Habere ait dökümanı indirmek için tıklayınız.

advertisement
GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ 1. GENEL KURULU TOPLANDI
Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’na görüş bildirmek, gümrük ve iç ticaret konularında araştırmalar
yapmak, çalışmalarda bulunmak, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin bu politikalara ortak
katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yönlendirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuş bir istişari organ olan Gümrük ve Ticaret Konseyi; ilk Genel Kurul
toplantısını 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapmış, Genel Başkanımız Muammer
NİKSARLI da bu toplantıya kooperatifçileri temsilen iştirak etmiştir.
Gümrük ve Ticaret Konseyi ’nin;
-
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, sekreteryanın
bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel
Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü,
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanından oluşan “Doğal
Üyeler”,
-
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Sağlık, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C.
Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TAPDK, TÜİK,
BTK, SPK, BDDK, KGK, KOSGEB ve TSE’den oluşan “Kamu Kuruluşları”,
-
TÜRKİYE KOOP ile birlikte TOBB, TESK, TESKOMB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD,
Türkiye Bankalar Birliği, TZOB, TÜRMOB, TÜDEF, TÖF, YASED, TÜGİAD, ASKON,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, UND, UTİKAD, Gümrük Müşavirleri Derneği
ve Trakya Birlik’den oluşan “Sivil Toplum Kuruluşları” ,
-
Bakan tarafından seçilen, gümrük veya ticaret alanlarında deneyimli toplam 8 üyeden
oluşan “Seçilmiş Üyeler” den oluşan Genel Kurul ile,
Genel Kurul üyeleri arasından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından seçilen 7
kişiden oluşan bir İcra Kurulu olmak üzere iki organı bulunmaktadır.
Bunların dışında, İcra Kurulu’nun teklifi ve İcra Kurulu Başkanı’nın onayıyla “Çalışma
Komisyonları” oluşturulacaktır.
13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan 1. Genel Kurul toplantısında, Genel
Başkanımız Muammer NİKSARLI tarafından;

29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı
Kanunun 14. Maddesinde “Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri” kurulabileceğinin
bahis konusu edildiği, oysa birçok kooperatifimizin amaçları arasında tedarik
ve pazarlama konularının zaten mevcut olduğu, bu nedenle; tedarik ve
pazarlama amaçlı yeni kooperatifler kurmak yerine, bu kooperatiflerimizin
değerlendirilmesinin gerektiği,

Kooperatiflerin faaliyetlerine ilişkin istatistiki verilerin bulunmaması nedeniyle,
kooperatiflerin gereğince değerlendirilemediği, kooperatiflerin Türkiye
ekonomisine katkılarının bilinememekte olduğu, kooperatiflerin yeterince
anlaşılamadığı, T.C.Gümrük ve Ticaret, GıdaTarım ve Hayvancılık, Çevre ve
Şehircilik, Kalkınma Bakanlıkları, Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir İdaresi
Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, TOBB, ILO, Türkiye Sigorta
Birliği, İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği,
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nden kooperatifçilerin
katılımıyla başlatılan “Kooperatif İstatistikleri” çalışmasının Gümrük ve Ticaret
Konseyince de desteklenmesinin, kooperatiflerin önemi ve fonksiyonlarının
anlaşılmasına katkıda bulunacağı,

10-13 Kasım/2015 ayında Antalya’da yapılacak ICA Genel Kurulu ve
Konferansına 97 ülkeden binlerce katılımcı gelecek olması, toplantının
yapılacağı otelde 20 adet stant kurulacağı ve bu stantlarda kooperatiflerin
ürünlerinin sergileneceği, Konferans ve Genel Kurul toplantısının aynı zamanda
bir uluslararası fuar fonksiyonunu da yerine getirecek olmasının ülkemizin
tanıtımı, uluslararası ilişkiler ve dış ticaret açısından önemi vurgulanarak, T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da bu toplantıda üst düzeyde bir
koordinasyon görevi üstlenmesinin gerekliliği
konuları dile getirilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin, ekonominin aktörleri arasındaki iletişimi
artırarak, kooperatiflerin sorunlarının da tespit ve çözümünde önemli bir rol
oynayacağı düşünülmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards