Word`e Aktar - gazete anamur

advertisement
İNSANIN ARAYIŞI
Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 30 Temmuz 2015
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017, 22:39
Site: gazete anamur
URL: http://www.gazeteanamur.com/yazar.asp?yaziID=2181
İNSANIN ARAYIŞI; AKIL, BİLİM VE DİN’LER
Tarih boyunca Egemenler; yoksul halkın cehaletinden nemalandıkları
için sosyalistleri halka din düşmanı, kapitalistleri din dostu, demokratları
özgürlükçü, muhafazakârları da dindar olarak tanıtmışlardır. Her bakış ta
yanıltıcı alan vardır.
Herkesin doğrusu, kabulü kendinedir. Önemli olan, yoksul
insanların, sahtekârlar tarafından ideolojileri ve din yoluyla uyutulmasına
ve sömürülmesine karşı olmaktır.
Materyalist düşüncenin; din dışı olarak, varlığı, evreni maddeyle
açıklamasına paralel, yaratıcı varlığı tanımayan ateist akımda sistemli
yapıya dönüşür.
Din dışı akımlar; akılcı ya da pozitivist düşüncelerle, insan ve
varlıklarla ilgili bilinenler ve bilinmezlikler konusunda çözüm arayışlarına
yönelir.
Din’i akımlar ise; Asyalı din’ler ve Ortadoğu odaklı din’ler olmak
üzere iki ana yapıdadır.
Ortadoğu odaklı din’lerden İbrahim-i din’in 4000 yıl öncesinin,
Museviliğin 3300 yıl öncesinin, Hıristiyanlığın 2015 yıl öncesinin,
İslamiyet’in 1342 yıl öncesinin düşünce ve yaşamına kilitlenmesi, insanın
gelişme değişme dinamiğini din dışı yollara yöneltme nedeni olmuştur.
Museviler herşeyi Hz. Musa ve Tevrat odaklı, Hıristiyanlar Hz.İsa
ve İncil odaklı, Müslümanlar da Kur’an ve Hz. Muhammed odaklı
açıklamaya kilitlenmelerine rağmen, bunları savunanlar gerçekte ne
Tevrat, ne İncil ne de Kur’an hükümlerinin vermek istediği mesajı
geliştirememişlerdir. Geliştirmek isteyenler de suçlanmışlardır.
Musevi ve Hıristiyan alimler; ilahi buyrukları dünyevileştirerek
ilahi mesajın anlamını bozmuşlardır.
Müslüman âlimler de; Kur’an ve Hz. Muhammed’le verilen ilahi
mesajı tersyüz etmişler, ilahi buyruklarla verilen mesajın anlamını yitirdiği
dünyevileşme sürecine girmiştir.
Müslümanlar; Kur’an ve Hz. Muhammedi, ilk dönem düşünce
zenginliği ile insanlığın gelişme, değişme ve dönüşme dinamiğine uygun
yorumlarla zenginleştirirken, son 800 yıldır hiçbir düşünce gelişimi ortaya
koyamamışlar, İslam âlimlerinin görüş, düşünüş ve yorumlarıyla İslam’ı
yaşamaya, varlığı, olayları yorumlamaya devam etmişlerdir.
Yani bugün, Museviler Hz. Musa’nın, Hıristiyanlar
İsa’nın, Müslümanlar Hz. Muhammed’in elçi olarak verdiği
buyruklara göre düşünmemekte yaşamamaktadır.
Hz.
ilahi
Dünya’nın diğer yarısı ise Budizm’in, Konfüçyüzm’in, Hinduizm’in,
Sihizm’in, Brahmanizm’in binlerce yıl öncesinin mesajlarıyla yaşamaya,
varlığı bilinmezlikleri yorumlamaya devam ediyorlar. Dogmalarla
düşünme, bu kesimde de devam ediyor.
Bugün; her şeyin Big Bang’de ayarlandığını söyleyerek Günah
kavramına, hurafelere, kilitlenen, gelişim dinamiğine akla bilime ters bir
dinciler gerçeği ile karşı karşıyayız.
Kapitalizm; din’leri istismar ederek halk yığınlarını sürüleştirme
aracı olarak kullanırken, kapitalizm karşıtı ideolojik akım ve sistem olarak
sosyalizm, emekçi ideolojiyi savunur.
Ateizm; bazı insanları, Marks ve Engels’e yaklaştırmıştır. Elbette
onlar, haham, papaz, imam değildir ama önerdikleri ile kendileri de bir nevi
karşı çıktıkları gibi konumdadırlar.
Sol’un refleksleri/tepkileri; genellikle kapitalizme ve kapitalizmin
ahlakına dönüktür.
Daha adil, daha özgür ve barışçı bir ortam oluşturmak için mücadele
verecek bir düşünce akımına, insanlığın ihtiyacı vardır. İnsan dünya evren
odaklı bir düşünce sistemi olmalıdır.
Akıl, bilim ve ilahi buyruk; insanlığın vicdanıdır.
İnsanın; insan, toplum, çevre, doğa, evren kaygıları var ise, her
bilinçli insan, dürüst ve duyarlı bir entelektüel ise, halkın yanında yer
alması ve sosyal adaleti araması gerekir.
İnsan’ın; metafizik ummanlarda boğulmadan, farklılıkları kabul
eden, insanca ve hakça, adalet ve hoşgörü odaklı anlayışta olması gerekir.
Bunda karamsarlık, umutsuzluk yoktur.
Bu kapı; insanlığın bunalıma, sapkınlığa düştüğü, ilahi buyrukların
tersyüz edildiği her dönemde varolan ve yine varolacak özellikler taşıyan
uyarıcıların açıkladığı, yaratılış ve varolma yasalarının gerektirdiği şekilde
düşünmek, yaşamak ve mutlu olmak kapısıdır.
Günün Sözü: Adaleti,
sistem, insanın felaketidir.
paylaşımı esas almayan her düşünce ve
Nurullah AYDIN
27.7.2015-ANKARA
[email protected]
Download