Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış

advertisement
Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış Tezlerdeki İçerik Ve Yöntemsel
Eğilimler
Cemal TATLI
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Serhat ALTIOK
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırıkkale /
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Sercan ÖZEN
Milli Eğitim Bakanlığı,Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak/
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Çiğdem ACAR
Milli Eğitim Bakanlığı,Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli /
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın temel amacı, 2012 - 2016 yılları arasında eğitim teknolojisi alanında yapılmış olan
yüksek lisans ve doktora tezlerinin ayrıntılı bir biçimde incelenerek var olan durumların, alandaki sorunların ve
yönelimlerinin analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından,
Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) alanlarında yürütülmüş olan tezlere
erişim sağlanmıştır. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiyedeki Eğitim Teknolojisi ve
BÖTE alanlarındaki tüm yüksek lisans ve doktora programlarında son 5 yılda (2012-2016) yapılmış olan tezlerin
tamamı çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. YÖK veritabanında yazarı tarafından erişimi belirli bir tarihe kadar
kısıtlanan tezlerin bulunması nedeniyle evrenin tamamına ulaşılamamış; 273 yüksek lisans ve 134 doktora tezi
olmak üzere toplam 407 tez incelenmiştir. Her bir tez; yayın yılı, üniversite, danışman sayısı, anabilim dalı,
enstitü, yazım dili, düzeyi, ulaşılan kaynak, amacı, amaçların ifade ediliş biçimi, erişim durumu, paradigması,
araştırma deseni, veri toplama aracı, değişkenler, veri türü, örneklem büyüklüğü, örneklem seçim metodu, hitap
ettiği eğitim kademesi, katılımcı türü, veri analiz yöntemi, veri toplama yöntemi, odaklanılan teknoloji ve
odaklanılan ortam ölçütlerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yüzde, frekans gibi betimsel istatistiklerle
içerik çözümlemesi yapılarak rapor edilmiş ve bulgular doğrultusunda tartışmalar gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim Teknolojisi, Tez Çalışmaları, Güncel Eğilimler.
Download