Optik Fiber nterferometrik Sensörlerin Analizi

advertisement
Optik Fiber İnterferometrik Sensörlerin Analizi
N. Özlem Ünverdi 1
1
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
34349, Beşiktaş, İstanbul
2
1
Öznur Türkmen 2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
06531, Balgat, Ankara
e-posta: [email protected]
2
e-posta: [email protected]
Anahtar Kelimeler: Optik haberleşme, Mach-Zehnder interferometrik sensörü, Elastisite
Teorisi
Optik haberleşmede algılama tekniğinin temel elemanı olan optik fiber sensörler,
fiziksel bir parametreyi elektriksel işarete dönüştürerek fizik, kimya ve biyomedikal
konularında uygulama alanı bulurlar. Faz değişimine bağlı olarak algılama yapan optik fiber
interferometrik sensörler, basınç ve sıcaklık değişimine duyarlı elemanlardır. Optik fiber
boyunca hareket eden ışığın fazı, diğer propagasyon parametrelerine göre dışarıdan gelen
etkilere karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle, optik fiber interferometrik sensörler, diğer optik
fiber sensörlerden daha iyi performans gösteren duyarlı elemanlardır ve Sagnac, MachZehnder, Michelson ve Fabry-Perot gibi çeşitleri vardır. İnşaat mühendisliği disiplinindeki
yapılarda uzunluk değişimi ölçümü, su altı sistemlerindeki hidrofonlarda ses ölçümü ve
aerodinamik araştırmalarında basınç ölçümü gibi alanlarda interferometrelerden yararlanılır.
Bu çalışmada, Mach-Zehnder interferometrik sensörünün çalışma mekanizması,
Elastisite Teorisi ışığında incelenmiş, elektromagnetik özellikleri değerlendirilmiş ve
interferometrenin
basınç
ve
sıcaklık
ölçümündeki
performansı
analiz
edilmiştir.
İnterferometre tasarımında, duyarlılığı artırmak için, parametrelerin, yüksek faz değişim
miktarı elde edecek şekilde seçilmeleri gerektiği belirlenmiş ve optimum durum için,
dalgaboyu, fiberin çapı, çekmedeki elastisite modülü (Young modülü) ve birim şekil
değiştirme-optik katsayılarının olabildiğince küçük seçilmesi, normalize frekansın ise büyük
seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Analizde, faz farkının, dalgaboyuna göre
değişiminin, artan çekmedeki elastisite modülü (Young modülü) değerlerine göre arttığı,
çekirdek bölgesinin kırılma indisi ve çapına göre değişimlerinin ise, artan Poisson oranı
değerlerine göre arttığı görülmüştür.
Referanslar
[1]
Sadiku M. N. O., Optical and Wireless Communications, CRC Press, New York, 2002.
[2]
Türkmen Ö., Optik Dalga Kılavuzlarının Propagasyon Özelliklerinin İncelenmesi ve
Optik Kuplör ile Optik Sensör Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005.
[3]
Yu F., Yin S., Fiber Optic Sensors, Marcel Dekker, New York, 2002.
[4]
Udd E., Fiber Optic Smart Structures, Wiley Interscience, New York, 1995.
[5]
Krohn D. A., Fiber Optic Sensors Fundamentals and Applications, Instrument Society
of America, USA, 1992.
[6]
Udd E., Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers and Scientists, Wiley
Interscience, New York, 1991.
[7]
Lopez-Higuera J. M., Handbook of Optical Fiber Sensing Technology, John Wiley &
Sons, England, 2002.
[8]
Senior J. M., Optical Fiber Communications, Second Edition, Prentice - Hall,
Cambridge, 1992.
[9]
Goodier E.N., Timoshenko S., Elastisite Teorisi (Çev., Kayan İ. ve Şuhubi E.), Arı
Kitabevi, İstanbul, 1969.
[10] Hocker G. B., “Fiber Optic Sensing of Pressure and Temperature”, Applied Optics, vol.
18, no.9, 1979, p. 1445-1448.
Download