TEOG Hazırlık Föyü Dna ve Genetik Kod

advertisement
TEOG Hazırlık Föyü
Dna ve Genetik Kod
DNA'nın Özellikleri
* Yapıtaşı Nükleotit (Baz+Şeker+Fosfat)
* Yapısında Deoksiriboz şekeri bulunur.
* Yapısında 4 çeşit baz bulunur.
(Adenin-Timin-Guanin-Sitozin)
* Çift sarmallıdır. (Döner merdivene benzer)
* Sarmalda Adenin Timinle, Guanin Sitozinle eşleşir.
* Hücre bölünmesi sırasında sarmal arasındaki bağlar
kopar, boş kalan bazların karşısına yeni bazlar gelir ve
birbirinin tıpatıp aynısı iki DNA oluşur.
(DNA'nın kendini eşlemesi)
* Nükleotitler yapısındaki bazın adına göre
isimlendirilirler.
Timin Nükleotidi
T
!!!UNUTMA!!!
DNA'daki nükleotitlerin sayısı, çeşidi ve sıralanışı
türden türe farklılık gösterir.
Aynı tür içinde diziliş farklılığı vardır.
www.fendersi.gen.tr
2.
1-Gen 2-Kromozom 3-DNA 4-Baz 5-Nükleotit
Yukarıdaki kavramları büyükten küçüğe
sıraladığımızda doğru sıralama nasıl olur?
A) 2-1-3-4-5
C) 2-3-1-5-4
3.
A
1
G
S
T
2
3
A
4
T
5
G
A
A
G
6
yukarıdaki DNA zincirinde sayıların yerini bazlarla
tamamladığımızda hangi seçenek doğru olur?
Toplam Adenin = Toplam Timin
Sayısı
Sayısı
4.
Toplam Guanin = Toplam Sitozin
Sayısı
Sayısı
Aralarındaki
Bağ Sayısı
* Bir DNA molekülünde;
Toplam Nükleotit = Toplam Şeker = Toplam Baz
Sayısı
Sayısı
Sayısı
A) 1 T
2A
3G
4A
5S
6A
A T
Hücre
B) 1 A
2T
3S
4T
5S
6T
Baz
Şeker
Fosfat
Kromozom
Nükleotit
1
DNA
Gen
Nükleotitler DNA'nın
temel birimidir.
D
Y
2
3
4
Yukarıda verilen dallanmış ağaca göre hangi
çıkış doğrudur?
A) 1
1.
Melis: Bir DNA'da 1000 tane şeker varsa 1000 tane de
fosfat vardır.
Bulut: Bir DNA'da 2000 nükleotit varsa 2000 tane de
şeker vardır.
Göksu: Bir DNA'da 800 fosfat varsa 1600 nükleotit
bulunur.
D) 1 G
2S
3A
4S
5A
6T
Y
D
Nükleotitler sadece
şeker ve bazdan oluşur.
D
Y
Çekirdek
C) 1 T
2G
3S
4A
5A
6T
Kalıtsal bilgiler
genlerle taşınır
G S
Sıralama
Canlı
B) 3-2-4-1-5
D) 3-1-2-5-4
5.
B) 2
C) 3
D) 4
a
b
d
c
Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi ya da hangileri
doğrudur?
Ayşe çizdiği DNA modelindeki harflerin temsil ettiği
bilgileri yazmıştır. Hangi harfte hata yapmıştır?
A) Yalnız Melis
C) Bulut ve Göksu
A) a, fosfattır
C) c, organik bazdır
B) Melis ve Bulut
D) Melis, Bulut ve Göksu
B) b, deoksiriboz şekeridir
D) d, kromozomdur
1
TEOG Hazırlık Föyü
Dna ve Genetik Kod
6. 250 Adenin, 200 Guanin nükleotidi bulunan bir DNA
molekülünde;
I. Toplam 900 deoksiriboz şekeri bulunur.
II. 250 Timin, 200 Sitozin nükleotidi bulunur.
III. Toplam 450 fosfat bulunur.
Verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri hatalıdır?
A) Yalın I
C) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
www.fendersi.gen.tr
10.
Adenin ve Timin
olmak üzere
2 çeşit baz vardır.
Dna'da riboz
şekeri bulunur.
Her nükleotitde
Dna'da Adenin-Timin
baz, fosfat ve şeker
Guanin-Sitozin
bulunur.
eşleşmesi vardır.
Yukarıdaki tabloda hatalı bilgiler tarandığında
aşağıdaki seçeneklerden hangisi oluşur?
7. Aşağıdakilerden hangisi farklı türlerden canlıların
sahip olduğu DNA molekülleri arasındaki ortak
özelliklerden biri değildir?
A) Sitozin ve Guanin sayısının eşit olması
B) Hücrenin bölünmeye hazırlanırken kendini eşlemesi
C) Karşılıklı iki iplikten oluşması
D) Toplamda eşit sayıda Adenin nükleotidi içermesi
A)
B)
C)
D)
8.
DNA'nın yapı birimi fosfattır.
Nükleotit; fosfat, şeker ve bazdan oluşur.
DNA'da kalıtsal bilgilerimiz taşınır.
Nükleotit kromozom içerir.
Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların yanına D,
yanlış olanların yanına Y yazınız.
DNA kendini eşlediğine iki farklı DNA oluşur.
DNA'nın yapı birimi nükleotitdir.
Yukarıdaki bilgileri doğru (D) ve yanlış (Y)
olarak belirleyip tabloyu doldurduğumuzda tablo
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) Y
D
D
D
B) Y
D
D
Y
C) D
Y
Y
D
D) Y
D
Y
D
DNA'da bulunan şeker riboz şekeridir.
Nükleotit içinde bulunan şekere göre
isimlendirilir.
Bir DNA molekülünde adenin sayısı guanin
sayısına eşittir.
Nükleotit, fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur.
DNA kendini eşlerken adeninin karşısına timin
gelir.
9.
Kromozom - Çekirdek - Gen - DNA - Nükleotit
I
II
III
IV
V
Yukarıdaki kavramları büyükten küçüğe
sıralamak isteyen Ebru hata yapmıştır. Aşağıdaki
ikililerden hangisini yer değiştirirse doğru
sıralamayı yapmış olur?
Bir DNA molekülünde şeker sayısı fosfat
sayısına eşittir.
Büyükten küçüğe sıralandığında önce nükleotit
sonra kromozom gelir.
Genler, kalıtsal bilgilerimizi taşıyan yapılardır.
A)
C)
I ile II
III ile V
B)
II ile III
I ile V
D)
I ile II
III ile IV
III ile V
II ile IV
DNA tek zincirli yapıya sahiptir.
DNA'nın kendini eşleme amacı, kalıtsal bilgiyi
nesilden nesile devam ettirmektir.
2
Download