Dil ve Konuşma Ünitesi - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi

advertisement
Dil ve Konuşma Ünitesi
Amaç
Ünitemizde, alıcı ve ifade edici dilde güçlük, dil ve konuşma gecikmesi,
gelişimsel dil bozukluğu, kekemelik, artikülasyon bozukluğu ve fonolojik
bozukluk yaşayan çocuklara ve ailelerine yönelik kapsamlı
değerlendirmelerin yapılması, bu yolla, gelişimsel olarak desteğe
gereksinim duyan ve/veya dil ve konuşma gelişimi açısından risk altında
bulunan çocukların belirlenmesi, bireyselleştirilmiş müdahale programları
ile desteklenmesi ve gerektiğinde ilgili diğer birimlere yönlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Çalışma
Yöntemi
Ünite bünyesinde, çocuk ve ailesini birlikte ele alan, çocuk ve aile merkezli
yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış değerlendirme yaklaşımları
kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler ile gereksinimleri belirlenen
Ve Eğitim
çocuk ve aileler, gereksinimleri doğrultusunda ilgili diğer birimlere
Çalışmaları
doğrultusunda hazırlanan gelişimsel destek programlarından
yönlendirilmekte ve/veya ünitemizde bireysel gereksinimleri
yararlanmaktadırlar.
Çalışma
Takvimi
Aileler
Gelişimsel destek programlarından yararlanan ve/veya ilgili diğer
birimlere yönlendirilen çocukların gelişimsel takipleri gereksinimlere göre
aylık ya da sistematik olarak 3’er aylık periyotlarla yapılmaktadır.
Dil ve konuşma ünitesi, alıcı ve ifade edici dilde güçlük, dil ve konuşma
gecikmesi, gelişimsel dil bozukluğu, kekemelik, artikülasyon bozukluğu ve
fonolojik bozukluk yaşayan çocuklara ve ailelerine hizmet vermektedir.
Download