türkiye sualtı sporları federasyonu

advertisement
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
SUALTI ZIPKINLA BALIKAVI MÜSABAKA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Federasyonca düzenlenecek zıpkınla balık avı
müsabakaları düzenleme, müsabakaya katılacak spor kulübü ve sporcuların uyması gereken
usul ve kurallarını, kuralların ihlali durumunda uygulanacak olan müeyyideleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Federasyonca yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek resmi
veya özel bütün zıpkınla balık avı müsabakaları ile spor kulübü, yönetici, antrenör,
sporcuları ve diğer kişi ve kurumları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 3/4/2014 tarih ve 28961
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Antrenör: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatınca zıpkınla
balık avı branşında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak
bulunduğu kademe için Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünden belge alan, sporcuları ya
da spor takımlarını, ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek,
müsabakalara hazırlanmalarını, müsabakalarını, gelişmelerini izlemek ile ilgili görev ve
yetkisi olan kişiyi,
b) CMAS: Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunu,
1 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
c) Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,
ç) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF),
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini,
g) Jüri: Müsabaka öncesi müsabaka toplantısını icra eden, müsabakanın kurallara uygun
yürütülmesini sağlayan, denetleyen, sporcuların puanlarına göre derecelendirilmelerini ya da
cezalandırılmalarını adil bir ortamda tayin eden, şikâyet ve itirazlarını karara bağlayan,
gerektiğinde bu kararların Disiplin Kuruluna sevkini yapan, tartı ve puanlama kurulu olarak
da görev yapan heyeti,
ğ) Kolluk görevlileri: Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
h) MDK: Müsabaka düzenleme kurulu, zıpkınla balık avı müsabakalarında, müsabaka
öncesi gerekli tüm hazırlık faaliyetlerini yürüten, organize ve koordine eden kurulu,
ı) MDK Başkanı: Müsabaka düzenleme kurulu başkanını,
i) Müsabaka: Dış hava kaynakları ve donanımlarının yardımı olmaksızın, sporcuların
tümüyle kendi fiziksel güçlerine ve nefes tutmaya dayalı, sadece bu talimatta düzenlenen
gereçleri kullanarak sualtında yaptıkları zıpkınla balık avlama müsabakasını,
j) Müsabaka Dönemi: İlan edilen müsabaka tarihinden 20 gün önceden başlayarak,
müsabaka sonuçlarının yazılı olarak açıklanmasına kadar olan süreyi,
k) Müsabaka Hakemi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından müsabakada
görevlendirilen hakemleri,
l) Müsabaka Başhakemi: Müsabaka hakemlerine başkan olarak Federasyon tarafından
görevlendirilen hakemi,
m) Spor Kulübü: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından zıpkınla balık avı branşı
için tescil edilmiş spor kulübünü,
n) Spor Yöneticisi: Spor faaliyetleri ile ilgili spor kulübünü yöneten kişiyi, idareciyi,
o) Sporcu: ‘Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Sicil Lisans, Tescil, Vize, Transfer
ve Kulüp Tescil Talimatına göre zıpkınla balıkavı lisansı olan sporcuyu,
ö) Teknik Kurul: Zıpkınla balık avı branşının tüm organizasyon ve koordinasyon
faaliyetlerini yürüten kurulu,
p) Tescil: Zıpkınla balık avı müsabakalarına katılacakların Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,
r) Yönetim Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
2 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Kurul, Müsabaka Düzenleme Kurulu, Jürinin Oluşumu, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
Teknik kurulun oluşumu
Madde 5- (1) Teknik Kurul başkan ve üyeleri Federasyon Başkanının önerisi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile oluşur.
Görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 6- (1) Teknik kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müsabaka teknik toplantısını tanzim etmek,
b) Müsabaka bölgesini, müsabaka alanı sınırlarının koordinatlarını belirlemek,
c) Müsabaka tarihi ve zamanı ile müsabaka süresini belirlemek,
ç) Müsabakada avlanabilecek balıkları tür puanlamasına esas olacak şekilde türlerine
göre tasniflemek,
d) Müsabakalarda avlanabilecek balıkları, türlerine ve ağırlıklarına göre gruplandırma
yapmak ve her bir grup için vurulabilecek balıkların kota miktarlarını belirlemek, aynı gurup
içerisinde yer alan balıkların puanlamaya tabi tutulacak minimum ağırlıkları ile nötr (ceza
yada müsabaka puanına etki etmeyen) ağırlıklarını belirlemek,
e) Müsabakalarda avlanması yasak olan balık ve balık türlerini belirlemek,
f) Ülke çapında zıpkınla balık avı sporunun gelişimine ve yeni sporcuların
yetiştirilmesine dair faaliyetler ve çalışmalar yürütmek,
g) Uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etme hedefine yönelik araştırma,
geliştirme faaliyetleri yürütmek ve ortaya çıkan sonuçları, çözüm ve önerileri, federasyon
başkanına ve yönetim kuruluna sunmak.
(2) Müsabakalarda avlanacak balıkların hangilerinin geçerli olacağı ve bunların adet ile
ağırlıkları bakımından limitlerinin belirlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün su ürünleri tebliğleri ile diğer ilgili mevzuatlar
esas alınır. Müsabakalar öncesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı mevzuatı çerçevesinde gerekli izinler Federasyon tarafından alınır.
(3) Kararlaştırılan tüm bu bilgiler, müsabakalardan önce Federasyonun internet sitesinde
yayınlanarak duyurulur.
3 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
Müsabaka düzenleme kurulunun (MDK) oluşumu
MADDE 7- (1) MDK, başkan ve en az 4 (dört) üyeden oluşur. Teknik kurul üyeleri,
Organizasyon kurulu üyeleri ve Federasyon Başkanının uygun göreceği görevliler MDK
üyesi olabilirler.
(2) MDK üyelerini ve başkanını Federasyon Başkanı atar.
MDK görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) MDK müsabaka öncesi gerekli tüm hazırlık faaliyetlerini yürütülmesinden,
organize ve koordine edilmesinden sorumludur.
(2) MDK görev süresi; görevlendirme onayında belirtilen tarihte başlar, teknik toplantı
bitiminde sona erer. Ancak MDK’nın faaliyetlerini bitirmesiyle birlikte MDK Başkanı, jüri
üyesi olarak görevine devam eder.
(3) MDK görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yapılacak müsabakalarla ilgili olarak TSSF ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, Kolluk Görevlileri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yerel yönetim ve
ilgili diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve müsabaka ile ilgili hususlarda
toplantı ve görüşmeler yaparak alınan kararları yazılı rapor halinde TSSF Başkanlığına
sunmak,
b) Müsabakanın zamanında, güvenli, adil ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli
tüm hazırlık ve çalışmaları yapmak,
c) Çalışmalarını raporlayarak Federasyona sunmak,
ç) Yeterli sayıda ve donanımda organizasyon için gerekli tekneleri (Jüri teknesi,
komodor teknesi, MDK tekneleri, teknik ve sağlık ekibinin teknesi vb.) zamanında
müsabaka yerinde bulundurmak,
d) Müsabaka alanı sınırlarının şamandıralanmasını yapmak,
e) Müsabaka için gerekli sağlık ekibi ve ambulans tedarik etmek,
f) Federasyon tarafından ve bu Talimatla verilen diğer görevleri yapmak.
Jürinin oluşumu
MADDE 9- (1) Jüri başkanını ve üyelerini Federasyon Başkanı atar. Jüri; 1 (bir) başkan ve 4
(dört) üye olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur. Bunlar;
a) MDK Başkanı,
b) İki Teknik Kurul üyesi,
4 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
c) Müsabaka Başhakemi ve müsabakada görevli bir hakem olmak üzere toplam iki
hakem.
(2) Müsabaka başhakemi jüri başkanı olarak federasyonca görevlendirilir.
Jürinin yetki, görev ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Jürinin görev ve sorumlulukları 2 kısımdan oluşur:
1. kısım: Müsabaka öncesi ve esnasında müsabakanın oluşumu ve koordinasyonu ile
ilgili görev ve sorumlulukları,
2. kısım: Müsabaka sonrası derecelendirme ve itirazları karara bağlama ile ilgili görev
ve sorumlulukları.
(2) Müsabaka öncesi ve esnasındaki görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Müsabaka teknik toplantısını jüri düzenler ve jüri, toplantının gereklerine uygun,
müsabaka ile ilgili tüm bilgilerin katılımcılara eksiksiz bir şekilde aktarılarak yapılmasından
sorumludur. Bu bağlamda toplantının amacıyla uyumlu, ciddiyetini bozmadan toplantıya
iştirak eden tüm katılımcıların görüş, öneri ve diğer ifadelerini beyan etmelerine olanak
sağlayan bir tutum ve düzen içerisinde yapılmasını sağlar.
b) Jüri toplantı sırasında müsabaka ile ilgili oluşabilecek her türlü ihtilaf durumları ile
ortaya sunulan görüş ve önerileri karara bağlar.
c) Jüri, MHK ile birlikte müsabakanın adil, kurallara uygun ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesinden ve koordine edilmesinden sorumludur.
d) Müsabakanın başlama ve bitiş anını bir sinyalle (düdük, işaret fişeği, siren vb.)
müsabıklara duyurur.
e) Müsabakanın kötü hava koşulları ya da başka nedenlerle iptal ya da ertelenmesine
karar verir.
f) Müsabakanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını denetler.
g) Müsabaka sırasında yapılan şikâyet ve itirazları değerlendirir, karara bağlar ve
açıklar.
(3) Müsabaka sonrası görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Jüri müsabaka sonuçlarının, herkes tarafından benimsendiği adil ve hakkaniyet
çerçevesinde derecelendirilmesinden sorumludur.
b) Jüri, müsabaka sonrasında, avlanan balıkların tartılarak puan değerlendirmesini
yapar, buna göre müsabakaya katılan sporcu ve kulüplerin derecelendirmelerini yaparak
bunu tartı bitiminde yazılı ve sözlü olarak açıklar. Tartı ve sayma işlemi, spor kulübü
temsilcileri önünde ve halka açık olarak yapılır.
5 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
c) Tartı ve sayma işlemi sırasında veya sonrasında, gerekli görüldüğü takdirde,
müsabakada vurulan balık ya da balıkların kesilerek iç ve dış muayenesini yapmak suretiyle
kontrolünü yapar.
ç) Jüri, tartı esnasında avlanan balıklarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin yapılan şikâyet
ve itiraz başvurularını değerlendirir, karara bağlar ve açıklar.
d) Jüri, müsabaka unsurlarına verilecek her türlü yaptırım, ceza ve diskalifiye
kararlarının alınmasından ve uygulanmasından sorumludur.
(4) Jüri; görev, yetki ve sorumluları ile ilgili olarak yaptığı tüm işlemler sırasında gerektiği
ya da ihtiyaç duyduğu durumlarda müsabaka hakemleri ya da MDK üyeleri arasından
seçtikleri kişileri görevlendirebilir.
(5) Jüri tarafından yapılan her türlü işlem, yazılı tutanaklarla tespit edilir ve tutulan bu
tutanaklar müsabaka dosyasına eklenir.
Müsabaka başhakemi ve hakemlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) Müsabaka başhakemi ve hakemlerin görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Yarışmacıların bu Talimat çerçevesinde yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,
b) Yarışmacıların kayıt işlemlerini yapmak,
c) Yarışmacıların yarışma sırasında kullanacağı numaraları belirlemek ve bunları
kullanacakları şamandıralara ve balık çuvallarına işlemek,
d) Yarışmacıların kullandıkları donanımları müsabaka öncesi ve boyunca müsabaka
kurallarına uygunluğunu kontrol etmek, denetlemek,
e) Müsabaka süresince yarışmacıların kurallara uygun yarışıp yarışmadıklarının
kontrolünü ve denetimini yapmak, sporcu güvenliği ve sağlığı ile ilgili olarak gerekli
gördüğü durumlarda yarışmacıları uyarmak, müdahalelerde bulunmak,
f) Yarışmacıların yarışma sırasında müsabaka ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini almak,
değerlendirmek ve gerektiğinde bunları jüri ile paylaşmak, jürinin kararını müsabıklara geri
bildirmek,
g) Müsabaka sonunda sorumlu oldukları yarışmacıların avladıkları balıkları ağzı
mühürlü bir muhafaza içerisinde tartı sahasına intikal ettirmek, tartı işlemi başlayana kadar
balıkların mühürlü bir şekilde emniyetini sağlamak,
ğ) Merkez Hakem Kurulunun müsabaka ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
(2) Hakemler yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin karşılaştığı durumları ve yaptığı iş ve
işlemleri jüri heyetine yazılı olarak rapor eder.
6 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Takımlarının Oluşumu ve Müsabakalara Katılım
Kulüp takımlarının oluşumu
MADDE 12- (1) Müsabakalara, ancak kulüpler adına lisanslı sporcular katılabilir. Kulüp
lisanslı sporcuları, bireysel müsabakalara kulüp müsaadesiyle katılabilirler.
(2) İl ya da bölge ve Türkiye şampiyonasına her kulüp 1 (bir) takımla katılabilir.
(3) Bir spor kulübü takımı; il ya da bölge şampiyonasına katılımlar için en az 4 (dört), en
fazla 6 (altı) sporcudan, Türkiye şampiyonasına katılımlar için ise 4 (dört) sporcudan oluşur.
4 (dört) sporcudan az sporcu ile müsabakalara katılan takımlar, takım tasnifinde yer almaz
(takım olarak katılmış sayılmaz), sporcuları bireysel olarak müsabakalara katılmış sayılır ve
ancak bireysel derecelendirmede yer alırlar.
(4) Müsabakalara gerek ferdi, gerekse takım olarak katılımlarda kulüplerin kafilelerinde
antrenör bulundurmaları zorunludur.
(5) Kulüp kafileleri;
a) Bir idareci (kafile başkanı),
b) Bir antrenör,
c) Müsabakaya katılan sporculardan oluşur.
Antrenör, aynı zamanda kendi takımında müsabakaya katılan sporcu olabilir.
(6) KKTC sporcuları, TSSF lisansı olmak şartı ile TSSF tarafından düzenlenen zıpkınla
balık avı müsabakalarına takım olarak katılabilirler.
Müsabaka için istenilecek belgeler
MADDE 13- (1) Spor kulüpleri, sporcularının sporcu lisansları ile birlikte kulüplerin bağlı
bulunduğu ilin gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden onaylanmış kafile listelerini
getirmeleri gerekmektedir. Onaylı kafile listesi bulunmayan spor kulüpleri ve sporcular
müsabakalara katılamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müsabaka Düzenlenmesi ile İlgili Hükümler, Müsabaka Türleri
Müsabaka düzenleme yetkisi
Madde 14- (1) Türkiye’de zıpkınla balık avı ile ilgili her türlü resmi ya da özel sportif
etkinliği düzenleme, yönetme ve denetleme yetkisi Federasyona aittir.
7 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
(2) Başka kişi, kurum ve kuruluşun, müsabaka, şampiyona ve başka ad altında zıpkınla balık
avı etkinliği düzenlemesi Federasyonun izin ve onayına tabidir.
(3) Sporcular ve spor kulüpleri, yabancı ülkelerde organize edilen müsabakalara Federasyon
tarafından verilmiş yazılı izin belgesi olmadan katılamazlar.
(4) Federasyonun yazılı izni olmadan yurtiçi/yurtdışında zıpkınla balık avı etkinliği
düzenleyen, bu etkinliklere katılan spor kulübü, sporcu, yönetici ve diğer ilgili kişiler
disiplin kuruluna sevk edilirler.
Müsabakaların tarih, yer ve diğer bilgilerinin duyurulması
Madde 15- (1) Federasyon, il ya da bölge ve Türkiye şampiyonası ile uluslararası
şampiyonasının tarih ve yerlerini yıllık faaliyet programında belirler.
(2) Federasyon, müsabaka tarihini ve teknik kurulun belirlediği müsabaka yerinin
koordinatlarını müsabakadan en az yirmi gün önce Federasyon internet sitesinden
yayınlayarak duyurur.
(3)Teknik kurulca belirlenmiş olan müsabakalarda avlanacak balıkların hangilerinin geçerli
olacağı, adet, tür ve grup kotaları ile ağırlıkları, müsabakalardan önce Federasyon internet
sitesinde yayınlanarak duyurulur.
Müsabaka türleri
Madde 16- (1) Müsabakalar, il ya da bölge şampiyonası, Türkiye şampiyonası ve
uluslararası şampiyonası ile diğer turnuvalar olarak düzenlenir.
İl ya da bölge şampiyonası
Madde 17- (1) Şampiyonaların il bazında ya da bölge düzeyinde yapılmasına, coğrafi
bölgeler, iller ve kulüp sayıları göz önünde bulundurulmak suretiyle Federasyon karar verir,
bu karar müsabaka talimatıyla katılımcı kulüplere ilan edilir.
(2) Buna göre bölge şampiyonasına katılacak olan kulüplerin hangi bölgeden müsabakaya
katılacakları, müsabakadan en az yirmi gün önceden Federasyon internet sayfasında ilan
edilir.
(3)Bölge şampiyonaları 1 (bir) gün olarak yapılır, ancak hava şartları gibi mücbir sebepler
göz önünde bulundurularak müsabaka için bir asıl gün ve bir yedek gün olmak üzere 2 (iki)
gün belirlenir. Müsabaka süresi en fazla 5 (beş) saattir.
(4) Bölge şampiyonasında sporcular topladıkları puanlarına göre bireysel sıralamaya tabi
tutulur ve her kulüpten en iyi 4 (dört) sporcunun balık puanı takım puanı olarak hesaplanır.
8 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
(5) Müsabakaya 4 (dört)ten fazla sporcu ile katılan takımların, puan alamamış olan 5. ve 6.
sporcularının her biri için 1500 ceza puanı uygulanır ve bu ceza puanı, toplam takım
puanından düşürülür.
Türkiye şampiyonası
Madde 18- (1) Türkiye Şampiyonası en fazla 16 (on altı) takımla yapılır.
(2) Türkiye Şampiyonasına katılacak takımlar, bölge şampiyonalarına katılan spor
kulüplerinin bölgelerdeki katılım sayılarıyla orantılı olacak şekilde hesaplanır. Buna göre
bölge şampiyonalarına katılan takım sayılarının yüzde oranına göre orantısal olarak eşitlik
sağlanır.
Örneğin; Türkiye Şampiyonasına 16 takım çağrılacağı düşünülürse, 'A' Bölge
Şampiyonasında 30 takım ve 'B' Bölgesi Şampiyonasında 10 takım mücadele etmesi halinde,
orantısal eşitliği sağlaması bakımından 'A' bölgesinden 12 takım ve 'B' Bölgesinden 4 takım
Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanır.
(3) Türkiye şampiyonası 1 (bir) gün olarak yapılır, ancak hava şartları gibi mücbir sebepler
göz önünde bulundurularak müsabaka için 1 (bir) asil gün ve 1 (bir) yedek gün olmak üzere
2 (iki) gün belirlenir. Müsabaka süresi en fazla 6 (altı) saattir.
(4) Bölge şampiyonalarında bireysel olarak 1 inci (birinci) olan sporcular, takımları finale
kalamasalar bile Türkiye şampiyonasına bireysel olarak katılırlar.
(5) Toplam ferdi puanlara göre yapılmış olan nihai sıralamada, ilk 8 (sekiz) içerisinde yer
alan sporcular, milli takım seçme müsabakalarına katılırlar.
Uluslararası müsabakalara katılım ve milli takım seçme kampı
Madde 19- (1) Uluslararası müsabakalar CMAS tarafından düzenlenmiş ve CMAS
müsabaka takvimde ilan edilmiş resmi müsabakalardır. Uluslararası müsabakalara katılacak
milli sporcular, milli takım seçme müsabakalarında toplam puan yönünden oluşturulan
sıralamaya göre Teknik Kurulun teklifi ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile belirlenir.
(2) Milli takım seçmesi için yapılacak kamp ya da müsabakaların yer, tarih ve süreleri
Federasyonca belirlenir.
(3) Milli takım seçme müsabakalarına katılacak sporcular; Türkiye şampiyonasına katılan
sporcuların toplam ferdi puanlarına göre ilk sekiz sıralamasında yer alan sporculardan
oluşur. Bunun yanında; CMAS’ ın organize ettiği son 5 (beş) uluslararası müsabakalardan
en az birine katılmış olması ve/veya son 2 (iki) Türkiye şampiyonası final müsabakalarından
en az birinde sıralamada ilk 8 (sekiz) içerisinde yer almış olması ön şartı ile Teknik
9 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
Kurul’un belirlediği en fazla dört (4) sporcu daha Federasyon Başkanı’nın onayı ile milli
takım seçme kampına davet edilebilir.
(4) Milli takım seçme kampına en fazla 12 sporcu çağrılır.
(5) Milli takım kampında aday sporculara ulusal müsabaka standartlarında (kampa özel
uygulamalar saklı kalmak kaydı ile) en az 3 müsabaka, teknik-taktik konularda eğitici ve
öğretici faaliyetler, gelişim seminerleri, antrenman faaliyetleri ile diğer uygun görülen
faaliyetler tatbik edilir.
(6) Milli takım aday sporcuları kamp boyunca milli takım seçme komitesinin belirlediği
aktivite programına uymak zorundadırlar.
(7) Uluslararası müsabakaya katılacak asıl ve yedek sporcuların belirlenmesi amacıyla
yapılacak derecelendirme, puanlama esasına göre yapılır. Her bir sporcunun
derecelendirmeye esas toplam puanlarının;
% 70 i Türkiye şampiyonası ve milli takım kampında topladığı balık puanlarından,
% 30 si sporcuların fiziksel ve kondisyon kapasiteleri ile teknik ve taktik bilgi
donanımlarını, psiko-teknik seviyelerini puanlamaya imkan verecek şekilde tespit etmeye
yarayan; anket, test – ölçüm, ve gözlem puanlarından oluşur.
(8) Sporcuların balık puanları hesaplanırken; o yılki Türkiye Şampiyonasında topladıkları
puanları ile milli takım kampında yapılan en az 3 müsabaka neticesinde aldıkları puanlar
toplanarak hesaplanır.
(9) Milli takım kampında yapılacak müsabakalar esasen ulusal müsabaka standartlarında
yapılacak olması ile birlikte, müsabakanın süresi, müsabakalarda hakem bulundurma
hususları ile gerekli görülecek diğer hususlarda milli takım seçme komitesince farklı
düzenlemeye gidilebilir. Ancak bu Talimatta belirlenmiş olan derecelendirmeye dair
puanlama hesabı formülü hiçbir şekilde değiştirilemez, aynı şekilde uygulanır.
(10) Milli takım aday sporcuları için yapılacak anket, test-ölçüm vb. uygulamaların içeriği
Teknik Kurulca belirlenir. Bu alanda yapılacak puanlama ve derecelendirme formülü, balık
avı için uygulanan puanlama ve derecelendirme formülü ile aynı olarak uygulanır.
(11) Tüm puanlar toplandıktan sonra derecelendirmeye tabi tutulan sporculardan, katılım
sağlanacak Uluslararası müsabakalarda izin verilen katılım sayısına göre asıl ve yedek
sporcular olarak sıralama yapılır. Uluslararası müsabakalara milli takım adına Teknik
Kurulca yarışması önerilen asıl ve yedek sporcuların sıralama zaptı ile birlikte yapılmış olan
tüm kamp içi müsabaka, gözlem, test-ölçüm, anket vs. tüm uygulanmış olan faaliyetlerinin
tutanakları ve nihai olarak tutulan kamp sonuç raporu Federasyon Başkanına sunulur.
Federasyon Başkanının onaylayacağı sporcularla uluslararası müsabakaya katılım sağlanır.
10 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Müsabaka Usul ve Kuralları
Genel usul ve kurallar
MADDE 20- (1) Bölge şampiyonalarında ve Türkiye Şampiyonaları için 2 (iki) adet yarış
sahası belirlenir. Bunlardan birincisi asıl saha ve diğeri de yedek sahadır. Bölge
şampiyonalarında müsabaka asıl sahada yapılır, fakat hava ve deniz koşullarının zorunlu
kılması durumunda yedek saha kullanılabilir. Önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş olan asıl
ve yedek müsabaka sahaları hiçbir şekilde değiştirilemez.
(2) MDK, müsabaka alanlarını, müsabakadan önce sınır şamandıraları ile işaretleyerek, her
birinin sınırlarını kroki üzerinde, haritada ve deniz kıyısında kolaylıkla bulunabilen
işaretlerle, GPS yardımıyla belirlemelidir. Gerektiğinde birden fazla şamandıra kullanımıyla
bir hat oluşturularak sınırlar kesin kılınır.
(3) Müsabaka alanlarının genişliği coğrafi yapı, deniz dip yapısı ve müsabık sayısı göz
önünde tutularak belirlenir.
(4) Federasyon internet sitesinde belirlenen ve açıklanan müsabaka alanının sınırları, deniz
güvenliğini ilgilendiren olağanüstü (mücbir) durumlar hariç hiçbir şekilde değiştirilemez.
(5) Müsabaka tarihinden 20 (yirmi) gün öncesinden itibaren müsabaka sahası içerisinde
zıpkınla balık avlamak yasaktır.
(6) Korunaklı yedek alan dâhil müsabaka alanı olarak belirlenmiş bölge; müsabaka
saatinden 36 (otuz altı) saat öncesine kadar, yarışacak takımların keşif dalışı ziyaretlerine
açık tutulur.
(7) Keşif dalışlarında avlanma yasaktır. Keşif dalışları esnasında teknelerde zıpkın vb. tüp,
regülatör, nargile, spare-air ve benzeri diğer gereçler ve donanımlar bulundurulamaz.
(8) Müsabakalarda uygulanacak özel kurallar müsabakadan en geç yirmi gün öncesinde
Federasyon tarafından internet sitesinde yayınlanır.
Özel usul ve kurallar
MADDE 21- (1) Müsabaka alanının sınırları markalama şamandıralarıyla işaretlenmiş
olmalıdır.
(2) Müsabaka 2 (iki) aşamada başlar;
11 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
1. Aşama; hakem ve sporcuların müsabaka botlarına alınarak limandan müsabaka
alanına doğru ayrılma zamanıdır.
2. Aşama; müsabaka alanında komodor teknesinden verilen işaretle müsabakanın
resmi olarak başlama zamanıdır. Belirtilen zamanlar, müsabaka teknik toplantısında
belirlenir.
(3) Müsabaka başhakeminin saati ile takım antrenörleri ve tekne hakemlerinin saatleri
eşzamanlı olarak hakem alma saatinde ayarlanır.
(4) Teknik toplantıda kabul gören olağanüstü nedenlerin varlığı halinde yapılacak
değişiklikler, müsabaka başlamadan önce bot hakemlerince takım antrenörlerine ya da
idarecilerine sözlü veya imkân dâhilinde yazılı olarak duyurulur, tebliğ edilir.
(5) İlan edilen hakem alma saatinde, takımlar hakem alma noktasında bulunmak zorundadır.
(6) Müsabakanın başlangıcı ve bitimi; müsabaka başhakemi tarafından yüksek sesli sinyalle
veya görülebilir işaret, bayrak ya da parlak ışık ile duyurulur.
(7) Bir yarışmacıyı yedeği ile değiştirmek, başlamış bir müsabaka süreci içerisinde mümkün
olamayacaktır. Ancak, antrenör gerekli gördüğü bir yarışmacının değişimini müsabakanın
başlamasından en az 1 (bir) saat öncesine kadar kendisi tarafından imzalanmış bir dilekçe ile
müsabaka başhakemine başvurarak sağlayabilir.
(8) Müsabaka esnasında her yarışmacı yeteri uzunlukta ipi olan bir dalış şamandırası
kullanmak zorundadır. Yarışmacı, kendi şamandırasından en fazla 20 (yirmi) metre
mesafede bulunabilirler. Yarışmacılar, müsabaka hakemleri tarafından numaralandırılmış
olan sporcu şamandıra numaralarını kendi aralarında değiştiremezler.
(9) Müsabaka esnasında yarışmacılar, şamandırasındakinin dışında başkaca balık taşımaya
yarayan herhangi tel, ip, çengel vs. bulunduramazlar.
(10) Yarışmacılar zıpkınlarını karada veya müsabaka teknesinde kuramaz ya da kurulu
zıpkını şamandıraya asamazlar.
(11) Aynı müsabaka teknesinde bulunan yarışmacılar, kendi güvenliklerini tehlikeye
sokmayacak şekilde farklı dalış noktalarında av yapabilirler.
(12) Yarışmacılar avladıkları balıkları ancak şamandıra teline istifleyebilirler, ayrıca başka
istifleme yöntemi kullanamazlar, avladıkları balıkları üzerlerinde taşıyamazlar. Bunun
dışında sadece sualtı tüfeklerinde en fazla 1 (bir) adet balık bulundurabileceklerdir.
(13) Yarışmacılar vurdukları balıkları şamandıra teline taktıkları andan itibaren avlanmış
sayılır ve avladıkları balıkları su içerisinden çıkarıp, tekne içerisinde bulunan hakeme teslim
etmek zorundadırlar.
12 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
(14) Yarışmacılar ağırlık ölçmeye yarar hiçbir alet-edevat ve tartı cihazı bulunduramaz,
kullanamazlar.
(15) Müsabakaya katılan ekiplerin her yarışmacıya belirlenen bir numara verilir. Bu
numaralar yarışmacıların balık muhafazalarına veya balık tellerine de takılır.
(16) Teknelere sabitlenecek numaralar en az 15 (on beş) cm yüksekliğinde yazılı olmalıdır.
Temsil edilen kulübün ismi de tekneye sabitlenebilir.
(17) Avlanan balıkların müsabaka sırasında muhafazası ile ilgili sorumluluk konusu,
takımların kendilerine aittir.
(18) Müsabaka sırasında avlanan balıklar hiçbir şekilde satılamaz. Avlanan balıkların nasıl
değerlendirileceği Federasyonca belirlenir.
(19) Müsabakanın bitimi tekne hakemi tarafından resmi zamandan on dakika önce sözlü
uyarı ile tam bitiş saatinde ise kesin bildirimle sudaki sporcuya iletilir.
(20) Eğer yarışmacılar müsabakanın sona erdiğini bildiren sinyali veya işareti
algılayamayacak kadar uzakta iseler, tekne hakeminin yarışmacıyı sudan çıkartmasıyla
müsabaka biter.
(21) Müsabakanın sona ediğini bildiren sinyal ya da işaret verildiğinde, yarışmacılar sadece
varsa avladığı balığı ile deniz dibinde bulunan donanımlarını toplayabilirler. Müsabakanın
bitiminden sonra balık avlamak yasaktır.
(22) Müsabakanın resmi bitiş zamanından en geç 10 (on) dakika içerisinde, bütün
yarışmacılar botlarıyla birlikte komodor teknesinin yanında toplanmalıdırlar.
(23) Müsabaka başladıktan sonra da, kötü hava koşulları ya da başkaca mücbir nedenlerle
müsabaka iptal ya da erteleme yapılabilir. Ancak, müsabakanın başlangıcından
durdurulmasına kadar geçen süre, o günkü müsabaka süresinin 2/3 (üçte iki)’sinden fazla ise
o günkü müsabaka Jüri’nin kararıyla geçerli sayılır.
(24) Müsabakanın durdurularak ertelenmesi ya da iptal edilmesine jüri karar verir.
Erteleme yapılmış ise kalan süre ve ertelenen günde avlanan balıklar, devam edilen
müsabaka saatine ve avlanan balıklarına eklenir.
(25) Yalnızca müsabaka başhakeminin yetkili kıldığı fotoğrafçıların ya da kameramanların,
takım kaptanından yazılı ve sporcudan sözlü olur aldıktan sonra sualtında çekim
yapmalarına izin verilebilir. Fotoğrafçı ya da kameramanlar, harici solunum araç ve
gereçleri kullanamazlar, sadece serbest dalışla (nefesli dalışla) çekim yapabilirler.
(26) Müsabaka süresince sporcuların karaya çıkması yasaktır. Ancak acil bir durum söz
konusu olduğunda, hakem gözetiminde güvenlik ya da sağlık teknesine veya karaya
çıkabilirler.
13 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
Müsabaka teknik toplantısı
MADDE 22- (1) Toplantının amacı; müsabakaya katılacak olanların kayıt işlemlerinin
yapılması, müsabaka ve müsabaka talimatına, ayrıca müsabaka güvenliği, sporcu sağlığı ve
güvenliğine ilişkin tüm bilgilerin katılımcılara eksiksiz bir şekilde aktarılması, puanlama ve
derecelendirme hakkında bilgilendirilmenin yapılması, katılımcıların fikir ve beyanlarının
alınması, müsabakayla ilgili olarak ortaya konulan öneri, görüş yada gelişmeler hakkında
karar alınması ve diğer gerekli görülen hususların yerine getirilmesi amacıyla, müsabaka
öncesinde müsabaka teknik toplantısı yapılır.
(2) Müsabaka teknik toplantısını jüri düzenler ve başkanlık eder.
(3) Müsabaka teknik toplantısının zamanı; müsabakadan en az 20 (yirmi) gün önce
Federasyon tarafından internet sitesinden yayınlayarak duyurulur.
(4) Toplantıya katılacak olanlar;
a)
MDK Başkanı ve üyeleri,
b)
Jüri,
c) Gençlik hizmetleri spor il müdürü veya temsilcisi,
ç) Teknik Kurul üyeleri,
d) Başhakem ve hakemler,
e) Kulüplerden birer temsilci veya takım antrenörleri,
f) Müsabakanın düzenleneceği bölgenin il temsilcisi,
g) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve/veya diğer ilgili kolluk görevlileri temsilcileri,
ğ) Müsabaka için görevlendirilen sualtı hekimi ya da görevli hekim,
h) İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünün ilgili memuru,
ı) Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer görevlileri.
(5) Toplantının gündem ve faaliyetleri;
a) Her takımın sporcu lisansları ve gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinden onaylı
kafile listeleri, müsabaka teknik toplantısında kafile başkanları tarafından müsabaka
başhakemliğine teslim edilir.
b) Eksik ya da uygun olmayan belgeler ve varsa itirazları, müsabaka başhakemliğince
değerlendirilerek karara bağlanır.
c) Hakemler arasında görev bölümü yapılır ve her bir tekne için en az bir tekne hakemi
tayin edilir.
ç) Müsabaka talimatına ilişkin her türlü konu ve müsabaka güvenliği konuları görüşülür,
puanlama ve derecelendirme hususlarında katılımcılara tekrar bilgilendirme yapılır.
14 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
d) Jüri, toplantı esnasında müsabaka ile ilgili oluşabilecek her türlü ihtilaf durumları ile
yine gelebilecek her türlü görüş ve öneriler hakkında karar verir.
e) Teknik toplantıda müsabaka sahasındaki hava şartları da değerlendirilerek,
olumsuzluklar var ise müsabakanın başlatılıp başlatılmayacağı ya da müsabaka sahasının
değiştirilip değiştirilmeyeceği görüşülerek jüri tarafından karara bağlanır.
Müsabaka sahası ve müsabaka tekneleri
MADDE 23- (1) Kulüpler, müsabakalara katılacak sporcu sayısı ve kullanacakları bot/tekne
adedini, müsabakadan en az 10 (on) gün önce katılım programı müracaat formuna yazarak
federasyona bildirmek zorundadırlar.
(2) Kulüpler müsabakalarda kendileri temin etmek kaydıyla, maksimum 4 (dört) sporcuya
bir bot/tekne düşecek şekilde yarışılırlar, her kulüp müsabakaya en fazla 2 (iki) bot/tekne ile
katılabilir.
(3) Müsabaka başhakemliği, spor kulüplerinin tekneleri haricinde aşağıdaki tekneleri
bulundurabilir ve müsabaka alanına yalnızca bu teknelerin girmesine izin verir.
Bunlar:
a) Komodor teknesi,
b) Müsabaka başhakemliği teknesi,
c) Jüri tekneleri,
d) Teknik ve sağlık ekibinin teknesi,
e) Basın teknesi,
f) Protokol teknesi.
(3) Müsabaka sırasında müsabık teknelerinde oluşacak arıza ve benzeri durumlar için (yakıt
– yağ ikmali vs.) Federasyon ve görevlileri sorumlu değildir.
Yarışmacıların donanımları
MADDE 24- (1) Yarışmacıların müsabaka sırasında kullanabileceği donanım şunlardır;
maske, palet, şnorkeldir. Yarışmacıların başka bir dış araç-gereç kullanmadan ve yalnız
adale gücüyle kurulabilen lastikli, yaylı veya havalı bir ya da birden çok sualtı zıpkını
(tüfeği), sporcuyu suyun çeşitli etkilerinden korumaya yarayan balıkadam elbisesi ve
aksesuarları (ceket, pantolon, başlık, yelek, eldiven, çorap vb.), ağırlık kemeri ve kurşunlar,
zıpkın yedek şişleri, uçları, lastikleri, palamutları vb.; bıçak veya bıçaklar, derinlik ölçerler,
özel zaman saati, dalış şamandırası, şamandıraya bağlı kalmak kaydı ile vurulan balıkların
15 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
taşınmasına yarayan tel, ip, file vs. , sualtı feneri (sirkülerde belirtilen özelliklere uygun
olmak kaydıyla), balık kancası (kakıç), pusula, GPS, sualtı radarı, balık bulucu.
(2) Dalış şamandırası CMAS standartlarında, görülebilir renkte ve hacmi en az 4 (dört) litre
olmalıdır.
Güvenlik önlemleri
MADDE 25- (1) Müsabaka sırasında güvenlik önlemlerinin alınmasından ve
uygulanmasından, başta müsabaka başhakemi, hakemler, jüri ve takım antrenörleri olmak
üzere, tüm müsabaka unsurları sorumludur.
(2) Müsabaka teknik toplantısı yapıldıktan hemen sonra tüm sporculara dalışla ilgili
güvenlik konuları ve sporcu sağlığını ilgilendiren konularda, Federasyonun görevlendireceği
sualtı uzman hekimi tarafından bilgilendirme yapılır, bu bilgilendirme toplantısına tüm
sporcuların katılması zorunludur.
(3) Müsabaka sırasında yarışmacıların teknelerinde uyarı için kırmızı bayrak ve düdük
bulundurulacaktır. Müsabaka Başhakemi tarafından hızlı bir şekilde yönlendirilebilecek
konumda, Federasyonca sağlanan en az yirmi mil saat hız yapabilen süratli bir botla birlikte
iki tane scuba donanımlı balıkadam, müsabaka sahasında arama kurtarma ve emniyet
bakımından hazır durumda bulundurulacaktır.
(4) Müsabaka Başhakemi sağlık ve dalış güvenliği amacıyla, yeterli donanıma sahip olan en
yakın sağlık birimiyle irtibat halinde olmalıdır.
(5) Müsabaka sırasında ve müsabaka alanında sağlık ekibi olarak; bir doktor (tercihen bir
sualtı hekimi) ve bir yardımcı sağlık personeli ile olası kazalara acil müdahale için tam
donanımlı bir ekip hazır durumda bekletilmek zorundadır.
(6) Müsabaka Başhakemi, bölgenin doğasına ve tahmin edilebilen şartlara bağlı olarak,
organizasyon tarafından tayin edilmiş olan ek güvenlik personelini kullanmaya karar
verebilir. Bu kişiler suya sadece kurtarma amacıyla girebilirler.
(7) Jüri tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yarışma sahasında, yarışmacılara yönelik
dijital makinelerle su altında ve su üstünde denetleme çekimleri yapılabilir.
(8) Müsabaka süresince tüm tekneler avlanma bölgesinde dalış yapan sporcu güvenliği
açısından düşük hızla (en fazla 12 mil) hareket etmek zorundadırlar. Eğer yarışmacılara
yaklaşmak zorunda kalırlar ise yarışmacılara yirmi metre uzaklıktayken motorlarını
durdurmalıdırlar. Ancak; sağlık, güvenlik ve kurtarma ile ilgili zorunlu hallerde gerektiği
gibi davranılabilir.
16 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
(9) Herhangi bir yarışmacıdan yardım çağrısı almış olan müsabaka tekneleri de dâhil diğer
tüm tekneler çağrıya hemen uyacaklardır. Müsabaka sırasında yarışmacılardan herhangi
birinin karşılaşacağı sağlık sorunları sonucu, yarışmacının müsabakaya devam edip
edemeyeceği kararı verme yetkisi, görevli hekimindir.
(10) Herhangi bir müsabakaya usulüne uygun bir lisansla katılan yarışmacının, bu
Talimattaki şartlara tamamen uygun şekilde icra edilen müsabaka sırasında uğrayabileceği,
müsabakanın kendine has risklerinden doğacak muhtemel bir kazada sorumluluk kendisine
ait olacaktır. Her yarışmacın, müsabakalara bu riskleri önceden bilip kabul ederek katıldığını
belirten bir bildirge imzalattırılır.
(11) Federasyon Başkanlığı ve Federasyon görevlileri, Müsabaka Başhakemi ve hakemleri,
yarışmacıların kişisel mallarına gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.
ALTINCI BÖLÜM
Müsabaka Sonu Değerlendirme, Puanlama ve Derecelendirme ve Cezalar
Değerlendirme
MADDE 26- (1) Müsabaka sırasında her yarışmacının avladığı balıklar, kendi numarasını
taşıyan balık muhafazasına, tekne hakeminin nezaretinde konulur.
(2) Müsabaka sonrası; balık muhafazaları ağızları kapalı ve mühürlü bir şekilde, tekne
hakemleri tarafından tartı sahasına getirilir, tartı işlemi başlayana kadar balık
muhafazalarının mühürlü bir şekilde emniyeti sağlanır.
(3) Jüri, müsabaka sonrası puanlamaya esas teşkil edecek tartı ve sayma işlemini, herkesin
gözetimine açık bir şekilde yapar.
(4) Müsabakada vurulan tüm balıkların tartı ve puanlama işlemleri sırasında jüri tarafından
sesli ve görüntülü video kaydı alınır. Tartı esnasında şüpheye düşülmesi ya da itiraz gelmesi
durumunda, balıklar kesilerek iç ve dış muayenesi yapılmak suretiyle kontrolü tam olarak
yapılır.
(5) Müsabaka neticeleri aynı gün yazılı ve sözlü olarak ilan edilip açıklanacaktır.
(6) Takım temsilcileri ile tekne hakemleri, ilgili oldukları takımın avlanan balıklarının
tartılma işlemleri sırasında tartı alanında bulunmak zorundadırlar. Takım temsilcisi; kafile
listesinde bulunan takımın idarecisi, antrenörü ya da sporculardan birisi olabilir. Takım
temsilcisinin olmadığı durumlarda, tartı sonuçları kesinleşir ve takımların tartı sonucuna
itiraz hakkı ortadan kalkar.
17 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
Puanlama
MADDE 27- (1) Bölge ve Türkiye şampiyonasında vurulacak balıkların nitelik (türleri,
grupları) ve nicelikleri (ağırlıkları, sayıları) ‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ‘Su
Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesine Dair Sirküleri’ ne uygun olarak Teknik Kurulca
belirlenir, müsabaka öncesi Federasyon internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca Müsabaka
Teknik Kurul toplantısında da nihai olarak bilgilendirmesi yapılır.
(2) Puanlamaya esas olacak şekilde avlanabilecek balıklar türlerine göre tasnif edilir ve
ağırlıkları bakımından gruplara ayrılarak grup bazında puanlamaya girecek minimum
ağırlıkları, puanlamaya etki etmeyen nötr ağırlıkları ile cezaya girecek gramajları belirlenir.
Her bir gruptaki türler için vurulabilecek kota miktarı; yapılacak olan müsabakanın
koşullarına ve yapıldığı alanın şartlarına uygun şekilde yerel otoritelerin görüşleri de
alınarak ortaya konur. Her müsabaka için avlanacak balıkların tür ve grup kotaları ile
puanlamaya etki eden ve etmeyen ağırlık limitleri değişkenlik gösterebilir.
(3) Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanmış balıkların ağırlıklarının her bir gramı için 1
(bir) puan verilir.
(4) Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanacak balıklar için üst ağırlık sınırı 9 kg’dır. (bir
balık için) 9 kg. üstündeki ağırlığa her 10 gramı için 1 (bir) puan verilir.
(5) Geçerli olan ve puanlamaya tabi avlanmış balıkların her bir adedi için (parça başına)
1000 (bin) puan verilir.
(6) Geçerli olan avların ait olduğu her bir belirlenmiş tür için 1000 (bin) puan verilir.
(7) Her bir gruptaki türler için belirlenmiş olan kotanın tamamlanması halinde 2000 (iki bin)
puan daha verilir.
(8) Yarışmacı tarafından gruplar içindeki türler için konan kotaların 1 (bir) adet aşılması
durumunda, yarışmacının avladığı o türdeki ağırlık bakımından en büyük 2 (iki) balığı
puanlama dışına çıkarılır. Belirlenen kotanın 2 (iki) ya da daha fazla balığın avlanarak
aşılması durumunda yarışmacının müsabaka günü içerisinde o türdeki vurduğu tüm balıkları
puanlama dışına çıkarılır.
(9) Yarışmacının gramajı yönüyle ceza puanı verilmesini gerektiren bir balığı avlaması
durumunda; o balığın MDK tarafından belirlenmiş olan nötr ağırlığı ile mevcut ağırlığı
arasındaki farkın 1 gramı 1 puan olacak şekilde hesaplanır ve çıkan toplama 1000 (bin) puan
daha ilave edilerek ceza puanı olarak toplam puanından düşülür.
18 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
(10) Yarışmacının hem kota aşımı yapması hem de ağırlığı bakımından cezalı balık avlaması
durumunda farklı bir uygulamaya gidilmez, her iki yönden de ayrı ayrı müeyyideleri tatbik
edilir.
Derecelendirme
MADDE 28- (1) Bir yarışmacının derecelendirmeye esas olan toplam puanı; vurduğu her bir
geçerli balığın gram başı puanı, her bir balık için parça başı puan, avladığı her bir balık türü
için tür puanı ve gruplar içerisindeki türler için belirlenmiş olan kotanın doldurulması
halinde verilecek olan kota puanları hepsi birlikte toplanır ve bu puandan ceza puanları
düşülerek hesaplanır.
(2) Kota dışında vurulan balıklar puanlamaya dahil edilmezler.
(3) Ferdi sıralama oluşturulurken; her bir müsabaka günü sonunda yarışmacıların geçerli
puanları kurallara göre toplanır ve hesaplanır, çıkan sonuçlar arasında o günkü müsabakada
en yüksek skoru elde eden yarışmacının aldığı sonuç %100 olarak kabul edilerek diğer
yarışmacılar buna göre yüzdelik olarak derecelendirmeye tabi tutulurlar. Derecelendirme
için puan hesabı yapılırken her bir yarışmacı için şu formül uygulanır:
Yarışmacının topladığı toplam puan X 100
O günkü müsabakanın en yüksek puanı
(4) Toplam puanlarda eşitlik halinde, öncelikle en fazla balık çeşidini avlayan, yine eşitlik
halinde en fazla sayıda ava sahip olan sporcu, diğer sporcuyu geçmiş sayılır. Yine de eşitlik
bozulmaz ise, bu balıklardan tek parçada en ağır gramajlı balığı avlayan sporcu öne geçer.
Artı puan alınamaması durumunda ise yarışmacılarının sırasıyla nötr ve cezalı puanlarına
bakılır.
(5) Kulüpler için oluşturulacak sıralamada; her bir takımdaki en iyi dört sporcusunun aldığı
toplam puanlar esas alınır.
(6) Bölge şampiyonalarında 4 (dört)ten fazla sporcu ile katılan takımların, puan alamamış
olan 5. ve/veya 6. sporcularının her biri için 1500 ceza puanı uygulanır ve bu ceza puanı,
toplam takım puanından düşürülür.
Yaptırımlar
MADDE 29- (1) Federasyon Disiplin Talimatı hükümleri saklı kalmak üzere, ilan edilmiş
müsabaka döneminde; müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında müsabakaya katılan;
19 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
antrenör, idareci, sporculara ya da katılımcı kulüplere ve diğer katılımcılarına müsabaka
kuralları çerçevesinde müsabaka ve disiplin kurallarının ihlali halinde, müsabaka jüri
üyeleri, MDK ve Müsabaka hakemleri tarafından kendi sorumlu oldukları dönem ve
alanlarında tutanakla tespit yapabilirler. Tutulmuş olan tüm bu tutanakları ve elde edilmiş
delilleri Jüri Heyeti değerlendirir ve karara bağlar. Jüri heyetinin alacağı ceza kararları
sadece diskalifiye etmek şeklinde uygulanır. Verilen cezalar ayrıca Federasyon Başkanlığına
rapor edilir ve gerektiği durumlarda ceza verilen kişiler, sporcular ya da kulüpler Disiplin
Kuruluna sevk edilirler.
(2) Sporcunun diskalifiye edilmesini gerektiren durumlar:
a) Avlanması yasak balıkların avlanması,
b) Müsabaka hakemlerine, jüri heyetine, organizasyonda görevli ya da sorumlu olan
kişilere ve diğer yarışmacılara saldırgan ve sportmenlik dışı tutum ve davranışta
bulunulması,
c) Zıpkını karada veya müsabaka teknesinde kurma ya da kurulu tutma,
ç) Şamandırayı kurallara uygun kullanmama,
d) Kurulu zıpkını şamandıraya asma,
e) Müsabaka esnasında yarışmacının şamandıra teli haricinde başkaca balık taşımaya
yarayan herhangi tel, ip, çengel vs. bulundurması (Avlanan balıklar, tekne hakemi balıkları
alıp sporcunun torbasına koymak için yarışmacının yanına gelene kadar, mutlaka
şamandıraya asılmalıdır),
f) Müsabaka başlama saatinden önce yada müsabakanın bitiminden sonra balık
avlanması,
g) Sporcunun müsabaka bitmeden karaya çıkması ve/veya müsabaka hakemine bilgi
vermeden müsabakayı bitirmesi ya da terk etmesi,
h) İlan edilen müsabaka başlama saatinde, hakem alma noktasında bulunulmaması,
i) Sporcunun tartıya verdiği balık, jüri tarafından şüphe sonucu incelenip kurallara
uygun avlanmadığı, ağırlıkları ile oynandığı yada diğer tespit edilen aldatmaya yönelik
tespitlerden ötürü kabul edilmezse sporcu diskalifiye edilir.
(3) Kulüplerin diskalifiye edilmesini gerektiren durumlar:
a) Sporcuların müsabaka sırasında 'Yarışmacıların Donanımları’ Başlığı altında
belirtilenlerin dışında araç ve gereç bulundurmaları,
b) Sporcuların müsabaka sahasında, müsabakadan 20 gün öncesinden itibaren, zıpkınla
ya da avlanmış balık ya da balıklarla birlikte her türlü sebeple bulunmaları, dalış yapmaları,
balık avlamaları,
20 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
c) Sporcuların kendi aralarında şamandıra numaralarını değiştirmeleri,
ç) Keşif dalışı ve/veya müsabaka sırasında tüp, regülatör, nargile, spare-air, vb. benzeri
diğer gereçleri, patlayıcı yada şok verici donanımları bulundurmaları,
d) Yarışmacıların avladıkları balıkları aralarında değiştirmeleri.
(4) Burada belirtilmeyen diğer kural ihlalleri hakkında TSSF Disiplin Talimatındaki
hükümler uygulanır.
(5) Diskalifiye olan yarışmacının yerine herhangi bir kimse yarıştırılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Şikâyetler, İtirazlar ve Son Hükümler
Şikâyetler ve itirazlar
MADDE 30- (1) Şikâyet ve itirazlar takım antrenörleri ya da idarecileri tarafından yapılır.
(2)
Şikâyet ve itirazlar, müsabaka başhakemliğine sözlü ve yazılı olarak Disiplin
Talimatına uygun olarak yapılır.
(3)
Müsabaka öncesi veya müsabakanın akışını ilgilendiren itiraz ve şikâyetler
müsabakanın bitişine kadar sözlü olarak yapılabilir, ancak tartı işlemi başlayana kadar yazılı
hale getirilmelidir.
(4)
Tartıyı ilgilendiren itiraz ve şikâyetler, sırası gelen yarışmacının tartı işlemi yapıldığı
sıra sözlü olarak yapılabilir, ancak tartı işlemin tamamen sona ermesinden 15 dakika
sonrasına kadar yazılı hale getirilmelidir. Tartı işlemi geçen yarışmacının tartıya ilişkin
şikâyet ve itirazı dikkate alınmaz.
(5)
Jüri heyetinin tutulan tutanaklara ilişkin aldığı kararlar ile derecelendirmeyi
ilgilendiren tüm itiraz ve şikâyetler, resmi derecelendirmenin yazı ile yayımlanmasından
sonraki 20 dakika içerisinde yazılı olarak yapılır, sözlü itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz.
Derecelendirmeye dair yapılan itirazlar ancak hesaplama hatası yönünden yapılabilir.
(6) Yapılan tüm şikâyet ve itirazlar, ancak itiraz bedelinin mutemede tutanakla yatırılması
ve yazılı halde müsabaka başhakemliğine sunulması ile resmiyet kazanır, aksi takdirde
şikâyet ve itirazlar geçerliliğini yitirirler.
(7) Şikâyet ve itiraz başvuruları haklı bulunursa gerekli düzeltmeden ve uygulama
değişikliğinden sonra, şikâyet ve itiraz edene başvuru ücreti geri ödenir. İtiraz
reddedildiğinde, ödenen itiraz bedeli Federasyona irat kaydedilir.
21 / 22
01/04/2015 Yayım Tarihli TSSF Sualtı Zıpkınla Balıkavı Müsabaka Talimatı
Harcırah
Madde 31 – (1) Spor kulüplerine ve sporculara Federasyon tarafından belirlenen harcırah
ödenir.
(2) Müsabakalarda diskalifiye olan spor kulübü ve sporculara harcırah ödenmez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 32- (1) 05/4/2010 tarihinde Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan olan
Sualtı Zıpkınla Balıkavı Yarışma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlülük
MADDE 33- (1) Bu Talimat Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı
yürütür.
22 / 22
Download