DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE

advertisement
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON
REJİMİ KARARI
Karar No. 96/7794 R. Gazete No. 22541(Mük.) Tarihi: 8.1.1996 R.G. Tarihi: 1.2.1996
2005/9454 Sayılı BKK ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
Tasarruflu Yazılar
1
Ekli "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı"nın yürürlüğe
konulması; Devlet Bakanlığı'nın 29/12/1995 tarihli ve 88379 sayılı yazısı üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (E) bendi ile 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/1/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Dış ticarette teknik düzenleme, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve
belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde bu Kararın amacı, dış ticarette uygulanacak teknik mevzuat,
spesifikasyon ve standartların uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil edecek bir yapıya dönüştürülmesini
önlemek, ticaret hacmini artırmak; ihracatta, ürünlerin dış ülkelerdeki iyi şöhretini muhafaza etmek, çevreye
zarar vermeyen, sağlıklı, emniyetli ürünler olmasını sağlayarak kalitesini ve rekabet gücünü yükseltmek, dış
alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak; ithalatta ise, ithal malları ile yerli ürünler arasında farklılık
yaratmayacak şekilde insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin
korunmasını ve ulusal güvenlik gereklerini sağlamak, düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve
yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak için dış ticarette
teknik düzenleme ve standardizasyon faaliyetlerinde yetkili mercii, uygulanacak esasları ve yapılacak
işlemleri belirlemek, Gümrük Birliği çerçevesindeki teknik düzenlemelerin dış ticaret sistemine
uyarlanmasını sağlamaktır.
Dış ticarette teknik düzenleme, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme
faaliyetleri, bu Karar ile bu Karara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğler ve talimatlar ile iki taraflı veya
çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.
Yetki
Madde 2 - Bu Karar çerçevesinde;
a) Dış ticarete konu olan ürünlerden gerekli görülenlerinin standartlaştırılmasını, uluslararası
standartları da dikkate almak suretiyle sağlamaya, teknik düzenlemesi veya standardı bulunmayan
maddelerin, standardı veya teknik düzenlemesi hazırlanıncaya kadar, uygunluk değerlendirmesine esas
olacak özelliklerini tespit etmeye veya ettirmeye ve gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya,
b) Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan onayı çerçevesinde, Türk Standartlarından
ihtiyaç duyulanları, ihracatta ve/veya iç piyasadaki uygulamaları da dikkate alarak ithalatta zorunlu
uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bu standartlar kapsamındaki ürünlerin uygunluk
değerlendirmelerini ve belgelendirmelerini; Müsteşarlık teşkilatınca yapılması halinde, masraflarının karşılığı
meblağ Müsteşarlık Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere yapmaya veya uygunluk
değerlendirmesi yapacak yeterliliği haiz kurum ve kuruluşlara yaptırmaya, bu kuruluşlarca verilecek hizmet
karşılığında alınacak ücretin taban ve tavanını belirlemeye, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme
yapacak yeterliliği haiz kuruluşları dış ticarette uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme yapmakla yetkili
kılmaya veya görevlendirmeye,
1
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
c) Dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon faaliyetleri konusunda, ilgili bakanlık ve
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya,
d) Dış ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon işlemleri ile ilgili olarak, ülke ihtiyaçlarının
ve ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırmaya, gerekli izinleri
vermeye ve ilgili yönetmelik, tebliğ ve talimatlarda gereken değişiklikleri yapmaya, uygunluk
değerlendirmesi ve belgelendirme işlemlerine istisna getirmeye ve bunun kapsamını belirlemeye,
e) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin
gerekli düzenlemeleri yapmaya,
f) İnsan sağlığına veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen ithal ürünlerin, teknik
özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi sistemi konusunda üretici firma nezdinde
soruşturma başlatmaya, soruşturma sonuçlanıncaya kadar, sözkonusu ürünün ilgili üretici firmadan her türlü
kanalla yapılacak ithalini kontrol etmeye, soruşturma sonucunda ürünün kontrolü ile ilgili gerekli görülecek
tedbirleri almaya,
g) Mevzuatın diğer Bakanlık ve Kuruluşlara bıraktığı yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik
mevzuatın dış ticaret sistemine uyarlanmasına, ithalat ve ihracatta uygulama esaslarının belirlenmesine,
h) Yabancı ülkelerce, ülkemiz ihraç ürünlerine gereksiz engel oluşturmaya yönelik standart
ve/veya teknik düzenleme uygulanması halinde, sözkonusu uygulamanın kaldırılmasını teminen gerekli
girişimlerde bulunmaya, bu ülkelerle görüşmeler yapmaya ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lüzum
görülen tedbirleri almaya,
ı) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme
faaliyetlerinin her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ilgili
kuruluşlardan bu faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeleri istemeye,
j) Bu Karar'a dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen ve dış ticarete konu mallarla ilgili
gözetim faaliyetlerinde bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketleri'nin tabi olacakları şartları Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'nın görüşünü almak suretiyle tespit etmeye, uluslararası gözetim şirketi statüsü ve faaliyet
alanları ile ilgili olarak görev vermeye ve faaliyetlerini denetlemeye, (Bu bent, 24.12.1997 R.G. tarihli 97/10308
sayılı Karar ile eklenmiştir)
Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Uygunluk Değerlendirmesi ve Belgelendirme
Madde 3 - İhracat ve ithalata konu olan mallardan gerekli görülenlerinin teknik mevzuatına
ve/veya standardına uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi veya belgelendirilmesi, bu Rejim
Kararı, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı "Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük" hükümleri,
teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen metotlar ve Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelik,
tebliğ ve verilecek talimatlara göre yapılır.
Ürün Sorumluluğu
Madde 4 - İthalatçı ithal ettiği ürünün çevre, sağlık, emniyet koşullarına uygun olmasından
sorumludur. Bu Kararın amaçlarının sağlanması için, ithal edilen ürünün kusurundan veya Türkçe kullanım
kılavuzu verilmesine ve tasarlanan amaç için kullanılmasına rağmen zarar doğurmuş ve bunun idareye tevsik
edilmiş olması halinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı bu ürünün ilgili Türk Standardına veya uluslararası
standarda veya teknik düzenlemelere veya TS-ISO 9000 veya ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistemine uygun
olarak üretildiğini kanıtlamasını ithalatçıdan isteyebilir.
İdarenin yazısının tebliği tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ithalatçının durumu
kanıtlayamaması halinde, ithalatçıya genel hükümler dışında, ayrıca bu Kararın 5 inci maddesindeki
müeyyideler uygulanır.
Çevre kirliliğine yol açtığı veya bu yönden risk taşıdığı tespit edilen her türlü atık, artık, kimyevi
madde ve ürünü ithal edenlere, kusur şartı aranmaksızın, genel hükümler dışında ayrıca bu Kararın 5 inci
maddesindeki müeyyideler uygulanır.
Ürün sorumluluğuna ait uygulama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
Uygulanacak Müeyyideler
2
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
Tebliğler
1
2
3
4
Madde 5 - Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak yönetmelik, tebliğ, talimat ve
taahhütnamelere aykırı davrananlar, sahte belge kullananlar, belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, ayrıca aşağıdaki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanır.
a) Firmanın uyarılması,
b) Firmanın ve gerektiğinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu diğer firmaların
ihracatının ve/veya ithalatının Müsteşarlık müsaadesine bağlanması,
c) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğlerle getirilen muafiyetlerden
süreli veya süresiz yararlandırılmaması,
d) Firmanın ve gerektiğinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu diğer firmaların
ithalattan süreli veya süresiz men edilmesi,
e) Firmanın teşviklerden süreli veya süresiz yararlandırılmaması ve/veya idari müeyyide
uygulanmasına esas teşkil eden faaliyetiyle ilgili teşviklerinin geri alınması,
f) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ithal konusu malın CİF değerinin %
60'ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek, taahhütnamede zikredilen
fona veya bütçeye gelir kaydedilmesi.(Bu bendin, 24.12.1997 R.G. tarihli 97/10308 sayılı Karar ile değiştirilen
şeklidir)
Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak gerçeğe ve/veya mevzuata aykırı
rapor düzenlemeleri, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı çerçevesinde
istenilecek bilgi ve belgeleri ibraz etmemeleri ve/veya belgelerde tahrifat yapmaları hallerinde; (Bu bent,
24.12.1997 R.G. tarihli 97/10308 sayılı Karar ile eklenmiştir)
a) Firmanın uyarılması,
b) 3 ay ile 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,
c) Statünün geri alınması,
müeyyidelerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.
Uygulanacak müeyyideler, firmanın uyarılması hariç, Resmi Gazete'de yayımlanır.
Yürürlükten Kalkan Hükümler
Madde 6 - 24/1/1995 tarihli ve 95/6489 sayılı Kararnamenin eki Dış Ticarette Standardizasyon
Rejimi Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat
işlemlerine, aksine bir hüküm olmadıkça, ilgili bulundukları Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı
çerçevesinde devam edilir. Bu Kararın lehte olan hükümleri başlamış olan ithalat ve ihracat işlemlerine de
uygulanır. Buna ait esaslar Yönetmelikle belirlenir.
Yürürlük
Madde 7 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
3
Download