Sayı

advertisement
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: B.13.1.SGK.01./GSS-18450
Konu: Yurt Dışından İlaç Temini Esasları ve Protokolü
ANKARA
12.04.2007
GENELGE
2007 / 26
Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin
tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde
çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından temini
işlemlerine ilişkin olarak, Kurum Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 4.4.2007
tarihinde ekte bir örneği bulunan Protokol imzalanmıştır.
TEB tarafından anılan protokol esasları çerçevesinde veya sigortalı / hak
sahiplerince kendi imkanlarıyla yurt dışından ilaç teminine ilişkin işlemler, aşağıda
belirtildiği şekilde yürütülecektir.
Kurum sigortalıları ve hak sahipleri; tedavileri için gerek görülen yurt dışı ilaç
taleplerini, Türk Eczacıları Birliğine iletecek ve bu talepler doğrultusunda ilaçlar, Protokol
esasları çerçevesinde İthal İlaç Provizyon Sistemi üzerinden Türk Eczacıları Birliğince yurt
dışından temin edilerek hastanın adresine teslim edilecektir..
İlaçların bu şekilde yurt dışından temini için sigortalı ve hak sahipleri;
İlacın teminine esas teşkil eden;
-Adlarına eksiksiz düzenlenmiş reçete aslı,
-Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve
kullanım süresini belirten sağlık raporu / sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği
tarihte geçerli olan Kurum tarafından uygulanan sağlık yardımlarına ilişkin tebliğde
belirtilen şekilde onaylanmış örneği,
-Hastanın sağlık karnesinin ön yüz fotokopisi,
-Hastanın T.C. kimlik numarası,
-İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek
ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
-Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve
Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evrakları;
Türk Eczacıları Birliği’ne ulaştıracaklardır.
Bu işlemler sırasında sigortalı ve hak sahiplerine, gerektiğinde Bölge Eczacı Odaları
ile SSK Sigorta / Sağlık İşleri İl Müdürlükleri (Devredilen), Bağ-Kur İl Müdürlükleri
(Devredilen), Emekli Sandığı Bölge Müdürlükleri (Devredilen); yapılacak işlemler
konusunda yardımcı olacaklardır.
1/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yürürlükteki, Kurum tarafından uygulanan sağlık yardımlarına ilişkin tebliğe göre
muafiyet kapsamına girmeyen ilaçlar için alınması gereken ilaç katkı payı sigortalı ve hak
sahiplerinden Türk Eczacıları Birliği tarafından alınacaktır.
Kurum ile Türk Eczacıları Birliği arasında 4.4.2007 tarihinde imzalanarak
yürürlüğe giren söz konusu Protokolün; V-Faturalama ve Ödeme Zamanı başlıklı
bölümünde belirlenen hükümlerine göre;
Kurum sigortalıları ile hak sahipleri adına protokol kapsamında temin edilen
ilaçların ödemeye ilişkin tüm belgeleri, TEB tarafından SSK Ankara Sağlık İşleri İl
Müdürlüğüne (Devredilen) ibraz edilecek ve ödeme dahil gerekli işlemler, adı geçen birim
tarafından yapılacaktır.
Öte yandan; söz konusu protokol kapsamı dışında sigortalı ve hak sahiplerinin,
tedavilerinde gerekli görülen bu grup ilaçları, TEB’e başvurmadan kendi imkanları ile yurt
dışından temin etmeleri halinde ise bu ilaçların bedellerinin, sigortalı / hak sahiplerine
ödenmesi işlemlerinde, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte;
-Şahsi tedavi için ilacın ithaline izin verildiğine dair Sağlık Bakanlığı’ndan ithal
izni alınmış reçete aslı yada ithal izni anılan Bakanlığa reçete fakslanarak alınmış ise
reçete aslı ile birlikte Sağlık Bakanlığınca ithal izni verilmiş faks reçete,
-Temini yapılan ilaçların kutusu,
-İlacın hangi ülkeden ve ne bedelle getirildiğini gösteren fatura veya buna eş belge
aslı,
Sigortalı ve hak sahipleri tarafından doğrudan ödeme birimine ibraz edilecektir
veya;
Devredilen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurumlarının, illerde ve (varsa)
ilçelerdeki birimleri, kendi imkanları ile ilaç temin eden ve bedellerini Kurumdan tahsil
etmek üzere başvuran sigortalı veya hak sahiplerinin ödemeye esas evraklarını Genelge
doğrultusunda kontrol ederek teslim alacak ve hastanın açık adresi, telefon numarası,
T.C.Kimlik Numarasının yer aldığı talep dilekçesi ekinde gerekli ödeme dahil tüm işlemler
yapılmak üzere SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (Devredilen) göndereceklerdir.
Sigortalı ve hak sahiplerinin, kendi imkanları ile temin ettikleri ilaçların ödemesi,
belgelendirilmesi halinde ilaç için yürürlükte olan oran üzerinden KDV, Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu ile gümrük vergi, resim ve harç tutarları da dahil olmak üzere; aynı ilaca
Kurum tarafından protokol çerçevesinde TEB’e (Kurum İthal İlaç Provizyon Sisteminde
kayıtlı bulunan) ödenen fiyat aşılmamak üzere yapılacaktır.
Sigortalı veya hak sahiplerinin kendi imkanları ile yurt dışından ilaç temininde
kişiye yapılacak ödemelerde; Kurum, aynı ilacın temin edilebilen eşdeğerleri arasında
provizyon sisteminde kayıtlı en uygun fiyatlısı üzerinden işlem yapacaktır.
Ödeme; şahıs adına düzenlenen ödeme emri belgesi tarihinde geçerli olan T.C.
Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak yapılacaktır.
İlgili birimce ödemesi yapılacak bu grup ilaçların İthal İlaç Provizyon Sisteminde
kayıtlı olmaması halinde, konu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne bildirilecek,
2/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ilacın provizyon sistemine kaydı tamamlandıktan sonra yukarıda yer alan açıklamalar
doğrultusunda ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Şahsa ödemesi yapılan ilacın, TEB tarafından mükerrer temininin ve Kurum
tarafından bedelinin mükerrer ödenmesinin engellenmesi ve takibi açısından; şahıs
ödemesine esas sigortalı yada hak sahibi ile reçete / ilacın; kutu, doz, rapor, ödeme vb.
bilgilerinin ithal ilaç provizyon sistemine kaydı işlemleri ilgili ödeme birimince
yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.
Birol AYDEMİR
Başkan V.
Ek1:Protokol
3/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek:1
YURT DIŞINDAN ŞAHSİ TEDAVİ İÇİN REÇETE BAZINDA İLAÇ TEMİNİNE
İLİŞKİN PROTOKOL
I-) PROTOKOLÜN TARAFLARI VE KONUSU
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
arasında; bu protokolün “II-KAPSAM ” başlıklı bölümünde sayılan ve Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından sağlık giderleri karşılanan kişilerin tedavisi için hekim tarafından
gerekli görülen ve reçeteye yazılan ancak, ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu
halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından Türk
Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından teminine ilişkin usul ve esasları belirlemek
üzere işbu protokol düzenlenmiştir.
II-) KAPSAMI
Bu protokol hükümleri,
1) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,
2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası ve meslek hastalıkları ile
hastalık ve analık sigortası kollarında belirtilen yardımlarından yararlandırılanlar,
3) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazaları ve meslek
hastalıkları ile hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,
4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre 506 sayılı Kanuna tabi olarak
çalışmakta iken daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin
kendileri, sigortalı işsizin eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve
babaları,
5) 4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar,bunların eşi ile bakmakla
yükümlü olduğu çocukları, ana ve babaları,
6) Diğer ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan yurt dışı
sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
7) 5434 sayılı Kanuna göre sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,
hakkında uygulanır.
III-) TANIMLAR
Bu Protokolde geçen;
Kurum: 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik
Kurumunu,
TEB:6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
Hasta: Bu protokolün “II-KAPSAM ” başlıklı bölümünde sayılan ve Kurum
tarafından sağlık giderleri karşılanan kişileri,
Tebliğ: Protokolün geçerli olduğu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
uygulanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğini,
4/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İthal İlaç Provizyonu:İthal edilecek ilaçlarla ilgili olarak, ilaca ve hastaya ilişkin
bilgiler ile Tebliğde belirlenen geri ödeme koşullarını içeren elektronik ortamda kayıtlı bilgi
sistemini,
İlaç İthalat ve Dağıtım Masrafı: En uygun fiyat teklifi veren üretici/aracı firma veya
depocu fiyatına ilave edilen %10’luk tutarı (İthali yapılacak ilaç üzerindeki Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu ile gümrük vergi, resim ve harçlarında meydana gelecek
değişiklikler bu orana yansıtılır.),
ifade eder.
IV-) GENEL ESASLAR
1-Sağlık Bakanlığınca onaylanan şahsi reçetelere dayanarak ve doğrudan satışa arz
edilmeksizin adına reçete düzenlenmiş hastanın tedavisinde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan ilaçlar TEB tarafından yurt dışından öncelikle toplu olarak temin edilir. Ancak,
hayati tehlike arz eden ivedi durumlarda veya ekonomik koşullar dikkate alınarak daha
ucuza mal edilebilecek ilaçlar reçete bazında temin edilebilir.Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanan reçete karşılığı ithalat yoluyla temin edilen bu tür ilaçlar, TEB tarafından hastaya
ulaştırılmak suretiyle teslim edilir.
Söz konusu ilaçların zamanında temin edilip hastaya ulaştırılmasından TEB,
faturaların incelenip ilaç bedellerinin süresinde ödenmesinden Kurum, öncelikle bu
Protokoldeki şartlar çerçevesinde, Protokolde hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar.
2- İlacın teminine esas teşkil eden belgeler şunlardır:
a) Eksiksiz düzenlenmiş reçete aslı,
b) Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve
kullanım süresini belirten sağlık raporu/sağlık kurulu raporunun Tebliğde belirtilen şekilde
onaylanmış örneği,
c) Hastanın sağlık karnesinin ön yüz fotokopisi,
d) Hastanın T.C. kimlik numarası,
e) İlacın hastaya teslim edildiğine dair belge,
f) Kurum tarafından TEB’e bildirilen diğer belgeler.
3- Hasta tarafından TEB’e ulaştırılan ilaç talepleri TEB tarafından hemen incelenir.
İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde
bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri TEB tarafından başlatılır ve
sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.
4-TEB tarafından yapılacak işlemler:
a) Yurt dışından temin edilecek ilaçlara ait gerekli evrakların TEB’e ulaştırıldığı
günü takip eden ilk iş günü ithal onayı için TEB tarafından Sağlık Bakanlığına
başvurularak, reçetede yazılı ilaç için Sağlık Bakanlığından ithal onayı alınır.
b) Reçete bazında hastaya teslim edilecek ilaç miktarı, yürürlükte bulunan Tebliğde
belirtilen tedavi süresi miktarını aşamaz. Bu miktar, ilaç kullanım raporunda belirtilen
günlük kullanım dozunu aşmamak kaydı ile reçetede kayıtlı doz esas alınarak hesaplanır ve
ödemeler buna göre yapılır.
5/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
c) TEB, Sağlık Bakanlığı ve/veya Kurumca uygulanan ilaç yazımı ve kullanımına
ilişkin Tebliğ ve/veya genel yazılarda belirtilen koşulları taşıyan reçeteleri, ithal ilaç
provizyon sistemine kaydeder. Provizyon sisteminden onay alan reçetelerde yer alan
ilaçları temin eder. Provizyon sisteminin çalışmasını etkileyecek sorunların oluşması
halinde izlenecek yol Kurum tarafından belirlenir.
d) İthal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilacın, Sağlık Bakanlığından
ithal izni alındıktan sonra temin işlemine başlanılmadan önce, ilaç ve fiyat bilgilerine ait
belgeler, ithal ilaç provizyon sistemine kayıt için Kuruma ulaştırılır.
e) Yurt dışından ilaç temininde öncelikle ilacın en uygun fiyatla üretici firmasından
temin edilmesi esastır. İlaçların üretici firmalarından temin edilemediğinin
belgelendirilmesi halinde ( Firma tarafından TEB’e satış yapılamayacağının yazılı olarak
bildirilmesi veya TEB’in başvurusuna firma tarafından 15 gün içerisinde cevap verilmemesi
durumunun belgelendirilmesi) bu ilaçlar yurtdışı aracı firmalardan temin edilebilir.
Gerekçesi yazılı olarak bildirilmek suretiyle TEB tarafından yurt dışından temin
edilen ilaca ait üretici / aracı firma tarafından hasta adına düzenlenmiş fatura bedeli tahsil
edilmek
üzere Kuruma ibraz edilebilir.Ancak söz konusu fatura bedeli için ödenecek İlaç İthalat ve
Dağıtım Masrafı TEB tarafından ikinci bir fatura ile belgelenir.
f) Reçetede yazılı ilacın, yurt dışından daha uygun fiyata temin edilebilen farmasötik
eşdeğerleri TEB tarafından tespit edilir ve ilaç temininde uygun fiyatlı eşdeğeri olan ilaca
öncelik verilir. Hastanın, özellikle reçetede ticari adı yazılı ilacın teminini, farkın kendisi
tarafından ödeneceğini ve Bakanlık/Kurumdan geri talep etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt
etmesi halinde ise; Kurum, TEB’e tespiti yapılan provizyon sistemindeki ucuz eşdeğeri
üzerinden ödeme yapar. Fark TEB tarafından hastadan tahsil edilir.
g) Kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak ilaçların yurtdışından temin
edileceği yurtdışı üretici/aracı firma veya depolar TEB tarafından tespit edilir. Tespit edilen
bilgiler Kuruma bildirilir. Bu konuda varsa, Kurum tarafından tespit edilebilecek bilgiler
TEB’e değerlendirilmek üzere bildirilir.
h) İlaçların ve varsa eşdeğerlerinin yurt dışından temin edileceği üretici/aracı firma
veya depoların teklif edecekleri fiyatlar ve fiyatlara ait tüm belgeler Kuruma intikal ettirilir.
TEB tarafından sunulan belgeler üzerinden temine esas olacak en uygun fiyat Kurum
tarafından ithal ilaç provizyon sistemine kaydedilir.
TEB tarafından toplu olarak temin edilen ilaçlar için; temine esas proforma fatura,
yukarıdaki belgelere ek olarak, işlemlere esas olmak üzere her toplu teminde Kuruma ibraz
edilir.
ı) İlaçlar, Sağlık Bakanlığınca ithal onayı verildiği tarih itibariyle en geç 3 hafta içinde
hastalara teslim edilir. Avrupa ülkeleri dışında temin söz konusu olduğunda bu süre 4
haftayı geçemez.
i) Temini yapılan ilaçlar, hastaların TEB’e yazılı olarak bildirdiği adrese kargo ile
veya doğrudan hastaya, ilacın saklama ve taşıma koşullarına uygun olarak teslim edilir.
Teslim tarihi, TEB tarafından düzenlenen hasta icmal listesinde hasta bazında belirtilir.
Teslime ilişkin tüm belgeler, gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere, TEB tarafından
muhafaza edilir.
j) Tebliğ hükümleri doğrultusunda muafiyet kapsamında olmayan ilaçlar için
ödenmesi gereken ilaç katkı payı, TEB tarafından ilacın Katma Değer Vergisi dahil
6/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
maliyet bedeli üzerinden hastadan ithalata esas olan döviz cinsinden veya ödemenin
yapıldığı tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden tahsil edilir.
V-) FATURALAMA VE ÖDEME ZAMANI
1-İlacın maliyet bedeli; ilaca en uygun fiyat teklifi veren üretici/aracı firma veya
depo fiyatına “İlaç İthalat ve Dağıtım Masrafı ” ilave edilerek bulunur. İlaç İthalat ve
Dağıtım Masrafına, KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve fonlar, nakliye ve gümrük
hizmetleri için yapılan giderler, TEB tarafından hizmete ilişkin olarak istihdam edilen
personel giderleri, her türlü hizmet giderleri ile ilacın yurt dışından ithal edildiği tarihten
Kuruma fatura edildiği tarihe kadar geçen süredeki kur farkları dahildir.
İlaç bedeli; ilaç maliyet bedeli üzerine yürürlükte olan ve ilaç tesliminde uygulanan
Katma Değer Vergisi ilave edilmek suretiyle Kuruma fatura edilir. Fatura bedelinden, varsa
hastadan ithalata esas olan döviz cinsinden tahsil edilen katkı payı düşülerek, Kuruma aynı
döviz cinsinden ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura edilir. Bunun dışında TEB
hasta veya Kurumdan bu Protokolün IV-4/f bölümü hükümleri hariç herhangi bir bedel
talep edemez.
2- Birlik tarafından yurt dışından temin edilerek Kuruma fatura edilen ilaçların, ilaç
ithalat ve dağıtım masrafı da dahil olmak üzere bedeli, temin edildiği ülkedeki perakende
satış fiyatını geçemez.
3-Protokol hükümleri çerçevesinde temin edilerek hastaya teslim edilen ilaçlara ait
reçete bedelleri, TEB tarafından her ayın 1’i ile 15’i arasındaki dönem ile her ayın 16’sı ile
son günü arasındaki dönemlerde teslim edilen ilaçlara ait olmak üzere ayda 2 kez Kuruma
fatura edilir. Faturaya reçete provizyon çıktıları, fatura edilen reçetelerin döküm listesi,
reçetelerin aslı, bu Protokolün “IV-)GENEL ESASLAR” bölümünün 2 nci maddesinde ilaç
teminine esas teşkil edeceği belirtilen diğer belgeler eklenerek incelenmek ve bedeli tahsil
edilmek üzere Kurum tarafından bildirilecek birimlere, en geç faturanın düzenlendiği
tarihten sonraki ilk iş günü, teslim edilir.
Teslim edilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün
içerisinde mevzuat ve protokol hükümleri çerçevesinde incelenerek, faturalardaki döviz
tutarları ödeme emri belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden YTL ye çevrilerek tahakkuk eden tutar TEB’in banka hesabına
aktarılır. Faturanın düzenlendiği tarihle ödeme emrine bağlandığı tarih arasında TEB lehine
çıkacak kur farkı harcama mevzuatına göre belgelendirilerek ödenir. Kur farkının Kurum
lehine olması halinde TEB’in alacağından kesilir.
4-Hastanın ilacı teslim almadığını beyan etmesi ve ilacın hastaya veya hastanın
TEB’e yazılı olarak bildirdiği adrese teslim edildiğinin TEB tarafından belgelenememesi
halinde tüm hukuki ve tıbbı sorumluluk TEB’e aittir. İlacın hastaya teslim edildiği TEB
tarafından belgelenemezse bu ilaç için ödeme yapılmaz. Anılan durum Kurum tarafından
ödeme yapıldıktan sonra tespit edilirse ilaç için yapılmış olan ödeme tutarı, TEB’e
yapılacak ilk ödemeden mahsup edilir.
7/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5-TEB tarafından belirlenen fiyatlar, Kurum tarafından istendiğinde denetlenebilir.
TEB; fiyatların incelenmesi için gerekli bilgi ve belgeyi, Kurumun incelemesine ibraz
etmekle yükümlüdür. Denetleme sonucunda uygun tekliften veya fiyattan temin edilmeyen
ilaçların bedellerindeki fark TEB’in bir sonraki fatura bedelinden mahsup edilir.
VI-) YÜRÜRLÜK
Bu protokol, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 31.12.2007 tarihine kadar
geçerlidir. Bu süreden en az iki ay önce taraflardan biri, protokolün sona erdirileceğini karşı
tarafa bildirmedikçe aynı şartlarla 1 (bir) yıl uzatılmış sayılır. Gerekli hallerde tarafların
birinin talebi ve karşılıklı mutabakat ile protokolde düzenleme yapılabilir veya
feshedilebilir.
VII-) İHTİLAF
Bu protokolün uygulamasından doğacak ihtilaflar için doğrudan adli mercilere
başvurulmaz. Öncelikle Kurum ile TEB arasında taraflardan birisinin yazılı başvurusu
üzerine görüşme yapılarak ihtilaf giderilmeye çalışılır. Yazılı başvuru tarihinden itibaren 1
(bir) ay içinde görüşmelerden bir sonuç alınamaması halinde ihtilafların çözümünde Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
Sosyal Güvenlik Kurumu
8/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat / ANKARA
Telefon (0312)207 80 00 Faks (0312)207 81 45 Web : www.sgk.gov.tr
Download