701- % 12 KDV oranıyla 8,96 YTL `ye alınan çayın KDV `siz fiyatı nedir

advertisement
701- % 12 KDV oranıyla 8,96 YTL ’ye alınan çayın KDV ’siz fiyatı nedir ?
A) 7,4
B ) 7,8
C)8
D ) 8,5
702Şekildeki O merkezli çemberde ;
  
o
 CAD   42

s
     
 DOC   DBC  kaç derecedir?
 s

s
A) 84
B) 126
C) 42
D) 168
703- 18 kg sütten 6 kg tereyağı elde ediliyor. Buna göre 12 kg tereyağı elde etmek için kaç
kg süt gereklidir?
A) 20
B) 24
C) 32
D) 36
704-
705- Saat tam olarak 4:00 ‘ü gösterirken akrep ile yelkovan arasında oluşan açının ölçüsü
kaç derecedir?
A) 110
B) 120
C) 150
D) 180
706- Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının
3
sini okuyor. Geriye
5
okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 90
B) 100
C) 120
D) 150
707- Bir market 5 kg unu 3 kg şekerin fiyatından 6 YTL daha fazlaya satıyor. 1 kg un ile 1
kg şekerin fiyatı eşit ise 1 kg şeker kaç YTL dir?
A)
B)
C)
D)
6
5
4
3
708- Benzer iki dikdörtgenden I.dikdörtgenin kısa kenarının II. dikdörtgenin uzun kenarına
oranı 3/5’tir.I.dikdörtgenin kısa kenarı 6cm ve II. dikdörtgenin kısa kenarı 4cm olduğuna göre
II. dikdörtgenin çevresi nedir?
A.
B.
C.
D.
20
26
28
30
709- Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan veri ortanca
değer (medyan) olarak adlandırılır.
15 16 18 19 19 20 20 21 23
Yukarıdaki veri grubunun ortanca değeri nedir?
A.
B.
C.
D.
19
20
21
23
710- Mod: Dizinin en fazla tekrar eden verisi,
Medyan: Dizinin küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortasında olan verisidir.
6, 3, 7, y, 4, 2 dizisinin modu 7 ise, medyanı (ortancası) kaçtır?
A) 4
B)5
C) 6
D) 7
711- 5,6,11,5,8,3,8,11,3,5 sayılarının oluşturduğu dizinin aritmetik ortalaması x, medyanı y,
ve modu z ise x+y-z kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
712Orantı
D) 8
Yandaki grafik hangi orantı çeşidine ait olabilir?
A) Doğru Orantı
B) Ters Orantı
C) Birleşik Orantı
D) Karma
713- x ile y+3 ters orantılıdır. X=5 iken y=1 ise y=7 iken x kaçtır?
A. 1
B. 2
C.3
D.4
714- A(-2;3), B( 3;-2), C( -1:4), D( 4;-2), E(2;-2)
Yukarıdaki koordinatları verilen noktalardan kaç tanesi ikinci bölgededir?
A) 2
715-
B) 3
a.
C) 4
3
8

4
5
A)  32
D) 1
eşitliğinde a
C)  11
B) 5
15
kaçtır?
D) -5
9
716- x+2 ile y-3 doğru orantılı olarak değişmektedir. x=3iken y=13 dur. x=8iken y kaç olur?
A) 16
B) 23
717- Ayşe bir işin
A) 6
C) 32
D) 38
5
ünü 10 günde yapıyor. Ayşe, işin kalan kısmını kaç günde yapar?
8
B) 8
C) 10
D) 16
718- Ali elindeki 27 küpün tamamını kullanarak büyük bir küp yapmış ve bu küpün tüm
yüzeylerini maviye boyamıştır. Büyük küpü tekrar ayırarak 27 küp elde ettiğinde en çok bir
yüzü mavi olan küplerin tüm küplere oranı kaçtır?
A)
1
3
B)
20
27
C)
7
20
D)
7
27
719- Yasin bulunduğu yerden 5x – 2 metre ileri gidip, 3x + 8 metre geri geldiğinde ilk
konumuna ulaşmaktadır. Buna göre Yasin bulunduğu yerden en çok kaç metre uzaklaşmıştır?
A) 18
B) 20
C) 23
D) 26
720- Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları
birbirinden farklı üç basamaklı en büyük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
A) 881
B) 882
C) 883
D) 885
721- Bir benzin deposunun sekizde üçü boştur.Depoyu doldurmak için 30 litre daha benzin
gerekiyor.Başlangıçta depoda kaç litre benzin vardır?
A) 50
B) 30 C) 40 D) 60
722- 20 kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının bir iç açısına oranı kaçtır?
A) 1
5
B) 2
7
C) 1
9
D) 7
10
723- Bir yatılı okulda 60 kişiye 40 gün yetecek yiyecek vardır. 10 gün sonra 10 kişi
ayrılırsa , kalan kişilere kalan yiyecek kaç gün yerer?
A) 36
B) 35
C) 32
D) 30
724- Bir iç açısı 162o olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 24
725- 5x-3 cebirsel ifadesi ile -3x+1 cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
a) -2x-2
b) -2x+2
c)
2x-2
d) 2x+2
CEVAP ANAHTARI ( 701/ 725)
701 C 711
C
721
A
702 B 712
B
722
C
703 D 713
B
723
A
704 C 714
A
724
C
705 B 715
A
725
C
706 D 716
B
707 D 717
A
708 C 718
D
709 A 719
C
710 B 720
D
726- a/24 kesri 3/8 ve 7/12 kesirleri arasında olduğuna göre a nın kaç doğal sayı değeri
vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
727-
-2 tam 2/5 ile 7/24 rasyonel sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-2/10
d) 4
b)-1/2
c)-7/10
d)-1
728- Ardışık 7 tam sayının toplamı 294 ise, en büyük sayı kaçtır?
A) 42
B) 43
C) 44
D) 45
729- 2 eksiğinin 7 katı 35 olan sayı kaçtır?
A) 5
B) 7
730- x
3
C) 9
D) 11
= 3x+8
7
X=?
A)-9 B)-10
C)-11
D)-12
731- Bir sınıfta 12 kız,14 erkek öğrenci vardır.erkek öğrencilerin 3 tanesi kızların ise 2 tanesi
gözlüklüdür.sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığı nedir?
A) 14\26
B) 15\26
C)15\14
D) 12\26
732- 11 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
A) 1620
733A)6
B) 1980
C) 1800
D) 360
a b c
ab
  ise
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2 5 7
c
5
8
B) 1
C)
D)
7
7
734- Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katı olan bir çokgenin iç açılar toplamı nedir?
A) 800
B)1620
C) 1400
D) 600
735D
A
O
B
C
Şekilde O merkezli çemberde s(AOD) = 128 ‘dir. s(DCB) kaç derecedir?
A) 26
736kaçtır?
B) 36
C) 48
D) 52
a,b,c sayıları sırasıyla 3,5,7 ile doğru orantılıdır. 2a – b + c = 160 ise a’nın değeri
A) 40
B) 60
C)100
D) 140
737D
s ( Eˆ )  75
C
s ( Bˆ )  2 x  40
E
s ( Aˆ ) 120
B
s (Cˆ )  80
s ( Dˆ )  x
A
ABCD beşgeninde şekilde verilenlere göre x
kaçtır?
A) 75
B) 60
C) 65
D) 50
738-
Yanda verilen düzgün çokgen kaç
kenarlıdır?
4x - 10
3x+30
A) 8
B)
9
C) 10
D) 12
739- 180 öğrencisi olan bir okulun sınıflarını daire grafiğinde gösterirken, 12 öğrenci
bulunan bir sınıf kaç derecelik merkez açı ile daire diliminde gösterilmelidir?
a. 24
b. 18
c. 12
d. 6
740- 85,72,60,75,92,85,41,98
Yukarıdaki sayılar bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notları
gösterilmektedir
Bu veri grubu için aşağıdaki ölçülerden hangisi en büyük değere sahiptir?
a. Açıklık
b. Tepe değeri
c. Ortalama
d. Ortanca
değer
741- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I - iç açılarının ölçüleri toplamı 900 derece olan çokgen sekiz kenarlıdır
II -13 kenarlı bir çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle oluşan üçgen sayısı 11’ dir.
III - düzgün beşgende bir iç açıyla bu iç açıya komşu olan dış açının ölçüsü toplamı 360
derecedir.
a-) I,II,III
b-) I
c-) II
d-I,III
742- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Çemberin en büyük kirişi çaptır.
b-) Çember bir düzlemi ikiye ayırır.
c-) Çember ile teğet bir noktada kesişir
d-) Bir çemberdeki çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir.
743- Bir öğrencinin yıl içinde matematik dersinden aldığı notlar 3, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4
dür. Verilere göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır
A) Medyan : 3,5 tir.
B) Mod: 4 tür.
C) Aralık: 3 tür.
D) Aritmetik ortalama: 3,9 dur.
744- 3, 6, 8, 11 sayılarının arasına aşağıdakilerden hangisini yerleştirirsek medyanı 6 olur?
A) 10
B) 9
C) 7
D) 5
74540
35
30
25
erkek
kız
20
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
Yukarıda son 4 yılda kız ve erkek öğrencilerin sınavdaki başarı yüzdeleri verilmiştir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
2007 yılında erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha başarılı olmuştur.
2006 yılında kız öğrencilerin başarısı 2005tekine göre daha düşüktür.
Kız öğrencilerin başarısı sürekli azalmıştır.
2005 yılında erkek öğrencilerin başarısının kız öğrencilerin başarısına oranı ¾ tür.
746- Aylık geliri 1100 YTL olan bir ailenin kiraya ayırdığı miktar daire grafiğinde 198˚
olarak gösteriliyor. Bu ailenin kiraya ödediği miktar tüm paranın yüzde kaçıdır?
A) 45
B) 55
C) 198
D) 605
747-
Dilara’nın kitaplığında bulunan 60 kitabın çeşitlerine göre dağılımı yandaki daire grafiğinde
verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Romanların sayısı 25 tir.
b) Ders kitapları Hikaye kitaplarından 3 fazladır.
c) Gezi kitapları sayısının 3 katından 1 eksiği Roman sayısına eşittir.
d) Ders kitaplarıyla Gezi kitapları toplamı Hikaye kitapları sayısına eşittir.
748- 4 sayının aritmetik ortalaması 17 dir. Bu sayılardan 11 çıkarılırsa geriye kalan sayıların
ortalaması ne kadar artar?
a)
b)
c)
d)
1
2
3
4
749- Ahmet dışındaki 5 öğrencinin bir matematik sınavından aldığı puanlar
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki 6 öğrencinin aldığı puanların açıklığı
(aralığı) 31dir. Ahmet en yüksek puanı aldığına göre puanı kaçtır?
A) 66
B) 71
C) 78
D) 82
750- Aşağıdaki tablo bir kitapçıda gün içinde satılan kitapların çeşidini göstermektedir.
Tablodaki verilere göre veri grubuna ait mod (tepe değer) nedir?
A)10
B)8
C)7
D)3
CEVAP ANAHTARI ( 726/ 750)
726 D 736
B
746
B
727 C 737
A
747
C
728 D 738
D
748
B
729 B 739
A
749
C
730 D 740
B
750
B
731 B 741
C
732 A 742
B
733 B 743
A
734 C 744
D
735 A 745
C
751-
Yukarıdaki A ve B dikdörtgenleri birbirine benzerdir. Verilenlere göre, B
dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir?
A) 28
B) 70
C) 98
D) 168
752-
Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C, D ve E yamuklarından hangilerinin birbirine eş ve
hangilerinin benzer olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Eş Yamuklar
A ve B
B ve C
B ve E
D ve E
A)
B)
C)
D)
Benzer Yamuklar
C ve D
A ve D
C ve A
B ve C
753- Aşağıdaki şekilde; [DC // [BA dır.
Buna göre X açısı kaç derecedir?
A)80
B)89
C)90
D)91
754- %15 faiz ile 3 yıl süreyle bankaya yatırılan 600 YTL kaç YTL faiz getirir?
A.) 90
B.) 290
C.) 270
D.) 240
755Aşağıdakilerden hangisi ters orantılıdır?
A) Yükseklik ile oksijen miktarı
B) Benzin miktarı ile gidilen yol
C) Un miktarı ile pişirilen ekmek sayısı
D) Elektrik sarfiyatı ile elektriğe ödenen para
756Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
- Bir çemberde çevre açının ölçüsü 200 ise aynı yayı gören merkez açı 100 dir.
- Çapı gören çevre açının ölçüsü 900 dir.
- Aynı yayı gören çevre açı ve merkez açının ölçüleri eşittir.
- Bir çemberde majör yay minör yayın iki katı ise minör yayın ölçüsü 1200 dir.
A) 1
757-
B) 2
C) 3
D)4
y= 3x-2 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?
A) (1,-1)
B) (0,-2)
C) (0,2)
D) (1,3)
758- Aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan hangisi orijinden geçmez?
A) 5x=3y
B) y=x
C) x-5=y
D) 2x=y
759- Pınar ‘ ın matematik dersinden aldığı notlar; 20,45,60,55,60,90,36 dir.Pınar karnedeki
notunun yüksek olması için aşağıdaki hangi Merkezi eğilim ve yayılma ölçüsünü
kullanmalıdır
A)mod
B) medyan
C) Aralık
D) ortalama değer
760-
eşitliğine göre x=?
A) 2
B)3
C) 4
D)5
761-
Türkiye deki çalışan nüfus
Türkiye deki çalışmayan nüfus
Üstteki grafikte çalışmayan nüfusa karşılık gelen daire diliminin açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A)80 derece
B)100 derece
C)108 derece
D)116 derece
762- ( 1 + 1_ ) .( 1 + 1_ ) . ( 1+ 1_ )…….(1 + 1_ ) = a
3
4
5
26
Olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 9
C)
13
D) 16
3 2 1
 :
4
3 6 işleminin sonucu kaçtır?
7634 6 8
. :
3 7 7
A)
3
4
B)
5
4
C)
9
4
D)
19
4
1
1
sını daha sonra kalanının ini yemektedir. Bir
6
5
pakette 36 adet kestane olduğuna göre Ayşe kaç adet kestane yemiştir?
764- Ayşe bir paket kestanenin önce
A) 8
B) 10
C) 12
D) 16
765a)
b)
c)
d)
766-
1+
2
3
1
1 x
=2
-3
-4
2
-2
A(-2,2a-1) noktası x ekseni üzerinde ise a kaçtır?
a) -2
b)
1
2
c) 2
d)
767-
1
3
Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derecedir?
A) 62
B)72
C)82 D)108
768- Bir üçgenin kenarları 3, 4 ve 5 sayılarıyla doğru orantılıdır. Üçgenin çevresi
48cm’dir.Bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm’dir?
A) 12
B) 16
C) 20
D)24
769- “Bir sayının 7 katının 13 fazlası” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a.7 + 13
C) a.7-13
B) a(7-13)
D) a(7+13)
770-
771- 2,5,a,11,13,b,c
tam sayılarının aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre ,a,b,c tamsa-
yılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A)39
B)33,6
772- 3,4,5,X,11,12,15,18
A) 7
C)13
D)10
sayı dizisinin medyanı 9 olduğuna göre , x kaçtır?
B)8
C) 9
D)10
773- Bir düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü ile bir dış açısının ölçüsü arasındaki fark
kaçtır?
A)140º
B)100 º C)80º D)40º
774- x ile y-8 ters orantılıdır. x=5 iken y =4 olduğuna göre x=-4 iken y kaçtır ?
A-13
B)-5
C)5
D)13
775- A( a, -2 ) noktasının ordinat eksenine dik uzaklığı 3 birim,B( 1, b ) noktasının apsis
eksenine dik uzaklığı 5 birimdir. a<0 ve b>0 ise a+b kaçtır?
A) – 2
B) 1
C) 2
D) 4
CEVAP ANAHTARI ( 751/ 775)
751 C 761
C
771
C
752 B 762
B
772
A
753 C 763
D
773
B
754 C 764
C
774
D
755 A 765
B
775
C
756 B 766
B
757 B 767
B
758 C 768
C
759 C 769
A
760 D 770
A
776- Bir terzi 0,6 m kumaşla bir etek, 0,3 m kumaşla bir bluz dikmektedir. Nurdan elindeki
3
kumaşın inden etek , kalanından bluz diktirmek istemektedir.
5
Buna göre, Nurdan terziye 15 m kumaş götürdüğünde toplam kaç parça giysi diktirebilir?
A) 40
B) 35
C) 30
D) 25
777- KDV hariç satış fiyatı 20 YTL olan bir ilaç, % 5 KDV oranı ile satılmaktadır. Bu
ürünün KDV dahil satış fiyatı kaç YTL dir?
A) 21
B)22
C)23
D)24
778- 300 YTL para 16 aylığına bir bankaya yatırıldığında 40 YTL faiz geliri elde
edilmektedir. Buna göre bankanın yıkık faiz yüzdesi kaçtır?
A)5
B)8
C)9
D)10
7793
4
işleminin sonucu kaçtır?
5 :
2
1
5
1
A) 10
780-
3a  2
a
B) 1
C)
1
2
D) 12
ifadesinin bir tam sayı olması için, a yeri-ne yazılabilecek tam sayıların toplamı
kaç olur?
A)  6
B) 0
C) 3
D) 5
781-
A) 100
B)120
C)140
D)160
782- Aşağıdaki geometrik şekiller biçiminde verilen saç levhalardan, hangisinin ağırlık
merkezi, köşegenleri kullanılarak bulunamaz?
A) Deltoid
B) Düzgün altıgen
C) Paralelkenar
D) Eşkenar dörtgen
783- Kenar uzunlukları 3cm ,4cm ve 5cm olan üçgene eşit olan üçgenlerden kaç tanesini
alt alta ve yan yana yapıştırarak bu üçgene benzer ve benzerlik oranı 1/3 olan büyük üçgen
elde ederiz?
A) 4
B) 9
C) 12
D) 16
784Bir dış açısı 40 derece olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç
derecedir?
A) 540
B) 720 C) 900 D) 1260
785- Bazıları evli olan yolcuların bulunduğu bir otobüste 36 erkek,23 kadın yolcu vardır.Bu
otobüsten kaç evli çift ilk durakta inerse ,erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların sayısının 2
katı olur?
A)7
B)10
C) 13 D) 15
786- Cemil,önce 9 adım ileri,sonra 3 adım geri atıyor.Toplam 432 adım atan Cemil,başlangıç
noktasından kaç adım ileri gitmiştir?
A) 200
B)208
C)216
D)220
787-
Bir otomobil 15 litre benzinle 180 km yol alıyor.
Otomobilin deposu 20 litre benzin almaktadır.
Bu otomobilin deposu benzin ile tamamen dolu
ilen kaç km yol alır.
A)200
B220
C)240
D)300
788- KDV’siz fiyatı 20 ytl,KDV’li fiyatı 24 ytl olan bir ürüne %kaç KDV uygulanmıştır?
A)10
B)20
C)22
D)24
789- Bir sınıftaki kızların sayısı 2 ile doğru orantılı erkeklerin sayısı 3 ile ters orantılıdır.sınıf
mevcudu 42 ise bu sınıfta kaç erkek vardır?
A)6
B)12
C)18
D)24
790- 9,7,6,10,14,5,5,8sayı dizisinin medyanı kaçtır?
A)6
B)7
C)7,5
D)9
791- %20 zararla 120 YTL ye satılan bir ürünün maliyeti nedir?
A)130
B)140
C)150
D)160
792Düzgün ongenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 144
B) 108
C) 72
D) 36
793- Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
A)144
B) 120
C) 108
D) 100
794-
17 
A) 6
24
 25
14
5
13
6
2x  1
B) 7
denklemini sağlayan x tamsayısı kaçtır?
C) 8
D) 9
795-
Yandaki grafikte deneme sınavında
bir soruya öğrencilerin verdiği cevaplar
gösterilmiştir. “C” cevabını veren 40 öğrenci
olduğuna göre bu soruya doğru cevabı veren
kişi sayısı en çok kaç olabilir ?
A) 120
B) 100
C) 80
D) 60
796- Bir ilaçta a,b ve c maddeleri bulunmaktadır.Bu maddelerin ilaçta bulundukları miktarlar
arasında a = 2 ve b = 6 orantıları vardır.a,b ve c birer doğal sayıdır.Buna göre
b 3
c 5
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I- a+b+c toplamı en az 30 birim olabilir.
II- En fazla b maddesi kullanılmıştır.
III- En az a maddesi kullanılmıştır.
IV- Bu maddelerin ağarlıkları a<c<b olarak sıralanmıştır.
A- 1
B- 2
C- 3
D- 4
797- Bir aile aylık gelirinin ¼ ni yiyeceğe 5/12 ini eğitime 1/6 ni giyeceğe ve geri kalanını
diğer giderlerine ayırıyor.Bu ailenin aylık gelirini bir daire grefiği ile gösterilirse;diğer
giderlerinin olduğu kısım kaç derecelik merkez açıya karşılık gelir?
A- 30
B- 60
C- 90
D-120
798- 84 ytl yaşları 6,7 ve 8 olan üç kardeş arasında yaşları ile orantılı olarak üç kişiye
paylaştırılırsa en çok pay alan kaç ytl alır?
a) 4
b)24
c)28
d) 32
799- Bir dış açının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
a)6
b)7 c)8 d)9
800-
CEVAP ANAHTARI ( 776/ 800)
776 B 786
C
796
C
777 A 787
C
797
B
778 D 788
B
798
D
779 D 789
A
799
C
780 B 790
C
800
C
781 A 791
C
782 A 792
D
783 B 793
A
784 D 794
B
785 B 795
D
Download