Siyer 2. Dönem 2. Yazılı Sorularını İNDİR - İmam

advertisement
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Adı
Soyadı
Sınıfı
No
:
:
:
:
Siyer
2. Dönem 2. Yazılı Sınavı
1. Müslümanlarla Hıristiyanları karşı karşıya getiren ilk savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
7. Hz. Muhammed ne zaman vefat etmiştir?
A) 8 Haziran 632
B) 20 Nisan 632
A) Tebük Seferi
B) Taif Kuşatması
C) 20 Nisan 571
C) Hayber’in Fethi
D) Mu’te Savaşı
2. Senetu’l - Vufud adı verilen yılda birçok grup Hz. Muhammed’le
görüşmeye gelmiştir.
D) 8 Haziran 631
8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı
icraatlarından biri değildir?
A) Nüfus sayımı
Aşağıdakilerden hangisi bu heyetlerin geliş amaçlarından değildir?
B) Devlet başkanlığı seçimi
A) Yaşadıkları bölgeyi terk edip Medine’ye yerleşmek
C) Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
B) Kendilerine İslam’ı öğretecek öğretmenler istemek
D) Muhacir ve Ensar’ın kardeşleştirilmesi
C) Müslümanların hâkimiyetini kabul ederek cizye ödemek
D) Müslüman olduklarını bildirmek
3. “Allah’ın rahmeti ile sen, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba,
katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi....” (Âl-i İmran
suresi, 159.)
Bu ayet Hz. Muhammed’in hangi ahlaki özelliğine işaret
etmektedir?
9. Hz. Muhammed kendisini ziyarete gelen ve onu görünce
heyecandan titremeye başlayan bir adama şöyle demiştir: “Arkadaş
titreme! Ben bir kral değilim, Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir
kadının oğluyum.”
Hz. Muhammed’in bu sözü, onun hangi ahlakî özelliğinin bir
sonucudur?
A) Mütevazılığının
A) Kararlılık
B) Şefkatlilik
B) Sabırlılığının
C) Doğruluk
D) Adaletlilik
C) İnsanlar arasında ayrım yapmamasının
D) Barışseverlik ve güvenilirliğinin
4. Hz. Muhammed’in yaptığı tartışmalarda sergilediği tavırlarla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tartışmalarında kaba söze yer vermemiştir.
B) İkna edici bir metodu benimsemiştir.
C) Ayıplama, alay etme gibi davranışlar içerisine girmemiştir.
D) Tartışmalarında her zaman kendi haklılığını savunmuştur.
10. İslam’a çağrının Mekke döneminde Hz. Peygamber’e İslam’ı
tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine büyük bir servetin
verilmesi teklif edildi. O, “… Güneşi sağ elime Ay’ı sol elime verip
bana bağışlasalar onların bu dediklerini yapmam. Allah bana
yeter.” diye yanıt verdi.
Bu yanıtı onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
5. Hz. Muhammed’e davasından vazgeçmesi için devlet başkanlığı,
mal, mülk gibi birçok teklif sunulmuştur. Fakat o davasından
dönmemiştir.
A) İnsanlar arasında ayrım yapmamasını
B) Hoşgörüsünü
C) Davasına inancını
O’nun bu tavrı aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok
ilgilidir?
D) Adaletli oluşunu
A) Kararlılığı
B) Güvenilir oluşu
C) Hoşgörüsü
D) Adaletli oluşu
11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam’a davet etmek
için gönderdiği elçilere gösterilen tepkilerden birisidir?
6. “Veda Haccında Hz. Muhammed ashabıyla helalleşmiş ve veda
hutbesinde Müslümanlara vasiyetlerde bulunmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinin özelliklerinden birisi
değildir?
A) Peygamberimiz evrensel mesajlar içeren bir konuşma yapmıştır.
B) Kan davasını, faizi, kul hakkı yemeyi, içkiyi, kumarı vs.
alışkanlıkları yasaklamıştır.
C) Burada kendisine görevini tamamladığına dair bir ayet
vahyolunmuştur.
D) Hicret etmeden önce Mekkelilere veda etmek için bir hutbe
okumuş ve buna veda hutbesi denmiştir.
A) Hükümdarlar elçilere olumlu cevap verilmiş ve İslam’ı kabul
etmişlerdir.
B) Elçileri hapse atıp İslam Devletine savaş açmışlardır.
C) İslam’ı kabul etmemekle birlikte, elçileri genellikle olumlu
karşılamışlar ve Hz. Muhammed’e hediyeler gönderenler olmuştur.
D) Onlarda elçi gönderip Peygamberimizi kendi dinlerine davet
etmişlerdir.
12. Müslümanlara karşı yapmış oldukları Medine Sözleşmesi’ne
aykırı olarak Hendek Savaşı’nda ihanet edip düşmanla işbirliği
yapan Yahudi kabilesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) Beni Nadir
B) Beni Kaynuka
C) Beni Kurayza
D) Hayber Yahudileri
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı | Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
1
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
13. Aşağıdakilerden hangisi Mute Savaşı’nda sırasıyla ordunun
başına getirilen ve aynı savaşta şehit olanlardan biri değildir?
A) Zeyd b. Harise
B) Cafer b. Ebi Talib
C) Abdullah b. Revaha
D) Zübeyr b. Avvam
14. Hz. Muhammed Necran Hıristiyanlarının heyeti ile Mescid–i
Nebi’de görüşmeler yapıyordu. Necranlı Hıristiyanlar günlük ibadet
vakti gelince Mescid–i Nebi’de ibadetlerini gerçekleştirmek
istediler. Hz. Muhammed de buna izin verdi.
21. Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethetmesi üzerine, Hevazin
kabilesi, Sakif kabilesi ile birleşerek Müslümanlara karşı savaş
hazırlığına girişti. Bunu haber alan Hz. Muhammed’in ordusuyla
onların üzerine yürümesi sonucunda yapılan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huneyn Savaşı
B) Tebuk Savaşı
C) Mute Savaşı
D) Hamraul Esed
A) Hoşgörüsüne
22. “Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve
uyarıcı olarak göndermişizdir…” (Sebe suresi, 28. ayet) Bu ayetten
yola çıkarak, Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında aşağıdakilerden
hangisini söylemek yanlıştır?
B) Kararlılığına
A) Bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini
C) İnsanlar arasında ayrım yapmamasına
B) Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara ilettiğini
D) Davasına inancına
C) İslam’ı tebliğde zengin kabileleri tercih ettiğini
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
D) Tebliğini her yerde sürdürdüğünü
15. Hicret sonrasında, namaza çağrının nasıl yapılacağına ilişkin
çeşitli öneriler ileri sürülmüş ve bunlar İslam Peygamberi tarafından
kabul görmemiştir. Bir sahabi de rüyasında gördüğü ezan şeklini Hz.
Muhammed’e anlatmış o da namaza çağrının bu hak rüyada olduğu
gibi ezanla yapılması gerektiğini bildirmiştir.
23. Hz. Muhammed’in İslam’a davet mektubuyla birlikte
gönderdiği elçiyi iyi karşılayan, ancak İslam’ı kabul etmeyip
Mariye adlı cariye ve bazı hediyeleri Medine’ye gönderen
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Bu olayda ezan şeklini ilk kez rüyasında gören sahabi kimdir?
A) Bizans İmparatoru  Herakleios
A) Abdullah b. Zeyd
B) Zeyd b. Harise
B) İran kisrası  Hüsrev Perviz
C) Hz. Hamza
D) Hz. Ömer
C) Gassan hükümdarı  Haris b. Ebu 8emir
D) Mısır hükümdarı  Mukavkıs
16. Peygamberimiz ‘in Mekke’nin fethinden sonra on binlerce
sahabesi ile yaptığı hac ibadeti esnasında, Arafat’ta okuduğu
hutbeye ne ad verilir?
24. Medine’nin Hz. Peygamber’in bu şehre hicretinden önceki ismi
hangi seçenekte verilmiştir?
A) Veda Haccı
B) Namaz Hutbesi
A) Rânunâ
C)İslam Hutbesi
D) Veda Hutbesi
B) Taif
C) Yesrib
D) Kubâ
A) Güvenilir olması
B) Dürüst olması
25. Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehit olmasından
sonra, ordu komutasını ele alıp Müslümanları zafere götürdüğü
zaman, peygamberimiz (S.A.V)’in “ Allah’ın Kılıcı” unvanını verdiği
sahabe kimdir?
C) Fedakâr olması
D) Haklının yanında olması
A) Hz. Ali
B) Halid b. Velid
C)Abdullah b. Raveha
D) Zeyd b. Harise
17. Hz. Muhammed’in Hılfu’l-Fudul’a (Erdemliler Birliği) katılması
onun daha çok hangi yönüyle ilgilidir?
18. Peygamberimiz döneminde Medine’de yaşayan aşağıdaki
kabilelerden hangisi Yahudi değildir?
A) Kaynuka
B) Kurayza
C) Nadir
D) Hazrec
19. Hz. Muhammed ilk nüfus sayımını ne zaman yaptırmıştır?
A) Hicretin birinci yılında
B) Hicretten üç yıl sonra
C) Mekke’nin fethinden sonra
D) Hicretten iki yıl önce
Cevaplarınızı bu tabloya yazınız.
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
Her soru 4 puandır.
20. Aşağıdaki savaşlardan hangisine çok zor şartlar altında
yapılmasından dolayı “Gazvetu’l-Usra” adı verilmiştir?
A) Tebük
B) Uhud
C) Mu’te
D) Hendek
2
Başarılar dilerim.
Adnan HOYLADI
Meslek Dersi Öğretmeni
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı | Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards