genelge

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B. 10. 0. THG. 0. 16. 00. 02- 211. 99- 01. 01
Konu: İlaç kullanımı ve muafiyet raporları
13.10.2006/19469
.............................. VALİLİĞİNE
GENELGE
2006/107
İlgi:
(a) 26.06.2006 tarih ve 12289 sayılı genelge.
(b) 16.08.2006 tarih ve 15445 sayılı genelge.
(c) 14.09.2006 tarih ve 17483 sayılı genelge.
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığınca 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan, 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin (6) Sıra Nolu Uygulama Tebliğinin
“İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat Raporları” başlıklı
20.7.1. maddesinin ikinci fıkrası gereği ilaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için
düzenlenecek raporların, ilgili tek uzman hekim tarafından başhekimlik onayı ile çıkarılacağı
hususu açıkça hükme bağlanmış olup bu raporların düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile bu
amaçla kullanılacak standart rapor formatı belirlenerek ilgide kayıtlı Bakanlığımız genelgeleri
ile tüm Valilikler ve geri ödeme kuruluşlarına ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara tebliğ
edilmiş idi.
Ancak, Bakanlığımıza yapılan vaki müracaatlardan, geri ödeme kurumları, sağlık
kurum ve kuruluşları ile hastalar ve serbest eczaneler nezdinde uygulama birliğinin
sağlanamadığı ve hali hazırda bir takım tereddüt ve sorunların hasıl olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle, konu ile alakalı olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve
sorunların çözüme kavuşturulması bakımından aşağıdaki hususların bir kez daha
vurgulanmasında yarar görülmüştür.
İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına
İlişkin Açıklamalar:
1-İlgi (a) da kayıtlı genelge ekine konulan “ İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından
Muaf İlaç Raporu (Ek-1)” formatı yeniden düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek-1)
konulmuştur. Bu rapor formatına (Ek-1), Bakanlığımıza bağlı hastaneler, üniversite
hastaneleri ve İlgili mevzuata göre Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp
merkezleri ve özel dal merkezlerinde istisnasız uyulacaktır.
2- Geri ödeme kurumları ve serbest eczaneler; bu genelge eki rapor formatına uygun
olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurumlarından,
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve
belge aslı veya fotokopisinin ilave edilmesini talep etmeyecek, gereksiz yere bürokratik
işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.
3-Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla
“T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almaktadır. Bu nedenle rapor formunda (Ek-1) ayrıca
hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek görülmemiştir.
4-Bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelgeler uyarınca ve önceki rapor
formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım
payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.
5-Kullanımı ilaç raporuna bağlı olan ilaçlar için Tebliğin 20.7.1.maddesi gereği
düzenlenmesi gereken İlaç kullanımı ve muafiyet raporları, sağlık kurumlarında uzman
düzeyinde poliklinik hizmetinin verildiği her poliklinik biriminde; uzman tabip tarafından
yapılacak muayene ve istenilen tetkik ve tahlillerin sonucuna göre gerekli görülmesi halinde
bizzat düzenlenecek, poliklinik protokol numarası verilerek poliklinik defterine kaydı
yapılacak ve başhekimlik (kadrosunda uzman tabip bulunan birinci basamak sağlık
kuruluşları için sağlık gurup başkanlığı) kaşe ve mührü basılarak onaylanacak, başka her
hangi bir işlem yapılmayacaktır.Sağlık kurumları bünyesinde ilaç kullanım ve muafiyet
raporu düzenlenmesi amacıyla ayrı birimler oluşturulmayacak ve belirli günler
ayrılmayacaktır.
6-İlaç kullanımı ve muafiyet raporları, otomasyonu uygun olan sağlık kurumlarında
bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek, tam otomasyonun sağlanamadığı kurum
polikliniklerinde ise yeteri kadar “ İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç
Raporu (Ek-1)” basılı formu bulundurulmak suretiyle ilgili poliklinik uzman tabibince el
yazısı ile düzenlenecektir.El yazısı ile düzenlenen ilaç raporları, okunaklı olması ve bu
genelge ekinde (Ek-1) yer alan rapor formatına uygun olarak noksansız doldurulması kaydıyla
geçerli kabul edilecektir.
7-Bazı hastalıklara ait ilaçların reçete edilmesi ve kullanım ilkelerine ilişkin esaslar
Tedavi Yardımına İlişkin (6) Sıra Nolu Uygulama Tebliğinin “Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç
Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 12.7. maddesi ve bu maddenin alt başlıklarında
açıkça belirtilmiştir. Buna göre;
a) “Kanser İlaçları Verilme İlkeleri” başlıklı 12.7.14.maddesinin ( c ) bendinde yer
verilen kanser ilaçları ile,
b) “Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri Kullanım İlkeleri” başlıklı
12.7.22.maddesinde yer verilen ilaçlar için,
İş bu genelge ve genelge ekine konulan “İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından
Muaf İlaç Raporu (Ek-1)” kapsamı dışında tutulacak ve bu ilaçlar için genelge eki (ek-1)
rapor formatı kullanılmayacaktır.Bu grup ilaçlar için ilgili maddesinde düzenlenen ilaç
yazım ve kullanım ilkeleri esas alınarak ilgili madde hükümlerinde belirtildiği şekilde sağlık
kurulu raporu düzenlenecektir.
8-a)Anti depresanlar ve antipsikotikler, Aşı uygulamaları, Molekül ağırlıklı heparinler,
Enteral ve parenteral beslenme ürünleri, Eritropoetin, Lizozomal hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar, Glakom ilaçları, İmmünglobulinler, İnterferon, klopidogrel, metabolik
hastalıkların ve enzim bozukluğu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, osteoporoz
ilaçları, orlistat ve sibutramin içeren ilaçlar, migren ilaçları, anagrelid, amfoterisin-B,
kaspofungin ve vorikanozol, solunum sistemi hastalıkları ilaçları, anti epileptik ilaçlar,
Faktörler ve diğer kan ürünleri,
b)Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-2)” de yer alan ilaçlar,
c)Yine Tebliğ eki “Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar
Listesi (Ek-2/C)” de yer alan ilaçlar,
için bu genelge hükümleri ve eki “İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf
İlaç Raporu (Ek-1)” formatı uygulanacaktır.
9)Bu genelge kapsamında olan ilaçlar için düzenlenecek ilaç kullanımı ve muafiyet
raporlarında Tebliğde aksine bir açıklama yer almadığı sürece “etken madde ismi” ve “doz”
un yazılmasına gerek bulunmayıp ilacın isminin ve Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf
İlaçlar Listesi (Ek-2)” de yer alan hastalık gruplarının belirtilmesi yeterli olacaktır.
Bilgilerinizi ve uygulamanın Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine
ve iş bu genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin ve ilgide kayıtlı
genelgelerimiz ile ilgi (a) da kayıtlı genelge eki (Ek-1) rapor formatının işlemden kaldırıldığı
hususlarının iliniz dahilindeki ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve
rica ederim.
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Ek-1: İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu
Dağıtım Gereği:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (Devredilen)
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü (Devredilen)
Türk Eczacılar Birliği
Maliye Bakanlığına
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)
81 İl Valiliğine
EK-1
İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORU
................................................. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ / MESUL MÜDÜRLÜĞÜ
Hastanın Adı Soyadı:
Çalıştığı Kurum:
Sosyal Güvencesi:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Tanı:
İlacın Adı/Etken Madde Adı*
Muayene Tarihi:
Bilgi İşlem No:
Poliklinik/Klinik:
Hasta Protokol Defter No:
Hekim-Kaşe-İmza:
Hastalık Grubu
Kullanım Dozu*
1
2
3
4
Hastanın yukarıda belirtilen ............................... hastalığı ile ilgili ilaçlarını
.................... süre ile kullanması gerekmekte olup bu ilaçlar hasta katılım payından
muaftır.
Hekim-Kaşe-İmza
Başhekim-Mühür-İmza
Açıklama:
* Etken madde adı ve Kullanım Dozu, Genelge kapsamında olan, Tebliğ eki “Ayaktan Tedavide Sağlık
Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-2/C)” de yer alan ilaçlar yazıldığında doldurulacaktır.
Diğerleri için ilacın adı ve hastalık grubu yazılması yeterlidir.
Download