8. Sınıf İnkılap Tarihi Ünite Kazanım Testi (Bir

advertisement
TC İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
“BİR KAHRAMAN DOĞUYOR”
TEST 01
İnsan mensup olduğu milletin
varlığını ve mutluluğunu
düşündüğü kadar bütün dünya
milletlerinin huzur ve refahını da
düşünmelidir. Dünya milletlerinin
mutluluğuna çalışmak, diğer
taraftan kendi huzur ve
mutluluğunu sağlamaya çalışmak
demektir.
Adam olmak için okumak,
öğrenmek şarttır; başka
çare yoktur.
1. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yalnızca
A)
B)
C)
D)
2.
A)
B)
C)
D)
yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
Ali Rıza Bey gümrük memurluğu görevi yapmaktadır.
Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.
Mustafa Kemal’in babası Onun Şemsi Efendi
İlkokuluna gitmesini istemektedir.
Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan
bir aile ortamında yetişmiştir. NO: 1
Mustafa Kemal Osmanlı
Devleti'nin çöküşüne yol açan
olayların yoğunlaştığı
Rumeli'nin en önemli kenti
Selanik'te büyüdü. Bölge
farklı alanlarda komşu
ülkelerden etkilenmekteydi.
Hristiyan milletlerin Osmanlı
Devletine karşı
ayaklanmaları, büyük
devletlerin yayılma politikaları
en çok burada hissediliyordu.
Bu durum Mustafa Kemal'i
çok etkiliyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan
etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?
Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi
Padişahlığın devamını istemesi
Mali kalkınmaya önem vermesi
Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha
sağduyulu hareket etmesi NO:1
3. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde
eğitim görmemiştir?
A) Robert Koleji
C) Askeri Rüşdiye
B) Manastır Askeri İdadisi
D) Harp Akademisi
NO:2
4. Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk kez aşağıdaki
hangi olayda görev alarak çıkmıştır?
A) 31 Mart Vakası
C) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
D) Kurtuluş Savaşı
NO:3
A)
B)
C)
D)
5. Atatürk söylemiş olduğu bu
sözlerle aşağıdakilerden hangisinin
öneminden bahsetmiştir?
Dünyada yalnızca sevginin egemen olması
İnsanlık ailesinin yeri ve değeri
İnsanların ona olan sevgisi ve saygısı
İnsanlığın değeri ve insanlığın hizmetinde çalışma NO:5
6. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin Balkan
topraklarında dünyaya geldiği zaman Osmanlı Devleti
kapitülasyonlarla Batı’nın açık pazarı haline gelmiş, bir
yandan da Balkan ulusları Osmanlı Devleti’nden
ayrılıp bağımsız olmak istiyorlardı. Balkanlarda
yaşayan Türkler Balkan ulusları tarafından baskı
altında tutuluyordu.
Yukarıda verilen paragrafa göre Mustafa Kemal’in
doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı Devleti ekonomik bakımdan zor durumdadır.
B) Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar kendi
devletlerini kurmak istiyorlardı
C) Osmanlı Devleti’nde toplumda her anlamda ikilikler
yaşanıyordu.
D) Balkanlarda yaşayan Türkler, çeşitli unsurlar
tarafından baskı görüyordu. NO:4
Mustafa Kemal Çanakkale
Savaşları sırasında
Anafartalar Grubu
komutanıyken en ön safta
savaşmıştı. Bu savaş
sırasında Atatürk’e şarapnel
parçası isabet etmiş fakat sağ
cebinde bulunan saati
kendisini ölümden kurtarmıştı.
Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga
kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış,
savaşı atı üzerinde yönetmişti.
7. Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik
özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B) Vatanı ve milleti için canını feda etmekten
kaçınmaması
C) Büyük ideallere sahip olması
D) Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya
çalışması
NO:4
2012-2013
KAZANIM DEĞERLENDİRME
TC İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
“BİR KAHRAMAN DOĞUYOR”
TEST 01
8. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında
düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını
önceden sezerek gerekli Önlemleri almış ve savaşın
kazanılmasında etkili olmuştur. Bu durum Atatürk'ün
I. Sezgilerinin güçlü olduğu
II. İleri görüşlü olduğu
III. Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun
göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
NO:4
İtilaf Devletleri Çanakkale
Savaşlarında istedikleri
sonuçları elde
edememişlerdir. Çanakkale’yi
geçemedikleri için 1. Dünya
savaşı 2 yıl daha uzamıştır.
12. Derste öğrencilerine Çanakkale Savaşı’nın
A)
9.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal, Harp okulu
öğrenimi döneminde hem
Fransızcasını geliştirmiş
hem de memleket
meseleleri üzerindeki
düşünceleri olgunlaşmıştır.
Mustafa Kemal fikirlerini
arkadaşlarına anlatmak,
okulda bu fikirleri yaymak
için bir gazete çıkarma
girişiminde bulunmuştur.
Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal’in Harp
Okulu öğrenimi dönemiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış bir yargı
olur? NO:2
Mustafa Kemal’in bu dönemde vatan ve millet ile ilgili
fikirleri olgunlaşmıştır.
Batıya dönük çağdaşlaşma düşünceleri gelişmeye
başlamıştır.
İstanbul’un siyasi hayatı içerisinde kendisini
bulmuştur.
Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başlamıştır.
B)
C)
D)
13. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve
geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında
görmüştür.
Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden
hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?
A) Ya İstiklal Ya Ölüm!
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile
hayatındadır.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. NO:5
Size ben taarruzu
emretmiyorum ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye
kadar geçen süre içinde
terimizi başka komutanlar ve
askerler alabilir.
10. Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in
askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın
kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin
adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı
ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri
çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve
Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?O:3
A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm
dünyaya göstermiştir.
B) Emperyalist güçlere karşı savaşmıştır.
C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
D) İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.
NO:3
11. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni
Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak
anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kumandan ile Hasbihal
B) Nutuk
C) Geometri Kitabı
D) Medeni Bilgiler NO:6
sonuçlarından bahseden Yasin öğretmenin
söylediklerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir.
Rusya’nın yardım alamaması sonucunda savaştan
çekilmesi
İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu Osmanlının ele
geçirmesi
500 bin kişinin hayatını kaybetmesi
Osmanlı devletinin savaştan çekilmesi NO:4
14. Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları
A)
B)
C)
D)
sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik
aşağıdakilerden hangisidir? NO:4
Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını
dağıtmak
Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere
zaman kazandırmak
Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak.
15. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile
ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
B) Selanik’te doğmuştur.
C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
D) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir. NO: 1-2-3
2012-2013
KAZANIM DEĞERLENDİRME
Download