ENERJ*

advertisement
ENERJİ

Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme
yeteneği, "yaratılan güç" anlamındadır. Doğrudan
ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin
durumunu değiştirmek için yapılması
gereken iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik
hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük, Eski
Yunan dilindeki εν = aktif ve εργον =
iş kelimelerinden türemiştir, bu açıdan anlam
olarak 'işe dönüştürülebilen' bir şey olduğu
söylenebilir.
1.
Yer Çekim Potansiyel Enerjisi : Bir kütle, bulunduğu
yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte
ise, sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel
Enerjisi denir.

Esneklik Potansiyel Enerjisi :Yaylardaki esneklikten
yararlanılarak yapılan iştir. Yay ne kadar çok
sıkıştırılırsa Esneklik Potansiyel Enerjisi o miktara eşit bir
şekilde artar. Formülü 1/2kx2dir. Esnek olan cisimlerde
görülür.Örnek:Yay,Lastik,plastik,vb...Sünger,pamuk vb.
gibi maddelerde Esneklik Potansiyel Enerji gözlenmez..
KİNETİK ENERJİ


Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye
Kinetik Enerji denir.
2.1. Mekanik Enerji: Faydalı iş yapabilen hareket
enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş
yaptığında mekanik enerji olarak ortaya çıkmaktadır.
Elektrik santrallerinde türbine çarpan suyun mekanik
enerjiye dönüştüğü gibi pense ile kablo keserken,
tornavida ile vida sıkarken vb. durumlarda da mekanik
enerji üretilmiş olmaktadır. Elde edilen mekanik enerji
ile herhangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de
üretilebilmektedir.
Kinetik Enerji
ENERJININ KORUNUMU

Kapalı bir sistemde, potansiyel enerji’nin, kinetik
enerjiye veya kinetik enerji’nin, potansiyel enerjiye
dönüşümünde, her birindeki artma, diğerindeki
azalmaya eşittir. Kapalı bir sistemde enerji
korunacağından sabit bir değeri vardır. Dolayısıyla
enerjideki değişim sıfırdır. T kinetik enerji, U da
potansiyel enerji olmak üzere formüle edilirse:
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Var olan bir enerjinin bir etki
ile başka tür enerjiye dönüşmesine Enerji
Dönüşümü denir.
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

İşlerimizi yaparken kullandığımız birçok enerji türü vardır. Bunlar kimyasal enerji,
kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi şeklinde sıralanabilir.
Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerji olarak da adlandırılır. Yukarıda sıralanan
enerji türleri çeşitli araçlar yardımıyla birbirine dönüştürülebilir. Enerjinin yok
olmadan başka enerjilere dönüşmesi insan hayatında çok farklı amaçlara hizmet
eder. Bu dönüşümler olmasaydı insanoğlu şu anda yapabildiği birçok şeyi
yapamazdı. Örneğin, aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, aslında elektrik
enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir. Peki, ışık elde etmek için anahtarın
düğmesine bastığımızda ampul sadece ışık mı üretmektedir? Elektrik enerjisi, farklı
araç-gereçlerin yardımıyla diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, serinlemek
amacıyla kullandığımız vantilatörde hareket, radyoda ise ses enerjisine
dönüştürülmektedir. Akü ve pillerde depolanan kimyasal enerji, kullanım aşamasında
elektrik enerjisine dönüşür. Kömürde depolanan kimyasal enerji de yanma sırasında
ısı enerjisine dönüşmektedir.
Önemli Not:
*Enerji vardan yok , yoktan var edilemez. Ancak farklı enerjilere dönüşerek korunur
ampul, aslında elektrik enerjisini ışık enerjisine
dönüştürmektedir. Peki, ışık elde etmek için anahtarın
düğmesine bastığımızda ampul sadece ışık mı üretmektedir?
Elektrik enerjisi, farklı araç-gereçlerin yardımıyla diğer enerji
türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, serinlemek amacıyla
kullandığımız vantilatörde hareket, radyoda ise ses enerjisine
dönüştürülmektedir. Akü ve pillerde depolanan kimyasal enerji,
kullanım aşamasında elektrik enerjisine dönüşür. Kömürde
depolanan kimyasal enerji de yanma sırasında ısı enerjisine
dönüşmektedir.
Önemli Not:
*Enerji vardan yok , yoktan var edilemez. Ancak farklı enerjilere
dönüşerek korunur
TEŞEKKÜRLER
HAZIRLAYANLAR
Abdullah Giray Bayer
Doğukan Moğulkoç
Barış Şeyhanoğulları
Ömer Melih Elmas
Sabitcan Özçelik
Kenan Nemli
Bilgincan Genç
Download