Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

advertisement
13 Mart 2008, Perşembe
Sayı : 26815
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat : 2008/3)
MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair
Tebliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"b) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura
kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili
gümrük beyannamesi ve fatura kayıtlarının belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web
sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir."
"(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kayıtların, belge sahibi firma tarafından bu bentte
öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılamaması, ancak belge
taahhüt kapatma müracaatına kadar aktarılması durumunda, belge ihracat taahhüt kapatma işlemi bu
kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir. Bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine
(bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 6 (altı) ay süreyle indirimli
teminat uygulanmaz."
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download