'vîl, Daru-l Kütübi-l İlmiye, Beyrut 2003, 2/437.
13 Kurtubî, Abdullah, Muhammed b. Ahmed el- Ensarî', el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an, Dârul Ehyai'tTürrâsi-l Arabî, Beyrut, 1985, c.X, s.211.
14 Tefsîru’l Kebir, c.VII, s.292.
15 Âlusî, Ebu'l Fadl Şihabuddin Seyyid Muhammed, Rûhu'l Meânî, Dâru'l Fükir, Beyrut, 1997, c.XI,
s.122.
27
2. Yolculuk Şekli
İsrâ ve Mi'rac hadisesindeki yolculuğun ne şekilde gerçekleştiği hususunda
âlimler ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda Ebû Cafer et-Taberî, şöyle demektedir:
"Bizim katımızda doğru olan görüş şudur: Allah Teâlâ, kulu Muhammed
(s.a.v.)'i
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya kullarına nasıl haber vermişse öyle
götürmüştür. Nitekim bu husustaki rivayetler, birbirlerini teyit etmektedir. Yani Allah
Teâlâ, Hz. Peygamber'i "Burak'a bindirerek onu Mescid-i Aksâ'ya götürmüştür. Çünkü
Resûlüllah (s.a.v.) olayın başlangıcını anlatırken…"sonra bana katırdan küçük,
merkepten büyük bir binek getirildi, gözün görebildiği en son noktaya kadar adım
atabilecek evsaftaydı. Ona Beyt'ul-Makdis'e gelinceye kadar bindim, daha sonra onu,
peygamberlerin bineklerini bağladıkları halkaya bağladım ve sonra mescide girdim."16
şeklinde ifade etmiştir. 17
Buharî ve diğer hadis kitaplarında sahih rivayetlerle rivayet edildiği üzere, Hz.
Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytü'l-Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert
kayadan göğe çıkarıldı.18
Bazıları göğe yükselmenin de "Burak" üzerinde meydana geldiğini söylemişler
ise de, gerçek olan şudur: Mescid-i Aksâ'ya kadar İsrâ (gece yolculuğu) Burak ile
olmuş; ondan sonra mi'rac, asansör kurulmuştur.19 Ebu Sa'îd-i Hudrî'den rivayet
olunduğu üzere Resûlüllah buyurmuştur ki: "Beytü'l-Makdis'te olanları bitirdiğim
zaman Mi'rac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can
çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir
kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, ona "Koruyucu melekler kapısı"20 denir.
Koruyucular kapısı, gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır. Nitekim bu
konuda "Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk"21 buyrulmuştur.
Ebû Said-i Hüdrî'nin başka bir rivayetinde de şu detaylı açıklama vardır:
"Sonra Mi'rac getirildi; insanların ruhu onda göğe yükselir baktım ki, gördüğüm
16 Müslim, b. el-Hacca, el-Camiu's-Sahih, Çağrı Yayınları, İst., 1982, İman: 259.
17 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.29.
18 Hak Dinî Kur’an Dili, c.V s.274 vd.
19 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.29.
20 Taberi, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu'l-Beyan an Te'vîli Âyi'l-Kur'an, Dârü-l Fikir,
Beyrut, 1999, c.8, s.12.
21 Hicr15/17.
28
şeylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasıl gözünü diker?
Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik.22
Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarında Mi'rac hadislerinin birçok rivayetleri
vardır. Bu hadislerde dünya göğüne kadar yükselmenin Mi'rac ile ilgili olduğu açıkça
belirtilmiş, daha ilerisi ise muhtemeldir. el-Alâî, tefsirinden Âlûsî'nin naklettiğine göre
o, şöyle demektedir: "Hz. Peygamber'in (s.a.v.) isrâ gecesinde beş bineği vardı. Birincisi,
Burak'tı ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ona Beyt'ul-Makdis'e kadar binmişti. İkincisi,
Mi'rac'tı onunla birinci semaya kadar yolculuk yapmıştı. Üçüncüsü, yedinci semaya
kadar yolculuk yaptığı meleklerin kanatları, dördüncüsü, yedinci semadan Sidret'ulMuntehâ'ya kadar yolculuk yaptığı Cebrail (a.s.)'in kanadı, beşincisi ise, Sidret'ulMünteha'dan Kab-ı Kavseyni'ye kadar yolculuk yaptığı Refref'lerdir."23
Gerçi Allah'ın kudretine göre bu vasıtalara gerek yoktur. Yüce Allah'ın
dilediğini bir anda herhangi bir yere ulaştırmaya gücü yeter. Fakat bütün bunlar,
ayetlerini göstermek ve ikramını ortaya koymak cümlesinden sayılır. Zira C. Hak bu
gerçeği; "Ona bazı ayetlerimizi göstermek için, gece yolculuğuna çıkarttık."24 Mi'rac'a
çıkarmak için de "Gerçekten Rabbinin varlığının en büyük âyetlerini görmüştür."25
şeklinde ortaya koymuştur.
Bazı müfessirlere göre, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya kadarki
mesafede sadece Burak vardı. Mescid-i Aksâ'dan Allah'ın izin verdiği yere kadarki
mesafe için de Mi'rac vardı. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in çıkılacak on noktası vardı. Yedisi
gökler, sekizincisi, Sidret'ül-Muntehâ, dokuzuncusu, kalemlerin seslerinin işitildiği
Müstevâ, onuncusu ise, Arş'tı. En doğrusunu Allah bilir.26 Ahmed Mustafa el-Merağî ise
tefsirinde, İsrâ ve Mi'rac ile ilgili olarak şunları söylemektedir: "Bu ayette ( İsrâ 1)
zikredilen sadece İsrâ olayıdır. Mi'rac olayı ise burada söz konusu olmayıp, Necm
süresinde geçmektedir."27
22 Haris, b. Ebî Usame, Beğiyyefu Bahis an Zevaidi Müsnedi Haris, Medine, 1992,c.1 s.170.
23 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.25.
24 İsra, 17/1.
25 Necm, 53/18.
26 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.25.
27 Büyük Kur’an Tefsiri, s.27.
29
B. ÂYETLERDE İSRÂ VE Mİ'RAC
Resûlüllah (s.a.v.)'ın peygamber olmasıyla birlikte putperestler, Müslümanlar
üzerinde artarak devam eden baskılar kurdular. Peygamber ailesiyle az sayıdaki
Müslümanlara karşı üç yıl süren ekonomik ve sosyal boykot uyguladılar. Bu boykotun
ardından da kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebû Talib'i kaybetmesi,
Resulullah (s.a.v.)'i derinden sarsmış ve üzmüştü.
İsrâ ve Mi'rac hadisesine gelinceye kadar Resûlüllah (s.a.v.)'in çektiği bu sıkıntı
ve üzüntüleri; Allah Teâlâ, bir bakıma Resûlünü hem teselli etmek hem de sabır ve
tahammülü dolayısıyla ödüllendirmek için yüceliklerin zirvesinde bir izzet ve şerefe
ulaştırmak istemiştir.28
Kur'an-ı Kerim'de İsrâ olayını ortaya koyan sadece İsrâ sûresinin 1. âyetidir.
Necm sûresinin ilk âyetleri ise, Mi'rac olayına işaret etmektedir. İsrâ süresinde bu konu
ile ilgili geçen âyette C. Hakk: "Bir gece kendisine âyetlerimizden bir kısmını
gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir…"29 buyurmuştur.
Necm süresinde geçen âyetler ise şöyledir:
"Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en
yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu."
"Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki
(birleştirilmiş) iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu."
"Bunun üzerine Allah (cc), kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü
kalbi yalanlamadı."
"Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?"
"Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa daha
görmüştü."
"Cennetü'l-Me'va da onun yanındadır."
"Sidre'yi kaplayan kaplamıştı."
28 Kur'an Yolu, c.3, s.402.
29 İsrâ, 17/1.
30
"Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı."
"Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü." 30
C. HADİSLERDE İSRÂ VE Mİ'RAC
Âyetlerde zikredilen İsrâ ve Mi'rac hadisesi, bu olayın mahiyeti hakkında bize
detaylı bilgi vermemektedir. Zira bu olayın büyük bir kısmı, gaiple ilgilidir. Dolayısıyla
bu bilgi daha ziyade hadislerden elde edilmektedir. Müfessirler, İsrâ olayı hakkında
Peygamber (a.s.v)'den ve ashabından değişik senedlerle birçok hadis rivayet etmişlerdir.
Bu hadislerde İsrâ'nın oluşu ve Peygamber (a.s.v)'in bu olay esnasındaki durumu
anlatılır.31 Bu olay, bir rivayete göre yirmi beş başka bir rivayete göre de kırk sahabeden
gelen farklı rivayetlerle anlatılmaktadır. Bu rivayetler ışığında olayın vuku buluşu ve
mahiyeti şöyledir.
Bir rivayete göre İsrâ olayı; Peygamberimiz, Ka'be'de Hacer-i Esved'in
yanında, uyku ile uyanıklık arası bir durumda32 bir başka rivayete göre de, amcası Ebû
Tâlib'in kızı Ümmü Hani'in evinde iken cereyan etmiştir. Birinci rivayete göre âyette
geçen, "Mescid-i Haram" ifadesinden kastedilen, Mescid-i Haram'ın bizzat kendisi
değil, çevresidir. Çünkü Hacer-i Esved, Kâbe'nin elli metre kadar dışındadır. Yine
âyette geçen ve uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksâ ise, çoğunluğun kanısına
göre Kudüs'te bulunan Süleyman ma'bedidir. Zira Kur'ân'ın indiği dönemde burası
harabe halinde idi ve Mescid-Aksâ adını taşımıyordu. Daha sonra Hz. Ömer zamanında
Müslümanlar tarafından, Süleyman Ma'bedi harabesinin bir bölümü üzerinde yapılan
mescide, Mescid-i Aksa denmiştir.33
Buhai, Müslim, Tirmizi ve Neseî, Enes b. Malik kanalıyla Hz. Peygamber'den
şöyle rivayet etmektedirler:
"Ben Hicr'de (başka bir rivayette hatimde) uyku ile uyanıklık arasında iken,
bana bir zat geldi; şuramı (gırtlağının altındaki göğüs başına işaret etti) şurama kadar
(göbeğine işaret etti) yardı. Kalbimi çıkardı, yıkadı, yerine koydu. Sonra bana katırdan
30 Necm, 53/5–18.
31 İzzet Derveze, et-Tefsîru’l Hadis, Ekin Yayınları, İst., 1998, s.327.
32 Buhari, Bed'ül Halk 6.
33 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.11.
31
küçük, merkepten büyük bir binek getirildi. Gözün görebildiği en son noktaya kadar
adım atabilecek evsaftaydı. Ona Beyt'ül-Makdis'e gelinceye kadar bindim, daha sonra
Onu, peygamberlerin bineklerini bağladıkları halkaya bağladım ve sonra mescide
girdim. Orada iki rekât namaz kıldıktan sonra, mescitten çıktım. Cebrail bana iki kap
getirdi. Biri şarap diğeriyse süt doluydu. Ben sütü seçtim. Cebrail bana, "Sen fıtratı
seçtin" dedi. Sonra beni göğe götürdü…"34
Buhari ve Müslim'de olmayıp, Acurî ve Semerkandî tarafından rivayet edilen
hadislerden biri de Ebu Said el-Hudrî'den gelmektedir.
"Bana bir binek getirildi. Binekten daha çok katıra benziyordu. Daima sallanan
iki kulağı vardı. O peygamberlerin binmiş olduğu Burak'tı. Ona bindim ve yola çıktım.
Ayakları gözlerin görebildiği en son noktaya kadar uzanıyordu. Sağımda, "Ey
Muhammed! Biraz durur musun? Sana bazı sualler sorayım" diye bir ses duydum. Ben
yola devam ettim, ona yönelmedim. Bu sefer solumdan gelen bir ses, Ey Muhammed!
Biraz durur musun?" dedi. Ben yine yoluma devam ettim, ona yönelmedim. Sonra
Önüme, dünyanın ziynetlerini takınmış ve ellerini havaya kaldırmış bir kadın çıktı ve
bana, "Biraz bekler misin? Sana bir şeyler soracağım" dedi. Ona da yönelmedim.
Sonunda Beyt'ül-Makdis'e geldim. Hayvandan indim. Onu peygamberlerin bineklerini
bağladıkları kulpa bağladım. Sonra mescide girerek, orada iki rekât namaz kıldım.
Cebrail bana; "Ey Muhammed! Ne işittin?" diye sordu. Dedim ki sağımdan, "Ey
Muhammed! Biraz durur musun? Sana bazı sualler sorayım" diye bir ses işittim. Ama
ben yoluma devam ettim ve ona yönelmedim. Cebrail, "O, Yahudilerin münadisiydi.
Eğer durmuş olsaydın, ümmetin de Yahudileşirdi" dedi. Hz. Peygamber, sol tarafından
da aynı sesi işittiğini söyleyince, Cebrail, "O da Hıristiyanların münadisiydi. Eğer
dursaydın, senden sonra senin ümmetin de Hıristiyanlaşırdı" dedi. Hz. Peygamber daha
sonra önüne çıkan kadından bahsetti ve ona da yönelmediğini söyledi. Cebrail, "O
dünyadır. Eğer dursaydın dünyayı ahirete tercih etmiş olurdun" dedi. (Hz. Peygamber
sözüne devam etti.)
Sonra bana iki kap getirildi. Birinde süt, diğerinde şarap vardı. Bana denildi ki;
"Al bunlardan birini iç; hangisini istiyorsun?" Ben sütü aldım ve içtim. Cebrail bana;
"Sen fıtratı seçtin. Eğer şarabı seçmiş olsaydın, ümmetin senden sonra sapıtacaktı" dedi.
34 Buhari, İman: 259.
32
Sonra insanoğullarının ruhları kendisinde yücelen bir miracı bana getirdiler. Öyle ki
gördüklerimin hepsinden daha iyiydi. Bakmaz mısınız, insan sekeratta iken gözünü
dikip ona bakar? Böylece o bizi yücelere doğru götürdü. Birinci göğün kapısına
vardığımızda Cebrail, "Kapıyı açın" dedi. "Sen kimsin?" diye sordular. O, "Ben
Cebrail'im" deyince onlar, "Yanındaki kim?" diye sordular. Cebrail; "Yanımda
Muhammed var" deyince onlar, "Muhammed peygamber olarak gönderildi mi?"
dediler. Cebrail; "Evet, gönderildi" deyince, kapı açıldı ve bana selâm verdiler. Orada
göğü koruyan meleği gördüm; ismi İsmail'di. Beraberinde yetmiş bin melek vardı. Her
birinin yanında ayrıca yüz bin daha vardı."35
Enes b. Mâlik (r.a.) de İsrâ olayını şöyle anlatmaktadır:
"Resûlüllah (s.a.v.) Efendimizin gece yolculuğunda, Kâbe'de uyuduğu bir sırada
kendisine bu hususta vahiy inmeden önce üç melek geliyor. Onlardan biri, "hangisidir
o?" diye soruyor. İkincisi, "o, onların en hayırlısıdır!" diye cevap veriyor. Üçüncüsü ise,
"hayırlı olanı yakalayın" diyor. O gece Peygamber (s.a.v..) melekleri görmüyor. Diğer bir
gece yine melekler geliyorlar. Peygamberin (s.a.v.) ise kalbi (onları) görüyor, gözleri
uyuyor. Çünkü O'nun kalbi uyumaz. Zaten peygamberlerin gözleri uyur, ama kalpleri
uyumaz.
Melekler ikinci gece Onunla hiç konuşmadan kendisini alıp Zemzem
Kuyusu'nun yanına götürürler. Onlardan Cibril, ilgilenerek Peygamber (A.S.)
Efendimizin göğsünü yarar, içini boşaltıp kendi eliyle Zemzem dökerek yıkayıp iyice
temizler; sonra altından bir leğen ve içinde altından bir tas getirir ki, bu kaplarda îman
ve hikmet bulunmaktaydı. Onu, Peygamber (s.a.v.)'in, boyun damarlarına ulaşıncaya
kadar (kalbine) boşaltır, göğsünü kapattıktan sonra O'nu alıp Dünya Seması'na
yükseltir.
Cebrail, göğün kapılarından birini çalar, Gök ehli, "Kimdir o?" diye seslenirler.
"Ben Cebrail'im." der. "Yanındaki kim?" diye sorarlar; O da: "Muhammed'dir." der.
Gök ehli: "0, peygamber olarak gönderildi mi?" diye sorarlar, Cibril de: "Evet." der.
Gök ehli: "O'na merhaba ve hoş geldi, diyoruz" söyleyerek birbirlerini müjdelerler.
Çünkü gök ehlinin, Allah'ın Muhammed (s.a.v.)'le yeryüzünde neyi murat ettiğini,
kendilerine bildirmedikçe bilemezler.
35 Taberi, c. 8, s.12.
33
Birinci gökte Âdem (A.S.) ile buluşurlar, Cibril: "Bu senin baban Âdem'dir"
der. Peygamberimiz (s.a.v.) Âdem'e selâm verir, O da O'nun selâmını alıp cevaplar ve
"evlâdıma merhaba, hoş geldin. Ne güzel evlâtsın sen!" der.
Bu arada Peygamberimiz (s.a.v.) gökte akmakta olan iki ırmak görür ve "bunlar
nedir ya Cibril !" diye sorar. O da, "Nil ile Fırat'ın aslı (maddesi veya benzeri) dir" der.
Böylece gökte bir süre yol aldıktan sonra üzerinde inci ve mercandan bir saray bulunan
başka bir ırmağa rastlarlar. Eliyle ırmağa dokununca, onun çok güzel misk kokulu bir
ırmak olduğunu görür. "Bu nedir ya Cibril !" diye sorar. O da; "Rabbinin sana
hazırladığı Kevser'dir" der.
Sonra Melek Cebrail, Peygamberimiz (s.a.v.)'le beraber ikinci göğe yükselirler.
Birinci gökteki melekler gibi, onlar da, "bu kim?" diye sorarlar. "Ben Cibril'im" der,
Onlar: "Beraberindeki kim?" diye sorarlar, Cebrail (a.s.) da "Muhammed'dir..." der.
Onlar: "O, peygamber olarak gönderildi mi?" diye sorarlar, Cebrail, "Evet gönderildi"
der. Melekler: "Ona merhaba, hoş geldin" derler. Sonra üçüncü göğe yükselirler. Orada
da, birinci ve ikinci göklerdeki sorular sorulur. Sonra dördüncü göğe yükselirler. Aynı
sorular orada da sorulur. Sonra beşinci göğe yükselirler. Orada da benzeri şeyler sorulur
ve altıncı göğe yükselirler. Orada da aynı şeyler sorulur. Sonra yedinci göğe yükselirler.
Orada da benzeri şeyler sorulur.
Her gökte, peygamberlerden birkaç tanesi bulunmaktadır ki, Peygamberimiz
(s.a.v.)
onları bir bir isimleriyle zikretti. Onlardan İdris'e ikinci gökte, Harun'a dördüncü
gökte, bir diğerine -ki ismini hatırlayamadım- beşinci gökte, İbrahim'e ise altıncı gökte,
Musa'ya yedinci gökte rastlamıştı. Bu da Musa'nın ilâhî kelâmla üstün tutulmasının
belirtisidir. Nitekim vaktiyle Musa: "Rabbim! Bir başkasını benim üzerime
yükselteceğini sanmıyorum" demişti.
Sonra Melek Cibril, Peygamberimiz (s.a.v.) ile beraber yedinci göğün üstüne
yükselirler ki, oraları Allah'tan başkası bilmez. Tâ ki, Sidretü'l-Münteha'ya gelirler.
Cebbâr olan Rabbü'l-İzzet (rahmetiyle) yaklaşır ve (kudretini, azametini) sarkıtır; öyle
ki iki yay, ya da daha az bir mesafe kalır.
Allah (c.c), Peygamberimiz (s.a.v.)'e bu makamda vahyettiğini vahyetmiştir ve
bu arada Peygamberimizin ümmetine bir gün, bir gecede (kılınmak üzere} elli vakit
namaz farz kılınmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) oradan inerken Musa (a.s.) ile
34
karşılaşmıştır -ki ben Musa olduğunu sanıyorum- Musa (a.s.), Ya Muhammed! Rabbin
sana ne gibi ahitte bulundu" diye sorar. O da: "Bir gün, bir gecede elli vakit namaz..."
diye cevap verir. Bunun üzerine Musa (a.s.), Ümmetinin buna gücü yetmez, dön de
Rabbinden hafifletmesini iste!" der. Peygamber (s.a.v.), Melek Cebrail'e dönüp işaretini
bekler. 0 da: "Evet, dilersen Rabbine yüksel" der. Peygamber (s.a.v.) bulunduğu yerde:
"Ya Rabbî! Bunu hafiflet. Çünkü ümmetimin buna gücü yetmez" der. Allah on vakti
kaldırır. Sonra Peygamberimiz (s.a.v.), Musa'ya döner -ki Musa (a.s.) olduğunu
sanıyorum-, derken gide gele bu namazı beş vakte düşürür. Musa: (a.s.) yine "Ya
Muhammed! Vallahi bundan daha az bir namazı İsrâil oğulları'na teklif ettim, gevşeklik
ve zaaf göstererek terk ettiler. Oysa senin ümmetin beden, kalp, göz ve kulak
bakımından daha kudretli değildirler. Rabbine dön de bunun hafifletilmesini iste" der.
Peygamberimiz (s.a.v.), yine Cibril'e dönüp işaretini bekler; Cibril bunu uygun karşılar
ve Peygamberimiz (s.a.v.) tekrar durumu Rabbine arz eder: "Ya Rabbi! Ümmetimin
bedenleri, kalpleri, gözleri ve kulakları daha kuvvetli değildirler. Beş vakıt namazı
hafiflet" diye istekte bulunur, bunun üzerine Cenabı Hak;
— Ya Muhammedi diye seslenir. O da:
— Buyur Rabbim! Emrine hazır bekliyorum, der. Allah
— Artık söz benim yanımda değişmez. Bu, Ümmü'l-Kitap'ta farz kılındığı
gibidir. Her iyilik on misliyle karşılık görür. Namaz, Ümmü'l-Kitap'ta elli (vakit)dir ve
beş (vakit) namaz olarak sana farz kılınmıştır.
Peygamber (s.a.v.), Musa'ya (a.s.) döndüğünde, Musa (a.s.) sorar:
— Ne yaptın? Ya Muhammedi! O da:
— Rabbim hafifletti: "Her iyilik on misliyle karşılık görür" buyurdu, diye
cevap verir. Musa (a.s..) ona:
— Ben bu konuda daha azıyla İsrail oğulları'nı denedim, yapamadılar, terk
ettiler. Sen Rabbine dön de hafifletilmesini dile, diyerek öneride bulunur.
Peygamberimiz (s.a.v.) ona şöyle der:
— Ya Musa! Andolsun ki, Rabbimden utandım. Artık bu hususta istekte
bulunamam. Musa (a.s.) :
35
— Öyle ise, Allah'ın ismiyle yeryüzüne in! Der. Peygamberimiz (s.a.v.) de o
halden sıyrılıp kendine gelince, kendini Mescidü'l-Haram'da bulur."36
Aynı olayı Ahmed b. Hanbel yine Enes b. Mâlik (r.a.) den şöyle naklediyor:
"Bana Burak getirildi. Beyaz bir hayvandı; merkepten biraz büyük, katırdan
biraz küçük idi. Ön ayağını (adımım) gözünün görebildiği mesafenin sonuna kadar
atıyordu. Ona bindim, Beytü'l-Makdis'e vardım. Peygamberlerin kendi bineklerini
bağladıkları halkaya bağladım. İçeri girip iki rekât namaz kıldıktan sonra dışarı çıktım.
Cebrail, birinde şarap, diğerinde süt dolu iki kap sundu. Ben sütü seçtim. Cebrail bana:
"Fıtratı seçtin" dedikten sonra benimle birlikte Dünya göğüne yükseldi. Kapının
açılmasını istedi. "Kimsin? denildi. O da "Cibril'im" dedi. "Yanındaki kim?" denildi.
"Muhammed'dir" dedi. Bunun üzerine: "Ona peygamberlik gönderildi mi?" denildi. O
da: "Evet gönderildi" diye cevap verdi. Kapı açıldı. Âdem (a.s.) ile karşılaştım. Bana
"merhaba!" dedi ve hayır ile duada bulundu. Sonra ikinci göğe yükseldik. Aynı sorular
ve cevaplar orada da tekrarlandı. Kapı açıldı. İki teyze oğlu Yahya ve İsa
Peygamberlerle karşılaştım. İkisi de bana "merhaba!" deyip hayırlı duada bulundular.
Sonra üçüncü göğe yükseldik. Aynı sorular soruldu, cevaplar verildi. Kapı açıldı. Yusuf
Peygamberle karşılaştım. Güzelliğin yarısı ona verilmiştir. Bana "merhaba!" dedi ve
hayır ile duada bulundu. Sonra dördüncü göğe yükseldik. Yine aynı sorular soruldu,
cevaplar verildi. Kapı açıldı. İdris Peygamberle karşılaştım. O da bana "merhaba!" dedi
ve hayır ile duâ etti. Sonra beşinci göğe yükseldik. Aynı sorular soruldu ve cevaplar
verildi. Kapı açıldı. Harun Peygamberle karşılaştım. O da bana "merhaba!" dedi ve
hayır ile duada bulundu. Sonra altıncı göğe yükseldik. Aynı sorular soruldu, cevaplar
verildi. Kapı açıldı. Orada Musa Peygamberle karşılaştım. O da bana "merhaba!" dedi
ve hayır ile duada bulundu. Sonra yedinci göğe yükseldik. Kapıda aynı sorular soruldu
ve cevaplar verildi. Kapı açıldı. İbrahim Peygamberle karşılaştım; sırtını Beytü'lMa'mur'a dayamış duruyordu. Her gün yetmiş bin melek oraya giriyor, ama bir daha
dönmüyorlardı. Sonra Sidretü'l-Münteha'ya yükseldik. Bu(radaki) ağacın yaprakları
filkulağına, meyveleri de dağın tepesine (veya asma altına konulan pa-yendeye)
benziyordu. İlâhî emirlerden (onun tecellilerinden, o meyveler) yere düşecek gibi
oluyor ve rengi değişiyordu. Allah'ın hiçbir kulu onun (ağacın ve meyvesinin)
36 Buharî, Kitabu't-Tevhîd, 37.
36
güzelliğini anlatamaz. Cenâb-ı Hak, bana vahyettiğini etti ve üzerime elli vakit namaz
farz kıldı." 37
Buna yakın bir üçüncü rivayeti ise, Müslim, Şeybar b. Ferûh tarikıyle
nakletmiştir.38
Ahmed b. Hanbel'in Abdurrezzak tarikiyle yaptığı rivayete göre, Hz.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"İsrâ gecesi, Burak'ı eyerlenmiş bir halde bana getirdiler. Ağzına gem
vurulmuştu. Sırtına binilmek istenince zorluk çıkarıyordu. Bunun üzerine Cibril ona:
"Seni bu harekete iten nedir? Allah'a andolsun ki, sana Muhammed'den -Allah yanındadaha iyi ve kadri yüce bir kimse binmemiştir." Deyince, Burak terledi."39
Buhârî'nin, Ebû Zer (r.a.) hadisinden naklen yaptığı rivayette deniliyor ki:
"Mekke'de bulunduğum bir sırada evimin damı yarıldı ve Cibril indi. Göğsümü
yardı, zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içi, hikmet ve imân dolu altından bir leğen
getirdi, göğsüme boşalttı. Göğsümü kapadıktan sonra elimden tutup Dünya göğüne
yükseldik. Göğün kapısına geldiğimizde, Cebrail, gök bekçisine: "Kapıyı aç!" dedi.
"Kimsin?" diye sorunca, "Cibril'im" dedi. "Beraberinde kim var?" dedi. O da :
"Muhammed (s.a.v.)" diye cevap verdi. "Ona peygamberlik gönderildi mi?" diye sordu.
O da: "Evet..." dedi. Kapı açılıp Dünya göğünde ilerlerken, oturan bir adamla
karşılaştık, sağında bir karartı, solunda da bir karartı vardı. Sağına bakınca tebessüm
ediyor; soluna bakınca ağlıyordu. Beni görünce: "Salih evlâda, hayırlı peygambere
merhaba!" dedi. Cibril'e: "Bu adam kim?" diye sorduğumda, "Âdem Peygamberdir.
Sağındaki ve solundaki karartılar, onun zürriyetinin zerreleridir. Sağındakiler Cennet,
solundakiler Cehennem ehlidirler."dedi.40
Hadîsin geriye kalan kısmı, yukarıda naklettiğimiz diğer iki hadîsteki kısımlar
gibidir.41
Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayete göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Mî'râc'a
çıkarıldığımda Musa (a.s.) ile karşılaştım -Ebû Hüreyre, onun özelliklerini saydı, dedi37 İbn Hanbel, Ebû Abdillah b. Ahmed, el-Müsned, Çağrı Yayınları, İst., 1992, c.3, s.148.
38 Müslim, İman: 259.
39 el-Müsned, c.I, s.21.
40 Buhari, salât,1; Müslim, iman, 263.
41 İlmin Işığı Altında Kur'an Tefsiri, c.VII, s.3452 vd.
37
ve bir de gördüm ki saçları kıvırcık olmayıp uzun boylu şenûe erkeklerine benzer
birisi." Rasûlullah (s.a.v.), sözlerine şöyle devam etti: İsa ile de karşılaştım onun da
özelliklerini şöyle saydı. Orta boylu yanakları kırmızı sanki hamamdan çıkmış gibi.
İbrahim’i de gördüm oğullarından kendisine en çok benzeyeni benim. Bana o gece iki
kap getirildi; birinde süt diğerinde de şarap vardı. Bana hangisini istersen al denildi.
Bende sütü aldım ve içtim. Bunun üzerine bana fıtrata yani tabii olan şeye
yönlendirildin veya fıtrata uygun olanı tercih ettin denildi. Eğer şarabı tercih etseydin
ümmetin azgın olurdu." 42 Tirmizî, bu hadis için hasen sahihtir demiştir.43
Elli Vakit Namazn Beş vakte İndirilmesi Rivayeti
Mi'râçla ilgili rivayetlerde beş vakit namazın ilk önce elli vakit olarak farz
kılındığı; daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, Hz. Musa (a.s.) ile görüştükten sonra
Allah (cc)'a birkaç defa dönüp yalvararak bunu beş vakte indirtiği rivayetleri doğru
değildir. Çünkü bu tür rivayetler İslamın inanç sistemine ve özüne, Allah'ın ulûhiyetine
aykırıdır. Bu olayda sanki Allah Teâlâ ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasında bir pazarlık
yapılmakta; Musa (a.s.) da Allah'ın iradesinin sonucunu bilmektedir. Bu rivayetlerde Hz.
Musa'nın, Hz. Peygamber'e beş vakit namazın da çok olduğunu, kendi ümmetinin bunu
dahi yapamadıklarını söylediği anlatılmaktadır. Musa (a.s.)'ın bir peygamber olarak bu
şekilde kendi ümmetiyle ahır zaman ümmetini kıyaslaması ve ahır zaman nebisini
yönlerdirerek C. Hakk'ın verdiği hükme muhalefet etmesi şeklindeki rivayetler gerçeği
yansıtmamaktadır.
Ayrıca yukarda kaydettiğimiz Buhârî rivayeti, Mi'râc, henüz peygamberlik
gelmezden önce vuku bulduğunu ve beş vakit namazın o zaman farz kılındığını
anlatıyor. Bundan çıkan sonuç, beş vakit namazın, peygamberlik gelmezden önce, bir
rü'yâ üzerine farz kılındığıdır ki anlaşılır değildir. Peygamberlikten önce herhangi bir
farz sabit olamaz. Namazın farz olabilmesi için önce onu tebliğ edecek kişinin,
peygamber olarak görevlendirilmiş olması gerekir. 44
Beş vakit namazın Mi'rac'da farz kılındığı rivayeti bir kanıttan yoksundur. Eğer
öyle olsaydı, ondan sonra Peygamber bir süre Mekke'de, on yıl da Medine'de kaldı.
Namazla ilgili vahiyler geldi. Bu vahiylerin hiçbirinde namazın beş vakit olduğu
42 Müslim, İman, 17.
43 İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, c.VII, s.3457.
44 Kur'an An., c.X, s.311.
38
belirtilmemiştir. Ancak günün başında, sonunda, gecenin bir bölümünde namaz
kılınması, Allah'ın anılması emredilmiştir. Fakat beş vakit namaz hakkında kesin âyet
bulunmayınca, bunu sağlam bir esasa bağlamak için beş vaktin, Mi'râc gecesinde,
doğrudan (aracısız) vahiy ile farz kılındığı rivayeti ortaya atılmıştır.
Kaldı ki namaz Mi'râc'dan önce de kılınırdı. Ve namazın beş vakit olduğuna
dair ne Mi'râc'dan önce, ne de sonra Kur'ân'da bir açıklık yoktur. Bu husus, Hz.
Peygamber'in uygulamasından anlaşılmaktadır.
Kur'ân'da Mi'râc olayından da söz edilmez. İsrâ Sûresinin birinci âyetinde
anlatılan, Mi'râc değil, İsrâ olayı, yani Peygamber'in göklere çıkarılması değil, Mescid-i
Harâm'dan, Mescid-i Aksâ'ya yürütülmesi olayıdır. Sûrede bunun dışında bir şey
söylenmiyor. Ancak aynı sûrede: "Sana gösterdiğimiz rüyâyı ve Kur'ân'da lanetlenmiş
ağacı, insanları sınama (aracı) yaptık"45 buyrulmaktadır ki bundan da olayın,
Peygamber'e gösterilen rûhânî bir müşahede (vizyon) olduğu anlaşılmaktadır.46 Çünkü
Arapçada rüyâ, baş gözüyle değil, uykuda veya gönül gözüyle görme olayına denilir.
1. İsrâ Olayının Meydana Geliş Şekli
Hz. Peygamber'in, Mekke'den Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi anlamını taşıyan
İsrâ olayının, rûhânî mi, cismânî mi yani sadece ruhla mı, yoksa hem rûh hem bedenle
mi olduğu ihtilâf konusudur. Çoğunluğun kanısına göre İsrâ, hem rûh, hem bedenle
olmuştur. Fakat azınlıkta kalan âlimlere göre İsrâ ruhsal bir seyahattir. Hz. Âişe'nin:
"Allah'ın Elçisi'nin cesedi yerinden ayrılmadı, fakat o ruhuyla seyahat ettirildi" dediği,
Muâviye'nin de: "O, Allah'tan sâdık bir rü'yâ idi", dediği rivayet edilir.47
Hasan-i Basri'ye göre İsrâ olayı, Hz. Peygamber uyku halinde iken meydana
gelmiştir.48 İsrâ'nın uyku halinde meydana geldiğine dair delil, şu ayettir: "Sana
gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık".49
Cumhura göre bu olay; ruh ve bedenle, uyanık bir halde iken vuku bulmuştur.
Böylesine fevkalâde bir olay rüya yoluyla meydana gelmiş olsaydı, bunda şaşılacak bir
cihet söz konusu olmazdı. Hatta Kureyş müşrikleri, bu olay karşısında şaşkınlığa düşüp
45 İsrâ 17/60.
46 el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’an, c.III, s.425.
47 İbn Kesîr, İmadüddin Ebî Fida İsmail, Tefhimü'l Kur'an Azim, Dârü'l Fikir, Betrut, 1970, 3/24.
48 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.21.
49 İsra 17/60.
39
onu yalan sayma ihtiyacını bile duymazlardı. Çünkü bir insan uyku halindeyken; farklı
mekânları görebildiği gibi, çok farklı mekânlarda da kendini görebilir veya gidip
gelebilir. Hiç kimse de bunun muhal olduğunu öne sürmez. Nitekim âyette: "Kulunu
geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah (c.c.), noksan sıfatlardan
münezzehtir"50 buyrulmaktadır. Âyette "abd" (kul) tabiri bilhassa her türlü ihtimali
ortadan kaldırmaktadır. Çünkü "abd" ruhla bedenin tamamına delâlet eden bir
kelimedir.51
Zira Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, Mi'rac olayı hakkında: "Rüyamda Cennet
bana gösterildi, Cennet ile Cehennem bana arz olundu…"52 şeklinde gördüklerini sık sık
arkadaşlarına anlattığında; herhangi bir itiraz ve yalanlamaya hiçbir zaman maruz
kalmamış ve kimse bunu reddetmeyi düşünmemiştir. Çünkü rüyada o gibi olağanüstü
olaylar görülebilir. Dolayısıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)'in İsrâ ve Mi'rac'ı uyanık halde
hem ruhen, hem de bedenen gerçekleştirdiği muhakkaktır.
Bu rivayetlerden anlaşılıyork ki Hz. Peygamber'in İsrâ olayı, Mescid-i
Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya kadar uyanıklık (yakaza) halinde iken vuku bulmuştur.
Bu, gözüyle gördüğü bir rüyadır. Daha sonra Hz. Peygamber'in şerefli ruhunun Mescidi Aksâ'dan yücelere çıkışı, kalbî nazarla olmuştur. Bu yüzden kâfirler ilk kısma itirazda
bulunmuşlarsa da ikinci kısma itirazda bulunmamışlardır. Yani kâfirler İsrâ'ya itiraz
etmişler ve fakat Mi'rac'a itiraz etmemişlerdir. 53
El- Ma'zerî'ye göre İsrâ ve Mi'râc, uyanık iken vukubulmuş, ruhsal olaylardır.
İsrâ olayı bir defa olmuştur, fakat Mi'râc olayı birkaç kez vuku bulmuştur. Necm
Sûresi'nde anlatılan olay ile İsrâ olayı birbirinden farklı iki olaydır. Çünkü Hz.
Peygamber (s.a.v.)'e, "Rabbinin en büyük bazı âyetleri gösterilmiştir."54 İfadesi, Mi'râc
(mânâ âleminde yükselme, ruhen yüceler âlemine çıkma) olayına delalet etmektedir.
Zira İsrâ olayını anlatan âyette, bu olayın ona Allah'ın büyük âyetlerinin gösterilmesi
için düzenlendiği bildirilmektedir.
50 İsrâ 17/1.
51 İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, c.VII, s.3462.
52 Buhari, Mevakıt, 11; Ezan; 90.
53 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X s.23.
54 Necm 53/18.
40
Biz, Kur'ân'ın dediği biçimde Hz. Peygamber'in, Necm Sûresi'nin inişine kadar
Cibril'i iki kez gördüğüne, ondan vahiy aldığına, Mekke'den Mescid-i Aksâ'ya kadar da
uyanık durumda, fakat ruhsal olarak yürütüldüğüne, bu arada Allah'ın birçok âyetini
gördüğüne inanırız. İsrâ sûrenin 1. âyetinin, Necm Süresi'ndeki âyetlerin, Buhârî ve
Müslim'in rivayetlerinin ışığında Mi'râc olayının, İsrâ'dan ayrı ve ondan önce; İsrâ'nın
ise Mekke döneminin sonlarına doğru vuku bulduğu kanâatine varmış bulunuyoruz.
Bu görüşü savunan Muhammed İbn İshâk İbn Yesâr, İsrâ sûresi'nin 60'ncı
âyetiyle Hz. İbrahim'in rü'yâsında: "…Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı
görüyorum…"55 âyetini delîl göstermekte, peygamberlere uyanık iken olduğu gibi
uykuda da vahiy geldiğini, işte bu müşahedesinin de uykuda vuku bulmuş bir müşahede
olduğunu söylemektedir. Çünkü Peygamber (s.a.v.): "Benim gözlerim uyur, kalbim
uyumaz."56 buyurmuştur. Onun rü'yâda gördükleri de haktır.57
Zemahşerî tefsiri Keşşafta, hem Mi'râc, hem de İsrâ olayı, ruhanî olaylardır.
Bunların ruhanî olduğunu söyleyenler azınlıkta kalmasına rağmen bizce onların görüşü,
âyetlerin ruhuna ve gerçeğe uygundur. Ancak bizim kanaatimize göre her iki olay da
rü'yâ'da değil, Peygamber (s.a.v.) uyanık iken vuku bulmuş, ruhsal yükselmedir. Hz.
Peygamber'in ruh (kalb) gözünden perdeler kalkmış, beşerî varlığından geçen, tasavvuf
diliyle Allah sevgisinde kendisini yitiren Hz. Peygamber, çıkarıldığı ruhsal seyahatte
ruhsal makamları dolaşmıştır. Bu ruhsal seyahati, onun bedensel seyahatine ve bedensel
seyahatinnin de İsrail oğullarıyla karşılaşacağına, yani hicretine işarettir. Onun ruhsal
seyahati, bedensel seyahatinden önce olmuştur.
Eğer Mi'râc ve İsrâ, çoğunluğun söylediği gibi bedenle olmuşsa bunun da izahı
mümkündür. Tasavvufta zikrullah ile insan cisminin nura dönüşeceğine inanılır. Yani
zikirle, sevgi ile vücut, yoğunluğunu kaybedip nura dönüşebilir. Nûr, ışık demektir.
Işık, saniyede üç yüz bin kilometre hıza sahiptir. İşte yoğunluğunu kaybederek nûr
haline gelen insanın, birkaç saniyede dünyaları dolaşması mümkündür. Gerçeği Allah
(c.c.)
bilir.58
55 Sâffât 37/102.
56 Müslim, Müsâfırîn: 186; İbn Hanbel, 5/40.
57 İbn Kesîr, 3/24.
58 Keşşaf, 2/437.
41
2. İsrâ Ve Mi'rac Olayı Ruhen Gerçekleşmiş Olabilir mi?
Önce şunu belirtelim ki, peygamberleri diğer insanlardan ayıran birtakım
özellikleri vardır. Onları şöyle sıralayabiliriz:
1— Ruhları, dünyaya gelmeden önce ruhlar âleminde edindikleri bilgilerle
donatılarak bedenlerine indirilmiştir,
2— Ruhları, kudsî âlemle temas halindedirler.
3— Ruhları ve bedenleri meleklerin nuraniyet havasını teneffüs edecek
ledünnî kudrete sahiptirler.
4— Bedenleri ruhlarına tabidir; ruhları bedenlerinin uydusu değildir.
5— Melek Cebrail'in, büyük bir ruhî güçle onlara yaklaşmasıyla ruhları geniş
çapta faal duruma geçerek kendilerine ayrı bir kudret bahsetmiştir.
Melek Cebrail'e gelince; yukarıda da belirttiğimiz gibi, o en büyük Ruhtur, Bu
ruh muazzam bir hayat ve enerji kaynağıdır. Dokunduğu yerde hayat ve kudret başlar.
Son derece nuranîdir. Peygamberlerin kalplerine vahyi bu nur ile ilka eder ve kalbe inen
bu nur, ruha üstün bir kudret verir ve sırası gelince bedenin ruhlaşmasına imkân tanır.
Gerçek bu olunca, gerek ilâhî vahiy indiğinde, gerekse Melek Cebrail
geldiğinde, Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimizin bedeni kendi faaliyetlerini durdurup
bütünüyle ruha tabi olur ve dünyadan ilgisi kesilmiş bulunurdu. Nitekim O bu inceliğe
işaretle şöyle buyurmuştur: "Ben sizin gibi değilim. Allah beni yedirir ve içirir." 59
Bu hadisten de anlıyoruz ki, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bedeni bir bakıma
ruhuna dönüşünce, maddî ihtiyaçlar ortadan kalkmakta ve ruhun yüce âlemden aldığı
manevî gıda yeterli olmaktaydı. O halde İsrâ ve Mi'rac olayı hem ruhen, hem de
bedenen meydana gelmiştir. Bir de büyük ruh olan Melek Cebrail'in Peygamberimize
eşlik etmesini düşünürsek, yüce ruhların nasıl bir araya gelip zaman ve mekân
kavramlarını aştıklarını anlamakta gecikmeyiz.
59 Buharî, savm, 49.
42
Hz. İsa'nın da göğe yükselme olayı böyle olmuş; Hz. İbrahim ateşe atılırken
maddî yapısı ruhî yapısına dönüşmüş ve o sebeple ateş ruhu yakamamıştı. Sonuç olarak
bu olaylar mucizelerin gerçekleştiğine delâlet etmektedirler. Allah'ın, sözünü ettiğimiz
olayların gerçekleşmesiyle ilgili kudreti tecelli edince, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bedeni
bütünüyle ruhuna dönüşmüş; ateş İbrahim Peygamber'in vücuduna tesir edememiş; İsa
Peygamber de ruhlaşıp maddî kayıtlardan sıyrılınca, öldürmek için evi kuşatanlar onu
göremez olmuşlardır.60
Tercih edilen görüşe göre Rasûlüllah, Mi'rac'a ruh ve beden olarak çıkmıştır.
Zira hadiseyi anlatan bu Sûrenin ilk kelimesi "Sübhan"dır. Ve bu kelime, fevkalade
olayları anlatmak için kullanılır. Rasûlüllah'ın cismen değil de sadece ruhen gittiğini
söylemek, bu kelimenin kullanılacağı nispette fevkalade bir olay değildir. Ayrıca Âyet-i
Kerîmede "Geceleyin kulunu yürüttü" ifadesi yer almaktadır. Geceleyin yürümek, fiilen
mesafe kat etmektir. Bu da ancak bedenle olur. "Kul" kelimesi de kişinin ruh ve bedeni
için birlikte kullanılır. İnsanın sadece ruhuna kul denilmez. Buharî de dâhil sahih Hadis
kitaplarında, Rasûlüllah'ın "Burak" isimli bir bineğe bindirildiği zikredilmektedir.
Ruhun tek başına bineğe ihtiyacı olmadığı muhakkaktır.
Ayrıca Allah Teâla "İsrâ"nın zamanını belirtmiş, geceleyin olduğunu söylemiş,
yerini zikretmiş, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya kadar yüründüğünü beyan etmiş
ve bunun hikmetinin de, ayetlerini ve kudretini ortaya koyan delillerini, göstermek
olduğunu beyan etmiştir. Bütün bunlar göstermektedir ki, İsrâ ve Mi'rac, sadece ruhen
değil, hem ruh hem de beden ile meydana gelmiştir.61
Kısaca özetlemek gerekirse cumhura göre, Hz. Peygamber Mekke'den Kudüs'e
ruh ve bedeniyle birlikte, Burak'a binerek gitmiştir. Mescid'in kapısına vardığında
bineğini bağlamış, mescide girmiş ve "Tahiyyat'ul-Mescid" namazı olarak iki rekât
namaz kılmıştır.62 "Sidretü'l Müntehâ'dan" sonra bütün Peygamberlerle birlikte Kudüs'e
dönmüş orada imam olarak onlara namaz kıldırmıştır. Sonra Kudüs'ten tekrar Burak'a
binmiş, gecenin karanlığında Mekke'ye dönmüştür.63 Mi'rac ta Hz. Peygamber'e (s.a.v.)
verilen hediyeler:
60 İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, c.VII, s.3460 vd..
61 Câmiul Beyan an, c.V, s.254 vd.
62 Büyük Kur’an Tefsiri, c.X, s.29 vd.
63 Câmiul Beyan, c.V, s.258.
43
Sahih rivayetlere göre: Mi'rac gecesi Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e üç büyük
hediye verilmiştir.
1. Bakara Sûresi'nin son kısmı,
2. Beş vakit namaz,
3 Allah'a ortak koşmadıkları halde büyük günah işleyen mü'minle-rin
bağışlanacağı müjdesi. (Kul hakkı müstesna).
V. BERAT GECESİ
A. TARİHÇESİ
Bu gecenin kutsallığını iddia edenler, bu geceyi Kur'an-ı Kerim'de: "Şüphesiz
Biz onu mübarek bir gecede indirdik…"64 âyetinde ki "Mübarek Gece" ifadesine
dayandırmaktadırlar. Ancak İbn-i Abbas, Katade, İbn-i Cübeyr, Mücahid, İbn-i Zeyd ve
Hasan Basri: "Mübarek gece" ifadesini "Kadir Gecesi" olarak yorumlamaktadırlar. Bu
konu hakkında Tefsir âlimlerinin çoğu da böyle demiştir. Âyet ve hadislerin zahirleri de
bu görüşü desteklemektedir.65 Katade ve İbn-i Zeyd ise şöyle demişlerdir. "Yüce Allah
Kur'ân-ı Kerim'in tamamını Kadir gecesinde Ummu'l-Kitab'tan dünya semasındaki
Beytu'l-İzze'ye; daha sonra da peygamberine çeşitli gün ve geceler de yirmi üç yıllık bir
zaman zarfında indirmiştir."66
Taberinin verdiği bilgiye göre ilk müfessir sahabelerden İkrime: "Mübarek
geceden maksat Şaban ayının on beşinci gecesidir" demiştir. Bazı müfessirler bu
rivayete bir açılım getirerek şöyle demişlerdir. Kur'an'ın bu gecede inmesinin manası,
Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilmesi (inzal), Kadir Gecesinde inmesinden
maksat ise peyder pey yeryüzüne indirilmeye (tenzil) başlanması demektir.
Said bin Mansur, İbrahim Nehâi'den: "Kur'an cümleten Cebrail (a.s.)'in üzerine
indi. Cebrail (a.s.) de onu daha sonra Resûlüllah (s.a.v.)'a getirdi." şeklinde rivayet
etmektedir.67 Bu rivayet; Kur'an'ın Berat Gecesi'nde Cebrail (a.s.)'e bir defada indirildiği,
Kadir Gecesi'nde ise Resûlüllah (s.a.v.)'a indirilmeye başlandığı şeklinde âyete değişik
64 Duhan 44/3.
65 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XIV, s.225.
66 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XIV, s.225.
67 el-Câmiu li Ahkâmil Kur'an, c.XXVI, s.126 vd.
44
bir yorum getirmiştir. Ancak Yüce Allah'ın: "Doğrusu Biz onu Kadir gecesinde
indirdik"68 buyruğu dolayısı ile Kadir Gecesin'de indirildiği görüşü daha sahihtir.
Katade, Vasile'den o da Peygamber (s.a.v.)'den: "İbrahim'in sahifeleri
Ramazanın ilk gecesi indirildi. Tevrat, Ramazanın altıncı gecesi indirildi. Zebur,
Ramazanın on ikinci gecesi indirildi. İncil, Ramazanın on sekizinci gecesi indirildi.
Kur'ân ise Ramazanın yirmi dördüncü gecesinden sonraki gece indirildi."69 şeklinde
rivayet etmektedir
Kadı Ebu Bekr İbnu'l-Arabî bu konuda şöyle der: "İlim adamlarının çoğunluğu
bu gecenin Kadir gecesi olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bu gece Şabanın ortası
gecesi olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak bu yanlış bir görüştür. Çünkü Yüce Allah
doğru ve kati olan Kitabında: "O Ramazan ayı ki, onda Kur'ân indirilmiştir"70 diye
buyurarak; Kur'ân'ın indiriliş zamanının Ramazan ayında olduğunu açıkça ifade etmiş;
daha sonra da bunu destekleyen şu ayetle; "Biz onu mübarek bir gecede indirdik."71
buyurmak suretiyle hangi gecede inmiş olduğunu tayin etmiştir. Kim Kur'ân'ın başka
bir zamanda indiğini iddia edecek olursa, Allah (c.c.)'a karşı büyük bir iftirada bulunmuş
olur.72
Bu değerlendirmeler ışığı altında Duhân sûresi'nde zikredilen âyetin, Berat
Gecesinden ziyade Kadir Gecesine işaret ettiği kanatimizce daha doğrudur. Neticede
âyeti bu şekilde yorumladığımızda Berat Gecesi'nin âyetten dayanağı yoktur. Aynı
sûrede Yüce Allah'ın "Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir."73
âyeti gereğince, O mübarek gecede muhkem olan her emir tafsil edilir. Çünkü o
muhkem emir meleklere gösterildikten sonra artık değişmez. Ancak âyette geçen "…o
gece…" ifadesiyle hangi gecenin kastedildiği net değildir.
68 Kadir 97/1.
69 Müsned, IV, 107; Taberanî, Ebu'l Kasım Süleyman b. Ahmed, Mu'cemü'l Evsat, Dâru'l Hadis,
Kahire,1997, 4/3.
70 Bakara 2/185.
71 Kadr 97/1.
72 el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an, c.XV, s.562.
73 Duhan 44/4.
45
B. ÂYETLERDE BERAT GECESİ
Kuran-ı Kerim'de Duhân süresinde geçen "Biz onu (Kur'an-ı) mübarek bir
gecede indirdik…" 74 âyeti "Berat Gecesi'ne" delil olarak gösterilmektedir. Âyette geçen
"Fi leyletin mübareketin" ifadesi Kur'ân'ın çok mübarek, feyizli bir gecede indirildiği
açıklanmaktadır. Ancak "mübarek gece'nin" hangi gece olduğu hakkında farklı
yorumlar ve birtakım zayıf rivayetler yapılmıştır.
İbn Abbas, İbn Cübeyr, Mücahid ve Hasan Basri, Katade ve İbn-i Zeyd'e göre
ise, "Fî leyletin mübareketin" ifadesinden maksat "Kadir Gecesidir." Tefsir âlimlerinin
çoğu da böyle demişlerdir. Kadı Ebû Bekr İbnu'l-Arabî'ye göre de, "ilim adamlarının
çoğunluğu bu gecenin Kadir gecesi olduğunu söylemişlerdir." Âyet ve hadislerin
zahirleri de bu görüşü desteklemektedir. Zira Yüce Allah (cc) Kitabında: "O Ramazan
ayı ki, onda Kur'ân indirilmiştir…"75 diye buyurarak Kur'ân'ın indiriliş zamanının
Ramazan ayında olduğunu açıkça ifade etmiş ve "Biz onu mübarek bir gecede
indirdik."76 Buyurmak suretiyle de Kur'an'ın hangi gecede inmiş olduğunu tayin etmiştir.
Görüldüğü üzere bu iki âyet Kur'an'ın Berat gecesinde indirildiği görüşünü
reddetmektedir.
İbn Abbas (r.a.) da diyor ki:
— Bir sene içinde meydana gelecek ölüm, doğum, rızık, yağmur, hatta hac,
Ana Kitap'tan alınıp yazılır.77
Ayrıca Kur'an'ın Kadir gecesinde indiğini destekleyen şöyle bir hadiste
mevcuttur. "İbrabim'in sahifeleri Ramazan'ın ilk, Tevrat altıncı, Zebur on ikinci, İncil
on sekizinci gecesi indirildi. Kur'an ise, Ramazan'ın yirmi dördüncü gecesinden sonraki
gece indirildi."78
O halde Cumhura ve adı geçen ilim adamlarına göre, âyette geçen "Leyletin
Mübareketin" ifadesinden maksat, "Kadir Gecesi"dir.
74 Duhan 44/3.
75 Bakara 2/185.
76 Bakara 97/1.
77 Kurtubî, c.XV, s.562 vd.
78 Müsned, 4/107.
46
Kur'an'ın "mübarek gecede" inmesinin manası, Levh-i Mahfuz'dan yeryüzüne
en yakın olan göğe toptan inmesi demektir. Oradan da yirmiüç sene de peyderpey
inmiştir. Kur'an birinci semada Beyt'ul-Mamur'da durur. Burası tam Kâbe hizasındadır.
Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına indiği,
Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı bir yorum ortaya çıkmaktadır.
Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir.
Said bin Mansur, İbrahim Nehai'den şöyle rivayet ediyor: "Kur'an cümleten
Hz. Cebrail'in üzerine indi. Cebrail de onu daha sonra Resûlüllah'a getirdi. O mübarek
gecede muhkem olan her emir tafsil edilir. Çünkü o muhkem emir meleklere
gösterildikten sonra artık değişmez. Ama daha Önce Levh-i Mahfuz'da iken Cenab-ı
Hak dilediğini siler, dilediğini yazar.79
Bu değerlendirmeler ışığı altında, Duhân sûresi'nin 3. âyetinde geçen "mübarek
gece" ifadesinin zayıf görüşlere rağmen "Berat Gecesi'" olmadığı anlaşılmaktadır.
Anacak Müslümanlarca kutsal sayılmış bu gecenin kutsaliyeti; hadisler açısından
incslenip hadislere dayanıp dayanmadığına bakmak gerekir.
Tirmizî, Âişe (r.anha)'dan şöyle rivayet etmektedir. Buna göre Peygamber (s.a.v.)
buyurdu ki: "Şüphesiz aziz ve celil olan Allah (c.c.) Şaban ayının ortası gecesinde dünya
semasına iner ve Kelboğulları koyunlarının tüyleri sayısından daha fazla kimseye
mağfiret buyurur."80
B. HADİSLERDE BERAT GECESİ
Yüce Allah'ın onu; "mübarek" olmakla nitelendirmesi bu gecede kullarının
üzerine pek çok bereketler, hayırlar ve sevab indirmesinden dolayıdır. Rasûlüllah (s.a.v.),
bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:
"Bu gece Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede, Benü Kelb
kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak
kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin,
79 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XIV, s.225.
80 Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevde, Sünen, Çağrı Yayınları, İst., 1992, Savm: 39; İbn-i
Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid, Sünen, Çağrı Yayınları, İst., 1992, İkame, 191; Müsned,
VI/238.
47
akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına âsî olanların
ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. "81
Hz. Peygamber, "Şaban'ın ortasında ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah,
o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, "Yok
mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim,
yok mu benden musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu böyle, yok mu şöyle!"
der, buyurmuştur.82 Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizi ve İbn Mace,
bunların sened yönünde zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.
Müslim'in Sahih'inde yer verdiği bir hadise göre; "Hz. Âişe (r.anh.) Hz.
Peygamber (s.a.v.)'in bu gece (Şaban'ın 15. gecesi) Bâkî mezarlığı'nı ziyaret ettiğini
söyler:" ve " Ey Âişe sen gördüğünde bana Cebrail (a.s.) geldi ve seslendi. Ben Onu
senden gizledim, Ona cevap verdim. O, sen elbiseni çıkardığın için yanına girmiyordu.
Uyuduğunu sandım, seni uyandırmayı doğru bulmadım, heyecana kapılmandan
korktum. Cibril bana dedi ki; "Rabbin senin Bâkî Mezarlığı'na gitmeni ve onlar (orada
yatanlar) için bağışlanma istemeni emrediyor." Ben; "Onlar için nasıl dua edeyim?"
deyince, buyurdu ki; "Şöyle (dua et): Mü'min ve Müslimler diyarının insanları! Size
selâm olsun. Allah bizden önce gidenlere ve bizden sonrakilere merhamet etsin.
İnşaallah yakında bizde sizlere kavuşacağız."83 buyurmuştur.
Nesâi de, Hz. Âişe'nin Peygamberimiz'i gölge gibi izlediği, ondan önce gelip
yatağa girdiği, hızlı nefes alışverişinden dolayı kendini ele verdiği, bundan sonra Şaban
ayının bu gecesi ile ilgili olayın aynı cümlelerle nakledildiği belirtilir.84
Hz. Peygamber (s.a.v.), bir kişiye "Sen bu ayın ortalarında oruç tuttun mu?"
diye sordu. O kişi, "Hayır, tutmadım." deyince, Hz. Peygamber, şöyle buyurdu: "öyle
ise, Ramazaan'dan çıkıp iftar ettiğinde (bayramdan sonra), o tutmadığın oruç yerine iki
gün oruç tut." 85 buyurmuştur.
Yine Peygamberden şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şabanın orta gecesi
oldu mu o geceyi namazla ihya ediniz, gündüzünü oruç tutunuz. Çünkü Yüce Allah
81 Müsned, II/ 176.
82 İbn-i Mâce, İkâmetü's-salât, 191; Tirmizî, Sıyâm, 39.
83 Müslim, Cenâiz, 103.
84 Nesâi, Ebî Abdurrahman Ahmed b. Şu'be, Sünen, Çağrı Yayınları, İst., 1992, Emr'i bi'l-İstiğfar li'lMü'minîn, 103.
85 Müslim, Siyâm, 200.
48
güneşin batışında dünya semasına iner ve: "Yok mu mağfiret dileyen, ona mağfiret
edeyim. Yok, mu bir belaya maruz olan, ona afiyet vereyim. Yok, mu rızık isteyen, ona
rızık vereyim. Yok, mu şöyle, yok mu böyle olan, diye tan yeri ağarıncaya kadar
söyler." 86
İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri
gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve tâatla
geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz
şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a
şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica
ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin."87
Berat gecesi Müslümanlarca kutsal gece sayılmıştır, bu gecenin diğer
gecelerden farklı geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet hâlini almıştır.
Hz. Peygamber’in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şaban'ın on beşinci gecesi dünya
semasına tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında Kelb
kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar"88 buyurduğu rivayet
edilmiştir.
Diğer bir rivayete göre de bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i
Aksa’dan Mekke’de ki Kâbe istikametine çevrilmesinin ikinci yılında Berat gecesinde
vuku bulduğunu da kabul etmeleri geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.
İbn Abbas dedi ki: "Yüce Allah dünya işlerini bir sonraki Kadir gecesine kadar
hayat, ölüm ya da rızık ile ilgili hususları muhkem olarak hükme bağlar."89 Katade,
Mücahid, el-Hasen ve başkaları da böyle demiştir. Bundan bedbahtlık ve mutluluk
müstesnadır da denilmiştir. Çünkü bunlar hiçbir şekilde değişikliğe uğramazlar. Bu da
İbn Ömer'in görüşüdür. el-Mehdevî dedi ki: Bu sözün anlamı şudur: "Yüce Allah, bütün
bu hususları ezelden beri bilmekle birlikte, o sene içinde olacak şeylere dair meleklere
emir verir."90
86 İbn-i Mâce, İkame, 191.
87 Münzir, Abdülazim b. Abdülkavî et-Terğib ve't-Terhib, Dârü İhyai't Türasi'l Arabî, Kahire, 1968,
2/119.
88 Tirmizî, Savm:39; İbn-i Mâce, İkame, 191.
89 el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an, c.XVI, s.127–142.
90 el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an, c.XVI, s.127–142.
49
ez-Zemahşerî dedi ki: Denildiğine göre bunların Levh-i Mahfuz'dan yazılmaya
başlanması Beraet gecesindedir ve bu yazma işi Kadir gecesinde biter. Rızıklara dair
bölüm Mikâil'e, savaşlara dair bölüm Cebrail'e, aynı şekilde zelzeleler, yıldırımlar ve
yerin dibine geçecek kara parçaları ile ilgili bilgiler de ona verilir. Amellere dair nüsha
pek büyük bir melek olan dünya semasının sorumlusu İsmail'e verilir. Musibetlere dair
nüsha da ölüm meleğine verilir. Bazılarından nakledildiğine göre; amel (eden) he bir
kişiye: amellerinin bereketleri verilir ve böylelikle insanlar tarafından ondan övgüyle
söz edilmesi, kalplerine de onun saygısı yerleştirilir.91
el-Bahr'da Hafız Ebubekir bin Arabî: "Ecellerin bu mübarek gecede
yazıldığına dair sahih olarak bir rivayet nakledilmemiştir. Ecellerin bu gece nesh
edilmesi de söz konusu değildir. Bu tür nakiller manasız rivayetlerdir. Allah hakikati
daha iyi bilir" der.
İbn Cerir, Muğire bin Ahfeş'ten şöyle rivayet ediyor: Resûl-ü Ekrem
buyurdular: "Eceller Şaban'dan Şaban'a kesinleşir, yazılır. Hatta kişi evlenir ve çocuğu
dünyaya gelir. Hâlbuki o kişinin ismi ölüler arasında çıkmıştır."92
Hammad b. Seleme dedi ki: "Bize Rabia b. Gülsüm haber verdi, dedi ki: "Bir
adam -ben yanında bulunuyor iken- el-Hasen'e şöyle sordu: Ey Ebû Sa'id! Senin
görüşüne göre Kadir gecesi ramazanın tümünde midir? O: Evet, kendisinden başka ilah
olmayan Allah adına yemin ederim ki, o ramazanın tümündedir. O kendisinde hikmetli
her bir işin ayırt edildiği gecedir. Yüce Allah o gece her bir yaratmayı, eceli, rızkı ve
ameli benzeri bir dahaki geceye kadar hükme bağlar."93
Kuran-ı Kerim'de Duhân süresinde geçen "Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir
gecede indirdik…" 94 âyeti "Berat Gecesine" delil olarak gösterilmektedir.
Berat gecesi ile ilgili gerek Resûlüllah gerekse ashab döneminde kutlama
niteliğinde herhangi bir etkinliğe tarihi kaynaklarda rastlanılmamıştır.
IX. yüzyılda yaşayan Fâkihî Mekke'de Berat Gecesinin kutlanması ile ilgili
şöyle demektedir. Mekke halkı Mescidi haramda namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve
91 el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an, c.XVI, s.127-142.
92 Büyük Kur’an Tefsiri, c.XIV, s.226.
93 el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’an, c.XVI, s.127.
94 Duhan 44/3.
50
Kur'an okumak suretiyle geceyi ihya ederdi. Fâkihî'den üç asır sonra Mekke'yi ziyaret
eden İbn Cübeyr de aynı geleneklerin devam ettiğini ifade eder. XI. yüzyılın
ortalarından itibaren Şam'daki Emeviyye Camii'nde Berat gecesinde kandiller yakılmış,
bunu bid'at olarak değerlendiren fetvalara rağmen bu âdet bir süre devam etmiştir. İbn
Kesir, Berat gecesinde Halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişinin Selçuklu
veziri Fahrülmülk olduğunu ifade eder.95
Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazali,
bu gece her rek’atında Fatiha’dan sonra on bir İhlâs okunmak suretiyle kılınacak yüz
rek’at veya her rekâtında Fatiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rekât çok sevab
olduğuna dair bir rivayet naklettiği96 İhya’ü ulûmi'd-din’deki hadislere tenkite tabii tutan
Zeynüddin el-Irakı ile Nevevi bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bir
bid’at olduğunu kaydeden Nevevi, bu konuda Kut'ü’l-kulüb ve İhya’ü ulümi’d-din de
geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemekte Ali el-Kari bu rivayetin uydurma
olduğunu belirterek Berat gecesi namazını 400 (1010) yılından sonra Kudüs’te ortaya
çıktığını kaydetmektedir. Bu namazın ilk defa 448 yılında Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da
kılındığına ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir
rivayet de nakledilmektedir (Ali Mahfuz, s.288). Ancak Fakihi’nin (ö.272/885’ten sonra)
Mekkeliler'in bu geceyi Mescid-i Haram’da ihya ettiklerine ve bazılarını 100 rekatlı bir
namaz kıldığına dair rivayeti dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını
söylemek mümkündür.
V. KADİR GECESİ
A TARİHÇESİ
Allah (cc)’ın insanlara, Hz. Peygamber vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı
olan Kur'an'-ı indirmesi; insanlığın hidayeti için bir dönüm noktası teşkil ettiğinden, bu
olayın gerçekleştiği gece çok özel bir anlam taşımaktadır.97 Zira C. Hak, sonra bu
gecenin fazileti hakkında bu gecenin adını taşıyan Kadr süresini indirmiştir. Bundan
dolayı İslâm'da en kutsal ve faziletli gece, olarak kabul edilir. Müslümanların kutsal
95 İslâm An., c.XXIV, s.301.
96 Gazzâli, Zeynuddin Hamid Muhammed b. Muhammed, trc. Ali Arslan, İhya’u Ulûmi’ddîn, Sentez
Yayınevi, İst., 1993, c.I, s.203.
97 İslâm An., c.XXIV, s.124 vd.
51
kabul ettiği ve çok değer verdiği bu gecenin, Ramazan içerisinde hangi gece olduğunu
tayin etmek gerekir.
Yüce Allah'ın: "Kur'ân o ayda indirilmiştir…"98 emri Kur'an-ı Kerim'in
Ramazan ayında indirildiğine dair açık bir nastır. Aynı zamanda bu, yüce Allah'ın: "HaMim. Açıkça bildiren kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz onu müberak bir gecede",
Kadir gecesinde "indirdik."99 emriyle "Muhakkak biz onu Kadir gecesinde indirdik"100
emirlerini açıklamaktadır. İşte bu âyetler, Kadir gecesinin ancak Ramazan ayında
olduğunu başka bir ayda olmasının sözkonusu olmadığının delilidir.
Ebu Hureyre ve bir kısım ulema bu gecenin senenin diğer ayları bir tarafa
yalnızca Ramazan ayında olduğunu söylemiştir. Cumhurun kanaatine göre de Kadir
gecesi, her senenin Ramazan ayındadır. Bu görüşü savunanlar; Kur'an’ın Ramazan ayı
içinde indiğini ve bu gecenin Ramazan'a mahsus bir gece olduğunu ifade ederler. Delil
olarak da; Cenâb-ı Hakk'ın: "Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi…"101 âyeti ile "Biz
onu, Kadir gece'sinde indirdik..."102 âyetini gösterirler. Bu âyetlerle bir çelişkinin
olmaması için, Kadir gecesinin, Ramazan'ın içinde olması gerektiğini belirtirler. 103
İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Kadir gecesi, bu sene hangi günde ise,
gelecek sene bir başka gündedir demiştir. Bir diğer görüşe göre, Kadir gecesinin bütün
sene içinde gizli olduğu da söylenmiştir. Böylelikle kişi bütün geceleri ihya etmek için
gayret göstersin. Ebu Hanife de senenin tümünde gizli olduğu görüşünü benimsemiştir.
Onun şöyle dediği de nakledilmiştir. Bu gece kaldırılmış bulunmaktadır. Bu gece
sadece bir defa olmuş ve bitmiştir. Ancak bu görüş doğru değildir. Çünkü İbn-i Ömer,
kendisine gelen bir rivayete binaen şöyle demiştir: "Allah (cc) Abdu'r-Rahman'ın
babasına (Abdullah b. Mesud'un künyesi) rahmet buyursun. O kadir gecesinin Ramazan
ayının son on gününde olduğunu bilmeyen birisi değildir. Fakat o insanların buna bel
bağlamalarını istememiştir." İbn-i Ömer, bu yorumuyla gecenin Ramazanın dışında
olmadığını ifade etmiştir.
98 Bakara 2/185.
99 Duhân 44/1–3.
100 Kadir 97/1.
101 Bakara 2/185.
102 Kadir 97/1.
103 Tefsîru’l Kebir, c.II, s.228 vd.
52
İkinci ihtilaf da Kadir gecesinin muayyen olarak Ramazanın hangi gecesi
olduğu hususundadır. İlim adamları konu ile ilgili farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu
hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu
rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Sahabeden gelen
rivayetlerin ihtilaflı olmasından dolayı ulema, Kadir gecesinin hangi gece olduğu
hususunda ihtilaf etmiştir.
İbn-i Rezîn ve bir kısım âlim Kadir gecesinin, Ramazanın ilk gecesi olduğunu
söylemekte ve şöyle demektedirler. Vehb: "Hz. İbrahim'in Suhuf'unun, Ramazanın ilk
gecesinde; Tevrat'ın da, İbrahim'in Suhuf'undan yedi yüzyıl sonra, Ramazanın altıncı
gecesinde, Hz. Davud'a inen Zebur'un, Tevrat'tan beş yüz yıl sonra, Ramazan'ın on
ikinci gecesinde; Hz. İsa'ya indirilen İncil'in de, Zebur'dan altı yüz yirmi yıl sonra,
Ramazan'ın on sekizinde nazil olduğunu, Kur'ân'ın ise, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e, bir
seneden diğer seneye kadar olan her Kadir gecesinde indiğini, Cebrail (a.s)'in Kur'ân'ı,
Beytü'l-İzze'den, yedinci kat gökten, en yakın semaya indirdiğini, böylece de Cenâb-ı
Hakk'ın, Kur'ân'ı yirmi yıl, yirmi ayda inzal buyurduğunu" rivayet etmiştir. Şimdi bu
ay, bu kadar yüce şeylerin kendisinde meydana geldiği bir ay olunca, hiç şüphesiz ki bu
ay, son derece kıymetli, şerefli ve muazzam olmuş olur. Dolayısıyla da, bunun ilk
gecesi Kadir gecesi olmuş olur." 104
el-Hasen, İbn-i İshak ve Abdullah b. ez-Zübeyr, Kadir Gecesinin Ramazanın
on yedinci gecesi olduğunu söylemişler ve sabahında Bedir gazvesinin gerçekleştiği
gece o gecedir, demişlerdir. Onlar bu kanaate Yüce Allah'ın: "Eğer Allah'a, Furkan
günü olan o iki ordunun birbirleriyle karşılaştıkları günde kulumuza indirdiğimize
inanmışsanız..."105 âyetinden hareketle ulaştıkları görülmektedir. Bu gazve de on yedinci
gecenin sabahında olmuştu.
Bir başka görüşe göre Kadir gecesi yirmi birinci gecedir. Şafiî (r.a) da bu
görüşe meyletmiş bulunmaktadır. Buna sebeb ise Ebu Said el-Hudrî'nin rivayet ettiği İ.
Malik ve başkalarının da kitablarında kaydettiği su ve çamurdan sözeden hadis-i şeriftir.
Ebû Hüreyre (r.a.), Ebû Saîd (r.a.), in şöyle dediğini rivayet etmiştir:
104 Tefsîru’l Kebir, c.XI, s.228–236.
105 Enfal 8/41.
53
"Biz, Resûlüllah (s.a.v.) ile birlikte Ramazan'ın ikinci onunda itikâf etmiş
bulunuyorduk. Yirminci günün sabahı olunca nevalemizi naklettik ve Resûlüllah (s.a.v.)
yanımıza geldi. O bize şöyle buyurdu: "Kim itikâf etmek istiyorsa, itikâf ettiği yere
dönsün. Bu gece bana (Kadir) gösterildi ve ben de su ile çamur üzerine secde ettiğimi
gördüm." Resûlüllah (s.a.v.) itikâf ettiği yere dönünce gök yağmur hareketi gösterdi ve
biz de yağmurlandık. Muhammed (s.a.v.)'i hak üzere gönderen zata yemin ederim ki gök
o günün sonuna kadar bu hareketi gösterdi (yağmur yağdı). Mescid de gölgelik üzerinde
bulunuyordu. And olsun ki, Resûlüllah (s.a.v.)'ın burnunda ve burun ucunda su ve çamur
izi bulunduğunu gördüm."106
Abdullah b. Üneys (veya Enis) (r.a.) anlatıyor:
"Benî Seleme mescidinde bulunuyordum ki, orada bulunanların yaşça en
küçüğü idim. Onlar birara şöyle dediler: «Aranızdan kim, Resûlüllah (s.a.v.)
Efendimiz'den Kadir Gecesi'ni sorar?" O gün Ramazan'ın 21. gününün sabahı idi. Ben
de oradan çıktım ve (bir süre sonra) Resûlüllah (s.a.v.) ile karşılaştım. Ona dedim ki: "Ya
Resûlellah! Benî Seleme'den bir grup adam beni size gönderdiler de sizden Kadir
Gecesi'ni sormamı istediler." Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v.) bana sordu:
— Ramazandan kaç gece oldu?
— Yirmi iki gece, dedim.
— İşte Kadir Gecesi bu gecedir, buyurdu. Sonra döndü ve şunu ilâve etti: Veya
bundan sonraki gecedir.
Şüphesiz
Resûlüllah
(s.a.v.)
bu
son
sözüyle
yirmiücüncü
geceyi
kasdediyordu."107
Kadir gecesinin Ramazanın yirmi beşinci gecesi olduğu da söylenmiştir.
Çünkü Ebu Said el-Hudri'nın rivayet ettiği hadise göre Rasûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: "Siz o geceyi son on gecede, dokuz gecede, yedi gecede, beşinci gecede
arayınız."108 Malik dedi ki: Dokuzuncu gece ile kastettiği (ayın) yirmi birinci gecesi,
yedincisi ile kastettiği (ayın) yirmi üçüncü gecesi, beşinci gece ile kastettiği (ayın)
yirmi beşinci gecesidir. Kadir gecesinin yirmi dokuzuncu gece olduğu da söylenmiştir.
106 Buhari, Leyletü'l Kadr, 2.
107 Ebû-Davud, Süleyman b. el-Eş'as Sicistanî, Sünen, Çağrı Yayınları, İst., 1992, Ramazan, 2.
108 ebû Davud, Ramazan, 3.
54
Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kadir gecesi yirnıi
dokuzuncu yahut yirmi yedinci gecedir. Meleklerin bu gece sayısı çakıl taneleri
kadardır."109
Büyük çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre, Kadir gecesi Ramazan'ın yirmi
yedinci gecesidir. Zira gecenin daha çok Ramazanın son on veya yedi gününün tekli
gecelerinde aranmasına dair hadisler; gecenin tespitiyle ilgili ipuçları vermekte ve bu
görüşü desteklemektedir.110 Bu Hz. Ali (r.a), Hz. Âişe, Muaviye ve Ubeyy b, Ka'b'ın
görüşüdür. İbn Ömer'in rivayetine göre Resülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Her kim
Kadir gecesini araştıracak olursa, onu yirmiyedinci gecede araştırsın."111 Ubeyy b. Ka'b
dedi ki: Ben Resûlülllah (s.a.v.)'ı şöyle söylerken dinledim: "Kadir gecesi yirmiyedinci
gecedir."112 Ebu Bekr el-Vernik dedi ki: "Allah (cc) Ramazan ayının gecelerini bu
sûrenin kelimelerine taksim etmiştir. Yirmi yedinci kelimeye ulaşınca ona işaret ederek
"o" diye buyurmuştur. Aynı şekilde Kadir gecesi üç defa zikredilmiştir ve dokuz harftir.
Bunların toplamı da yirmi yedi etmektedir. Yine bu görüşü destekler mahiyette Hişam
b. Urve babasından rivayetle Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyururdu: "Kadir Gecesi'ni
Ramazan'ın son on gününde arayın."113
Bu gecenin, Ramazan'ın en son gecesi olduğunu söyleyenler ise şöyle
demektedirler: "Çünkü bu gece, bu aya ait taatların kendisinde tamamlandığı bir
gecedir. Daha doğrusu, Ramazan'ın ilki, tıpkı Hz. Âdem (a.s.), sonu da tıpkı Hz.
Muhammed (s.a.v.) gibidir. İşte bundan ötürü, bir hadiste, "Ramazanın sonunda,
başından itibaren bu güne kadar, cehennemden azad edilen nefisler sayısınca, sadece,
bu gecede azad edilir..." buyurulmuştur.114
Ancak sahih ve meşhur olan Kadir gecesinin, Ramazanın son on gecesinde
olduğudur. Hz. Âişe (r.anh.) diyor ki:"Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz Ramazanın son on
gününde (Mescide kapanıp) itikâfa girer ve şöyle buyururdu: "Kadir Gecesi'ni
Ramazan'ın son on gününde arayın."115 İ. Malik, İ. Şafiî, Evzaî, Ebu Sevr ve İ.Ahmed'in
görüşü bu yöndedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye
109 Müsned, 2/519.
110 İslam Ansiklopedisi, c.XXIV, s.125.
111 Müsned, 2/27; Tayalısı, 1/257.
112 Müsned, 5/132.
113 Muvatta, İtikaf, 10.
114 Tefsîru’l Kebir, c.XI, s.228 vd.
115 Buhari, Leyletü'l Kadr, 2.
55
teşebbüs ettiği, o sırada anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resûlüllah (s.a.v.)'a
başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonrada konunun zihninden silindiği
bildirilir.116
İbn Abbas (r.a.), Resûlüllah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir:
Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son on gününün gecelerinden birinde olduğu
ağırlık kazanmıştır. Özellikle Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in bu son on günü itikâfta
bulunmak suretiyle değerlendirmesi bu rivayeti daha da kuvvetlendirmektedir. Nitekim
Hz. Âişe (a.anh.) diyor ki: "Ramazan'ın son on günü girince Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz
kalkıp geceyi ihya eder ve ev halkını uyandırır; böylece tam bir ciddiyetle ibadete
yönelir ve (bunun için) kemerini sıkardı."117 Yine Hz. Âişe (r.a.nh.) diyor ki:
"Resûlüllah (s.a.v.) Efendim'iz Ramazan'ın son on gününde itikatta bulunurdu
ve bunu vefat edinceye kadar aksatmadan sürdürdü. Ondan sonra zevceleri (her yıl
Ramazan'ın son on gününü) itikatla geçirmeğe başladılar."118
Âlimler, bu gecenin gündüzünün de gece gibi olup olmadığı hususunda ihtilaf
etmişlerdir. Bu cümleden olarak Şa'bi, "Evet, bu gecenin gündüzü de gecesi gibidir"
demiştir. Belki de, bunun sebebi, geceleyin zikredilmesiyle gündüzlerin de anlaşılmış
olmasıdır. Bir kimsenin, iki gece "itikâfa girmeyi nezretmesi halinde, bizim, bu
kimseye, o iki gecenin gündüzünü de itikâfta geçirmesini gerekli görmemiz, işte bu
hususa dayanır. Çünkü Cenâb-ı Hak, "Gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir..."119
buyurmuştur. Bu, "Gece gündüzün, gündüz de gecenin yerini tutar, onun peşinden
gelir" demektir.120
B. ÂYETLERDE KADİR GECESİ
Kadir Gecesi ile ilgli âyetleri nüzül sırasına göre zikrettiğimizde Kadir
Gecesinin faziletinden bahseden Kadir süresi, bu konu ile ilgili ilk nazil olan 25.
sûredir. Bu sûre tamamıyla Kadir Gecesiyle ilgilidir. Yüce Allah: "Doğrusu biz Kur'ân'ı
116 Buhari, Leyletü'l Kadr, 4.
117 Buhari, Leyle-i Kadr, 5; Müsned, 1/132.
118 Müsned, 5/172.
119 Furkan 25/62.
120 Tefsîru’l Kebir, c.XI, s. 228 vd.
56
Kadir gecesinde indirdik."121 Mücahid, "Kadir gecesinde," ifadesini hüküm gecesinde
diye açıklamıştır. "Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?"122 Mücahid, yine
"hüküm gecesini", diye açıklamıştır. Takdir gecesi demektir. Ona bu ismin veriliş
sebebi yüce Allah'ın bu gecede gelecek sene aynı geceye kadar kendi emrinden olan
ölüm, ecel, rızık ve daha başka hususları dilediği şekilde takdir buyurmasıdır. Sonra
bunu isleri çekip çeviren meleklere teslim eder. Bunlar dört melektir: İsrafil, Mikail,
Azrail ve Cebrail (a.s.).
"Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."123 buyruğu ile bu gecenin fazilet ve
büyüklüğünü açıklamaktadır. Zamanın fazileti, o zaman içerisinde pek-çok faziletli
olayların meydana gelmesi sebebi iledir. Bu gecede, benzeri bin ayda bulunmayan
pekçok hayır paylaştırılır. Müfessirlerin birçoğu da şöyle demiştir: Yani bu gecede
yapılan amel, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılacak amelden daha
hayırlıdır.
Ebu'l Asiye dedi ki: " Kadir gecesi, kendisinde Kadir gecesi bulunmayan bin
aydan daha hayırlıdır. "Bin ay ile Yüce Allah'ın zamanın tümünü kastettiği
söylenmiştir. Çünkü Araplar bin sayısını eşya ile ilgili en ileri nokta hakkınfa
kullanırlar. Nitekim Yüce Allah (cc): Onlardan herbiri kendisine bin yıl ömür verilsin
ister.124
Ebu Bekr el-Verrak dedi ki: Süleyman'ın hükümdarlık süresi beşyüz ay, Zülkarneyn'in de hükümdarlık süresi beşyüz ay idi. Her ikisinin hükümdarlık süresi bin ay
eder. Yüce Allah, bu geceye erişebilen kimse için işleyeceği ameli bu iki büyük
hükümdarın hükümdarlıklarından daha hayırh kılmıştır.125
"Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler."126
buyurmaktadır. Semaların hepsinden ve Sidretu'1-Münteha'dan melekler aşağıya iner.
Cibril'in kaldığı yer de oranın ortasıdır. Melekler yere inerler, tan yeri ağarmasına kadar
insanların yaptıkları dualara âmin derler. İşte yüce Allah'ın: "Onda, melekler... iner de
121 Kadr 97/1.
122 Kadr 97/2.
123 Kadr 97/3.
124 Bakara 2/96.
125 Kurtubi, c.XIX, s.233 vd.
126 Kadr 97/4.
57
iner"127 buyruğu bunu anlatmaktadır. 128
"Ve ruh Rabblerinin izni ile..." ifadesinden kasıt, Cebrail (a.s)'dır. elKuşeyri'nin nakletıiğine göre "ruh" meleklerden bir sınıftır. Bunlar diğerlerinin
koruyucuları olarak yaratılmışlardır. Bizim melekleri görmediğimiz gibi, melekler de
bunları görmezler.129
İbn-i Abbas (r.a.), bu ifadeyle "Yüce Allah'ın takdir edip, bu seneden gelecek
seneye kadar hükme bağladığı, verilen herbir emir ile iner" kastedilmiştir. Yüce
Allah'ın: "Allah'ın emri ile onu gözetleyecek izleyicileri vardır…"130 buyruğunda olduğu
gibi.
"O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."131 Bunun, meleklerin bu
gecede biribirlerine selâm vermeleri anlamında olduğu da söylenmiştir. Katade dedi ki:
"O... bîr selâmdır." O bir hayırdır. "Tanyeri ağarıncaya" tan yerinin doğuşuna "kadar"
demektir.
Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:
İbn-i Mesud dedi ki: Hz. Peygamber (s.a.v.) İsrailoğullan arasından Allah yolunda silahlı
olarak bin ay cihad eden bir adamdan sözetti. Müslümanlar bu işe hayret ettiler,
özendiler. Bunun üzerine: "Doğrusu Biz onu kadir gecesinde indirdik..."132, "Kadir
gecesi" bu şahsın Allah yolunda silah kuşandığı "bin aydan daha hayırlıdır."133 Başka bir
rivayette de İ. Mâlik, Muvatta'da İbnu'l-Kasım ve başkalarından gelen rivayet yoluyla
şöyle demekledir: Kendisine güvendiğim kişi(ler)i şöyle derken dinledim: "Resûlüllah
(s.a.v.)'a
kendisinden önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Uzun Ömürleri boyunca
başkalarının eriştiklerinin benzerine amel itibariyle ulaşamayacaktan mülahazasıyla
ümmetinin (fertlerinin) ömürlerini kısa bulur gibi oldu. Yüce Allah ona Kadir gecesini
verdi ve onu bin aydan daha hayırlı kıldı. Yine; "Doğrusu Biz onu kadir gecesinde
indirdik. Kadir gecesini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."134 (sûresi)
127 Kadr 97/4.
128 Kurtubi, c.XIX, s.233 vd
129 A.g.e.
130 Rad 13/11.
131 Kadir 97/5.
132 Kadir 97/1.
133 Beyhaki, Ebû BEkr Ahmed b. Hüseyin b. Ali, es-Sünenü'l- Kübra, Dârü'l Fikir,Beyrut, tsz., Siyam,
8607.
134 Kadr 97/1-3.
58
nazil oldu. 135
Konu ile ilgili ikinci olarak Duhân sûresinde zikredilen âyetler indirilmiştir.
Yüce Allah (cc): "Ha-Mim. Açıkça bildiren kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz onu
müberak bir gecede", Kadir gecesinde "indirdik."136 buyurmuştur. Bu âyetler her ne
kadar Berat Gecesine de yorumlansa, ağırlıklı görüş Kadir Gecesi ile ilgilidir.
Üçüncü olarak da Bakara sûresinin 185. âyetidir. Yüce Allah: "Ramazan ayı
ki… Kur'ân o ayda indirilmiştir…" emri hakkında eş-Şa'bî şöyle demektedir. Biz,
Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirmeye başladık, demektir. İbn-i Abbas'a göre: Cebrail (a.s)
Kur'ân'ı bir defada, toptan, Kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasınadaki
Beytu'i-Izze'ye: indirmiştir. Cebrail, Kur'ân'ı yazıcı meleklere yazdırmış, daha sonra da
Hz. Peygamber (s.a.v.)'a kısım kısım indirmeye devam etmiştir. Kur'ân'ın ilk nazil
olmaya Başlaması ile son nazil olun buyrukları arasında yirmi üç yıllık bir zaman
geçmiştir.
C. HADİSLERDE KADİR GECESİ
Kadir Gecesi ile ilgili rivayet edilen birçok hadisin varid olduğunu
görmekteyiz. Gece, bu hadisler ışığında değerlendirildiğinde şu bilgilere ulaşılır.
Bir rivayette Resûlüllah (s.a.v) "Kim inanarak ve karşılığını yalnız Cenâb-ı
Hak'tan bekleyerek Kadir Gecesi kalkıp ibadet ederse, geçmiş günahları (kul hakkı
hariç olmak üzere) bağışlanır."137 Bir başka rivayette "Her kim Kadir gecesinin
(mükâfatına) inanarak, (ecrini) umarak namaz kılmakla (vesair ibadetlerle) ihya ederse,
onun geçmiş (küçük) günahları affolunur."138 buyurmuştur.
Âişe (r.anh.) dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! Eğer Kadir gecesine denk gelirsem ne
diyeyim? diye sordum.
Şöyle buyurdu: " Allah'ım, şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin,
135 Muvatta, 1/321.
136 Duhân 44/1-3.
137 Buhari, İman, 25; Savm, 6.
138 Buhari, Leyletü'l Kadr, 1.
59
beni de affet, de"139 diye buyurdu. Said b. el-Müseyyeb'in şöyle dediği nakledilmektedir:
"Kadir gecesi yatsı namazında (cemaatle birlikte) hazır bulunan kimse o
geceden kendi payına düşeni almış olur."140
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber
genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber
(s.a.v.)
bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini
Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" 141 buyurmuştur.
139 Tirmizî, Daavat, 84.
140 Muvatta, İtikaf, 16.
141 Buhari, Leyletü'l Kadir, 3; Müslim, Siyam, 216.
60
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLUMA
YANSIMASI
VE
GÜNÜMÜZ
UYGULAMALARINDA KUTSAL GECELER
I. MEVLİD KANDİLİ
A. Topluma Yansıması:
Müslüman toplumların hayatlarında yer tutan geleneklerden birisi Mevlid
merasimidir. Kökünü tarihten alan ve zamanla yenilenen âdetlerle her an canlılığını
korumaktadır. Hiç şüphe yoktur ki, inanan bir insan için dünyanın en önemli ve büyük
olayı, Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmiş olmasıdır. İnsanlığın doğuşundan
beri gelen bu müjdenin, insanlığa sunduğu mutluluğun maddi ve manevi boyutları
tahmin edilemeyecek kadar engin ve zengindir. Böyle bir mübarek doğumun madde ve
madde ötesi âlemlerde meydana getirdiği etki ve değişim hala güncelliğini
korumaktadır.
Yeryüzüne numune-i imtisal olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.), ebedi
risaletin sahibi ve iki cihan serveri eşsiz bir şahsiyettir. Onu hatırlama ve anmanın,
örnek alma ve modellendirmenin yollarından biri de doğum yıl dönümünü kutlamaktır.
Bu da halkın dinî hislerini ortaya koymasına neden olmaktadır. Zira bu kutlama ile ilgili
merasim, etkinlik ve şenlikler; Müslümanların, Peygamberimize besledikleri samimi bir
sevginin tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bizlere bir ufuk açması açısından tarihi
süreçte Peygamberimizin doğum yıl dönümü nasıl kutlanmış; topluma nasıl yansımış
bunu kaynaklarıyla ortaya koymak gerekir.
1. Sahabe Döneminde
Hz. Peygamber'in sağlığında, -günümüzde olduğu gibi- ne kendisi, ne de
sahabe tarafından doğum yıldönümü kutlanmamıştır. Zira onun varlığı ve risalet görevi;
böyle bir uygulamanın yapılmasına mani idi. Zaten buna da gerek yoktu. Hulefâ-yi
Râşidîn Dönemiyle Emevî ve Abbasî devirlerinde de herhangi bir mevlid merasimi
veya bu maksatla şu veya bu şekilde bir kutlama yapılmamıştır. Yine de bu dönemlerde
ve özellikle x. yüzyılın ortalarından itibaren Hz. Peygamberin doğum günü ile ilgili
saygı ve kutlama ifade eden davranışlara dair münferit haberlere kaynaklarda
rastlanmaktadır.1
Hulefâ-yi Râşidîn Döneminin ilk iki halifesi zamanında fetih hareketleriyle
uğraşılması, son iki halife döneminde ise iç karışıklıkların hüküm sürmesi, Emevî ve
Abbasî devirlerinde de, Rasûlüllah soyuna destek anlamına gelecek olması sebebiyle
böyle bir kutlamaya şartlar uygun değildi. Bu dönemler dini, siyasi ve içtimai olarak
göz önünde bulundurulursa; böyle bir geleneğin niçin başlatılamamış olduğu daha iyi
anlaşılmış olur.
Her ne kadar herhangi bir kutlama yapılmasa da; Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
Mekke'de Sûk el-Leyl'de bulunan doğduğu eve mü'minler hürmet gösterir; Medine'deki
Ravza-i Mutahhara denilen mezarından sonra bu evi de ziyaret ederlerdi. Bu
ziyaretlerin sayısı, Rebîulevvel'in 12'sinde biraz daha artmaktaydı. Bu hürmetin bir
devamı ve yeni bir tezahürü olarak, Abbasi Halifesi Harunü-r- Reşîd (hilafeti 786–809)'in
annesi el-Hayzûrân (ö.789), bu evi mescit haline getirmiştir.2
Hz. Peygamberin doğum günü gibi, hicret ve vefat günleri de pazartesiye
rastladığından dolayı dindarlar, bu günde nafile oruç tutarlardı. Fakat bugüne mahsus
devamlı veya yılda bir herhangi bir merasim veya ibadet yapıldığı bilinmemektedir.3
2. Fatımîler Döneminde
Kahireli tarih ve coğrafya bilgini Makrîzî (1364 -1442)'nin ifade ettiğine göre;
İslâm dünyasında, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğum yıldönümü kutlamaları ilk defa; şiiİsmaili mezhebinden olan Şii Fatımîler (910–1171) devrinin sonlarına doğru Muiz
Lidînillâh döneminden (972–975) itibaren resmen kutlanmaya Kahire'de başlanmıştır.
Önceleri yalnız Rebîülevvel ayının on ikisinde yapılan bu toplantılar; Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in
soyundan geldiklerini iddia eden şiiiler tarafından, Hz. Ali (r.a.) ve Fatıma
(r.anha.)'in
doğum günlerinde de tertiplenmiştir.4 Bunun yanında Hz. Hasan, Hz. Hüseyin
ve o günkü halifenin mevlidleriyle (mevâlidi sitte) recep, şaban ve ramazan aylarındaki
1 İslam An., c.XXIX, s.475.
2 İbni Kesir, c.I, s.200.
3 Kutlu Doğum Haftası, s.40.
4 A.g.e.
62
kandiller, ramazan ve kurban bayramlarıyla diğer bazı kutlamalar bu dönemde zengin
bir şölen geleneği oluşturmuştur.5
Fatımîler zamanındaki törenlerde önceden gerekli hazırlıklar yapılır, Rebiü'levvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva
kâdılkudât ve dâidduât başta olmak üzere kurrâ, hatipler ve diğer görevlilere dağıtılırdı.
Halifenin öğle namazını kılmasının ardından kâdılkudât ve diğer görevliler topluca
Ezher Camii'ne gider, burada hatim okunduktan sonra "manzara" adı verilen tören
yerine geçerlerdi. Kahire valisi düzeni sağlamak üzere önceden yerini alırdı. Halife de
maiyetiyle birlikte gelir, önce kâdılkudâtı, ardından sâhibülbâbı ve daha sonra
diğerlerini selamlardı. Tören Kur'an tilâvetiyle başlar; ardından sırasıyla Enver
(Hâkim), Ezher ve Akmer Camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua
ederlerdi. Bu sırada Kur'an tilaveti devam ederdi. Hutbelerden sonra halife törendekileri
tekrar selamlayınca resmi kutlama tamamlanmış olurdu.
Bu kutlamaların, üst düzey görevlilerin katıldığı bir devlet töreni çerçevesinde
yapıldığı ve halkın geniş bir katılımının olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle Sünnî
çoğunluğun kutlamalara iştirak etmediği bilinmektedir. Fatımîler zamanında Hz.
Peygamber'in ve Ehl-i beyt'in doğum yıldönümlerinin kutlanması, dinî hassasiyet
yanında siyasî meşruiyet açısından da önem taşımaktaydı.
Halifeler üzerinde geniş nüfuzu bulanan ve yönetime hâkim olan Bedr el
Cemâlî'den sonra onun yerine vezir olan oğlu Efdal, halife Müstâl'î-Billâh zamanında
(1094–1101)
Hz. Hasan ve Hüseyin'in mevlitleri dışındaki dört mevlidi yasaklamıştı.
Ancak Efdal'in ölümüyle vezirliğe gelen Me'mûn el-Batâihî Âmir-Biahkâmillâh
devrinde 517 (1123) yılında bu törenleri tekrar başlatmıştı.6
Fatımîler'in böyle bir tören yapmaları, Selçukluların zuhuruna kadar, hâkim
oldukları İslam dünyasında, politik bir gösteri olarak yorumlanmıştır. Ayrıca şia
ideolojisini yaymak olduğu da aşikârdır. Hatta Hz. Peygamber için düzenlenen törenler
bunların gerisinde kalmıştır.7
5 İslam An., c.XXIX s.475.
6 İslam An., c.XXIX, s.475.
7 Kutlu Doğum Haftası, s.40.
63
3. Eyyûbîler Döneminde
Eyyûbîler zamanında birçok bayram ve tören kaldırıldığından, mevlide de
özen gösterilmediği ve halkın bunu evlerinde kutladığı anlaşılmaktadır.
Bağdatlı bilgin İbnü'l Cevzî 'nin anlattığına göre, XI. yüzyılda Bağdat
yakınlarındaki Ukbera kasabası halkı, ilk defa Mevlid Kandilini kutlamış; daha sonra
Bağdat'ta kutlanan Mevlid Kandili'nde ise, Dicle üzerinde mumlarla donatılmış kayık
donanmaları tertip edilmiş, şehir sokakları büyük boy mumlarla aydınlatılmıştı. Halk
tarafından tertip edilen şenliklere halife ve devlet erkânı da katılırdı. Fakat bu
şenliklerde resmi bir mahiyet yoktu.
Eğlencelik ve seyir niteliği ağır basan bu kutlamalarda, Kahire'ye mukabele
sâikinin yanı sıra, Hıristiyanların Hz. İsa için yaptıkları doğum günü kutlamalarının da
bir tesiri olduğu düşünülebilir. Suriyeli tarih ve coğrafya bilgini Ebu'l Fida, (1273–1331)
Irak Şiilerinin de Kahire'de yapılan Şii törenlerini benimsemeleri üzerine, Sünnîlerde
Hz. Peygamberin doğum gecesini kutlamaya başladıklarını ve böylece mevlid
alaylarının her iki mezhep mensupları tarafından da kutlandığını söylemektedir.8
Sünnî Müslümanlarda Mevlid merasimleri, sistematik bir şekilde ilk defa hicri
604 (1207–1208) yılında, Selahaddin Eyyübî'nin kayınbiraderi ve Erbil Atabeği Melik
Muzafferüddin Kökbörü (1190–1233) tarafından tertiplenmiştir. Bu merasimler, bütün
halkı kapsayacak bir şekilde düzenlenirdi. Erbilli tarihçi İbn-i Hallikan (1211- 1282) 'ın
anlattığına göre, Mevlid törenleri için çok önceden hazırlık yapılmaya başlanırdı.
Bağdat, Musul, Cezire, Sincar, Nusaybin ve İran gibi yakın ve uzak çevrelerden birçok
fakih, sûfî, vaiz ve hafızlarla her türlü marifet sahipleri, Muharrem ayından başlayarak
rebîü'levvel ayının ilk günlerine kadar Erbil'e gelirlerdi. Ulema ve tasavvuf ehlinin ileri
gelenleri bu törenlerde hazır bulunur; Kökbörü, kendilerine hil'atler giydirir ve
hediyeler verirdi. Sûfîler de öğle vaktinden fecre kadar zikir ve sema gösterileri
düzenlerdi. Sona eren kutlamaların ardından misafirler, memleketlerine dönmeye
başlardı.9
8 Kutlu Doğum Haftası, s.40.
9 İslam An., c.XXIX, s.475.
64
Nitekim çok büyük masraflarla düzenlediği bu tören ve şenlikler, bütün İslam
dünyasında geniş ve derin etkiler bırakmış, Mısırdan başlayarak Kuzey Afrika boyunca
bütün Akdeniz İslam ülkelerine, Mekke'ye, Hindistan'a ve Türkistan'a doğru
yayılmıştır. Bu muhteşem kutlamalar, bütün Sünnî İslam dünyasını birleştiren kültür ve
sosyal birlik hadisesi olmuştur. Kahire'deki Fatımî mevlidleri tamamen unutulmuş;
böyle bir gelenek Fatımîlerde devam etmemiştir. Tarihte Kökbörü mevlitlerinin
başlangıç sayılması bu yüzdendir.10
Kökböri zamanındaki kutlamaların Fâtımîler’den farklı olarak kutlandığı, uzun
bir zaman dilimine yayıldığı, halkın geniş katılımıyla gerçekleştiği ve merasimlerde
özellikle tarikat mensuplarının rolünün bulunduğu görülmektedir. Ebû Şâme elMakdisî, kutlamasını ilk önce Musullu sûfî Ömer b. Muhammed el- Mellâ'ın kendi
zaviyesinde yaptığını, Kökbörü'nün de bunu örnek alarak mevlid törenlerini başlattığını
belirtir.
Erbil'de XIII. Yüzyılın başlarında düzenlenen törenler; tarih içerisinde yerine
oturtulduğunda, yıkıcı akımlara karşı, bir yandan siyasi ve askeri sahada, bir yandan da
ilim, sanat, kültür, ideoloji cephesinde yürütülen zaruri bir mücadelenin parçası olarak
değerlendirmek gerekir. Çünkü Kökbörü, Şii törenlerine karşılık Bağdat'ta Sünnîlerce
tertiplenmekte olan Mevlidün-Nebi törenlerini devamlı, sistemli ve daha muhteşem hale
getirerek Büveyhi ve Fatımîler'den kalan bütün menfi izleri silmek istemiştir.11
Endülüslü seyyah İbn-i Cübeyr, hicri 579'da (1183) Mekke'de gördüklerini
anlatırken Rasül-i Ekrem'in doğum yıldönümünde doğduğu evin ziyarete açıldığını
belirtir.
Daha sonra, değişikliğe uğrayarak, Mekke'de de mevlid merasimleri
tertiplenmeye başlanmıştır 12
Mekke ve Medine'den sonra mevlid merasimleri, İslam coğrafyasının her
tarafında birbirinden farklı şekillerde tertiplenmeye başlanmış ve bu, bugüne kadar
sürekliliğini korumuştur.
10 Kutlu Doğum Haftası, s.40.
11 Kutlu Doğum Haftası, s.40.
12 Köksal, Asım, İslam Tarihi, İst., 1998, s.50.
65
4. Memlükler Döneminde
Memlükler döneminde Mısır'da mevlid kutlamaları bütün ihtişamıyla devam
etmiştir. Rebî'ü'levvel ayının girişinden itibaren başlatılan kutlamalar sırasında
donanma mensupları tarafından Kahire Kalesi'nde kurulan tören çadırı en güzel
kumaşlardan yapılır, içine değerli yaygılar serilirdi. Mevlid günü ikindi namazından
sonra Mısır Abbasî halifesi, dört mezhebin baş kadıları, ilim ve tasavvuf ehli, emirler ve
kumandanlar, devlet adamları, halkın ileri gelenleri, komşu ülkelerden gelen temsilciler
kaleye gelerek tören çadırındaki yerlerini alırlardı. Önce Kur'an tilâvet edilir, ardından
vaazlar verilirdi. Sultana tebrikler sunulur, o da devlet ricaline, ulema ve tasavvuf
ehline hil'at ve hediyeler verir, muhtaçlara da sadaka dağıtılırdı.
Memlükler'den itibaren başta Ahmet el- Bedevî ve İbrahim ed-Desûki gibi
bölgenin tanınmış velileri olmak üzere diğer önde gelen şahsiyetlerin doğum yıl
dönümleri için de mevlid terimi kullanılmaya başlanılmıştır. Çoğunun ölüm tarihi
bilinmediğinden bu mevlid törenlerinin önemli bir kısmı velilerin ölüm yıl dönümünde
yapılırdı. Evliya Çelebi, başta Ahmet el- Bedevî İbrahim ed-Desûki, İbrahim Gülşenî ve
İ. Şafiî'nin mevlidleri olmak üzere birçok mevlid hakkında bilgi vermektedir.13 Eski
ihtişamını ve resmi desteğini kaybetmiş olsa da bu mevlid törenleri günümüzde de
devam etmektedir.
5. Kuzey Afrika'da
İlk Müslümanlardan bir kısmının Mekke'deki müşriklerin şerrinden kurtulmak
için Habeşistan'a sığınmış olmaları ve Necaşi'nin Müslüman olması İslam önemli bir
dönüm noktasıdır. Hulefayi Raşidin dönemindeki Kuzey Afrika'daki fetih hareketleri de
İslam medeniyetinin bu kıtaya yerleşmesine neden olmuştur.
Kuzey Afrika'da önceleri mevlid kutlama âdeti yokken bunlar ilk defa kadı ve
muhaddis Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Hüseyin es-Sebtî el- Azefî (Ö. 633/1236)
tarafından halkın Hıristiyan bayramları kutlamasını önlemek amacıyla icra başlanmıştır.
Bu devirde özel bir ilgi gösterilen uygulama zamanla Kuzey Afrika ve Endülüs'te
yaygınlık kazanmış, hükümdarlar ve yöneticiler mevlid kutlamalarına büyük önem
vermiştir.
13 İslam Ansiklopedisi, Mevlid mad.
66
Fas'ta ilk defa Meriniler döneminde (690/1291) Sultan Yusuf b. Yakup elMerîni zamanında, Tunus'ta Hafsiler Devleti'nin kuruluşundan hemen sonra kutlanmaya
başlanmıştır. Makkari, Merînî hükümdarı Ebû İnân (1348–1358) tarafından her yıl mevlid
kutlamaları yapıldığını, Cezayir'de Abdülvâdîler (Zeyyânîler) hükümdarı ll. Ebû
Hammû Mûsâ b. Yûsuf'tan (1359–1389) söz edilirken onun zamanında ve daha önce
Mağrib ve Endülüs hükümdarlarının mevlid kutlamalarına özen gösterdiklerini
kaydetmektedir.14
Ancak Ahmet el-Mansur'un başşehir Merakeş'te mevlidi, Eyyûbîler döneminde
Erbil'de yapıldığı gibi görkemli törenlerle kutladığı, bu konuda Osmanlılara özendiği ve
hatta soyundan geldiklerini söyledikleri ifade edilmektedir. Hatta Hz. Peygamberin
mevlidine onlardan daha çok önem verdiğini göstermeye çalıştığı, Ebû Hammû'nun da
kutlamaları son derece gösterişli tören ve eğlencelerle yaptığı, kendisinin her yıl
Rasûlüllah'ı öven ve ilk defa bu törenler sırasında okunan bir kaside yazdığı
bilinmektedir.
Fatımîlerde olduğu gibi Fas'taki Sa'dîler ve Alevîler gibi şerif sülalesinden
gelen hükümdarlar için de, mevlid kutlamaları aynı zamanda siyasî bir saygınlık
unsuruydu. Mevlid kutlamaları, Malikî fukahasının sert muhalefeti sebebiyle Tunus'ta
Hafsîler sarayında Fasta'kinden yaklaşık bir asır sonra Sultan Ebû Fâris Abdülaziz elMütevekkil
devrinde
(1394–1434)
yapılabilmiştir.
Özellikle
Tunus'ta
Osmanlı
hâkimiyetindeki son beyli olan Hüseyniler zamanında Osmanlılar örnek alınarak mevlid
bir devlet törenine dönüştürülmüştür. Tunus'ta Fransız işgali döneminde bu kutlamalar
devam etmiştir.15
6. Osmanlılar Döneminde
Osmanlılar'da daha önce saray, konak, tekkelerde hususi mahiyette yapılan
mevlid merasimleri, ilk defa III. Murat zamanında, (1574–1595) 1588'de resmen
imparatorluk teşrifatında (protokolünde) yer aldı ve halk nazarında bayram mahiyeti
kazandı. Merasimler, belirlenmiş teşrifat kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir,
ayrıca, önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii'nde yapılan
merasimlere, devlet erkânıyla birlikte halk da katılırdı İstanbul'da halka açık mevlid
14 Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed, s.562.
15 İslam, An., c.XXIX, s.477.
67
alayları,
II.
Beyazıt
devrinden
itibaren
Kara
Mustafa
Paşa
Merasimlerin
resmileşmesinden sonra da bu dergâhtaki kutlamalar devam etmiştir.
Bu merasimlerde, önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerim okunur, bunun
peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlithan kürsüye çıkar ve bir bölüm
okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlithan kürsüye çıkarak, okumaya
devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.
Balkanlar'ın fethi ile birlikte bu coğrafyada da mevlid törenleri yapılmaya
başlanmıştı. Zira Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey camii'nin hicri 938 (1531) tarihli
vakfiyesinde mevlid için yılda üç yüz dirhem tahsisat ayrıldığı görülmekte, bölgedeki
diğer camilere ait vakfiyelerde veya şahsî vasiyet namelerde de benzeri kayıtlara
rastlanmaktadır.
II. Mahmut ve Tanzimat'tan sonra, devrin anlayışı içinde mevlid alaylarına
yeni unsurlar da ilave edilmiş; geliş ve gidişinde askeri merasim ve resmigeçit
yaptırmak, beş vakit harp gemilerinden ve tophaneden top attırmak, minarelerin,
sarayların ve resmi binaların donatılıp aydınlatılması gibi. Ayrıca II. Mahmut
zamanında Mekke'de de resmi bir mevlit töreni tertiplenmeye başlanmıştı.1910 da,
mevlid resmi bayram haline getirildi. Mevlit alayları Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar
devam etmiştir.16
Eyüp Sabri Paşa'nın kaydettiğine göre Rebîü'levvelin 12'si Nedinede resmi tatil
olup kaleden toplar atılır ve o gün dükkânlar açılmazdı. İnsanlar birbirlerini tebrik eder,
bu gece Mescid-i Nebevî 'de ihya edilirdi. Sabaha karşı Bâb-ı Nisâ önünde toplanılır,
hatipler okuma ve duayı tamamladıktan sonra; halka yapılan ikramdan sonra merasim
dağılırdı.
Mevlid kutlaması 1910 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde resmî bayramlara
dâhil edildi ise de Cumhuriyeti ilanından sonra kaldırılmıştır.
Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya
kadar İslam ülkesinde -bazılarında resmî, bazılarında gayri resmi olarak- yaygın
biçimde kutlanmaktadır.17
16 Kutlu Doğum Haftası, s.48.
17 İslam An., c.XXIX, s.477.
68
7. Edebiyatta
Müslümanların kendisini anmaktan en çok mutluluk duyacakları kişi elbette
Resûlüllah'tır. Bu anlayışla Hz. Peygamber (s.a.v.)'i öven ilk şiirler, Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in
sağlığında Ka'b b. Züheyr'in Banat Suâd, Busîrî'nin Bürde ve Hamziyesi'dir.
Arapça'da bunlara sayısız nazireler yazılmıştır.18 Mevlid kutlamaları sırasında Rasûl-i
Ekrem'in doğumunu anlatan, bu vesileyle methini de içeren ve genel olarak "mevlid",
Kuzey Afrika'da ise "mevlidiyye" olarak anılan şiirlerin okunması gelenek halini
almıştır.19
Resûlüllah (s.a.v.)'in doğumunu ve hayatını medh ve sena eden, "Mevlid" adını
taşıyan çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler daha sonra, mevlid merasimlerinde,
mevlithanlar tarafından teganni ile okunmaya başlanmıştır. Bunların Türkçede en
meşhur olanı Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n- Necât adındaki mevlididir. Fakat
Süleyman Çelebi hakkında kaynaklarda pek fazla bir bilgi yoktur. Onun, Yıldırım
Beyazıt zamanında Divan-ı Hümayun Hocası olduğu, sonra da Bursa Ulu Camii'ne
imam tayin edildiği bilinmektedir. Ancak Süleyman Çelebi’nin "Vesîletü-Necat" adıyla
Bursa’da 1409’da yazdığı ve kısaca mevlid diye bilinen bu manzumesi tarih boyunca
halk tarafından; özellikle de mevlid gecelerinde okunması ve dinlenmesi canlılığını
koruyan bir gelenek olmuştur.
İstanbul kütüphanelerinde bulunan Mevlid nüshaları arasındaki farklardan,
Süleyman Çelebi'nin kaleme almış olduğu mevlidin bir hayli değiştirilmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Arap ve Türk edebiyatında mevlid türü eserler iyice yer etmiş olmasına
rağmen, İran edebiyatında bu tür bir eser kaleme alınmamıştır.
İlk zamanlar, sırf Resûlüllah (s.a.v.)'in doğduğu zaman ve sadece camilerde
okunan mevlid, sonraları para karşılığında hanendeler tarafından rast gele zamanlarda
okunur olmuştur. Kandil gecelerinde, ölülerin ardından; kırkıncı, elli ikinci gecelerinde,
sene-i devriyelerinde de mevlitler okunmaya başlanmıştır. Bugün temamen gayri resmi
olmakla beraber, her seviyedeki mevlit törenleri, dinî ve millî kültürümüzün bir parçası
ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez tabiî bir müessesi halini almıştır. Mevlid, tek başına
bir kültür unsuru değil, birçok kültür unsurlarını bünyesinde toplayan bir kültür
18 Kutlu Doğum Haftası, s.46.
19 İslâm Ansiklopedisi c.XXIX, s.477.
69
kopleksi, bir kültür karmaşığıdır. Sosyal dokuya derinlemesine ve genişlemesine nüfuz
etmiş, kök salmıştır.
Mevlid metinlerini kaleme alanlar, hiç bir zaman hanendeler tarafından
camilerde, makamlı bir şekilde, ibadet yapıyor süsü verilerek türkü, şarkı söyler gibi
okunmasını akıllarına getirmemişler; yalnızca Peygamber'e olan aşırı sevgileri onları,
onun hatırasını canlı tutmak için bu tür eserleri yazmaya sevk etmiştir.
Değişik vesilelerle mevlid okutma âdetinin İslam dininin ilke ve hükümleriyle
bağdaşmayan bazı anlayış ve uygulamaların yaygınlaşmasına yol açması, dikkat
edilmesi gereken bir husustur. Her halükârda mevlid geceleri Resûlüllah (s.a.v)'a
bağlılığın tazelenmesi, onun genç kuşaklara gerektiği biçimde tanıtılması ve rahmet
Peygamberine layık bir ümmet olma muhasebesinin yapılması açısından Müslümanlar
tarafından iyi değerlendirilmesi gereken güzel birer vesile sayılmalıdır.
Mevlid, Türkler ve bütün Müslümanlar arasında çok köklü bir gelenek
halindedir. Mevlid merasimleri mukaddesattan sayılmaktadır.20 Mevlit kutlamaları ve
mevlit merasimleri, Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökbörü'den başlayarak 781 yıl,
Vesîletü'n-Necât'ın yazılış tarihinden başlayarak 580 yıllık bir Türk ve Türkiye âdetidir.
B. Günümüz Uygulamalarında
Zamanımızda mevlid kutlamaları birçok İslam ülkesinde devlet düzeyinde
gerçekleştirilmekte, ülkemizde de bu amaçla özel programlar uygulanmaktadır.
Evrensel olan İslâm düşüncesini, bir elçi olarak Hz. Muhammed'in insanlığa getirdiği
yüce değerleri günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa doğru bir şekilde
ulaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve T. Diyanet Vakfı işbirliği ile Kutlu
Doğum Haftası proğramları 20 Nisan 1989 tarihinden itibaren resmi kutlanmaya
başlanmıştır. Peygamberimiz’in doğumunu tes’id amacıyla bir haftayı "Kutlu Doğum
Haftası" ilan eden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bu münasebetle
"Kutlu Doğum" adı altında çok yönlü etkinliklerle bu tarihi gelenek kutlanmaktadır. Bu
gelenek Balkanlar ve Türk Cumhuriyeterine yayılmaya başlamıştır. Hatta Avrupa ve
din görevlisi gönderilen diğer ülkelerde kısmen de olsa kutlanmaktadır..
20 İslâm An., c.XXIX, s.477.
70
Ülkemizde
bu
amaçla
çeşitli
etkinlikler
düzenlemekte
ve
İlahiyat
fakültaleriyle işbirliği yapılmaktadır. Yapılan bu etkinlikleri cami içi ve cami dışı
etkinlikler şeklinde ayırmak mümkündür.
Cami içerisinde yapılan etkinlikler; belirlenen hafta içerisinde İslamı ve
Resûlüllah'ı konu alan vaazlar verilmekte, hutbeler okunmakta halkın İslama ve
Resûlüllah'a olan sevgisi artırılmaya çalışılmaktadır. Hz. Peyganber (s.a.v.)'in doğum
devriyesi olan gece halkın ilgisini çekecek proğramlar görevlilerin organizesinde
yapılmakta, Mevlid merasimleri düzenlenmekte, Kur'an-ı Kerim okunmakta, onu öven
kaside ve mersiyeler söylenmekte, şiirler seslendirilmektedir. Cemaatla topluca dua
yapılmakta, salâtü selam getirilmektedir. Bu proğramlar esnasında veya sonunda daha
önce hazırlanan veya satın alınan yiyecek maddeleri cemaate dağıtılmaktadır.
Cami dışında yapılan etkinlikler; gerek başkanlıkça gerek müftülüklerce
gerekse de ilahiyat fakültelerince düzenlenen konferanslar ve panellerde hafta ile ilgili
bilgi verilmektedir. Yazılı ve görsel basında makale ve proğramlar yapılmaktadır. Bu
proğramlara delet erkânından temsilciler de katılmaktadır. Büyük şehirlerde otellerde
konuşmalar yapılmakta, tasavvuf musikisi konserleri tertiplenmektedir. Bu şekilde
halkın dikkatini çekme ve kutlamaları cami dışına taşıma gayretleri sergilenmektedir.
Sevgi peygamberi adı altında güller dağıtılmakta insanlara örnek bir model
sunumluktadır.
Bu çalışmalara ilave olarak kadın ve çocuklara yönelik tanıtıcı ve öğretici aynı
zamanda teşvik edici proğramlar hazırlanmakra, gerek İmam-Hatip gerekse Kur'an
Kursu öğrencileri arasında dinî ve kültürel yarışmalar düzenlenmektedir.
Şekli olarak camiler ışıklandırılmakta, minarelerin ışıkları yakılmakta ve
mahya çekilmekte, caddelere kutlama ve dikkat çekici afişler aslmaktadır. Halk bu gece
adına helva, lokma ve kandil simidi yapıp dağıtmaktadır. Çocuklara yönelik şeker ve
lokum türü yiyecekler dağıtılarak ilgileri çekilmeye çalışılmaktadır.
II. REGÂİB GECESİ
A. Topluma Yansıması
71
Kutsal gecelerin, Müslümanlar indinde manevi değeri çok büyüktür. Psikolojik
ve ruhî olarak bu gecelere Regâib gecesiyle başlanılır. Çünkü Ramazan ayının ilk
müjdecisi ve habercisidir. Regaib gecesi diğer mübarek gecelerden farklı olarak
hakkında doğrudan bir bilgi bulunmayan bir gecedir. Receb ayının ilk Cuma gecesi
olması sebebiyle, ibadet, taat ve hayırlı işlerle değerlendirilmesi için daha bir özen
gösterilmesi tavsiye edilen bir gecedir.
Regaib gecesi ne Resûlüllah zamanında ne sahabi ne de onlardan sonraki
dönemlerde kutlanmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda kutlanmasına hicri 480
tarihinden itibaren başlandığı belirtilmektedir. Ancak bunun nasıl ve neşekilde başladığı
ise bilinmemektedir. Buna rağmen o tarihten itibaren kutlanması günümüze kadar
gelenekselleşerek devam etmiştir. Özellikle bu gelenek Türkler arasında yaygındır.
Diğer Müslüman ülkelerce kutlanmamaktadır.
Leyle-i Regâib münasebetiyle Anadolu'da halk arasında; toplumsal bir hava ve
İslamın özüne uygun bir gelenek oluşturulmuştur. Her evde lokma dökmek, pişi denilen
bir nevi gözleme, kandil simidi ve şekerlemeleri yapmak âdet haline gelmiştir.
Hazırlanan bu yiyecekler eşe dosta hediye edilir, fakirlere ve muhtaçlara dağıtılır
toplumdaki İslam şuuru ve sevgisi canlı tutulmaya calışılmıştır. Daha sonraları bu
gecede ibadet ve duada bulunma, geceyi kutlama âdeti zamanla halk arasında yerleşmiş
ve gelenek halini almıştır.
21
Görüldüğü üzere bu gecenin tarihi süreçte topluma
yansıması ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.
B. Günümüz Uygulamalarında
Günümüzde Regaib gecesinin diğer Müslüman ülkelerde kutlanılmadığı
görülmektedir. Ülkemizde ise özellikle camilerde kutlanmaktadır. Camilerin dışında bu
gece ile ilgili herhangi bir proğram yapılmamaktadır. Ülkemizde yerleşen bu âdet
Balkan ve Türkî Cumhuriyetlerinde ayrıca devletimizin din görevlisi olarak göndediği
ülkelerde de kısmen kutlanmaktadır.
Müslümanlar arasında üç aylar ayrı bir öneme haizdir. Regaib gecesi üç ayların
başlangıç gecesi gibidir. Gece öncesindeki Cuma günü camilerde üç aylar ve Reegaib
gecesi vaaz ve hutbelerde cemaate bilgi verilir. Bu gece Müslümanlar indinde kutsal
21 Şamil İslâm An., İsrâ mad.
72
kabul edilmesi nedeniyle gündüzleri oruçlu geçirilir. Gecede camilerde mevlid veya
tevhid merasimleri düzenlenir ve merasimler televizyonlardan da yayınlanır. Bu
merasimlerde Kur'an-ı Kerim'den aşır veya Yâsîn sûresi tilavet edilmekte, Mevlitten
birkaç bahis okunur veya tevhid yayılır, ilâhi ve kasideler söylenir. Bu şekilde
Müslümanların camiye ve cemaate gelmesi, manevi gücü artırılmaya ve ibadet şevki
verilmeye çalışılır. Bu merasimlerde önceden hazırlanan birtakım yiyecekler özellikle
çocuk ve gençlerin ilgisini çekecek şeyler dağıtılır. Proğramın sonunda cemaatle dua
yapılır.
Bu geceye mahsus bir namaz çeşiti yoktur; bu konuda nakledilen rivayetlerin
asılsız olduğu belirlenmiştir. Ancak nafile ve kaza namazları kılınır, ferdi olarak
Kur'an-ı Kerim okunu, tevbe ve istiğfarda bulunulur, çokca dua ve zikir yapılır.
Camii proğramlarının yanıda halk evde bu gece adına helva, lokma ve kandil
simidi yapıp dağıtır. Çocuklara yönelik şeker ve lokum türü yiyecekler alınıp
dağıtılarak ilgileri çekilip geleneğin devam etmesine çalışılır. Yoksullara farklı
şekillerde yardım eli uzatılır. Ayrıca eş dost arasında sözlü ve mesajlı kandil
kutlamaları yapılır.
Halk nezdinde çok önemli yeri olan üç ayların başlangıcı olması ve Receb
ayının ilk Cuma gecesine denk gelmesi nedeniyle şekli olarak camiler ışıklandırılır,
minarelerin ışıkları yakılır ve mahyalar çekilir, caddelere kutlama ve dikkat çekici
afişler asılır.
III. İSRÂ VE Mİ'RAC
A. Topluma Yansıması:
İsrâ ve Mi'rac olayının topluma ilk yansıması bu geceye dair haber halk
arasında özellikle de Müşriklerce duyulunca, Mekkeli'lerden bazı önemli kişiler soluğu
Hz. Ebû Bekir Sıddîk'ın (r.a.) yanında aldılar ve: "Ya Ebâ Bekir! Arkadaşın Muhammed
hakkında ne dersin? O bir gece içinde Beytü'l-Makdis'e gidip geldiğini iddia
ediyormuş!" Hz. Ebû Bekir (r.a.) onlara: "Bunu Hz. Muhammed (s.a.v.) mi söyledi?" diye
sordu. Onlar da: "Evet, O dedi" diye cevap verdiklerinde; Hz. Ebû Bekir (r.a.): "Eğer O
söylemişse, mutlaka doğrudur ve ben de şehadet ederim…" diyerek Peygamber'e olan
inancının şüphe götürmez olduğunu ortaya koydu. "Nasıl olur?" diyerek şaşkınlık
73
gösterenlere: "O, bundan fazlasını da söylese yine de Onu gök haberlerinden dolayı
tasdik ederim!" diye cevap verdi.22 Hz. Ebû Bekir, bu olayda Resûlüllah (s.a.v.)'a
bağlılığın en güzel örneğini sergilemiştir. Bu gecenin topluma ilk yansıması bu şekilde
olmuştur.
Resûlüllah (s.a.v.)'in anlattıklarını kabul edemeyen ve bu büyük mucizeyi
kavrayamayan Müşriklerden Kureyşliler'in içinde, Beyt'ul-Makdis'i (Kudüs'ü) bilenler
vardı. "Peki" dediler: "Mademki sen Kudüs'e gittin; o halde bize Kudüs'ün özelliklerini
anlat", Câbir b. Abdullah (r.a.)'dan bir rivâyete göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
"Kureyş benim bir gece içerisinde Kudüs’e gidip geldiğime inanmayınca
Ka'benin Hicr denilen bölgesinde ayağa kalktım, Allah (cc) o anda Beyt-i Makdis'i
gözümün önüne açıverdi de ona bakarak onun alametlerini kendilerine bildirmeye
başlaşladım.23 Onlar "Muhammed bu hususta isabet etti" dedikten sonra, "Bizce mühim
olan deve kervanımızdan bize haber ver, peki, onları da gördün mü?" diye sordular. Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle dedi:
"Evet, ben filan kabileye ait kervanın yanından geçtim, kervan er-Ravga
denilen yerdeydi ve hatta develerini kaybetmişler, onları arıyorlardı. Onların yüklerinin
arasında su dolu bir çanak vardı. Ben de susamıştım. Onu alarak suyu içtim ve olduğu
gibi tekrar yerine koydum. Döndükleri zaman kervandakilere sorun acaba, su çanakta
mıydı? "Kureyşliler, "Bu bir alâmettir" dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle devam etti:
"Ben filan kabilenin kervanının yanından da geçtim. Falan, falan kimseler
vardı. Onların bindikleri develer benden ürktüler. O ikisine bu durumu sorun!" Kureyş,
"Bu da bir alâmettir" dedi ve sonra Hz. Peygamber'e kervandaki azık ve yüklerin
mahiyetlerini sordular. Kervan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in gözünün önüne getirildi. O da
onlara tüm bunların cevabım verdi:
"Kervan filan gün güneşin doğusuyla birlikte gelecektir. İçinde şu şu adamlar
vardır. Kervanın önünde kül renkli bir deve vardır, sırtında ise dikilmiş iki çuval
bulunmaktadır."Kureyşliler, "Bu da başka bir alâmettir" diyerek o gün kervanı
karşılamak üzere es-Seniyye denilen yere çıktılar. Güneşin doğuş zamanım beklediler.
22 Buhari, Menakıp, 41; Müslim, İman, 75.
23 Buhârî, Menakıb, 27; Müslim, İman, 17.
74
Güneş doğduktan sonra kervan gelmezse, peygamberi yalanlayacaklardı. İçlerinden
biri, "İşte güneş doğdu" dedi. Başka biri de, "İşte kervan da geldi. Kül renkli deve önde,
aralarında Muhammed'in sözünü ettiği kimseler de var dedi. Ancak onlar buna rağmen
iman etmeyerek, "Bu apaçık bir sihirdir" dediler24 ve bu olaya taaccüp etmelerine
rağmen kabüllenemediler.
İsrâ ve Mi'rac olayının ardından bu olayın seneyi devriyelerinde ne Resûlüllah
zamanında ne sahabe ve tabiin zamanında ne de onlardan sonraki yakın tarihte
kutlandığına dair bir bilgi yoktur. Dolayısıyla topluma kutlama anlamında ifade edilen
dönemlerde bir yansıması olmamıştır. Daha sonra İsrâ Mi'rac olayının gerçekleştiği
gece müslümanlarca Kadir gecesinden sonra en kutsal gece kabul edilmiş ve bu gecenin
birtakım etkinliklerle ihyası gelenekselleşmiştir.
İslam edebiyatı ve sanatında mi'racı konu alan ve mi'raciye diye
isismlendirilen eserler kaleme alınmıştır. Mi'rac mûcizesi hemen hemen bütün
Müslüman milletlerin medeniyetlerine edebiyat mûsiki hat ve kitap sanatları
bakımından kuvvetle yansımıştır. Bu konudaki eserlerin daha çok İranlılar'la Türkler
tarafından ortaya konulduğu, en çok eserin verildiği edebiyat alanını minyatür, hat ve
kitap sanatlarının takip ettiği, mûsikınin ise sadece Osmanlılar'da Mevlid gibi bir form
oluşturduğu görülmektedir.
Bazı şairlerin Hz. Peygamber hakkında yazdıkları manzumelerde konuya
temasları dışında Arapça eserler edebi olmaktan çok mi'racı, dinî ilimler açısından ele
alan kitaplardır. İ. Gazâli'den itibaren bir kısmı Abdülkadir Geylânî, İbnü'l Arabî gibi
mutasavvıfların yazdığı eserlerdir.
Fars edebiyatında mi'rac edebî eserlerin konusu olarak dikkat çeker. Türk
Edebiyatında ise, mi'rac Türkçe eserlerde çokça işlenmiştir. Müstakil olanların dışında
siyer ve Mevlid gibi eserlerin. Muhammediye ve Garipnane gibi kitapların birer bölüme
de mi'raca ayrlmıştır. Kasidelerderin nesîb kısmı, mi'rac gece meydana geldiğinden bu
manaya gelen Arapça ve Farsça kelimelerle başlar ve mi'racın safha safha tasviri
yapılır. Bu tasvirlerin en güzeli Mehmed Nadirî'nin miraciyesinde yerini almaktadır.
Mesnevilerde ise tevhid, na't ve münacatın ardından olay anlatılır. Abdülvâsi Çelebi,
24 Buhari, Menakıp, 41; Müslim, İman, 75.
75
Abdülbâki Arif, İsmail Hakkı Bursevî'nin mi'raciyeleri bu özellikleri ortaya koyan
önemli mesnevilerdir.
Mi'rac ilk defa Türk edebiyatında bir motif olarak Saltuk Buğra Han
Destanı'nda görülür. Zaman içerisinde belirgin özellikler kazanan mi'racnameler XV.
yüzyıldan itibaren daha fazla rağbet bulmuştur. Dinî-tasavvafî manzum eserlerin
içerisinde mi'rac hadisesine bir bölüm ayrılması da yine on beşinci yüzyılda yaygınlık
kazanmıştır. Türk dinî mûsikisinde ise, mi'rac kandilinde mi'raciyye okuma adetinin
XVIII. yüzyılda Nâyî Osman Dede'nin mi'raciyesiyle başladığı ifade edilmektedir. Nâyî
Osman Dede'nin mi'raciyesi mi'rac kandilinde veya ertesi gün cami, mevlidhane ve
tekkelerde icra edilirdi. Dinî mûsikide mi'rac ilahiler ayrı bir grup oluştaracak kadar
zengindir. İslam ve Türk minyatür sanatında mi'rac minyatürleri ayrı bir grup teşlkil
edecek zenginlikte olup daha çok mi'racname adı altında anılmaktadır. Hat sanatında da
mi'racın anlatıldığı İsrâ ve Necm sûrelerinin tamamı veya bazı âyetleri, bu konudaki
hadisler yahut bunların belirli bölümleri mushaflarda, cüzlerde ve levhalarda, özellikle
camilerin kuşak yazılarında tezyinî unsur olarak kullanılmıştır.25
Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için; Mi'rac kandili
olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mi'rac olayını anlatan ve Mi'raciye
adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi bir gelenek halini
almıştı.26
B. Günümüz Uygulamalarında
Günümüzde İsrâ ve Mi'rac gecesinin kutlanmasına gelince, Ülkemizde
özellikle camilerde coşkulu bir şekilde kutlanır. Bunun dışında görsel basında İsrâ ve
Mi'rac olayı ile ilgili yekililerce proğramlar yapılır. Türkî Cumhuriyetleri'nde,
Balkanlar'da, Müslümanların yaşadığı Avrupa ülkelerinde bu gece kutlanır. Diğer
Müslüman ülkelerde nadiren kutlandığı görülmektedir.
Bu gecenin öncesindeki Cuma günü bu konu ile ilgili vaazlar verilir ve
hutbeler okunur. Halkın üç aylara ve kandil gecelerine olan ilgisi ve inancı nedeniyle
gündüzü oruçlu geçirilir. Gecelerinde ise, özellikle camilerde mevlid veya tevhid
25 İslam An., Mi'raciyye mad.
26 İslam An., Mi'rac mad.
76
merasimleri düzenlenir. Kur'an'dan Yâsîn sûresi veya aşri şerifler tilavet edilir.
Mevlitten bahisler okunur veya tevhid yapılır. İlâhi ve kasideler okunur ve topluca dua
yapılır. Bu gecenin mahiyeti hakkında cemaate bilgi verilir. Yapılacak olan bu
merasimlere birkaç gün öncesinden hazırlık yapılır, birtakım yiyecekler evlerde yapılır
veya satın alınarak cemaate dağıtılır. Özellikle çocuk ve gençlerin camilere çekilmesi
için teşvik edici çalışmalar yapılır. Bu gecenin kutsallığına ve halkın bu gecelere
verdiği öneme binaen masrafları cemaat kendisi üstlenir.
Camii proğramlarının yanıda halk evde bu gece adına helva, lokma ve kandil
simidi gibi yiyecekler yapıp dağıtır. Çocuklara yönelik şeker, çikolata ve lokum türü
yiyecekler alınıp dağıtılır, bu şekilde ilgileri çekilerek gecenin mahiyeti onlara
kavratılmaya çalışılır. Yoksullara, fakirlere farklı şekillerde yardım eli uzatılır.
Görevlilerce
huzur
evleri
çocuk
yurtları
Hastane
ve
hapishane
ziyaretleri
gerçekleştirilir. Ayrıca eş dost arasında sözlü ve mesajlı kandil kutlamaları yapılır.
Her nekadar beş vakit namaz bu gecede hediye olarak verilmişse de, bu
geceye ait bir namaz çeşidi yoktur. Ferdi olarak da bu gecede nafile ve kaza namazları
kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, tevbe ve istiğfarda bulunulur, çokca dua ve zikir
yapılarak ihya edilmeye çalışılır. Cemaatle tesbih namazı kılınır. Bazı tarikat ve
cemaatlerce de farklı şekillerde kutlamalar yapılır.
Camii proğramlarının yanında halk bu gece adına helva, lokma ve kandil
simidi yapıp dağıtır. Çocuklara yönelik şeker ve lokum türü yiyecekler alınıp
dağıtılarak ilgileri çekilmeye çalışılır. Yoksullara farklı şekillerde yardım eli uzatılır.
Ayrıca eş dost kendi arasında sözlü ve mesajlı kandil kutlamaları yapar. Şekli olarak
camiler ışıklandırılır, minarelerin ışıkları yakılır ve mahyalar çekilir, caddelere kutlama
ve dikkat çekici afişler asılır.
IV. BERAT GECESİ
A. Topluma Yansıması
Berat gecesinin değerlendirilmesi hakkında Hz. Peygamberin tavsiyeleri
olmasına rağmen gerek onun hayatında gerekse sahabe ve tabiin döneminde
kutlandığına dair herhangi bir delil yoktur. Daha sonraları Berat gecesi olduğunda
77
Mekke halkı Mescid-i Haram'da namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve Kur'an okumak
suretiyle geceyi ihya ederdi.
XI. yüzyılın ortalarından itibaren Şam'daki Emeviyye Camii'nde Berat
gecesinde kandiller yakılmış, bunu bid'at olarak değerlendiren fetvalara rağmen bu âdet
bir süre devam etmiştir. İbn Kesir, Berat gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk
başlatan kişinin Selçuklu Veziri Fahrülmülk olduğunu ifade etmiştir.
Hz. Peygamber'in şaban ayının on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu
ihya ettiğine dair rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak,
Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, ancak bu geceye
mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline
getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.27 Görüldüğü üzere bu gecenin
topluma yansıması hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.
B. Günümüz Uygulamalarında:
Üç ayların girmesiyle birlikte Müslümanların ibadete daha fazla ağırlık
verdikleri görülmektedir. Berat gecesine gelinceye kadar Regaib ve Mi'rac geceleri
kutlanmış, Recep ayı ibadet ve taat olarak değerlendirilmiş ve Şaban ayının ortasında
kutlanan Berat gecesine ulaşılmıştır. Bu gecenin kutlanması diğer kutsal gecelerde
olduğu gibi gelenek halini almıştır. Günümüzde Berat gecesinin kutlanmasına gelince,
ülkemizde özellikle camilerde coşkulu bir şekilde kutlanır. Türkî Cumhuriyetleri'nde,
Balkanlar'da, Müslümanların yaşadığı Avrupa ve diğer ülkelerde bu gece kutlanır.
Diğer Müslüman ülkelerde ise kutlandığı görülmemektedir.
Günümüzde bu gece ilgili olarak; gecenin öncesindeki cuma vaaz ve
hutbelerde gecenin mahiyeti ile ilgili cemaate bilgi verilir. Hz. Peygamberin hadislerine
ve bugecenin kutsaliyetine inanıldığı için gündüzleri oruçlu geçirilir. Bir rivayette Hz.
Peygamber (s.a.v.), bir kişiye:
"Sen bu ayın ortalarında oruç tuttun mu?" diye sordu. O kişi, "Hayır,
tutmadım." deyince, Hz. Peygamber, şöyle buyurdu: "öyle ise, Ramazaan'dan çıkıp iftar
27 İslâm An., Berat mad.
78
ettiğinde (bayramdan sonra), o tutmadığın oruç yerine iki gün oruç tut." 28 buyurmuştur.
İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri
gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve tâatla
geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz
şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a
şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica
ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin."29
Bu gece ile ilgili camilerin dışında yetkililerce proğramlar yapılmaz. Resmi
kutlamalar düzenlenmez. Camilerde ise din görevlilerinin idaresinde mevlid veya tevhid
merasimleri düzenlenir. Yâsîn sûresi veya aşri şerifler tilavet edilir. Mevlitten bahisler
okunur, ilâhi ve kasideler söylenir, dualar yapılır. Cemaate hediyeler dağıtılır. Cemaatle
tesbih namazı kılınır. Bazı tarikat ve cemaatlerce de farklı şekillerde kutlamalar yapılır.
Bu gecede bin yıllık amellerin Allah'a havale edileceğine, rızıkların bu gecede
dağıtıldığına, ölüm ve doğum olaylarının bu gecede takdir edildiğine inanıldığı için;
çokça Kur'an-ı Kerim okunur, tevbe ve istiğfarda bulunulur, çokça dua ve zikir yapılır.
Merasimden sonra cemaatle tesbih namazı kılınır. Fakat ibadet olarak bu geceye ait bir
ibadet ve namaz çeşidi yoktur. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu şekilde tavsiyeleri
mevcuttur. Bir rivayete göre: "Şabanın orta gecesi oldu mu o geceyi namazla ihya
ediniz, gündüzünü oruç tutunuz…."30 buyurmuştur. Bu münasebetle gerek camide
gerekse evlerde nafile veya kaza namazları kılınır.
Halk arasında evlerde lokma, helva ve kandil simidi gibi yiyecekler hazırlanır,
şeker, çikolata, bisküvi türü şeyler satın alınır komşulara eşe dosta ikram edilir,
fakirlere yoksulara dağıtılır ayrıca fakirlere, kimsesizlere, dul ve yetimlere yardım eli
uzatılır. Onların gönülleri alınmaya çalışılır. Huzur evleri, çocuk yurtları, hastane ve
hapishane ziyaretleri yapılır.
Şekli olarak camiler ışıklandırılır, minarelerin ışıkları yakılır ve mahyalar
çekilir, caddelere kutlama ve dikkat çekici afişler asılır.
V. KADİR GECESİ
28 Müslim, Siyâm, 200.
29 et-Terğib, 2/119.
30 İbn-i Mâce, Siyam, 4-30.
79
A. Topluma Yansıması
Kadir gecesi Kutsal olarak ifadelendirilen geceler içerisinde en önemlisidir. Bu
gece, Kur'an'ın indirilmeye baslandığı ve Hz. Peygamberin peygamber olduğu gece
midir yoksa hâlâ devam etmekte midir? Halil: "Bu gecenin faziletini, Kur'ân'ın
kendisinde nazil oluşuna bağlayanlar, bu gecenin sona erdiğini ve onun, bir kereye
mahsus olduğunu söylerler. Ama ulemanın ekserisi, bu gecenin halen devam ettiği
kanaatindedirler" demektedirler. Bu görüşe göre, bu gece, sadece Ramazana mı
mahsustur, yoksa Ramazanın dışında da söz konusu mudur? İbn Mes'ûd'un, "Kim bir
yılı bu niyetle geçirirse, ona isabet edip o geceye rastlar..." dediği rivayet edilmiştir.
İkrime (r.a.) ise bu geceyi, Cenâb-ı Hakk'ın, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik..."31
âyetini tefsir ederken, "Berâe" (Berat) gecesi diye tefsir etmiştir. 32
İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere
dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar:
Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı
vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı
ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli
tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat
içerisinde olmalarını sağlamaktır. Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli,
ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Kadir gecesinin belirlenmesinin hikmeti üzerinde
duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu
söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi
ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir
gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz
konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona
saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.33
Kadir gecesinin Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu
gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin
günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, Müslüman
31 Duhan 44/3.
32 Muvatta, İtikaf, 16.
33 İslâm An., Kadir mad.
80
toplumlarda ve özellikle Osmanlılarda Kadir gecesinin diğer gecelere göre daha büyük
ilgi görmesine neden olmuştur. Ayrıca sosyal hayata yansımasına, örf ve adetlerin
zenginleşmesine vesile olmuştur. "Kadir gecesinde doğmak", "Annesi onu Kadir
gecesinde doğurmuş" gibi deyimlerle Kadir gecesinde doğmuş çocuklara Kadir veya
Kadriye adlarının konması da bu geceye verilen önemi gösterir.34
Said bin Müseyyeb, El-Muhtar'da: "Kim Kadir Gecesi'nin yatsı namazında
hazır bulunur ve cemaate katılırsa o geceden payını almış olur." Böyle bir şey rey ile
söylenilmediği için, bu mutlaka Resûl-ü Ekrem'den veya sahabilerden işitilmiştir"
demektedir.
Ubeydullah bin Amr bin Rebi der ki, Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu: "Kim
akşam ve yatsı namazlarını Kadir Gecesi'nde cemaatla kılarsa o kesinlikle Kadir
Gecesi'nden olan payını elde etmiştir" (Salebi)35.
Bu rivayetten anlaşılıyor ki; Kadir gecesi Resûlüllah zamanında tören ve
benzeri hazırlıklar olmaksızın sade bir şekilde cemaatleşerek kutlanıyordu. Hülefâi
Raşidin döneminde de aynı şekilde kutlanmıştır. Zira farklı kutlandığına dair herhangi
bir rivayet yoktur.
Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve
merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında zengin bir gelenek oluşturmuştur. Ramazanla
başlayan hatimlerin, Kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece duasının
yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hafızlar ve duahanlar tarafından
sanatkârane ifadelerle duada bulunma, âdet haline gelmiştir. Büyük camilerde bu
duaların sabah namazına kadar devam ettiği bildirilmektedir. Bunun yanında camii ve
tekkelerde vaaz ve irşatta bulunulur, bunlara halktan başka ulema, meşayih ve devlet
ileri gelenleri de katılırdı.36
Kadir gecesinden nasibini almak isteyenlerin yatsı namazını cemaatle
kılmalarının yeterli olduğuna dair rivayetler, padişahların bu gecede yatsı ve teravih
namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde “Kadir namazı” adıyla anılan tesbih namazını,
selâtin camilerinden birinde halkla beraber kılmalarına vesile olmuştur. Bu durum
34 İslâm An., Kadir mad.
35 Büyük Kur’an Tefsiri c.16, s.99.
36 İslâm An., Kadir mad.
81
Osmanlı teşrifatında, padişah ve saray halkıyla devlet erkânının, iftardan sonra Kadir
kutlamalarının yapılacağı camiye giderken geçeceği güzergâhta “kadir alayı” adıyla bir
merasim düzenlemesine de sebep olmuştur. Bundan dolayı alayın geçeceği güzergâh
önceden tamir edilir, fenerler, çarkıfelekler, kandiller ve meşalelerle donatılarak
aydınlatırlar, binalar elden geçirilip boyanırdı. Güzergâhın uygun yerlerinde halkın
alayı seyredebilmesi için oturma yerleri yapılır, bilhassa harem arabalarıyla gelecek
olanlar ve diplomatlar için özel alanlar ayrılırdı.37
Kadir gecesini ihya, fetihten itibaren önceleri Ayasofya’da, daha sonraları
padişahın arzularına göre belirlenen bir selâtin camisinde düzenlenirdi. Buna göre
hünkâr, imamı ve müezzinleri de törenlerin yapıldığı camilerde halkın karşısına
çıkarlar, bu ise şehirde ayrı bir heyecana sebep olurdu. Büyük kalabalıkların katılımıyla
gerçekleşen bu merasimler, güzel sesli imamların her rek’atı farklı makamda
kıldırdıkları teravih ve Kadir namazları, müezzinler cumhur müezzinliği tarzıyla ve
rek’at aralarında okudukları “elveda” nakaratlı kadir ve ramazan geceleri ilahileriyle bir
musiki ziyafetine dönüşürdü.
Yaz mevsimine rastlayan Ramazanlarda padişah ve devlet erkânı sahil
saraylarda kaldıkları için önce deniz yoluyla Topkapı Sarayı’na gelinir, burada iftar
edildikten sonra, başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ahmed, Beyazıt, Fatih,
Süleymaniye, Eyüp Sultan gibi camilere gidilirdi. Tayyar Zâde Ata Bey, Târihi’n de
bizzat şahit olduğu bu alaylar ve Kadir gecesinin Ayasofya camii’nde ihyası hakkında
bilgi vermektedir.
XlX. yüzyılda, artık Beşiktaş, Dolmabahçe gibi sahil saraylarda oturan
padişahlar, bölgede oturan Kılıç Ali Paşa, Nusretiye, Dolmabahçe ve Yıldız camilerine
gittiklerinden alay da bu saraylarla camiler arasında ki güzergâhta düzenlenirdi.
Kadir gecesi kutlamalarında Ayasofya Camii etrafında adeta özel bir folklor ve
gelenek oluşmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında başlayan ve müzeye çevrilişine
kadar beş asra yakın bir süre Ayasofya Camii’nde düzenlenen Kadir gecesi kutlamaları,
İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan bir ihtişamla yapıla gelmiştir.
Ayasofya’nın Kadir gecesi bakımından önemli bir özelliği de İstanbul’daki sefirlerden
37 İslâm An.,Kadir mad..
82
başlayarak pek çok yabancının buradaki kutlamaları takip edebilmesine imkân
verilmesidir. Bu uygulamanın ne zaman başladığı tespit edilememiştir.
Minarelere Kadir gecesine has mahya çekilmesi, tek minareli camilere "kaftan
giydirme" denilen uygulama, Osmanlı ülkesinin Ortadoğu ve Mısır gibi bölgelerinde
minarelerde kandil yakılarak bayrak çekilmesi, camilerin iç mekânlarının bu gece daha
özenle aydınlatılması, İstanbul’a ait bir özellik olarak mihrap üstünde iç mahya
kurulması da bu geceye ait uygulamalardandır.38
Divan edebiyatında Kadir gecesi, kasidelerin dua kısımlarıyla ramazâniyye,
bayramiyye, rubaî ve tuyuğlara yansımıştır. Ayrıca divan şiirinde "leyle-i Kadir, şeb-i
Kadir, şâm-ı Kadir" gibi terkiplerde gerçek ve mecaz anlamlarıyla ve cinas, tevriye,
îhâm, îhâm-ı tenasüp gibi edebi sanatlarla zengin bir kullanım alanı vardır. Gökten
rahmet ve bereketini sabaha kadar yağdığını anlatmak için "nür-i Kadir, nür-ı şeb-i
Kadir": sevgilinin yerini ifade için "saray-ı Kadir, Kûşe-i Kadir" sevgiliye kavuşma için
"Kadr-i visal, Kadr-i vasl" gibi terkipler kullanılmıştır
Yeni edebiyatta ise müstakil dinî manzumeler yanında ramazan ve kandillerle
ilgili şiirlerde işlenmiştir. 39
Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve
merasimleri ile Osmanlı toplum hayatında zengin bir gelenek oluşrturmuştur.
Ramazanla başlayan hatimlerin kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece
duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hafızlar ve duahanlar tarafından
sanatkârane ifadelerle duada bulunma adet haline gelmiştir. Büyük camilerde bu
duaların sabah namazına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bunu yanında cami ve
tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulema ve meşayih ve devlet
ileri gelenleri de katılırdı. Kadir gecesinden nasibini almak isteyenlerin yatsı namazını
cemaatle kılmalarının yeterli olduğuna dair rivayetler, padişahların bu gece yatsı ve
teravih namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde "kadir namazı" adıyla anılan tesbih
namazını selâtin camilerinden birinde halkla bereaber kılmalarına vesile olmuştur. Bu
durum Osmanlı teşrifatında, padişah ve saray halkıyla devlet erkânının iftardan sonra
Kadir kutlamalarının yapılacağı camiye giderken geçeceği güzergâhta" kadir alayı"
38 İslâm An., Kadir mad.
39 İslâm An. Kadir mad.
83
adıyla bir merasim yürüyüşü düzenlenmesine de sebeb olmuştur.
Kadir gecesini ihya merasimleri fetihten itibaren önceleri Ayasofya'da daha
sonraları ise padişahın arzusuna göre selâtin camisinde düzenlenirdi. XVI. yy.dan bu
yana gerçekleştirildiği anlaşilan bu kutlamalar hakkında bilhassa XIX. ve XX. yüzyıl
kaynaklarında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre, hünkâr imamı ve müezzinleri
de törenlerin yapıldığı camilerde halkın karşısına çıkarlardı. Büyük kalabalıkların
katılımıyla gerçekleşen bu merasimler, güzel sesli imamların her rekâtı farklı bir
makamda kıldırdıkları teravih ve kadir namazları, müezzinlerin cumhur müezzinliği
tarzıyla ve rekât aralarında okudukları "elveda" nakaratlı ramazan ve Kadir gecesi
ilahileriyle bir müzik şölenine dönüşürdü.
Kadir gecesi kutlamalarında Ayasofya Camii etrafında adeta özel bir folklar ve
gelenek oluşmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanından başlayarak müzeye çevrilişine
kadar beş asra yakın bir süre Ayasofya Camii' nde düzenlenlenen kadir gecesi
kutlamaları,
İslam
dünyasında
hiçbir
camiye
nasip
olmayan
bir
ihtişamla
yapılagelmiştir. Ayasofya'nın Kadir gecesi bakımından önemli bir özelliği de
İstanbul'daki sefirlerden başalayarak pek çok yabancının buradaki kutlamaları takip
edemesine imkân verilmesidir.
Minarelere Kadir gecesine has mahyalar çekilmesi, tek minareli camilere
"kaftan giydirme" denilen uygulama, Osmanlı ülkesinin Ortadoğu ve Mısır gibi
bölgelerinde minarelerde kandil yakılarak bayrak çekilmesi, camilerin iç mekânlarının
bu gece daha özenle aydınlatılması, İstanbul'a ait bir özellik olarak mihrap üstünde iç
mahya kurulması da bu geceye ait uygulamalar arasındadır.
B. Günümüz Uygulamalarında
Ramzanla birlikte Müslümanların ibadete daha fazla ağırlık verdikleri
görülmektedir. Kadir gecesine gelinceye kadar Regaib, Mi'rac ve Berat geceleri
kutlanmış, Recep ve Şaban ayları ihya edilmiş; Ramazanla birlikle oruç tutma, hatim
yapma, teravih namazı kılma ve hayır hasenatta bulunma gibi daha birçok ibadet
yapılarak Kadir gecesine ulaşılmıştır. Bu gecenin fazileti naslarda yerini aldığı için
Müslümanlarca en kutsal gece olarak kabul edilmiştir. Bu gecenin kutlanması için
Peygamber Efendimizin tavsiyeleri mevcuttur. Bir rivayette Resûlüllah (s.a.v) "Kim
84
inanarak ve karşılığını yalnız Cenâb-ı Hak'tan bekleyerek Kadir Gecesi kalkıp ibadet
ederse, geçmiş günahları (kul hakkı hariç olmak üzere) bağışlanır."40 Bir başka rivayette
"Her kim Kadir gecesinin (mükâfatına) inanarak, (ecrini) umarak namaz kılmakla
(vesair ibadetlerle) ihya ederse, onun geçmiş (küçük) günahları affolunur."41
buyurmuştur.
Âişe (r.anh.) dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! Eğer Kadir gecesine denk gelirsem ne
diyeyim? diye sordum.
Şöyle buyurdu: " Allah'ım, şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin,
beni de affet, de"42 diye buyurdu. Said b. el-Müseyyeb'in şöyle dediği nakledilmektedir:
"Kadir gecesi yatsı namazında (cemaatle birlikte) hazır bulunan kimse o
geceden kendi payına düşeni almış olur."43
Peygamberimizin bu tavsiyelerine rağmen kendi zamanında ve sahabe
döneminde sade bir ibadet şekli ile kutlanmış daha sonraları ise kutlandığına dair bir
bilgi mevcut değildir. Günümüzde ise ülkemizde coşkulu bir şekilde ayrıca Türkî
Cumhuriyetlerinde, Balkanlarda, Avrupa ve diğer Müslüman ülkelerde farklı şekillerde
kutlanmaktadır. Bu geceyi de kutlamak diğer kutsal gecelerde olduğu gibi gelenek
haline gelmiştir.
Cuma vaaz ve hutbelerinde gecenin mahiyeti ve fazileti ile ilgili cemaate bilgi
verilir. Radyo ve televizyon proğramları yapılır. Bazı dernek ve kuruluşlarca
konferaslar düzenlenir. Konu ile ilgili makaleler yazılır. D. Başkanlığınca özel
proğramlar hazırlanır. Yetkililerce huzur evleri, çocuk yurtları, hastane ve hapishane
ziyaretleri yapılır. Fakirlere yoksulara dağıtılır kimsesizlere, dul ve yetimlere yardım eli
uzatılır. Çocuklar sevindirilir.
Gecelerinde ise, Ramazan boyunca okunan hatimler bu gecede tamamlanarak
duası yapılır. Camilerde din görevlilerinin organizesinde cemaat adına mevlid veya
tevhid merasimleri düzenlenir. Kur'an-ı Kerim tilavet edilir. Mevlitten bahisler okunur
veya tevhid yapılır, ilâhi ve kasideler söylenir, tevbe ve istiğfarda bulunulur, salâtü
40 Buhari, İman, 25; Savm 6.
41 Buhari, 2/709; Müslim, 1/523; Tirmizi, 3/67.
42 Tirmizî, Daavat, 84.
43 Muvatta, İtikaf, 16.
85
selamlar getirilir. çokca dua ve zikirde bulunulur. Televizyondan canlı olarak
merasimler yayınların. Bu merasimler, birkaç gün öncesinden planlanıp hazırlıkları
yapılır, evlerde lokma, helva ve kandil simidi gibi yiyecekler hazırlanır cemaate hediye
edilir. Şeker, çikolata, bisküvi türü şeyler satın alınarak özellikle çocuk ve gençleri
sevindirmek ve camilere çekmek için dağıtılır. Bu gecenin kutsallığına ve yapılan
hayırların bu gecenin hürmetine binaen kabul edileceğine inan kimselerce de masraflar
karşılanır
İbadet olarak bu geceye ait bir ibadet ve namaz çeşidi yoktur. Fakat gece,
gerek camide gerekse evlerde nafile ve kaza namazları kılınarak geçirilir. Cemaatle
tesbih namazı kılınır. Sahur vaktine kadar uyunmayarak gece ihya edilmeye çalışılır.
Halk arasında evlerde lokma, helva ve kandil simidi gibi yiyecekler hazırlanır,
komşulara, eşe dosta ikram edilir. Ayrıca eş dost arasında sözlü ve mesajlı kandil
kutlamaları yapar.
Şekli olarak camiler ışıklandırılır, minarelerin ışıkları yakılır ve mahyalar
çekilir, caddelere kutlama ve dikkat çekici afişler asılır.
86
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUTSAL GECELERİN KUTSİYETİNİN BAĞLAYICILIĞI
I. MEVLİD KANDİLİ
Resûlüllah (s.a.v.)'ın doğumu, Allah tarafından nebilerin sonuncusu ve hatemul
enbiya olan Hz. Muhammed'in dünyaya gönderilişinin bir ifadesidir. Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in
doğumunu kutlamak, ne onun zamanında, ne sahabe ve tabiin zamanında
uygulanan bir şey değildi. Böyle bir uygulama yokken tarihi süreçle birlikte günümüzde
yapılan Mevlid kutlamaları, Müslümanlar için, gelecek nesiller için, hatta yapılan dinî
diyaloglar için önemlidir. Ancak bu gecenin dinî herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
Fakat Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderilmesi, insanlığa önder ve rehber
olması, inananlar için en güzel örnek teşkil etmesi gibi bu ve buna benzer özelliklerden
dolayı; ayrıca Resûlüllah (s.a.v.) ile ilgili hatıraların canlanması ve insanlara örnek
olması açısından kutlamaların yapılmasında da bir beis yoktur. Bu kutlamaların
mü'minlere, çok iyi hazırlanılması ve organize edilmesi halinde diğer din mensuplarına
da faydası vardır. Çünkü C. Hak (cc): " Şüphesiz Allah'n Resûlünde sizin için en güzel
örnek vardır."1 ifadesiyle bu faydaya işaret etmiştir.
Âlimler, mevlid okumak ve merasimler düzenlemek hakkında, ihtilaf
etmişlerdir. Bazı âlimler, buna şiddetle karşı çıkarken, bazıları da, İslamî ölçülerin
dışına çıkılmaması kaydıyla itirazda da bulunmamışlardır. Okunmasına cevaz verenler,
inananların kalplerindeki Resûlüllah (s.a.v.) sevgisini canlı tutması ve ona olan
muhabbeti artırmasındaki maslahatı gözetmişlerdir. Zira Resûlüllah (s.a.v.)'ı sevmek,
imanın temel kıstaslarından biridir. Resûlüllah (s.a.v.)'ın şu hadisi: "Sonsuz kudret sahibi
olan Allah'a yemin ederim ki, sizden hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün
insanlardan daha çok sevmedikçe, iman etmiş sayılmaz."2 bunun en açık delilidir.
Yapılan kutlamaların bidatten uzak, dinin ruhuna uygun olması gerekir.
Günümüzde
özellikle
camilerde
yapılan
kutlamalarda,
mevlid
merasimleri
yapılmaktadır ki bunlar bidattır. Zira gaye Mevlid okumak veya dinlemak değil
Resullulah (s.a.v.)'ı anlayarak dinî özümsemekve imanı olgunlaştırmaktır. Bugün Mevlid
1 Ahzab, 33/21.
2 Buhari, İman, 8; Müslim, İman, 16.
merasimleri, dinde olmadığı halde dinde varmış gibi ibadet çeşitleri arasına katılmıştır.
Mevlid, halk arasında büyük bir ibadet olarak kabul edilmekte, ölülerin ruhu için
mevlitler okutularak, onların günahlarının bağışlanacağı zannedilmektedir. Hatta
İslâm'da olmayan, ölünün kırkıncı, elli ikinci gecelerinde Mevlid okunmakta İslamla
ilgili olmayan bir merasim ve ibadet şekli icra edilmektedir ki bu haramdır.
II. REGÂİB GECESİ
Regaib gecesi diğer mübarek gecelerden farklı olarak hakkında doğrudan bir
bilgi bulunmayan, Receb ayının ilk Cuma gecesi olması sebebiyle, ibadet, taat ve
hayırlı işlerle değerlendirilmesi için daha bir özen gösterilmesi tavsiye edilen bir
gecedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda kutlanmasına hicri 480 yılında başlandığı
belirtilmektedir. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur; bu konuda nakledilen rivayetlerin
asılsız olduğu belirlenmiştir.
Regaib gecesinin kutlama anlamında herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Tarihi
süreçteki kutlamalar günümüz kutlamalarının geleneğini oluşturmştur. Bu geleneğin
dinî olmadığını bilmek ve bir ibadetmiş gibi kutlamamak kaydıyla; bunu birtakım
yararlardan dolayı sürdürmekte de bir sakınca olmaması gerekir.
III. İSRÂ VE Mİ'RAC GECESİ
İsrâ ve Mi'rac hem naslarla hem de tarihi kayıtlarla sabittir. Böyle olmasına
rağmen bu olayla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resûlüllah (s.a.v.) gerekse ashab
döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanmamıştır. Resûlüllah (s.a.v.)
ve ashabının kutlamadığı bu gecenin kutlanmasının dinî bir bağlayıcılığı yoktur. Ancak
tarihi süreçle birlikte günümüzde coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Gelenekselleşen
bu kutlamalar dinî bir hüviyet kazanmıştır. Öyleki kutlamalar farz ibadetler gibi
düşünülmekte ve kutlanılmadığında suçluluk duygusu hissedilmektedir. Bu anlayış ise
yanlıştır. Her nekadar dinî olmadığı halde yapılan bu kutlamaların dinin özüne uygun
olması ve bir ibadet olmadığının bilinmesi gerekir.
Olayın mahiyeti ve mucizevî boyutu göz önüne alındığında İsrâ ve Mi'rac,
gerek İslâmda gerekse de Peygamberimiz
(s.a.v.)in
peygamberlik hayatında önemli bir
yere haizdir. Olay ve olayla ilgili birtakım objeler kutsallaştırılmadan ve Müslümanların
88
dikkatini dine çekmek amacıyla bu gecenin kutlanmasında bir beis yoktur. Ancak
kutlama adı altında dinde olmayan bir takım ibadetler ihdas etmek fevkalade yanış ve
sakıncalıdır. Bu gece ile ilgili ne bir namaz ne de başka bir ibadet şekli vardır.
Bu geceye ilişkin yapılan araştırmalarda kutlanmasına hicri 480 yılında
başlandığı3 anlaşılmaktadır. Makdisî, Regâib gecesiyle ilgili cemaatle namazın
kılınması ilk defa 448 tarihinde Kudüs'te ortaya çıktığını haber verir. Bu tarihte
Nablis'ten İbn-ül Hay isminde birisi Kudüs'e gelerek Beyt-i Makdis'te Regâib gecesi
dolayısıyla namaza durdu. Arkasından gelenler de ona uydu ve bir cemaat oluşmuş
oldu. Bu hareket, bir başlangıç teşkil ederek, ertesi senelerde de devam etmiştir. Öyleki
Kudüs'ün her camiinde, her evinde kılınır olmuştur4. Görüldüğü gibi dinî olmayan bir
gelenek başlamış ve sonraki yıllara da Regâib gecesi namazı olarak taşınmıştır ki bu
bid'attır, böyle bir namaz yoktur.
On sekizinci (h.12) asırdan itibaren Regâib geceleri tekke ve zaviyelerde
gösterişli bir şekilde törenlerle kutlanmaya başlanmıştir. Tasavvuf ehli olan şairler, bu
gece için "regâibiye" adı verilen şiirler yazdılar. Bu şiirlerin bazıları bestelenerek
yapılan törenlerde okundu. Diğer kandil gecelerinde olduğu gibi, Regâib kandillerinde
de minarelere kandillerin asılması gelenek haline geldi.
IV. BERAT GECESİ
Berat gecesi her nekadar Duhân sûresine dayandırılsa da üzerinde ihtilaf edilen
bir gecedir. Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ve Şaban ayının gün ve gecelerinde daha fazla
ibadet yapardı. Şabanın on beşinci gecesinde de aynı şekilde ibadet yapmış ve şu
tavsiyede bulunmuştur: "Şabanın orta gecesi oldu mu o geceyi namazla ihya ediniz,
gündüzünü oruç tutunuz. Çünkü Allah Teâlâ güneşin batışında dünya semasına iner ve:
"Yok mu mağfiret dileyen, ona mağfiret edeyim. Yok, mu bir belaya maruz olan, ona
afiyet vereyim. Yok, mu rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok, mu şöyle, yok mu böyle
olan, diye tan yeri ağarıncaya kadar söyler."5
Ancak Peygamberimiz (s.a.v.)'in bu gecede yaptığı ibadetler Berat gecesine has
bir ibadetten ziyade normal gecelerde yaptığı ibadetlerdir. Çünkü sahabe ve tabiin
3 İslâm İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış An., c.III, s.358.
4 Miras Kâmil, Ramazan Muhasebeleri, Sedad Miras Neşriyat, İst., 1949, s.88.
5 İbn-i Mâce, Siyam, 4-30.
89
tarafından bu gecenin ibadetle geçirildiğine dair bir rivayet yoktur. Peygamberimiz
(s.a.v.)'bu
gecede yaptıklarını ve tavsiyelerini dikkate alırsak; bu gecenin ihya edilmesi
Müslümanlar için faydalıdır. Fakat bağlayıcı bir yönü yoktur. İslamın öngördüğü ibadet
ve kulluk anlayışı bir geceye münhasır değil bütün gecelere yayılması şeklindedir.
Bu geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat bu
geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi
ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana
sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen seni
senâ ettiğin gibi yücesin."6
Bir kısım mü'minler, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesinde bazı
ibadetleri âdet haline getirerek Allah (cc) bu geceyi çeşitli ibadetlerle ihya etmeyi farz
kılmış gibi kabullenmektedirler. Bugeceyi ihya adı altında yapılan bir takım
uygulamalar bidattır.
Bu geceye ait bidatlerden birisi "es-Salatü'l elfiye" dedileri namazdır. Hiç bir
sahabi ve tabiin bunu yapmamışlardır. İmam Cezeri bu namazla ilgili rivayetin sahih
olmadığını söyler.7 Bu namazı Gazâlî, her rekâtında Fatiha'dan sonra on bir ihlâs
okumak suretiyle kılınacak yüz rekât veya her rekâtında Fatiha'dan sonra yüz ihlâs
okunan on rekât namaz olarak tarif eder ve çok sevap olduğuna dair bir rivayet
nakleder. İhyâ'u ulûmi'ddîn' deki hadisleri tenkite tabi tutan Zeynuddin el-Irâkî ile
Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Ali el-Kârî de bu rivayetin uydurma
olduğunu belirterek Berat gecesi namazının hicri 400 (1010) yılından sonra Kudüs'te
ortaya çıktığını kaydetmektedir. Ancak Fâkihî'nin (ö.272) Mekkelilerin bu geceyi
Mescid-i Haram'da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rekâtlı namaz kıldığına dair
rivayeti dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını söylemek
mümkündür.8 Şu kadar varki, Berat gecesine ait ibadet ve namazlardan sözeden
hadislerin hepsinin uydurma olduğu hususunda hadis bilginleri görüş birliği
içerisindedirler.9
6 et-Terğib, 2/119.
7 Ahmet, Şerbâsî, Sorulu Cevaplı İslâm Fıkhı, Özgü Yayınevi, İstanbul, 1999, 7/ 320.
8 İslâm An., Berat mad.
9 İbrahim, Kâfi Dönmez, s.357.
90
Bu geceye ait bidatlerden birisi de Birçok İslâm ülkesinde yakılan kandilerdir.
Bu konuda da herhangi bir eser ve haber yoktur. İmam Nevevî bu görüştedir. Yine bir
kısım âlimlere göre ateş yakmakta bidattır. Bu Fars asıllı Bermekiler zamanında ihas
edilmiştir.
Bu geceye ait bidatlerden bir diğeri de bu geceye has Yasîn sûresini
okumaktır.10 Kur'an okumak veya bu sûreyi okumak her zaman güzeldir. Ancak bu
geceye tahsis etmek doğru değildir. Elbette Berat gecesini ihya etmenin iyi bir şey
olduğunu kabul ediyorum. Oda diğer geceler gibidir. Hz. Peygamberin Berat gecesi
kalkıp dua ettiği ve onu ihya ettiği rivayet edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki
Resûllülah tüm gecelerde kalkıp ibadet ediyordu.
Müslümanların bu gecede yapacağı en güzel şey Resûlüllah (s.a.v.)'in
tavsiyelerine uymaktır. Zira Resûlüllah (s.a.v.), Kur'an okumayı, zikir yapmayı,
istiğfarda bulunmayı, nafile teheccüt kılmayı veya namazları cemaatle kılmayı tavsiye
etmiştir. Bu gecenin ihya edilmesi diğer geceleri ihyasından farklı değildir. Elbetteki
Berat gecesin fazileti vardır.
Mü’minler, bu geceyi değerlendirmek isterlerse, tevbe ederek ve istiğfarda
bulunarak çokca dua yaparak, ibadet ve tâat içinde bulunarak geçirmeleri mümkündür.
Ayrıca nafile namaz kılmak sevaptır.
V. KADİR GECESİ
Kadir gecesinin bağlayıcılığı hususunda gerek Kadir suresinde geçen âyetler
gerek zikredeceğimiz hadisler ve gerkse de Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'le Onun
ashabının örnek hareketleri ve aşkla yaptıkları ibadetler, tavsiye ettikleri dualar bizim
için en güzel örnek teşkil etmektedir. Şüphesiz dua ve ibadetin en uygun ve en faydalısı,
Resûlüllah (s.a.v.)'ın tavsiye buyurduğu ve bilfiil yerine getirdikleridir.
Said bin Müseyyeb, el-Muhtar'da: "Kim Kadir Gecesi'nin yatsı namazında
hazır bulunur ve cemaate katılırsa o geceden payını almış olur." Böyle bir şey rey ile
söylenilmediği için, bu mutlaka Resûl-ü Ekrem'den veya sahabilerden işitilmiştir"
demektedir.
10 Ahmet, Şerbâsî, 7/322.
91
Ubeydullah bin Amr bin Rebi der ki, Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu: "Kim
akşam ve yatsı namazlarını Kadir Gecesi'nde cemaatla kılarsa o kesinlikle Kadir
Gecesi'nden olan payını elde etmiştir".11
Kadir Gecesinin Bağlayıcılık Sebepleri
1. Hadisi Şerifler:
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz.Peygamber dünyevi işlerden
uzaklaşıp i’tikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini
de uyanık tutardı. Bu sebeple Müslümanlar ramazan ayının son on gecesini ve özellikle
âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve
geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin söz vererek geçirmeye
özengöstermelidirler.12
Rivayetleri dikkate aldığımızda; Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son on gününün
gecelerinde gizli tutulduğunu anlarız. Bunun sebebini İlim adamlarımızın çoğu şöyle
cevaplamıştır: "Cenâb-ı Hak, feyiz, rahmet, selâmet ve bağışlanma dolu bu mübarek
geceyi Ramazan ayında gizleyerek bu ayın bütün gecelerinin, hiç değilse son on
gününün gecelerinin ihya edilmesini murad etmiştir. Bunu biraz daha açıklayacak
olursak, şöyle diyebiliriz
a) Cuma gününü daha çok dua, niyaz ve sair ibadetle geçirmemiz için onda
dua ve dileklerin kabul anını,
b) Namaza özen göstermemiz ve her vakit namazının üstün rahmet ve gufrana
vesile olacağını hesaba katmamız için beş vakit namaz arasında "Salât-i Vüsta"yı,
c) Dua ve isteklerimizde ilâhî isim ve sıfatları sık sık anmamız ve en tesirli
olan Yüce İsmine rastlamamız için doksan dokuz ismi arasına İsm-i A'zam'ını,
d) Bütün ibadet ve taâtlere rağbet etmemiz için ibadet ve taâtler arasına
rızasını,
e) Her türlü günah ve kötülükten kaçınmamız için günah ve kötülükler arasına
gazabını ve hışmını,
11 Muvatta, İtikâf, 16.
12 İslam An., Kadir mad.
92
f) Kulluk görevimizi aksatmayıp düzenli ve lâyık olduğu şekilde yerine
getirmemiz için kıyametin kopuş saatini gizli tutmuştur.13
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz gecenin fazileti hakkında bir hadis-i şerifinde
şöyle buyurmuştur:
"Kim, kadir gecesini, inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek namazla
geçirirse, onun daha önceki günahları bağışlanmış olur."14 İbadet denilince, ilk akla
gelen namazdır. Zira namazın bir benzeri yoktur. O bakımdan Resûlüllah (s.a.v.)
Efendimiz Ramazanın son on günün gecelerinde de bu ibadete ağırlık vermiştir. Ayrıca
her ne kadar namaz baştan sonuna kadar birçok duaları yansıtmaktaysa da, onun dışında
birtakım dua ve niyazlarda bulunmanın sayılmayacak kadar bu gecede faydaları vardır.
Nitekim sahih bir rivayete göre: Hz. Âişe (r.anh.)'nin Kadir Gecesi'ne kavuştuğu takdirde
nasıl dua edeceğini Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'den sorması bu konuda bize ışık
tutmaktadır. Resûlüllah (s.a.v.), Hz. Âişe (r.anh.)'nin bu sorusunu: "De ki: Allahım!
Şüphesiz sen affedensin, affetmeyi seversin; beni de affet!"15 şeklinde cevaplamıştır.
Diğer bir hadis-i şerifinde de şöyle buyunnuştur:
"Size Ramazan geldi. O, mübarek bir ay'dır, Allah, o ayda oruç tutmayı size
farz kılmıştır. O ayda göklerin kapılan açılır, cehennemin kapılar kapatılır ve o ayda
şeytanların azgınları zincire vurulur. Onda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha
hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa şüphesiz ki o mahrum edilmiştir."16
2. Bu Gece Hakkında Zikrin Faziletine dair Rivayetler
Bu gecede kim üç kez, "Lâ ilahe illallah" derse, biriyle günahları bağışlanır;
biriyle cehennemden kurtulur; biriyle de, Cenâb-ı Hak onu cennetine sokar. Gökyüzüne
ilk çıkan Cebrail (a.s) olur. O, güneşin önüne kadar çıkar ve iki yeşil kanadını açar. O,
kanatlarını, o gecenin gündüzünün bu saatinde açar. Sonra da melekleri teker teker
çağırır. Böylece hepsi yukarı çıkarlar ve meleklerin nuru ile Cebrail (a.s)’in kanadının
nuru birleşir. Bunun üzerine Cebrail (a.s) ve beraberindeki o meleklerin tümü, o gün
dua, rahmet ve mü'minler ile Ramazan orucunu, sevabını Allah'dan umarak tutan
13 Celal, Yıldırım, XIII/6915.
14 Buhari, K. Leyle-i Kadr, Bab:1.
15 Tirmizî, Daâvat, 84; İbn Mâce, Dua, 5.
16 Taberi, IX/177.
93
herkese istiğfarda bulunmak için, güneş ile dünya seması (birinci gök) arasında
dururlar. O günün akşamında da, dünya semasına girerler ve halka halka otururlar.
Derken yanlarına, bu semanın melekleri de gelir ve onlara dünyadaki erkek kadın
insanları tek tek sorarlar. Hatta "Falanca ne yapıyor, onu nasıl buldunuz" derler. Sidre
melekleri de, "O falancayı ilk yıl âbid olarak bulmuştuk. Fakat bu yıl bidatci olarak
bulduk. Falanca ise geçen yıl bidatcı idi, bu yıl âbid olmuş" derler. Bunun üzerine gök
melekleri birinciye dua etmeyi bırakır, ikinciye dua etmeye başlarlar. Yine Sldre
melekleri, "Falancayı Kur'ân okurken, falancayı rükûda, falancayı secdede bulduk. Bu
insanların geceleri ve gündüzleri hep böyle" derler.
Sidre melekleri sonra ikinci göğe çıkarlar ve ta Sidre'ye varıncaya değin, her
gökte, birinci gökte yaptıklarını yaparlar. Sidre'ye varınca o, bunlara, "Ey sakinlerim,
bana insanlardan bahsedin. Çünkü benim sizde hakkım var ve ben, Allah'ı sevenleri
severim" der." Ka'bûl-Ahbar sözüne şöyle devam eder: "Bu melekler Sidre'ye.
Dünyadaki erkek-kadın her şahıs, isimleri ve babalarının isimleriyle tek tek sayıp
anlatırlar. Sonra da bu haberler cennete ulaşır. Bunun üzerine cennet "Allah'ım, onlan
çarçabuk bana gönder" diye dua eder. Sldre ve melekleri "Âmin âmin" derler."
Bunu iyice kavradığına göre şimdi biz diyoruz ki: Cemaat ne kadar kalabalık
olursa, oraya rahmetin inişi de o nisbette çok olur. İşte bu yüzden, en büyük kalabalık
Arafat'ta vakfede bulunur. Şüphesiz Allah'ın rahmetinin oraya inişi de, o nisbette çok
olur. Aynen bunun gibi, Kadir gecesinde de mukarreb meleklerin bir araya gelip, büyük
bir cemaat oluşturmaları söz konusudur. Binaenaleyh o gecede Allah'ın rahmetinin inişi
de o nisbette çok olmuştur.17
3. Bir Gecelik Amele Bin Aylık Ecir Verilmesi:
Sürede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan
daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel
olduğunu, bin ayın içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini
belirtirler. Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ismi-i tafdilden sonra
gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceği söylemek de
17 Fahruddin er-Razî, 23/289.
94
mümkündür.18 Birisi şöyle diyebilir: "Hz. Peygamber (s.a.v.)'ın, "Ecrin, yorgunluğunun,
yani yaptığın işin miktarına göredir."19 dediği sahihtir. Hâlbuki bin yıl taatta
bulunmanın, tek bir gecede taatta bulunmadan daha zor olacağı ise, malumdur.
Binaenaleyh, bu ikisinin denk olması nasıl düşünülebilir? Buna, şu birkaç açıdan cevap
verilebilir:
a) Aynı işin, kendisine eklenen farklı durumlar sebebiyle iyilik veya kötülük
açısından farklı hükümler de olması normaldir. Mesela cemaatla kılınan namaz, tek
başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür. Hâlbuki aslında kılınan
namaz her iki durumda da aynıdır. Bir hristiyana zina iftirası atan tazir ile
cezalandırılırken, bir iffetli müslümana bu iftirayı atana had (seksen kırbaç) uygulanır.
Görüldüğü gibi yerlerde, şekil aynı olmasına rağmen hükümler farklı farklı olmuştur.
Hatta aynı sözü Hz. Âişe (r.ah) hakkında söyleseydin, bu küfür (inkâr) olurdu. İşte bu
yüzden Cenâb-ı Hak, "Siz onu basit birşey sanıyorsunuz ama o, Allah katında pek
büyük bir şeydir"20 buyurmuştur. Bu böyledir. Çünkü bu, yüksek bir ilim rahlesi olan
Hz. Âişe (r.ah) hakkında bir ta'ndır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.), onun için, "Dininizin
üçte ikisini şu Humeyrâ'dan alınız.21 buyurmuştur. Hz. Âişe mü'minlerin annesi olduğu
için, bütün mü'minler hakkında bir ta'ndır. Daha doğrusu bu, gayret, yani kıskançlık
bakımından en ileri noktada bulunan Hz. Peygamber (s.a.v.)'e yönelik bir ta'ndır; bundan
da öteye, Allah'ın hikmetini ta'ndır. Çünkü Cenâb-ı Hakk'ın, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i hâşâ- zâniye bir kadınla evli olarak bırakması caiz olmaz. Sonra, "Bu zina etmiştir"
diyen kimse, bunun aslında dağlardan daha ağır bir şey olmasına rağmen, basit ve hafif
birşey olduğunu sanmıştır. İşte bütün bu izahlarla, bu fiillerin sebepleri ve konumları
farklı farklı olduğu için sevab ve ceza hususlarında neticelerinin de farklı olacağı ortaya
çıkar. Dolayısıyla da şekil açısından (zahiren) az görünen taatın mükafaat bakımından
pek çok taata denk olabilmesi akıldan uzak görülemez.
b) Hakîm olan Cenâb-ı Hakk'ın maksadı, insanları taata ve ibadetlere
çekmektir. Böylece O bazan bir taatın ücretini (sevabını) iki katına çıkarır ve mesela,
18 Mevdudî, Ebü'l A'la, Tefhimü'l Kur'an, İnsan Yayınları, İst., 1997, VII/187.
19 Buhari, Umre, 8.
20 Nur 24/15.
21 Aculûnî, İsmail b. Muhammed b. Abdil Hadi Cerrahî, Keşful Hafâ, Dârü'l Kütübi'l İlmiye, Beyrut,
1997, 1/384.
95
"Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vandır, zorlukla beraber bir kolaylık vardır"22
buyurarak (bir zorluğa iki kolaylık va'detmiştir); bazan on katına, bazan da yediyüz
katına çıkarır. Bunu bazan zamanı açısından, bazan da yeri (yani yapıldığı yer)
açısından böyle değerlendirir. Bütün bunlardan Cenâb-ı Hakk'ın asıl maksadı, mükellefi
ibadete çekmek ve onu dünyaya dalmaktan geri durdurmaktır. İşte bu yüzden Beytullah
ve Zemzem diğer yerlere ve sulara üstün kılınır; Ramazan diğer aylardan üstün tutulur;
cum'a, diğer günlerden faziletli sayılmıştır; da Kadir gecesi diğer gecelerden efdal
kılınmıştır ki bütün bunların maksadı biraz önce bahsettiğimiz şeydir.23
4. Ayetin Müjde ve Tehdit İfade Etmesi
Bu ayette, hem alabildiğine bir müjde, hem de alabildiğine bir tehdid
yatmaktadır.
Bunun müjde olmasına gelince, bu, Allah Teâlâ'nın bu hayırlılığın miktarını
beyan etmeksizin, bu gecenin hayırlı bir gece olduğunu belirtmiş olmasıdır. Ve bu tıpkı,
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, Hz. Ali (r.a), Amr Ibn Abdi Vedd el-Âmiri'nin karşısına
çıktığında, "Bu, ümmetinin kıyamete kadar olacak olan amelinden daha üstündür"
demesi gibidir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.), "Bu ümmetimin ameli gibidir" dememiş,
tam aksine, "ümmetimin amelinden daha üstündür" demiştir. Buna göre Hz. Peygamber
(s.a.v.)
adeta, "Bu amelin, "tartılma için kâfidir; gerisi ise, tartılmasa da olur..." demek
istemiştir.
Bil ki, kim ki, bu geceyi ihya ederse, bu kimse sanki Allah'a, seksen küsur yıl
ibadet etmiş gibi olur. Bu geceyi her yıl ihya eden kimse de, pekçok ömür yaşamış gibi
olmuş olur. Kim, kati olarak bu geceyi rast getirmek için ayın tümünü ihya ederse, bu
kimse de adeta, otuz Kadir gecesi ihya etmiş gibi olur. Rivayet olunduğuna göre,
kıyamet gününde dörtyüzyıl Allah'a ibadet eden bir İsrailli ile, bu ümmetten kırk yıl
Allah'a ibadet etmiş birisi bir araya getirilir. Derken, bu ümmetten olanın sevabının
daha çok olduğu görülür. Bunun üzerine İsrailli;
"Sen, adilsin. Oysaki ben, onun sevabının daha çok olduğunu görmekteyim"
der. Bunun üzerine de Cenâb-ı Hak:
22 İnşirah 94/5-6.
23 Fahruddin er-Razî, 23/286.
96
"Çünkü sizler, dünyevi cezadan korkuyordunuz da, bunun üzerine ibadet
ediyordunuz. Hâlbuki ümmet-i Muhammed'in, "Sen onların için bulunduğun sürece ben
onlara azab edici değilim"24 ayetinden dolayı teminatları vardı ve bu konuda emin idiler.
Ama buna rağmen onlar yine de ibadet ediyorlardı. İşte bu yüzden, bunların ibadetleri,
daha çok ibadeti gerektirmiştir" demiştir.
Bu ayetteki tehdide gelince, Allah Teâlâ büyük günah sahibini cehenneme
girmekle tehdit etmiştir. Yüz Kadir Gecesini ihya etmek bile, bu kimsenin, tek bir
daneyi eksik tartıp eksik ölçmesi sebebiyle hak etmiş olduğu o azabtan onu kurtaramaz.
İşte bu yüzden burada, günahkârın halinin perişan ve güç olduğuna bir işaret vardır.25
İbn Ebî Hâtim, Ali bin Urve'den şöyle rivayet ediyor: Rasûl-ü Ekrem bir gün,
İsrailoğullan'ndan Allah'a seksen sene amel edip de hiçbir zaman gözünü açıp
kapayıncaya kadar da olsa isyan etmeyen dört kişiden (Eyüp, Zekeriya, Haskil bin Acuz
ve Nuşa bin Nun) dan bahsetti. Sahabiler hayret ettiler. Cebrail, Peygamber'e gelerek
"Ey Muhammed! Ümmetin bu kişilerin seksen sene ibadetinden hayret ettiler. Cenab-ı
Hak senin üzerine bundan daha hayırlısını indirdi" dedi ve "İnna enzelnahu" Suresi'ni
okudu. Sonra i-Cebrail: "Bu gece senin ve ümmetinin hayretine mucib olan bu ve
seksen senelik ibadetten daha üstündür" dedi. Rasûl-ü Ekrem de bununla sevindi.
Deniliyor ki, "Geçmiş zamanlarda bir kişi Allah'a bin ay ibadet etmese ona abid
denilmezdi." Onun için Ümmeti Muhammed'e ait bir gece verildi, eğer bunu ihya
ederlerse onlara abid denir ve abidlerden sayılmaya hak kazanmış olurlar. Bu ve buna
benzer rivayetler bu gecenin bağlayıcılığının ortaya koymaktadır.
24 Enfal 8/33.
25 Fahruddin er-Razî, 23/286.
97
SONUÇ
İslam kültüründe ve Müslümanın hayatında önemli bir konuma sahıp olan ve
kutsal olarak isimlendirilen bu geceler, tarihi, âyet ve hadislere dayanıp dayanmadığı,
tarihi süreçte topluma ne şekilde yansıdığı, günümüz uygulamalarında ne şekilde
kutlandığı ve dinen bir bağlayıcılığının bulunup bulunmadığı yapılmış olan
değerlendirmeler sonucunda ortaya konmuştur. Buna göre; Mevlid kandili, âyet ve
hadislerde bir dayanağının bulunmadığı halde tarihi süreçte farklı müslüman devlet ve
topluluklarca en görkemli bir şekilde kutlanıldığı tespit edilmiştir. Bu gecenin kutlanma
nedeni Hz. Peygamberin kendisi olması nedeniyle; dinen kutsallaştırmamak kaydıyla
ifrat ve tefritten uzak bir şekilde kutlanmasında gerek Müslümanlar gerekse de İslam
kültürü açısından bir sakıncanın olmadığı sonucuna varılmıştır.
Regaib gecesi ise, kutsal geceler içerisinde hakkında hiçbir âyet ve hadis
bulunmayan bir gecedir. Tarihi süreçte kutlanması hakkında zayıf rivayetler dışında
kutlanıldığına dair bir delil de yoktur. Günümüzde ise, İslam kültüründe ve müslümanın
ibadet anlayışında yerini alarak kutlanmaktadır. Bu kutlamaları genelde Müslüman
Türk toplumları yapmaktadır. Dinen herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Ancak
Müslümanları ibadete yönlendirmek ve güzel bir gelenek oluşturmak açısından dindeki
konumunu da bilmek kaydıyla sade bir şekilde kutlanılmasında bir sakıncada yoktur.
İsrâ ve Mi'rac olayına binaen kutlanan Mi'rac gecesi hakkında âyet ve hadisler
mevcuttur. Tarihi süreçte her ne kadar gerek Resûlüllah döneminda gerek sahabe ve
tabiin döneminde ve gerekse de onlardan sonraki dönemlerde kutlandığına dair
herhangi bir delil yoktur. Daha sonradan bir şekilde kutlanılmasına başlanmış ve bu,
gelenek halini
almıştır.
Günümüzde
bu gelenek
devam
etmektedir.
Dinen
kutlanılmasının da herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Oluşmuş olan bu güzel geleneğin
devam ettirilmesinde ferdi, toplumsal ve dini faydalar söz konusudur. Bundan dolayı
kutsallaştırmamak, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde ibadet anlayışı içerisinde
kutlanılmasında herhangi bir sakınca da yoktur.
Berat gecesi, âyetlere dayanıp dayanmadığı hakkında ihtilaf edilen bir gecedir.
Hadislerde ise hakkında zayıf rivayetler mevcuttur. Bu zayıf rivayetlere göre, Hz.
Peygamber'in bu geceyi ibadetle geçirdiği ve insanlara da tavsiyede bulunduğu
anlaşılmaktadır. Ancak sahabe ve tabiinin bu geceyi kutladıklarına dair bir bilgi de
98
mevcut değildir. Daha sonraları tarihi süreçte kutlanıldığı görülmekle birlikte, nasıl
İslam kültürüne sokulduğu bilinmemektedir. Bu süreç ülkemizde bugün de devam
etmektedir. Diğer İslam ülkelerinde ise kutlanılmamaktadır. Bu duruma göre her
nekadar kutsal olarak nitelendirilse de kutlanılmasının dinen bir bağlayıcılığı yoktur.
Böyle bir kültürün oluşması nedeniyle devam ettirilmesinde de dinen bir sakınca
görülmemektedir. Zira giderek bozulan İslam kültüründe böyle bir geleneğin devam
ettirilmesi ferdi, ictimai ve dinî faydaları bulunmaktadır.
Fazileti ve özelliği hakkında bir süre bulunan Kadir gecesi, âyet ve hadislere
dayanmaktadır. Kutlanılmasına dair gerek âyet ve gerekse Hz. Peygamber (s.a.v.)'in açık
bir şekilde tavsiyeleri vardır. Bu gecenin kutlanılmasının dinen bağlayıcılığı söz
konusudur. Tarihi süreçte kutlanmış, İslam kültüründe ve Müslümanlar üzerinde önemli
etkisi bulunan bu gece bugün de bütün İslam ülke ve toplumlarında coşkulu bir şekilde
kutlanmaktadır.
Yapmış olduğumuz titiz çalışma sonucunda gerek nasslarda dayanağı olan
gerekse de nasslarda dayanağı olmayan bu gecelerin artık İslam kültüründe,
Müslümanın inanç anlayışında önemli bir yer teşkil ettiği ortaya konmuştur. İslamın
vazgeçilmezleri haline gelen bu gecelerin bugün farklı şekillerde kutlanıldığı tespit
edilmiştir. İslamda güzel bir gelenek oluşturan bu gecelerde; yapılması gereken
kutsallaştırmadan, ifrat ve tefritten uzak birlik ve beraberliği sağlayıcı, İslamın özüne
uygun bir şekilde kutlanmasıdır.
99
KAYNAKÇA
Aculûnî, İsmail b. Muhammed b. Abdülh HâdîCerrahî, Keşfü'l Hafâ, Dârü'l Kütübi'l
İlmiye, Beyrut,1997.
Alusî, Ebu'l Fadl Şihabuddin Seyyid Muhammed, Rûhu'l Meânî, Dâru'l Fükir, Beyrut, 1997.
ARSLAN, Ali, Büyük Kur'an Tefsiri, İstanbul, 1984.
ATEŞ, Süleyman, Kur'an Ansiklopedisi, Kuba Yayınevi, İstanbul, 1997.
Beyhaki, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin b. Ali, es-Sünenü'l Kübra, Dâru'l Fikir, Beyrut,
tsz.
BAĞDADİ, Alauddin Ali b. Muhammed b. İbrahim, Lübâbü't-Te'vîl fî Meani't
Tenzîl, Darü'l Kütübi'l İlmiye, Betrut, 1995.
BİLMEN, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmiali, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1990.
CANAN, İbrahim, Kütübü Sitte, Akçağ yayınları, Ankara ,1992,
DERVEZE, İzzet, et-Tefsîru'l Hadîs, çvr. Şaban Karataş, Ahmet Çelen, Mehmet
Çelen, Ekin Yayınları, İstanbul, 1998.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara 2004,
DÖNMEZ, İbrahim Kâfi, İslam İnanç İbadet Günlük Yaşayış An., Marmara Ü. İ.
Vakfı Yayınları İstanbul, 1997.
Ebû-DAVUD, Süleyman b. El-Eş'as Sicistani, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
el- Buhari, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil, Sahihi Buhari, Çağrı Yay. İstanbul,
1992.
ELMALILI, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dinî Kur'an Dili, Feza Yayınevi,
İstanbul, tsz.
HAMİDULLAH, Muhammed, İslam Peygamberi, Ankara, 2003.
HANBEL, Ebû Abdillah b. Ahmet, el Müsned, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
100
Haris, b. Ebî Usame, Beğiyyefu Bahis an Zevaidi Müsnedi Haris, Medine, 1992.
İbn KESİR, İmadüddin, ebî Fida İsmail, Tefsîru'l Kur'an'il Azîm, Dârü'l Fikir, Beyrut,
1970.
İbn MACE, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul,
1992.
Gazâli, Zeynüddin Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, İhya'u Ulûmi'd-dîn, trc.
Ali Arslan, Sentez Yayınevi, İstanbul, 1993.
İslâmî Araştırmalar Dergisi, TEKDAV, Ankara, 2005.
KÖKSAL, Asım, İslam Tarihi, İstanbul, 1998.
Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1993.
Kurtubi, Abdullah, Muhammed b. Ahmed el- Ensarî', el-Camiu li Ahkâmi'l Kur'an,
Darul Ehyai't-Türrâsil Arabî, Beyrut,1985.
Kutlu Doğum Haftası, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1990.
KUTUP, Seyit, Fîzilali-l Kur'an, Hikmet Yayınları, İstanbul, tsz.
Malik, b. Enes, Muvatta, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
Mevdudi, Ebu'l A'lâ, Tefhimu'l Kur'an, İnsan Yayınevi, İstanbul,1997.
MİRAS, Kâmil, Ramazan Muhasebeleri, Sedad Miras Neşriyat, İstanbul, 1949,
MUTÇALI, Serdar, Arapça Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul, 1995.
Münzir, Abdülazim b. Abdülkavî, et-Terğib ve'l-Terhib, Dâru İhyai-t Türâsi-l
Arabî, Kahire, 1968.
MÜSLİM, Müslim b. el Hacca, el Camiu's – Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul,1992.
Nesâi, Ebî Abdurrahman Ahmed b. Şu'be, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
Razi, Ebû Bekir el-Cessas, Ahkâmül Kur'an, Beyrut, 1985.
101
Râzî, el-Fahrettin, Tefsîru'l Kebir, Dâru İhyai-t Türâsi-l Arabî, Beyrut, 1999.
Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1990.
Şerbasî, Ahmet, Sorulu cevaplı İslâm Fıkhı, Özgü Yayınevi, İstanbul, 1999.
Taberanî, Ebu'l Kasım Süleyman b. Ahmed, Mu'cemü'l Evsat, Dârü'l Hadis, Kahire,
1997.
Taberanî, Ebi'l Kasım Süleyman ibn Ahmed, el Mü'cemü'l-Kebîr, Dârü'l-İhyai'tTürasi'l Arabî, Beyrut, 1983.
Taberi, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu'l-Beyan an Te'vîli Âyi'l-Kur'an,
Dârü-l Fikir, Beyrut, 1999.
Tayalisi, Süleyman b. Davud b. Cârûd, Müsned, Hicr, Beyrut, 1999.
Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevde, Sünenü't Tirmizî, Çağrı Yayınları,
İstanbul, 1992.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2005.
YILDIRIM, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları, tsz.
İstanbul.
Zemahşeri, Ebû Kasım Carullah M. b. Umer b. Muhammed, el-Keşşaf, Daru-l Kütübi-l
İlmiye, Beyrut 2003.
102
103
Download