Y-0016-DC

advertisement
DC Devreler Uygulama Modülleri
DC Circuits Application Modules
Y-0016-DC
Genel Özellikler
General Specifications
DC Devreler Uygulama Modülleri, DC devre
uygulamaları için tasarlanmış olup 14 adet uygulama
modülünden oluşmaktadır.
DC Circuits Application Modules are designed for DC
circuit applications and consists of 14 application
modules.
Deney kitabında direncin yapı ve bağlantı özelliklerinden
yükselteçlere kadar birçok uygulama şekillerle ayrıntılı
olarak anlatılmıştır. Deney kitabı içerisinde konu teorisi,
uygulama alanları, eleman tanımları, devre şemaları
ve grafiklerle desteklenmiş “Hazırlık bilgileri”, ayrıntılı
olarak anlatılan “Deneyin yapılışı”, deneyle ilgili soruların
ve deney sonuçlarının verildiği “Sonuçlar” bölümleri
bulunmaktadır.
Various applications from the structure and connection
features of resistance, inductance and capacitors up to
amplifiers are explained with detailed in the experiment
Book. Experiment book contains the chapters of “Pre
paration information” supported with circuit diagrams
and graphics, ”How to do the experiment” with detailed
explanation and ”Conclusion” where the results and the
questions regarding the experiment are included.
DC Devreler Uygulama Modülleri ara bağlantıları
için 2mm soket ve farklı renklerde 2mm fişli kablolar
kullanılmıştır.
2 mm sockets and 2 mm connection leads in different
colors are used with the DC Circuits Application
Modules.
Set Content
Sistem Sunumu
Uygulama Modülleri 2mm Jaklı Kablo Deney Kitabı
: 14 Adet
: 24 Adet, 4 Farklı renkte
: 1 Adet
Application Modules 2mm Connection Leads Experiment Book : 14 Pcs
: 24 Pcs, in 4 different colors
: 1 Pcs
Uyumlu Ana Üniteler
Compatible Main Units
• Y-0016
• Y-0038
• Y-0016
• Y-0038
B11
www.yildirimelektronik.com
Y-0016-DC
DC Devreler Uygulama Modülleri
DC Circuits Application Modules
Uygulama Konuları / Applications
Deney Modülü - 1
• Direnç renk kodları ve ölçümü
Experiment Module - 1
• Resistance color codes and measurement
Deney Modülü - 2
• OHM kanununun incelenmesi
• Kirşof gerilim kanununun incelenmesi
• Kirşof akım kanununun incelenmesi
Experiment Module - 2
• Examination of OHM Law
• Examination of Kirchhoff’s Voltage Law
• Examination of Kirchhoff’s Current Law
Deney Modülü - 3
• Seri bağlı dirençlerin incelenmesi
• Paralel bağlı dirençlerin incelenmesi
• Karışık bağlı dirençlerin incelenmesi
• Seri bağlı bobinlerin incelenmesi
• Paralel bağlı bobinlerin incelenmesi
• Karışık bağlı bobinlerin incelenmesi
• Seri bağlı kondansatörlerin incelenmesi
• Paralel bağlı kondansatörlerin incelenmesi
• Karışık bağlı kondansatörlerin incelenmesi
Experiment Module- 3
• Examination of serial connected resistance
• Examination of parallel connected resistance
• Examination of assorted connected resistance
• Examination of serial connected inductances
• Examination of parallel connected inductances
• Examination of assorted connected inductances
• Examination of serial connected capacitors
• Examination of parallel connected capacitors
• Examination of assorted connected capacitors
Deney Modülü - 4
• Superpozisyon Teoremi ‘nin incelenmesi
• Thevenin Teoremi ‘nin incelenmesi
• Norton Teoremi ‘nin incelenmesi
Experiment Module - 4
• Experiment of Superposition Theorem
• Experiment of Thevenin Theorem
• Experiment of Norton Theorem
Deney Modülü - 5
• Diyotun incelenmesi
• Diyot karakteristiğinin çıkarılması
• Yarım Dalga doğrultucunun incelenmesi
• Tam dalga doğrultucunun incelenmesi
• Köprü tipi tam dalga doğrultucunun incelenmesi
• Kondansatörlü filtrenin incelenmesi
• Yük akımının filtreye etkisinin incelenmesi
• ¶ tipi filtrenin incelenmesi
Experiment Module- 5
• Examination of diode
• The characteristic curves of diode
• Examination of half-wave rectifier
• Examination of full-wave rectifier
• Examination of bridge type full-wave rectifier
• Examination of capacitor filter
• The effect of current to the filter
• Examination of ¶ type filter
www.yildirimelektronik.com
B12
DC Devreler Uygulama Modülleri
DC Circuits Application Modules
Y-0016-DC
Uygulama Konuları / Applications
Deney Modülü - 6
• Gerilim ikileyicinin incelenmesi
• Gerilim üçleyicinin incelenmesi
• Gerilim dörtleyicinin incelenmesi
Experiment Module- 6
• Examination of voltage multiplexer - doubler
• Examination of voltage multiplexer - tripler
• Examination of voltage multiplexer - quadrupler
Deney Modülü - 7
• Transistörün I. bölge karakteristiğinin incelenmesi
• Transistörün II. bölge karakteristiğinin incelenmesi
• Transistörün III. bölge karakteristiğinin incelenmesi
• Transistörün IV. bölge karakteristiğinin incelenmesi
Experiment Module - 7
• Transistor output characteristics in first region
• Transistor output characteristics in second region
• Transistor output characteristics in third region
• Transistor output characteristics in fourth region
Deney Modülü - 8
• Zener diyotun incelenmesi
• Zener diyotla yapılan regüle devrelerin incelenmesi
• Paralel regüleli doğrutmacın incelenmesi
• Seri regüleli doğrutmacın incelenmesi
• İdeal seri regüleli doğrutmacın incelenmesi
Experiment Module - 8
• Examination of Zener diode
• Examination of regular circuits with Zener diode,
• Examination of parallel regular rectifier
• Examination of serial regular rectifier
• Examination of ideal serial regular rectifier
Deney Modülü - 9
• Emiteri topraklı yükseltecin incelenmesi
• Beyzi topraklı yükseltecin incelenmesi
• Kollektörü topraklı yükseltecin incelenmesi
Experiment Module - 9
• Examination of the common emitter amplifier
• Examination of common base amplifier
• Examination of common collector amplifier
Deney Modülü - 10
• A sınıfı yükseltecin incelenmesi
• B sınıfı yükseltecin incelenmesi
• C sınıfı yükseltecin incelenmesi
Experiment Module - 10
• Examination of A class amplifier
• Examination of B class amplifier
• Examination of C class amplifier
B13
www.yildirimelektronik.com
Y-0016-DC
DC Devreler Uygulama Modülleri
DC Circuits Application Modules
Uygulama Konuları / Applications
Deney Modülü - 11
• Transistörlü ses yükseltecinin incelenmesi
• Entegreli ses yükseltecinin incelenmesi
Experiment Module - 11
• Examination of audio amplifier with transistor
• Examination of Integrated audio amplifier
Deney Modülü - 12
• J-FET ‘in giriş karakteristiğinin incelenmesi
• J-FET ‘in çıkış karakteristiğinin incelenmesi
• Source ‘ü topraklı bağlantının incelenmesi
Experiment Module - 12
• Examination of J-FET input characteristics
• Examination of J-FET output characteristics
• Examination of Source grounded connection
Deney Modülü - 13
• E-MOSFET ‘in giriş karakteristiğinin incelenmesi
• E-MOSFET ‘in çıkış karakteristiğinin incelenmesi
• E-MOSFET ‘in çalışmasının incelenmesi
Experiment Module - 13
• Examination of E-MOSFET input characteristics
• Examination of E-MOSFET output characteristics
• Examination of E-MOSFET operation
Deney Modülü - 14
• RC faz kaymalı osilatörün incelenmesi
• LC osilatörün incelenmesi
• Paralel Hartley osilatörün incelenmesi
• Kolpist osilatörün incelenmesi
• Kristal osilatörün incelenmesi
• Wien Köprü osilatörün incelenmesi
Experiment Module- 14
• Examination of RC phase-shift oscillator
• Examination of LC oscillator
• Examination of Hartley oscillator
• Examination of Colpitts oscillator
• Examination of Crystal oscillator
• Examination of Wien Bridge oscillator
www.yildirimelektronik.com
B14
Download