Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

advertisement
30 Aralık 2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 401
Karar Tarihi: 21/12/2004
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21/12/2004 tarihli toplantısında, 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi ve ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11
inci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile Geçici 2 nci maddesi
uyarınca, 01/01/2005 tarihinden bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere,
doğal gaz piyasası ile ilgili depolama tarifesi hakkında aşağıdaki Kararı almıştır:
Madde 1 - Depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak depolama fiyatının üst
sınırı Ocak ayı için, 40.467 TL/m3, 0,040467 YTL/m3 (3.803,29 TL/kWh, 0,00380329 YTL/kWh olarak
belirlenmiştir. Bu fiyat Şubat ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
fdepo (i) = fdepo (i-1) (1+TEFE(i-2))
Burada:
i
fdepo (i)
fdepo (i-1)
TEFE(i-2)
: Tarifenin uygulanacağı ay,
: i nci ayda, depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak
depolama fiyatının üst sınırı (TL / m3),
: i-1 inci ayda, depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından
uygulanan depolama fiyatının üst sınırı (TL / m3),
: i-2 nci ayda Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen ve i-1
inci ay içinde açıklanan değişim oranıdır (%).
Madde
2 - Bu Kararda hesaplama yöntemi gösterilen depolama fiyatı üst sınırının
hesaplanmasında kullanılan Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi’nde meydana gelen değişim oranları için
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilan edilen, 1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları
Genel İndeksi’nde bir ay önceye göre meydana gelen değişim oranları esas alınır.
Madde 3 - Bu Kararda hacim (TL/m3) (YTL/m3) cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi
gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından
enerji (TL/kWh) (YTL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.
Madde 4 -Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155
Kcal/m üst ısıl değeri esas alınır.
3
Madde 5 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifede,
bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.
Madde 6 - Bu Karar çerçevesinde, depolama fiyatı üst sınırları düzenlenen depolama lisansı
sahibi tüzel kişiler, uygulama başlangıcından itibaren 7 gün içerisinde, ilgili ay için hesapladıkları
depolama fiyatı üst sınırını ve bu üst sınır fiyatı geçmemek üzere belirledikleri depolama fiyatını her ay
yazılı olarak Kurum’a bildirir.
Madde 7 - Bu Karar 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Download