hekimlerin yaptığı reklamlar ve ilanlar hakkında genelge

advertisement
HEKİMLERİN YAPTIĞI REKLAMLAR VE İLANLAR HAKKINDA GENELGE
TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA
İlgi: Hekimlerin yaptığı reklam ve ilanlar hk.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi Ticari Reklam ve İlanlarla ilgili hükümleri
içermektedir. Aynı yasanın 17. maddesine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
“Reklam Kurulu”nun 18 üyesinden birisi de, Türk Tabipleri Birliği temsilcisidir.
4077 Sayılı Yasa’nın, ticari reklamlar ve ilanlarla ilgili 16. maddesi uyarınca, “Ticari reklam ve ilanların yasalara
... uygun, .... olmaları esastır....”
1219 Sayılı Yasa’nın 24. maddesi uyarınca;
“Mesleklerini uygulayan hekimler hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatleri ve uzmanlıklarını bildiren
ilanlar verebilirler. Diğer biçimde ilan, reklam ve benzerlerini yapmaları yasaktır.”
Yani, 1219 Sayılı Yasa’nın 24. maddesinde tanımlananın dışında ilan ve reklam yapan hekimler, aynı
zamanda 4077 Sayılı Yasa’nın 16. maddesine de aykırı davranış olmaktadır.
Tabip Odası bölgeniz dahilinde, hekimlerin yapmış oldukları reklam ve ilanlarla ilgili olarak, 1219 Sayılı
Yasa’nın 24. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8. ve 9. maddelerine aykırı davrananlar hakkında,
disiplin soruşturmaları yapılmakta ve ilgili hekimler Onur Kurullarına sevkedilmektedirler.
Ayrıca bölgenizde saptadığınız bu tarzdaki reklam ve ilanların, yazılı ise; aslını ve yayın tarihini, görsel ise;
yayınlanan kuruluş, yayın saati, tarihi ve elde edilebilirse, yayın kasetinin Konseyimize gönderilmesini dileriz.
Gönderilecek olan bilgi ve belgeler ile Reklam Kurulu Başkanlığı’na başvurularak, yasanın gereğinin yapılması
istenecektir.
Gereğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards