Slayt 1 - POEC617

advertisement
POEC617 – Karşılaştırmalı Siyaset
Yardımcı Doçent Doktor Cenk Aygül
Karşılaştırma
• John Stuart Mill => Temel iki yöntem
• Anlaşma yöntemi
• Farklılık yöntemi
Karşılaştırma
• Günümüzde (örneğin Bakvis ve Chandler):
• En-benzeyen sistem tasarımı: Denk olmaya en
yakın sistemler seçilir. Farklı olan ne incelenir.
• En farklı sistem tasarımı: Birbirinden farklı
sistemlerde benzer gelişme incelenir.
• Sapkın durum analizi: Tamamen uç bir durum
ele alınıp diğer durumlarla karşılaştırılır.
En benzeyen sistemler
• Doğu Asya kaplanları – ekonomik gelişme
• Anglo-Saxon ülkeleri – liberalizmin gelişmesi
• İskandinav ülkeleri – Refah devletlerinin
gelişmesi
• İslam ülkeleri –
• Üçüncü Dünya ülkeleri – Askeri darbeler
Theda Skocpol
• States and Social Revolutions => Rusya Çin
Fransa’da devrimler
Barrington Moore
• Social Origins of Dictatorship and Democracy:
Lord and Peasant in the Making of the
Modern World
Türkiye
• Sapkın durum analizi – Niçin Müslüman
ülkeler arasında demokrasi ve liberalizmin en
geliştiği ülke?
Charles Tilly • Big Structures, Large Processes, Huge
Comparisons
• Bireyselleştirici
• Evrenselleştirici
• Farklılık bulucu
• Kapsayıcı
Tilly
• Tilly’de ilk üç öğe Bakvis ve Chandler’e benzer.
Ancak sonuncusu daha ileri. “Aynı sistem
içindeki farklı lokasyonlardaki olayları
incelerken, bunların sistemin bütünü ile
ilişkilerindeki değişimi de incelemektedir”
(83).
McMichael
• İçselleştirici karşılaştırma:
• Bir bütünün önceden oluşmuş varlığını
varsaymaz ve bütüne parçaların
karşılaştırılması ile varır. “Karşılaştırma yapılan
birimlerin, kompozisyon ve kontekstinin önsel
olarak değil, birbirleri ile ilişkileri içinde
bütünün parçalar ile içsel ilişkileri bağlamında
oluştuğunu” varsaymaktadır.
Karşılaştırma konuları
•
•
•
•
İngiltere vs. Fransa
İngiltere vs kıta Avrupası
İngiltere vs. Almanya
Gerschenkron – önce sanayileşen vs sonra
sanayileşen ülkeler
Karşılaştırma konuları
• İspanya, Fransa ve İngiltere- Amerika’ya
yerleşim
• Batı ve diğerleri
• İslam ve Hristiyanlık => İslam gelişmeye engel
mi? Maxime Rodinson
• Hristiyanlığın farklı türleri
• Parti sistemleri
Karşılaştırma konuları
• Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus
imparatorluklarının karşılaştırılması
İlk karşılaştırmacı Aristo
Ortak iyilik
Grubun çıkarı
Tek kişi
Monarşi
Tiranlık – diktatörlük
Azınlık
Aristokrasi
Oligarşi
Çoğunluk
Politeia
Demokrasi
Machiavelli
• Doğu toplumlarını zor işgal edersiniz ama işgal
ettikten sonra kolay yönetirsiniz.
• Batı toplumlarını kolay işgal edersiniz ama zor
yönetirsiniz.
• Benedict Anderson- Hayali Cemaatler
• Perry Anderson – Lineages of the Absolutist
State
• Eric Hobsbawm – Sanayi ve İmparatorluk
Download