eğitim araçları seçme formu

advertisement
Nisan 2004-2559
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
311
DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNERGE
Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara ve Millî Eğitimin
Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. Aksi durumda sorumluluk, eğitim aracının seçimini
yapan öğretmenlere aittir.
Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel kişi, kurum ve kuruluşların tavsiye kararı,
uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına bakılmaksızın:
Eğitim Aracının;
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında
belirtilen “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı;
Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” hükmüne ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun
olması,
2) Bilimsel hata bulunmaması,
3) Türkçe'nin özelliklerinin bozulmadan ve doğru olarak kullanılmış olması,
4) Kişi ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmaması,
5) Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasî düşünce,
felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemesi,
6) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanmış olması,
7) Reklâm niteliğinde ögelere yer verilmemiş olması,
8) Hedeflenen öğrenci kitlesinin bilgi ve yaş düzeyine uygun olması,
9) Türkçe dışında hazırlanmış olanlarının Bakanlar Kurulunca Türkiye'de eğitim-öğretimine
izin verilen yabancı dillerde hazırlanmış olması,
10) Estetik, edebî, kültürel ve sosyal değerlere uygun olması,
11) Görsel unsurlarının toplumun ortak değerleriyle bağdaşması esasları göz önünde
bulundurulur.
Ders öğretmenince belirlenecek eğitim aracı için, Eğitim Aracı Seçme ve Değerlendirme
Formu(EK-1) (12) ile bu forma dayalı olarak düzenlenecek Bilgi Formu (EK-2)(9) okul müdürlüğüne
verilir.
(Değişik son fıkra: 2.8.2006/26247 RG) Bakanlığın satın alacağı eğitim araçlarının
incelenmesi için başvurular Başkanlığa(16) yapılır. Bu başvuruların incelenmesi ve diğer hususlar
Yönergede belirtilir. Ancak, eğitim araçlarından yerel düzeyde hibe ve alımlarda yapılacak
inceleme, bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde, il millî eğitim müdürlüklerince kurulacak
komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlarda alan uzmanı veya uzmanların yanı sıra Türkçe ve resim iş
öğretmenlerinin biri veya her ikisi de bulunabileceği gibi eğitim yöneticileri de olabilir. Valilik onayı
ile kurulacak komisyonlar; en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur.
312
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Nisan 2004-2559
(EK-1)
EĞİTİM ARACI SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Okul/Kurum : ...........................................
EĞİTİM ARACI
Kitap
Harita
Süreli Yayın
Disket
Video Kaset
Film Şeridi
Ses Kaseti
Slayt
CD/CD ROM
Film
Atlas
Plâk
Atölye Teçhizatı
Resim/Tablo
Lâboratuvar Aracı
Diğer
Eğitim Aracının
Adı
Yazarı
Yayıncı/Yapımcı
Baskı/Yapım Yeri ve Yılı
Sayfası/MB (vb.)
:
:
:
:
:
:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Evet
Hayır
1- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun hükümlerine uygun mu?
2- Bilimsel hata bulunuyor mu?
3- Kullanılabilirliği ve korunabilirliği uygun mu?
4- Kurumun/sınıfın öğretim programlarına uygun mu?
5- Eğitim aracı siyasî, bölücü propaganda yapıyor mu?
6- Eğitim aracı kişi veya kuruluşları yıpratıcı nitelik taşıyor mu?
7- Eğitim aracı imlâ, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına uygun mu?
8- Kullanılan malzemenin kalitesi, renk ve baskısı uygun mu?
9- Öğrencilerin eğitim seviyelerine uygun mu?
10- Sosyal sınıf, soy, cinsiyet ve din ayırımcılığı taşıyor mu?
11- Estetik, kuramsal, edebî ve sosyal değerlere uygun mu?
12- Eğitim aracında; tarihî, çağdaş, ekonomik, politik ve dinî kavramlar
tarafsız olarak veriliyor mu?
13- Türkçe’nin, özellikleri bozulmadan doğru olarak kullanılıyor mu?
14- Eğitim aracının görsel unsurları, toplumun ortak değerleriyle
bağdaşıyor mu?
15- Eğitim aracı uzmanlarca tavsiye edilmiş mi?
SONUÇ : .................................................... adlı eğitim aracı, okulumuz/kurumumuz
........................... sınıf öğrencilerine ............................................... dersi için kullanımı uygun
bulunmuştur.
..../..../....
Öğretmen
Adı Soyadı
İmza
Nisan 2004-2559
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
313
(EK-2)
BİLGİ FORMU
.................................................... Müdürlüğüne
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ............. tarihli ve ......... sayılı
genelgeleri doğrultusunda derslerimde yararlanmak üzere Eğitim Aracı Seçme ve Değerlendirme
Formu ile belirlediğim eğitim araçları listesi aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Eğitim Aracının Adı
12345-
:
Seçme Gerekçem
:
Download