Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik

advertisement
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-1) Mühendislik yapılarında kullanılan elemanlar için EKSEN (Tarafsız eksen)
kavramını tanımlayınız ve bir kroki şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz.
SORU-2) Mühendislik yapılarında kullanılan elemanlar için
tanımlayınız ve bir kroki şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz.
KESİT kavramını
SORU-3) Mühendislik yapılarında kullanılan elemanlar için
NORMAL KUVVET
kavramını tanımlayınız ve bir kroki şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz.
SORU-4) Mühendislik yapılarında kullanılan elemanlar için
KESME KUVVETİ
kavramını tanımlayınız ve bir kroki şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz.
SORU-5)
Şekildeki
verilenleri dikkate alarak;
Z
B
A
C
O
D
E
Soru-5
sistemde
G
y
F
X
aSistemin
bileşke
kuvvet
vektörünü ve şiddetini,
b- Sistemin “ O “ noktasına göre
moment vektörünü ve şiddetini,
ckuvvet
vektörleri
arasındaki açının sayısal değerini,
dSistemi
en
son
indirgeyebileceğiniz
eksenin
koordinatlarının sayısal değerlerini
doğru birimleriyle beraber sistematik
bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
y
SORU-6) Şekildeki sistemde verilenleri
dikkate alarak;
G
F
B
a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü ve
şiddetini,
b- Sistemin “ O “ noktasına göre moment
vektörünü ve şiddetini doğru birimleriyle
beraber
sistematik
bir
şekilde
hesaplayarak bulunuz.
C
O
E
X
A
D
Soru-6
Z
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 1
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-7) Şekildeki
dikkate alarak;
y
C
O
E
Z
verilenleri
B
A
D
sistemde
G
X
a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü ve
şiddetini,
b- Sistemin koordinat merkezine göre
moment vektörünü ve şiddetini doğru
birimleriyle beraber sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
F
Soru-7
y
A
B
SORU-8) Şekildeki sistemde verilenleri
dikkate alarak;
O
a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü ve
şiddetini,
b- Sistemin koordinat merkezine göre
moment vektörünü ve şiddetini doğru
birimleriyle beraber sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
C
D
E
Z
G
Soru-8
X
F
SORU-9) Rijit FED elemanı, düşey y-z
düzleminde F noktasında bir küresel mafsalla
mesnetlenmiş olup ayrıca
EB
ve
DC
kablolarıyla bağlanmıştır. Bu eleman A
noktasında
100 kN’luk
düşey yükü
taşımaktadır ve kendi ağırlığı taşıdığı bu yüke
oranla ihmal edilebilir büyüklüktedir. Rijit
elemanı şekilde gösterilen konumda tutmak
üzere, içinden kablonun geçmesi gereken
yatay yarık boyunca C ‘nin bir tek konumu
mevcut olup, noktaların koordinatları F(0 m. ;
0 m. ; 0 m.), E(20 m. ; 0 m. ; 0 m.), D(20
m. ; 12 m. ; 0 m.), C(0 m. ; 7.5 m. ; 12 m.),
B(0 m. ; -10 m. ; 16 m.) ve A(20 m. ; 6 m. ; 0 m.) olduğuna göre; kablolardaki
germe kuvvetlerinin doğru birimleriyle beraber sayısal değerlerini sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 2
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-10) Şekilde verilen sistemde ölçüleri dikkate alarak
B ile C mafsalları arasındaki mesafeyi L=300 mm. kabul
ederek, sistemde A noktasından etki eden P=200 N
değerindeki kuvvetin etkisini sistematik bir şekilde
hesaplayarak ve şekil üzerinde göstererek C noktasına
indirgeyiniz.
ve
30
o
400 N
Soru-10
X
A
SORU-11) Şekildekı rijit çerçeveye etkiyen
400 N. ve 450 N. şiddetlerındeki iki kuvveti A
noktasına sistematik bır şekilde indirgedikten
sonra x mesafesini ve A noktasında oluşan
etkilerın doğrultularını, yönlerini ve şiddetlerini
sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
1000
30o
Soru-11
450 N
1200
SORU-12) Şekildeki sistemde, toplam kütlesi m
olan balık dolu balıkçı ağı iki balıkçı tarafından
tutulmaktadır. Yapılabilen deneysel ölçüm sonucu
( F2 ) ip kuvvetinin düşeyle yaptığı açının β=30o
ve şiddetinin ise 0.4 kN olduğu ölçülebilmiştir.
Buna göre, ( F1 ) ip kuvvetinin düşeyle yaptığı
açının α= 25o olduğu durumda (anda);
a-) ( F1 ) ip kuvvetinin (Newton cinsinden) ve
b-) m kütlesinin (kilogram cinsinden),
sayısal değerlerini statik denge denklemlerini kullanarak sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
Açıklama : İhtiyaç duyulması halinde ; yerçekimi ivmesi (g ) ve radyan (rad) olmak
üzere; g = 9.81 m/s2 olarak ve
cos65o = sin25o = 0.42262 rad ve sin65o = cos25o = 0.90631 rad ve
cos30o = sin60o = 0.86603 rad ve sin30o = cos60o = 0.5 rad olarak kullanılması
zorunludur.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 3
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-13) Şekilde P ve Q kuvvetlerinin
şiddetleri P=5 kN. ve Q=6 kN. olarak
ölçülmüştür. Sistemin dengede kalabilmesi için
T1 ve T2 kuvvetlerinin şiddetlerini, doğru
birimleri ile beraber sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
T2
60o
Q
15o
T1
P
A
Soru-13
30
o
12 o
20 kN
SORU-14) Çekme Kuvveti değerleri şekilde
görülen iki kablo görülen konumda radyo
vericisinin tepesinde birleştirilmiştir. AC kablosu
ise dengeleyici olarak kullanılacaktır. Üç kablo
kuvvetinin
bileşkesi
AB
vericisinin
düşey
ekseninden geçmesi gerektiğine göre AC Çekme
Kuvvetinin doğru birimiyle beraber sayısal
değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak
bulunuz.
A
20
B
o
30
o
C
10
o
45 kN
52 m
C
B
30 m
Soru-14
SORU-15) AB iletim kablosu A noktasında
kabloya teğet doğrultuda 2500 N 'luk bir kuvvet
uygulamaktadır. Eğer A 'daki kuvvetlerin bileşkesi
olan R düşey doğrultuda ise AC kablosundaki
çekme kuvvetinin doğru birimiyle beraber
sayısal
değerini
sistematik
bir
şekilde
hesaplayarak bulunuz.
Soru-11
Soru-15
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 4
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-16) Şekildeki gibi tasarlanan dirsekli
krank denge konumundadır.
Verilen boyut
ölçülerini
dikkate
alarak
D
noktasındaki
mafsalda kullanılan pimde oluşan kesme
kuvvetinin bileşenlerinin sayısal değerlerini
doğru birimleriyle beraber statik denge
denklemlerini kullanarak sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz.
Soru-16
D
200
SORU-17) O noktasındaki şaft eksenine göre
200 N 'luk kuvvetin Mo momentinin sayısal
değerini en büyük (maksimum) yapacak  açısının
derece cinsinden sayısal değerini sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz.

30
o
200 N
440
O
Soru-17
200
15
o
250 N
30
SORU-18) 250 N 'luk kuvvet etkisi
altındaki İngiliz
anahtarının civata
merkezinde
oluşturduğu
momentin
doğru
birimiyle
beraber
sayısal
değerini ve yönünü sistematik bir
şekilde
hesaplayarak
bulunuz
ve
belirtiniz.
Soru-18
SORU-19) Şekilde gösterilen cıvata kesiciyi
kullan ırken bir işçi, saplarına 340 N'Iuk
kuvvet uyguluyor. Cıvata üzerine kesici
tarafından uygulan kuvvetin doğru birimiyle
beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 5
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-20) Şekildeki taralı alanın yüzey merkezinin x ve y koordinatlarının değerini
sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-21) Şekildeki taralı alanın;
a-) yüzey merkezinin x ve y koordinatlarının değerini,
b-) y-ekseni etrafinda döndürülmesi sonucu oluşan cismin hacminin ve yüzey alanının
değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-22) Şekildeki taralı alanın yüzey merkezinin x ve y koordinatlarının değerini
sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-23) Şekildeki taralı alanın yüzey merkezinin x ve y koordinatlarının değerini
sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-24) Şekildeki çeyrek elips ile sınırlı taralı alanın yüzey merkezinin x
koordinatının değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-25) Şekildeki y=9-x2 parabolü ile sınırlı taralı alanın,
a-) yüzey merkezinin x ve y koordinatlarının değerini,
b-) x-ekseni etrafında döndürülmesi sonucu oluşan cismin hacminin ve yüzey alanının
değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-26) Şekildeki sistemde, bir sokak aydınlatma lambası, ucunda armatür takılı
(taşıyan) ve 90o bükülmüş bir borudan oluşmaktadır. Yapılan deneysel ölçümler
sonucu a=1 m., borunun birim uzunluğunun kütlesi ρR=10 kg/m ve armatürün
kütlesi ML=10 kg olduğu ölçülebilmiştir. Buna göre sistemi oluşturan her bir elemanın
sistematik bir şekilde hesaplanmış ilgili geometrik merkezinin sayısal değerlerini
gösteren TABLOLAMA SİSTEMİNİ OLUŞTURARAK,
sistemin kütle merkezinin
koordinatlarının DOĞRU BİRİMİYLE beraber sayısal değerlerini yine sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz.
Açıklama : İhtiyaç duyulması halinde ; pi sayısı ( π ) ve yerçekimi ivmesi ( g ) ve
radyan (rad) olmak üzere; π=3.142 ve g = 9.81 m/s2 olarak ve
cos45o = sin45o = 0.70711 rad ve sin90o = cos0o = 1 rad ve cos90o = sin0o = 0 rad
olarak kullanılması zorunludur.
SORU-27) Homojen Bronz bir burç, homojen çelik bir bileziğin içine monte edilmiştir.
Bronzun yoğunluğunun 8800 kg/m3 ve çeliğinkinin de 7860 kg/m3 olduğu
bilinmektedir. Buna göre, görülen durumda tertibatın kütle merkezinin koordinatlarının
doğru birimleriyle beraber sayısal değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak
bulunuz, (%20 p),
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 6
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
y
y
x
x
188.4
94.2
Soru-21
Soru-20
Soru-22
Soru-23
y
y
30
100
150
20
120
80
94.2
40
60
x
20
o
60
20
x
O
20
Soru-24
y
2
20
20
Soru-25
y
2
x + y =1
a2
b2
y = 9-x2
x
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
x
Sayfa 7
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
ϕ30
ϕ10
y
42
140
ϕ20
x
ϕ40
Soru-27
Soru-26
SORU-28) Şekildeki sistemde;
a-) =0 olduğuna göre A ve E 'deki tepkileri,
b-) E 'deki tepkinin şiddetinin sayısal değerinin 0.5 kN olması için  açısının alması
gereken sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-29) Şekildeki sistemde C mafsalındaki kuvvetin x ve y bileşenlerinin doğru
birimleriyle beraber sayısal değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-30) Şekilde görülen Kren'in şekildeki konumunda C mafsalında doğan kuvvetin
büyüklüğünün ve AB hidrolik silindirin 80 mm çaplı pistonuna etkiyen basıncın
büyüklüğünün sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde
hesaplayarak bulunuz.
SORU-31) Şekildeki çubuk-kolon (kafes) sisteminde A ve B mesnetlerindeki mesnet
tepki kuvvetlerinin sayısal değerlerini;
a-) sistematik bir şekilde hesaplayarak bulduktan sonra a ve b elemanlarına etkiyen
çubuk-kolon kuvvetlerinin sayısal değerlerini değerlerini,
b-) bulmaksızın a ve b elemanlarına etkiyen çubuk-kolon kuvvetlerinin sayısal
değerlerini, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.
SORU-32) Şekilde verilen kafes sistemi uzunlukları birbirine eşit 7 hafif çubuk
ve/veya kolondan oluşmaktadır. Buna göre herbir çubuk ve/veya kolon elemanına
gelen kuvvetin şiddetini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz ve herbir
kuvvetin çekme mi ? yoksa basma mı ? olduğunu belirtiniz.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 8
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-33) Şekilde verilen kafes sistemi, kesit alanları birbirine eşit olan çubuk
ve/veya kolon elemanlarından yapılmıştır. Kafes sisteminde AB = AE = ED = DB =
BC = a olduğuna göre herbir elemana gelen kuvvetin büyüklüğünü sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz ve herbir kuvvetin çekme mi ? yoksa basma mı ?
olduğunu belirtiniz.

100
D=1 m
d=0.5 m
2m
1 kN
Kablo
A
B
45o
B
D
C
D
200
C
200
100
2m
m=100 kg
y
x
E
A
Soru-28
Soru-29
D=1 m
d=0.5 m
2m
Kablo
B
45o
D
30 kN
1000
C
D
m=100 kg
y
450
b
100 kg
Hidrolik Silindir
3m
x
Soru-31
A
B
C
2m
3m
a
3m
750
B
A
A
3m
Soru-30
150
3m
60 kN
100 N
50 N
A
B
C
D
C
W
a
A
B
E
Soru-32
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
D
E
Soru-33
Sayfa 9
KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri
MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları – 03 Mart 2017
SORU-34) W=10 kN’luk yük etkisinde bulunan
şekilde verilen mafsallı çubuk sisteminde çubuk
ağırlıklarını ihmal ederek ve boyut ölçülerini dikkate
alarak BA (1) ve BC (2) çubuklarına gelen çubuk
kuvvetlerinin şiddetlerinin sayısal değerlerini statik
denge denklemlerini kullanarak sistematik bir
şekilde hesaplayarak bulunuz.
Soru-34
Açıklamalar:
1-) 03 Mart 2017 tarihinde verilen KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2.
Öğretim ) Bölümleri Statik Dersi için verilen 1. Çalışma Soruları 34 adet sorudan
oluşmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mutlu
Sayfa 10
Download