Ramazan Hoş | Amon Ra

advertisement
Amon Ra
Açıklama: Amon, Teb'in baş tanrısıdır ve ilk tanrıdır ve bütün
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2017
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2017, 09:03
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=279
Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.
Amon, Teb'in baş tanrısıdır ve ilk tanrıdır ve bütün tanrıların tanrısıdır. Eşi Amunet'le birlikte
tanrıdır. Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Orta Krallık Dönemi'nde sadece yerel bir tanrıydı ama
Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedan'dan itibaren Tanrıların
Kralı oldu. Ünlü Amen Tapınağı Karnak, dünyanın en büyük dinî yapısıdır. 19. ve 20.
Hanedanlar Amen’in “görünmeyen yaratıcı güç” olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin
derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi.
Amon daha sonra Ra ile birleşerek dini törenlerde adı anılan ve kendisine yücelikler atfedilen
Mısırın en güçlü tanrısı oldu.
Kral IV. Amenhotep Amon hoşnuttur anlamına gelen adını Akhenaton (Aton'un hizmetkarı)
olarak değiştirdi ve Mısırda herhangi bir betimleme yapılmayan Aton dinini kurdu ve diğer
tanrılara tapınmayı yasakladı. Kralların da tanrı değil insan olduğu düşüncesini yaydı. ancak
Amon rahipleri bu durum karşısında ayaklandılar. Akhenaton'un ölümünden sonra Aton'un tek
tanrıcı Güneş dini' tarihten silindi.[1]
Güncel etkiler; Amon'un adı günümüze kadar dini tören ve dualarda Âmin, Âmen şeklinde
tekrarlanmaktadır.
Yahudilerin o bölgede köle olarak yaşadığı ve 400 yıl sürdüğü dönemde Âmin kelimesinin önce İbrani diline, oradan
da Hristiyanların ve Müslümanların dinine girmiş olduğu. Amin Kelimesi Kur’anda yer almaz ve Islama girişinin
Muhammed'in ölümünden 2 asır sonra yazılmış olan hadis kitapları ile gerçekleştiği ifade edilmektedir.
Evet namazın sonlarında uzun uzun Âmin kelimesini bilmeden zikir ediyoruz Kur’an’ı anladığı dilde okuyan her kimse
bilir Amin kelimesi geçmediğini
Kur’an da yüce Allah’ımız bizlere nasıl dua edeceğimizi belirtiyorken nasıl bu hataya düştüğümüz belli evet Kur’an’ı
anlamadan okuduğumuz için veya hiç okumayıp kulaktan duyma Müslüman olduğumuz içindir, şimdi bir konu
paylaşacağım inanıyorum ki çoğu bu paylaşımıma karşı çıkacak olsun ben Allah’ın rızasını kazanmak için
paylaşıyorum her kim Kur’an’ı anlamadığı dilden okursa veya hiç okumadıysa o Müslüman değildir Kelime-i Şahadet
getirmek, nedir biliyor musunuz hayır
Kelime-i Şahadet getirmek Allah’a yemin etmektir ben Kur’an’ı okudum İslam hak din Allah bir Muhammet peygamber
de onun elçisidir ve Kitabımız Kur’an demektir evet anlaşılan Kur’an’ı okumadan Kelime-i Şahadet getirmek Allah’a
karşı yalan yemin etmektir bakınız şu topluma Kur’an’ı okumadan onun bunun ağzıyla Kur’an’ı anlayarak okuyalım
diyenlere saldıran büyük bir kitle var
Bazı TV de İslam programına yapan ilahiyatçıların dini sohbetlerine baksanız şirk içindeler çünkü Kur’an’ı bilmeden
anlamadan din adamı sıfatı taşıyorlar ve bu şarlatanlara Allah adına sorular soruluyor ah, be kardeşim bir merak ette
Kur’an’ı
anladığın dilde oku da bak yüce Allah’ımız biz kullarına ne mesajlar bilgiler veriyor kulun kula bir hükmü yoktur kuldan
nazar olmaz ne dilersen yüce rabbinden dile ve yalnız Kur’andan al hakikat gerçeğini çünkü yüce Allah’ımız biz
kullarını Kur’an’dan sorgulayıp hesaba çekecek
Zuhruf, Suresi 44 ayet “Ey peygamber, bu Kur’an, sana ve milletine bir öğüt ve bir şereftir ve siz hepiniz ondan
sorguya çekileceksiniz.”
Evet Kur’an da olmayan hiçbir şeyi bilmeden kulaktan duyma uydurma kelimelerle din İslam’a mal etmeyin Amin
demeyin çünkü Kur’an da olmayan bir kelime Allah’a ayit değildir
EN'AM-38 ayet Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan
başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp
getirilecekler.
Evet, yüce Allah’ımız biz kullarına nasıl dua edeceğimizi bildirdiği ayetleri paylaşıyorum dikkatle dinleyin bu duaya
iştirak etmek isteyenler lütfen amin demesin
Yalnızca İNŞALLAH dilelim ki dualarımız hep birlikte kabul olur İNŞALLAH
( Kasas 24 ayet ) Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım
( Bakara 201 ayet )“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.”
( Bakara 286 ayet ) Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz!
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme
( Ali imran 147 ayet ) Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.
( Araf 155 ayet ) “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve
(yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et.
( Araf 126 ayet ) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı
al.”
( Yunus 85 ayet ) Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun
baskı ve şiddetine maruz bırakma!”
( Hud 47 ayet ) Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten
sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana
uğrayanlardan olurum.
( İbrahim 38 ayet ) “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir
şey Allah’a gizli kalmaz.”
( İbrahim 40 ayet ) “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle
kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”
( İbrahim 41 ayet ) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.
( İsra 80 ayet ) “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.
(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana
yardımcı bir kuvvet ver.”
( Kehf 10 ayet ) Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu
durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır”
( Enbiya 89 ayet ) “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın”
( Mü’minün 97 ayet ) Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım
( Mü’minün 98 ayet ) “Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım
( Mü’minün 109 ayet ) “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet
edenlerin en hayırlısısın
( Furkan 65 ayet ) “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir
( Furkan 74 ayet ) “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi
Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle
( Şuara 83 84 85 ayet ) “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler
arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.” Beni Naîm
cennetinin varislerinden eyle.”
( Mümtehine 4 ayet ) “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
( Mümtehine 5 ayet ) “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen
mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin
( Tahrim 8 ayet ) Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün
yeter
EN'AM Suresi 21. ayet Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir?
Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.
ZUMER Suresi 32. ayet Kim, Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan
daha zalimdir? Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi yok!?
MAİDE Suresi 48. ayeti (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları
gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına
uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat
verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O
zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
Download