EĞİTİM NEDİR İnsanların diğer insanları belli bir maksatla

advertisement
Sayın Ecz.M.Nejat ERTÜRK
İda.ve Mali İşl.Dai.Bşk.
Grubumuzun yapmış olduğu çalışmalar ilişikte sunulmuştur bilgilerinize
saygılarımızla arz ederiz.
Başkan
Fikri GÖZÜYUKARI
Üye
Hakan DİNÇER
Başkan Yrd.
Cevahir SALİHOĞLU
Üye
Leyla KALELİ
Üye
Ufuk ÖZKAN
EĞİTİM GRUBU MART AYI ÇALIŞMALARI
-Eğitim Nedir?
-Eğitimin Süreci.
-Kurumsal
Başarıda Eğitimin Önemi.
-Atatürk ve Eğitim.
-Kişilerarası İletişim.
EĞİTİM NEDİR?
Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan , yetenek,
tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği
süreçlerin tümüdür.
Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların
davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan
planlı etkiler sürecidir.
Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla
kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme
sürecidir.
Bir Çin Atasözü bunu doğru bir biçimde tespit
etmektedir:
-Eğer bir yıl ötesi için planlıyorsanız hububat ekin,
-Eğer on yıl ötesi için planlıyorsanız, ağaç dikin,
-Eğer bin yıl ötesi için planlıyorsanız, insanlar ekin,
işte eğitim insan vasıtasıyladır ki insanlar ekilir ve
asırlar inşa edilir.
EĞİTİMİN SÜRECİ
Eğitimin üç temel öğesi vardır.
1- Amaç
2- Öğretme ve öğrenme etkinlikleri
3- Değerlendirmeler
Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme
etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son
bulur. Sürecin bu mantığı bütün kültürler için
aynıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan
öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre
değişebilir, fakat sürecin doğası değişmez.
KURUMSAL BAŞARIDA EĞİTİMİN ÖNEMİ
“Mademki biliyorsun, niye öğretmiyorsun”
Ludingirra (sümerli eğitmen ve şair Günümüzden 4000 yıl önce)
Bilindiği gibi, insanın eğitimi doğduğu andan itibaren
başlar ve ölünceye kadar devam eder. Okul öncesi ve okul
sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da
sürer gider. İşe başlamakla kişinin eğitimi tabii ki sona
ermez, görevinin gerektirdiği, kendisinden hizmet beklenen
konularda sürekli eğitim görmezse başarılı olması
mümkün değildir. Kısacası kişinin sistematik eğitim
sürecine dahil edilmesi gereklidir.
Ünlü ingiliz iktisatçı “Adam Smıth” in güzel bir sözü var,
Demiryollarının %5’i demirse %95’i insandır.
Kurumların başarılı olabilmeleri öncelikle her çalışanı
gerçekten başarılı olabileceği, bilgi, beceri ve yeteneklerini
gösterebileceği doğru alanlarda çalıştırabilmek, önlerine
mesleki bir vizyon koyarak kariyer gelişmelerine yardımcı
olmaktır.
Bunun için gerekli olan ana unsur ise, eğitimdir.
Başarılı kurumlara baktığımızda başarılarının arkasındaki
en önemli gücün eğitim olduğu görülmektedir.
Çalışanlara düşen en önemli görev ise ;
her şeyi kurumdan beklememek ve kişisel enerjileri en
olumlu ve optimum şekilde kullanarak öğrenmek ve bütün bu
öğrenilenleri bir takım ruhu içerisinde hayata geçirmek
olmalıdır.
ATATÜRK VE EĞİTİM
Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve
diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da
milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını
sağlayan büyük bir önderdir.
Atatürk'e göre, "en önemli, en esaslı nokta eğitim
meselesidir".
Çünkü, "eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı,
yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti
esarete ve sefalete terk eder.
Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine
ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır:
Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu,
öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu...
Özetle,
Atatürk'e göre, kaynaşmış bir millet haline
gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve
demokratik bir toplum olabilmenin en etkili aracı
eğitimdi.
ATATÜRKÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERİR KÜÇÜK BİR ÖRNEK
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, yeni Türk harflerini halka bizzat öğretirken (20 Eylül 1928)
KİŞİLERARASI İLETİŞİM
İnsan yaşamı gözden geçirildiğinde kişiler arası
ilişkilerin hem sıkıntılarda hem de mutluluklarda
çok büyük bir yer kapladığı görülür.
Kişiler arası iletişim genellikle kendiliğinden ve
teklifsizdir. İletişimi gerçekleştirenler
birbirlerinde sürekli geri bildirim alırlar.
İletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için 3 şart aranır:
1- Yüz yüze olması,
2- Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması,
3- Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte
olmasıdır.
Örneğin yazışmalar kişiler arası iletişim sayılmaz.
İLETİŞİMDE BAŞARILI OLMAK İÇİN SUNULAN BAZI ÖNERİLER
İnsan ilişkilerinde başarılı olabilmek için insanın doğasını iyi
tanımak gerekir. Başarılı bir iletişimde bulunabilmek için
insanın bu ilişkiden beklentilerini anlayabilmek gerekir.
İnsanlar oldukları gibi kabul edilmek, söyledikleri ve
yaptıklarının onaylanması ve değerlerinin bilinmesini ister.
Covey şöyle der:
İnsanlar arasındaki ilişkilerde öğrendiğim en önemli ilkeyi
bir tek cümlede özetlemem gerekseydi şöyle derdim:
“Önce anlamaya çalışın sonra anlaşılmaya”
Bu ilke insanlar arasındaki etkili iletişimin altın anahtarıdır.
Başkanlığımızda yapılan kişilerarası iletişim anketine 26 kişi katılmıştır.
DEĞERLENDİRME
Puanınız 0-40 arasında ise; Başkalarıyla iletişiminiz oldukça
zayıf. (Gözlem Yok)
Puanınız 41-60 arasında ise; Başkalarıyla iletişiminizin gelişmeye
ihtiyacı var.
Puanınız 61-80 arasında ise; Başkalarıyla iletişiminiz iyi bir
konumda.
Puanınız 81-100 arasında ise; Başkalarıyla iletişiminiz çok iyi bir
konumda. (Gözlem Yok)
Puanınız 101-120 arasında ise;Başkalarıyla iletişiminiz
mükemmel. (Gözlem Yok)
Değerlendirme sonucunda 40 soruluk ankette Başkanlığımız personelinden;
9 Kişi 41-60 arasında
17 Kişi 61-80 arasında puan toplamıştır.
Ankete 26 kişi katıldığından
9/26= 0,35
17/26=0,65
Olarak bir sonuç çıktığından Başkanlığımız personelinin %35‘inin başkalarıyla
İletişiminin gelişmeye ihtiyacı olduğu,
%65’inin ise başkalarıyla iletişiminin iyi bir konumda olduğu görülmüştür.
Ancak başkalarıyla iletişimimizin oldukça zayıf olmadığı gibi
çıkan sonuçlardan çok iyi bir konumda olduğu da söylenemez.
SONUÇ
Bozuk bir iletişim sorunların çözümü için hiçbir fayda
sağlamadığı gibi aksine sorunları daha da arttırıp içinden
çıkılmaz bir hale getirmektedir. Burada bir noktaya
değinmekte fayda vardır. İletişimi sağlıklı sürdürmek
isteyen kişinin insanın doğasını bilmesi hayati önem
taşımaktadır. İnsanın doğasını bilmenin en iyi yolu da
insanın kendisini tanımasıdır. Kendini tanımayı
açıklayacak olursak; iletişim benimle başlar ilkesine
dayanmaktadır. İnsan kendisiyle sağlıklı iletişimi, kendisini
yargılamadan anlamaya çalışarak kurduğu iletişimdir. Bu
sayede insan kendisinin eksik yönlerini görecek, duygu ve
heyecanlarının altında yatan nedenleri keşfedecektir.
Kısacası kendisiyle yoğun ve her zaman olabilecek bir
iletişim içerisinde olacaktır.
Download