Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu Özellikleri

advertisement
GELENEKSEL TÜRK HALK TİYATROSU ÖZELLİKLERİ
Geleneksel Türk tiyatrosu, çağlar boyunca sürüp gelen ve Türk kültürünün ürünü olan
tiyatro türleridir. Şarkı, dans, söz oyunları ve taklit geleneksel Türk tiyatrosunun
öğeleridir. Doğaçlamaya dayanan bu tiyatronun temel öğesi güldürüdür. Oyun
kişilikleri tip düzeyindedir, karakter boyutuna ulaşmaz. Bu tiyatro, kurumsal bir
nitelik taşımaz. Bayram, düğün, sünnet gibi özel günlerde sergilenir.
Türk kültüründeki bu sanatı “Geleneksel Türk Tiyatrosu” olarak adlandırmaktayız.
Başlıca türleri şunlardır:
Karagöz
Orta Oyunu
Meddah
Köy Seyirlik Oyunu
Ortaoyunu
Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok
bakımlardan Karagöz'e benzeyen, ama canlı
oyuncularla oynayan bir türü de
ortaoyunudur. Ortaoyununda yazılı bir oyun
metni yoktur. Ana çizgileri bilinen bir konu ele
alınarak, oyuncuların doğaçlama, yani tuluat
yoluyla geliştirdikleri olaylar dizisi, yine
Karagöz'dekine benzer konular ve ondakine
benzer oyun kişileriyle sahneye getirilir.
Ortaoyununda Karagöz'ün karşılığı Kavuklu,
Hacivat'ın karşılığı ise Pişekâr'dır. Diğer oyun
kişileri Karagöz'deki kişilerle büyük benzerlik
gösteren kalıplaşmış tiplerdir. Ortaoyunu da
Karagöz gibi dört bölümden oluşur;
• Mukaddime (Giriş): Zurnacı, Pişekâr havası
çalar. Pişekâr çıkar ve izleyiciyi selâmladıktan
sonra zurnacıyla konuşur. Bu konuşmada,
oynanacak oyunun adı bildirilir. Daha sonra
zurnacı Kavuklu havasını çalar. Kavuklu ile
Kavuklu arkası oyun alanına girer. Kavuklu ile
Kavuklu arkası arasında kısa bir konuşma
geçer.
• Muhavere (Söyleşme): Bu bölüm Kavuklu ile
Pişekâr'ın birbirleriyle tanıdık çıktıkları tanışma
konuşmasıyla başlar. Kavuklu ile Pişekâr'ın
birbirinin sözlerini ters anlamaları bir gülmece
oluşturur ki buna arzbâr denir. Arzbârdan sonra
tekerleme başlar. Tekerlemede Kavuklu, başından
geçen olağan dışı bir olayı Pişekâr'a anlatır. Pişekâr
da bunu gerçekmiş gibi dinler, sonunda bunun düş
olduğu anlaşılır.
• Fasıl (Oyun): Oyunun asıl bölümü, belli bir
olayın canlandırıldığı fasıl bölümüdür. Orta oyunu
fasılları genellikle iki paralel olay dizisinde gelişir.
Dükkân dekorunda gelişen olaylarda genellikle
Kavuklu bir iş arar. Pişekâr'ın ona iş bulmasıyla
olaylar gelişir. Dükkâna gelip giden çeşitli
müşterilerle ilgili oyunlar da vardır. İkinci olaylar
dizisi yeni dünya denilen ev dekorunda geçer.
Zenne takımının, Pişekâr aracılığıyla ev araması ve
bir eve yerleşmesi biçiminde olaylar gelişir.
• Bitiş: Oyunun son bölümüdür. Pişekâr,
izleyicilerden özür dileyerek gelecek oyunun adını
ve yerini bildirir. Oyunu kapatır.
MEDDAH
Taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı
eğlendiren sanatçıya meddah denir. Türk halk
zekâsının ve halkın, olayları karikatürize etme
gücünün büyük sanatlarından biri olan
meddahlık, yüzyıllar boyu yaşamış, Türk halkı
arasında çok ilgi görmüştür. Meddahlık için tek
adamlı tiyatro diyebiliriz. Meddah, tiyatronun
bütün kişilerini varlığında birleştiren bir
aktördür. Yüksekçe bir yerde oturarak bir öyküyü
başından sonuna kadar, canlandırdığı kişileri ağız
özelliklerine göre konuşturarak anlatır. Perdesi,
sahnesi, elbiseleri, dekoru, kişileri bulunmayan
bu tiyatronun her şeyi meddah denilen o tek
adamın zekâsına, bilgisine, söz söylemedeki
başarısına bağlıdır. Meddah kişilerin ağız
özelliklerini taklit ettiği gibi hayvanların, doğanın
ve cansız nesnelerin seslerini de taklit eder.
Meddahın iki aracı vardır; biri boynuna doladığı
mendili, öteki de elinde uttuğu sopasıdır.
Mendille çeşitli başlıklar yapar, terini siler. Sopayı
da oyunu başlatmak, seyirciyi suskunluğa
çağırmak, kapıyı vurmak için ya da saz, süpürge,
tüfek, at yerine kullanır.
GÖLGE OYUNU (KARAGÖZ)
Karagöz, bir gölge oyunudur. Bu
oyun, deriden kesilen ve tasvir adı
verilen birtakım şekillerin (insan,
hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan
ışıklandırılmış beyaz bir perde
üzerine yansıtılması temeline
dayanır. Bu türün başlıca kahramanı
olan Karagöz cahil halk tipini;
Hacivat ise aydın ya da yarı aydın tipi
temsil eder. Oyun 4 bölüme
ayrılmıştır ;
• Mukaddime (Giriş): Oyunun
başlangıç bölümüdür. Perdede
görüntü verilmeden önce müzik
başlar. Sonra konuya uygun olarak
bir görüntü verilir. Burada Hacivat
perde gazeline başlar.
.
• Muhavere (Söyleşme): Karagöz ile
Hacivat arasında geçer. Muhavere iki
bölüme ayrılır: Bunlar, fasılla ilişkisi
olan ve fasılla ilişkisi olmayan
bölümlerdir. Muhaverede yalnız,
Hacivat ve Karagöz bir oyun oynar. Bu
oyun, önce olmayacak bir olayın
gerçekleşmiş gibi anlatılmasıyla başlar,
sonra bunun düş olduğu anlaşılır.
• Fasıl (Oyun): Oyunun kendisidir.
Hacivat ve Karagöz'den başka oyun
kişileri fasılda görünürler. Karagöz
oyunları genellikle adlarını bu
bölümün içeriğinden alır.
• Bitiş: Bu bölüm çok kısadır. Karagöz,
oyunun bittiğini haber verir, kusurlar
için özür diler, gelecek oyunu duyurur.
Karagöz'le Hacivat arasında kısa bir
söyleşme geçer. Bu söyleşmede
oyundan çıkarılacak sonuç da belirtilir.
KÖY SEYİRLİK OYUNLARI
Kırsal bölgelerde, köylerde
görülen, daha çok yöresel yaşamdan
konularını alan seyirlik oyunların
oluşturduğu bir tiyatro geleneğidir.
Kökleri geçmişe dayanır. Bolluk,
sevgi, savaş, kıskançlık, yoksulluk
gibi konular işlenir. Köylü tiyatrosu
oyunu da denilen bu oyunlar sözlü
gelenek içinde yer alır. Oyunların
içeriği ve yapısı, yörelere göre
farklılıklar gösterebilir. Oyuncular
genellikle profesyonel değildir. Kılık
değiştirme, kişileştirme, maskeler ve
müzik oyun içinde yer alabilir. Köylü
tiyatrosu geleneği içinde yer alan
oyunlarda kalıplaşmış sözlerin yanı
sıra doğaçlamalar da bulunur.
Hazırlayanlar…….:
Göksel EMİR 522 9\C
Bartu ÇİLEK 539 9\C
Emir KEZER 521
9\C
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards