Anayasa Değişiklik Önerisi

advertisement
TÜBAKKOM ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
ANAYASA
Madde 10 / Yeni Hali
HERKES, DİL, IRK, RENK, CİNSİYET, SİYASİ DÜŞÜNCE, FELSEFİ İNANÇ,
DİN, MEZHEP VE BENZERİ SEBEPLERLE AYIRIM GÖZETİLMEKSİZİN KANUN
ÖNÜNDE EŞİTTİR.
KADINLAR VE ERKEKLER EŞİT HAKLARA SAHİPTİR. DEVLET, BU
EŞİTLİĞİN YAŞAMA GEÇMESİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. “BU
MAKSATLA ALINACAK TEDBİRLER EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLARAK
YORUMLANAMAZ.”
“Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak
TÜBAKKOM ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
1-Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
2-Hiçbir kişiye aileye, zümreye, veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
3-Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlüdür ve kadınlar ile erkekler arasında
fırsat eşitliği ve uygulamada fiilen eşitlik sağlanması
amacına
ulaşıncaya
kadar % 50
kotada dahil olarak bu yükümlülük
kapsamında geçici ve özel önlemler içeren yasal düzenlemeler yapar.
Bu tür düzenlemeler ayrımcılık olarak değerlendirilemez.
4- Çocuklar yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunmayı gerektiren
kesimler için alınan tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
hareket etmek zorundadırlar.
Download