Günlük Hayattaki Adı Kimyasal Adı Kimyasal Formülü Aseton Aseton

advertisement
Günlük Hayattaki Adı
Aseton
Asetilen
Amonyak
Amonyak hidroksit
Anilin
Boksit
Ağartma tozu
Göz taşı
Boraks
Lehim pastası
Kadmiyum sülfat
Kalsiyum klorür
Karbür
Karbolik asit
Karbondioksit
Karborandum
Kostik potas
Kostik soda
Tebeşir
Zencefil
Yemek tuzu
Eter
Tuz
Glober tuzu
Gliserin veya gliserol
Çinko sülfür
Demir iki sülfat
Alçı taşı
Bütan gazı
Hidroklorik asit
Hidroflorik asit
Hidrojen sülfür
Demir klorür
Demir sülfür
Güldürücü gaz
Kurşun oksit
Kurşun sülfür
Ticari Adı
Kireçtaşı
Magnezyum oksit
Bataklık gazı
Kırmızı kurşun
Nitrik asit
Fosforik asit
Potas
Potasyum bromür
Potasyum klorat
Potasyum klorür
Potasyum kromat
Potasyum siyanür
Kimyasal Adı
Aseton
Asetilen
Amonyak
Amonyum
Anilin
Alüminyum hidrat
Kalsiyum klorür
Bakır sülfat
Sodyum tetraborat
Çinko klorür
Kadmiyum sülfat
Kalsiyum klorür
Kalsiyum karbür
Fenol
karbondioksit
Silisyum karbür
Potasyum hidroksit
Sodyum hidroksit
Kalsiyum karbonat
Civa sülfür
Sodyum klorür
Dietil eter
Sodyum tiyasülfat
Sodyum sülfat
Gliserin
Çinko sülfür
Demir iki sülfat
Kalsiyum sülfat
Propan
Hidroklorik asit
Hidrojen florür
Hidrojen sülfür
Demir klorür
Demir sülfür
Azot monoksit
Kurşun monoksit
Kurşun sülfür
Kimyasal Adı
Kalsiyum korbanot
Magnezyum oksit
Metan
Kurşun orto plombat
Nitrik asit
Orto fosforik asit
Potasyum karbonat
Potasyum bromür
Potasyum klorat
Potasyum klorür
Potasyum kromat
Potasyum siyanür
Kimyasal Formülü
(CH3)2 CO
C2H2
NH3
NH4OH
C6H5NH2
AI2O32H2O
CaCl(OCI)
CuSO45H2O
Na2b4o710h2o
ZnCI23H2O
CdSO4
CaCl2
CaC2
C6H5OH
CO2
SlC
KOH
NaOHCa
CO3
HgS
NaCl
(C2H5)2O
Na2S2O35H2O
Na2SO410H20
C3H5(OH)3
ZnS
FeSO47H2O
CaSO42H2O
C3H8
HCl
HF
H2S
FeCl24H2O
FeS
N2O
PbO
PbS
Kimyasal Formülü
CaCO3
MgO
CH4
2PbOPbO2
HNO3
H3PO4
K2CO3
KBr
KClO3
KCI
K2CrO4
KCN
Potasyum dikromat
Potasyum iyodür
Prussik asit
Pr oluzit
Sönmemiş kireç
Turnbull mavisi
amonyum klorür
gümüş bromür
Gümüş nitrat
Sönmüş kireç
Soda
Sodyum monoksit
Çinko veya çin beyazı
Amonyak
Kalay klorür
Sülfirik asit
Kalay taşı
Trilen
Üre
Su
Beyaz kurşun
Çinko sülfat
Prusya mavisi
Potasyum dikromat
Potasyum iyodür
Hidrojen siyanür
Manganez dioksit
Kalsiyum monoksit
Potasyum ferri siyanür
Amonyum klorür
Gümüş bromür
Gümüş nitrat
Kalsiyum hidroksit
Sodyum karbonat
Sodyum oksit
Çinko oksit
Sıvı amonyak
Kalay klorür
Sülfirik asit
Kalay oksit
Triklor etilen
Üre
Su
Kurşun karbonat
Çinko sülfat
Potasyum ferrosiyanür
K2CrO7
KI
HCN
MnO2
CaO
K3Fe(CN)6
NH4CI
AgBr
AgNO3
Ca(OH)2
Na2CO310H2O
Na2O
ZnO
NH3
SnCI22H2O
H2SO4
SnO2
C2HCI3
CO(NH2)2
H2O
2PbCO3Pb(OH)2
ZnSO47H2O
K4Fe(CN)63H2O
Download