yaratıcı drama, eğitimde drama ve eğitici drama

advertisement
EĞİTİMDE DRAMA
ÖZCAN
PALAVAN
KAVRAMLAR
Drama,
Dramatik,
Dramatik Oyun,
Yaratıcılık
Tiyatro,
Dramatizasyon,
Yaratıcı Drama,
Eğitici Drama,
Doğaçlama,
Oyun
Canlandırma
Rol Oynama,
DRAM VE DRAMA
• Dram, hem sahnede oynanmak üzere yazılmış
konuşmalar ve devinimlerle gelişen, karşılıklı
oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyun, yapıt
olarak hem de mecazi anlamda da acıklı olay
olarak
• Drama ise tiyatro yazını, oyun yazma sanatı,
(televizyonda) oyun biçiminde oyun, yapIt
olarak tanımlanmaktadır.
Drama sözcüğünün kökü, Yunanca “Dran” dır.
Dran; itmek, çekmek, yapmak, etmek,
Drama sözcüğü bugünkü anlamına yakın biçimde
Yunanca Dromenon’daki “seyirlik olarak
benzetme” anlamına daha yakındır ve eylem
anlamını taşır.
Bu sözcüğün eski Yunancadaki başka bir
anlamı da “oynamak” tır.
Ancak, antik tiyatronun gelişmesinden bu
yana, bu sözcük yalnızca” herhangi bir
kimsenin herhangi bir şey yapması” değil,
belli bir kimsenin, katılanlara anlamı olan bir
şey yapmasıdır.
Dramatik
Sahne oyununa özgü olan, içinde gerilim,
çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar
bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle
gelişen yapıt ya da olay, mecazi olarak da
duyguları kamçılayan, çoşku verici,
gerilim yaratıcı olarak tanımlanır.
Dramada belirtilen çeşitli
devinimler aynı zamanda
çeşitli yarışmaları, çekişmeleri,
çözülmesi gereken sorunları,
gerilimleri içinde barındırır
bunun adı dramatik ya da
dramatik olandır.
DRAMATİK OYUN
Dramatik oyun, daha çok çocukların keşfettikleri ve
çevrelerindeki tüm karakterleri ve hareketleri taklit
ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur.
Bu tür oyunlar bir kümeyi
gerektirir, bireysel değildir,
anlıktır, süresi kestirilemez,
temel olarak öykünmeye
(taklide) dayanır.
Dramatik oyun, çocuklar arasında oluşan
iletişim ve etkileşim içerisinde imgeleme
dayalı oyun türlerini oluşturur.
Çocukların oynadığı evcilik oyunları
dramatik oyunların tipik örneğidir.
Bu oyunlarda
doğaçlama
rol
oynama
kendiliğin
-denlik,
konu,
Yaşantı
gibi eğitimde dramayı doğrudan ilgilendiren
özellikler olmasına rağmen,
canlandırmaların hemen hepsi doğrudan bir taklide
dayalı olması nedeniyle eğitimde dramadan ayırt
edici bir özellik taşırlar.
Bu tür oyunlarda çocuk bir rol üstlenir
ve başka biriymiş gibi davranır.
Bu süreç boyunca çocuk ilk
elden ve ikinci elden yaşantIıarı
farklı durumlarda insan,
eylemleri ve konşmaları
öykünerek (taklit ederek) başka
bir insanla yaşar.
DRAMATİZASYON
Dramatizasyon, günümüzde daha
çok yazılı bir metne dayalı olarak
bir konunun, öykünün, masalın ya
da bir durumun canlandırılması
anlamında kullanılır.
Söz gelimi öğretmen
metni okur ya da anlatır.
Rolleri dağıtır ve
çocukların bu öyküyü
canlandırmalarını ister.
TİYATRO
Tiyatro sözcüğü eski Yunancada “seyir yeri”
anlamına gelen theatron’dan kaynaklanmaktadır.
Bu sözcüğün kökeni ise “seyretmek”,
“görmek”
anlamına gelen theaomai ve
theasthai’dir
, tiyatronun en önemli ögelerinden biridir.
Diğer bir öge ise seyircidir.
Tiyatro, sahne, dekor, giysi, ışıklama, müzik, metin olmadan
da var olabilir.
Ama oyuncu olmadan var olmasına olanak yoktur.
Yönetmen odaklı yapılan tiyatroda ise gerçek öge
yönetmendir.
Yönetmen
Sahne üzerindeki oyunun her
açıdan tamamlanmasında
belirleyici olan, yorumlayan, içerikli
biçimi, biçimle tekniği uyumlu bir
yolda bir araya getirerek bütünlüğü
kazandıran kişidir.
Yaratıcılık
Genel olarak yaratıcılık,
• daha önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki
ilişkileri kurabilme,
böylece yeni bir düşünce şeması içinde,
• yeni yaşantılar, deneyimler, yeni düşünüler ve
yeni ürünler ortaya koyma yetisidir
YARATICI DRAMA-EĞİTİCİ DRAMA
Yaratıcı drama kavramı
önceden yazılmış bir metin olmaksızın,
katılımcıların kendi yaratıcı buluşları,
özgün düşünceleri ve bilgilerine dayanarak
oluşturdukları eylem durumları,
doğaçlama ve canlandırmalar” yanını kapsar.
Alan yazında yer yer farklı adlandırmalar karşımıza
çıksa da nitelik, amaç ve kapsam açısından yaratıcı
drama, eğitimde drama ve eğitici drama
kavramları öz olarak birbirinden farkılı değil aynıdır
Özetle eğitici olmayan bir
dramadan söz edilemez.
Çünkü, tüm drama yaşantıları
eğitseldir, eğitimle ilgilidir.
Bu yanıyla da tiyatrodan
ayrılır.
Dramada, En Başta
yaratıcılık olmak üzere,
kendini tanıma,
iletişim becerilerini artırma,
demokratik tutum ve davranış geliştirme,
empati becerisini,
dil ve sözel ifade becerilerini geliştirme gelir.
O Halde
Eğitimde drama,
herhangi bir konuyu,
doğaçlama,
rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak
bir kümeyle
ve küme üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola
çıkarak
canlandırmalar yapmaktır.
Download