Tebliğ

advertisement
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNİN
DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
(Tebliğ No: 2010/42)
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer)
Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği kapsamında ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan Ek–1’de yer alan
ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine
tabi tutulmak istenen ve Ek–1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Ek–2’de belirtilen Grup
Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite denetimlerini kapsar.
(2) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere ilişkin olarak, Ek–2 dışında kalan Grup
Başkanlıklarına yapılacak denetim başvuruları, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2.
Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile
31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette
Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden
düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca
gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine
getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi uygulamasını,
b) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar testini,
c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,
ç)
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği
www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılan web sayfasını,
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
ifade eder.
Firma tanımlaması
MADDE 5– (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ithal etmek isteyen firmaların,
18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret
Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVS’de
tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş
olması gerekir.
Denetim başvurusu
MADDE 6– (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 07/10/2009 tarihli ve 27369 (1.
Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.
(2) Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ithalatında, Ek–2’de yer alan Grup
Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından
Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile DTVS üzerinden gerçekleştirilir.
(3) DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Başvuru Formu (Ek-3) ve eki
belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na sunulur.
Fiili denetim
MADDE 7- (1) Başvuru kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili
Türk Standardı hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak
ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları esas
alınır.
(3) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün fiili denetime tabi tutulması yerine, ihraç
edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir.
(4) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması ya da kapsam
dışında olduğunun belirlenmesi veya geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun
tespit edilmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk
Belgesi oluşturulur.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 8– (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS
aracılığıyla gerçekleştirir.
(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış
Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi
kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan
edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık
sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun
bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca
yazıyla bildirilir.
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
e-Uygunluk Belgesi’nin gümrüklere beyanı
MADDE 9- (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesi’nin oluşturulduğu
durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının
gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi
takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
Müeyyideler
MADDE 10– (1) Bu Tebliğ’e aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda
bulunanlar hakkında, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler
ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yetki
MADDE 11– (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik
önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 12– (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 31/12/2009 tarihli ve 27449
sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde
ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük
idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2010/2 sayılı İthalatta
Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine
Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 13– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu
Bakan yürütür.
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ek – 1
GTİP
0802.31.00.00.00
0802.32.00.00.00
0808.10.80.00.11
0808.10.80.00.13
0808.10.80.00.14
0808.10.80.00.19
Ürün Listesi
Madde Adı
Kabuklu Ceviz
İç Ceviz
Elma (golden cinsi)
Starking Elma
Starkrimson Elma
Diğerleri (Elma)
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ek – 2
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri
Merkezi
Grup Başkanlıkları Adresi
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane/İzmir
İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Faks: 0232 483 77 24
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
DTS Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı
Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6,
Mersin
No:27/32, Mersin
Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37
Faks: 0324 237 19 59
Marmara Bölge Müdürlüğü
DTS Denetmenleri İstanbul Grup Başkanlığı
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D
İstanbul
Blok, Kat:1–2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Faks: 0212 454 08 22
Marmara Bölge Müdürlüğü
DTS Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı
Adres: Fevzi Çakmak Cad. Bıdırık Han. No:33 Kat:4 Osmangazi/Bursa
Bursa
Tel: 0224 220 53 31
Faks: 0224 220 39 83
3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8/12/2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ek – 3
Başvuru Formu
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
..................... Bölge Müdürlüğü
DTS Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına
..... / ..... / .....
İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için e-Uygunluk Belgesi
almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir,
gereğini arz ederiz.
İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza
Ekler:
-
Fatura veya proforma fatura fotokopisi
Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR
Belgesi, TIR Karnesi vb)
Dâhilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan
ithalatta)
Download