Bitkisi üzerine Toksik

advertisement
TOG-051 ATIK SU KULLANIMININ MISIR (Zea mays L.) BİTKİSİ ÜZERİNE TOKSİK
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Talip ÇAKMAKCI*, Pelin ALABOZ *Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Van Dünya nüfus artıGına
paralel olarak gıda ve temiz su ihtiyacı da artmaktadır. Ayrıca geliGen sanayinin
ihtiyacı da göz önüne alındığında mevcut su kaynaklarının etkin biçimde
kullanılmasının yanında, evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda
kirlenmiG veya özellikleri değiGmiG sular olarak tanımlanan atık suların tarımda
yeniden kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. Tarımsal amaçlar için atık suyun
günümüzdeki geri kazanımı oldukça önemlidir. Özellikle arıtılmıG atık sular dünyanın
birçok bölgesinde farklı amaçlar için tekrar kullanılmaktadır. ArıtılmıG atık suyun en
geniG kullanım alanını tarımsal amaçlı (sulama suyu olarak) kullanım teGkil
etmektedir. Bu amaçla Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma tesislerinden temin edilecek
atık su ile piyasadan bulunan mısır çeGidi deneme materyali olarak kullanılacaktır.
ÇalıGma sera koGullarında yürütülecek olup atık suyun toprakta ve bitkide bıraktığı
ağır metal kalıntıları gerekli analizlerle belirlenerek bitkinin büyüme-geliGmesi üzerine
etkileri araGtırılacaktır. Anahtar Kelimeler: Atık su, Mısır (Zea mays L.), Toksik etki,
Ağır metal, Sulama
Download