8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

advertisement
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Deneme Sınavı Soruları
1- 2n = 20 kromozomlu bir hücre arka arkaya 4
mitoz bölünme geçirirse hücre sayısı ve
kromozom sayısı kaç olur?
a)
b)
c)
d)
hücre sayısı
8
16
32
16
Bir bebeğin meydana gelme şeması verilmiştir.
kromozom sayısı
10
20
10
10
2- Yası Solucandan kopan parça yeni bir canlı
meydana getirebilmektedir. Bu tür üremelere
eşeysiz üreme denir.
4- Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) 1′de mayoz bölünme gerçekleşir.
B) Her aşamada kromozom sayısı sabit kalır.
C) 3 ve 4′te mitoz bölünme vardır.
D) 2′de döllenme gerçekleşir.
Eşeysiz üremeyle ilgili olarak hangisi ya da
hangileri doğrudur?
1. Yeni oluşan planaryanın kalıtsal
özelliklerin birbirinin aynısıdır.
2. Oluşan canlıların genetik yapıları ata
canlıdan farklıdır.
3. Kopan parçaların büyüyerek yeni canlı
oluşturmasında mitoz bölünme etkilidir.
a) 1
b) 2
c) 1 ve 2
d) 1 ve 3
5- Yukarıdaki soy ağacına göre aşağıdakilerin
hangisinin arasında kan bağı yoktur?
3- Mayoz bölünmeyle ilgili hangi bilgi
yanlıştır?
A) 8 – 11
B) 4 – 8
C) 6 – 10
D) 5 – 11
I. Bb x Bb
II. BB x bb
III. Bb x Bb
6- Yukarıdaki çaprazlamaların hangisinde %
50 oranında melez döl(heterezigot) oluşur?
A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I ve III
1
7- Bir DNA molekülünde guanin sayısı 200
Adenin sayısı 400 dür. Buna göre bu DNA
molekülünde toplam kaç nükleotid bulunur?
CANLI
ÜREME ŞEKLİ
Bira mayası
I
II
Sporla üreme
Amip
III
A) 800 B)1200 C)1400 D)2000
8- “DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen”
kavramlarının basitten karmaşığa doğru
sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotit, DNA, kromozom, gen
B) DNA, gen, kromozom, nükleotit
13- Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış
yerlere gelecek kavramlar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
-I-
-II-
-III-
C) nükleotit, gen, DNA, kromozom
A)
bölünerek
öglena
vejetatif
B)
tomurcukla
eğrelti otu
bölünerek
C)
rejenerasyon kara yosunu
D)
tomurcukla
D) kromozom, gen, nükleotit, DNA
9- Bir DNA molekülünde 1000 adenin nükleotit
bulunmaktadır. Bu DNA ‘da A/S=4 olduğuna
göre DNA molekülündeki toplam nükleotit
sayısı kaçtır?
A) 4000 B) 2500
C) 1250
D) 10 000
10- Bir DNA molekülünün 2600 hidrojen bağı
ve 400 adenin nükleotiti varsa sitozin nükleotid
sayısı kaçtır?
A) 600
B) 1800 C) 400 D) 800
11- S-T-A-G-S-A verilen DNA zincirinin eşi
aşağıdakilerden hangisidir?
mantar
tomurcukla
vejetatif
14- Kan grubu genotipi, aşağıda verilen
ailelerden hangisinden oluşan çocuklarda
%100 B kan grubu bulunabilir?
ANNE
BABA
A)
AB
x
AB
B)
BB
x
00
C)
A0
x
B0
AB
x
00
A) G-A-U-S-G-T
B) S-U-A-G-S-A
D)
C) G-A-T-S-G-T
D) S-T-A-G-S-A
I. Bir toplumda kadınların renk körü olma olasılığı
erkeklere göre daha fazladır.
12- Sağlıklı bir kadın ile sağlıklı bir erkeğin
çocuklarının yarısında hemofili geni
bulunmaktadır. Buna göre anne ve babanın
genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
X H X h  X hY
B) X X  X Y
C)
X H X h  X HY
D) X X  X Y
H
h
H
h
H
h
II. Renk körü babalar, renk körlüğü genini bütün
kız çocuklarına aktarırlar.
III. Bir erkeğin renk körü olması için ilgili geni
annesinden almalıdır.
15- Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü)
ile ilgili olarak yukardaki açıklamalardan
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A ) Yalnız I
C ) II ve III
B ) I ve II
D ) I ve III
2
Tür
2n
Soğan
2x8
Kedi
2x9
Güvercin
2x8
İnsan
2 x 23
Deniz Yıldızı
2 x 47
16- Yukarıdaki tabloda farklı canlılara ait
kromozom sayıları verilmektedir. Bu tablonun
incelenmesi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Güvercinlerin üreme hücreleri 8 kromozoma
sahiptir.
B) Kromozom sayılarının aynı olması canlıların
benzer yapıda olduklarını göstermez
C) Kromozom sayısının fazla olması o canlıya ait
sistemlerin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu
gösterir
18- Bir ailenin üç kızından biri renk körü, iki
erkek çocuğundan da biri renk körüdür. Buna
göre anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden
hangisindeki gibidir?
Anne
Baba
A)
XRXr
XrY
B)
Xr Xr
XRY
C)
XR Xr
XRY
D) XRXR
XrY
19- Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;
I. DNA’nın eşlenmesi
II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması
III. Parça değişimi yapılması
Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana
hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?
A) yalnız III
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
D) Bir kedinin karaciğer hücresinde 38
kromozom bulunur
17- Yeryüzünde 2 milyon civarında canlı türü
bulunmaktadır. Canlı türlerinin kalıtsal
yapıları birbirinden farklıdır.
Türler arası çeşitliliğin temelinde
aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Hücredeki DNA sayısının farklı olması
20- Aşağıdakilerden hangisi DNA ‘nın özelliği
değildir?
A ) Çift sarmallı olması
B ) Sitoplazmada bulunması
C ) Adenin bazı bulundurması.
D ) Deoksiriboz şekeri bulundurması.
B) Taşınan hücre sayısının farklı olması
C) Yaşanan ortamın farklı olması
D) DNA daki nükleotit dizilişinin farklı olması
3
Download