Moleküler biyoloji ve genetik Normal hücre siklusu - e

advertisement
30.10.2015
Moleküler biyoloji ve genetik
1
Normal hücre siklusu
G2
10 saat
5 saat
S
1 saat
M
G1
8-100 saat
G0
2
1
30.10.2015
• G1 fazı: spesifik eksternal uyarılarla hücre
G0’dan G1’e girer
• S fazı DNA içeriğinin duplike olduğu faz
• G2 fazında RNA ve protein sentezi
• M fazında nükleer-koromozomal ayrılma olur
ve profaz, metafaz, anafaz, telefaz evreleri
vardır
3
MİTOZ
• İnterfaz
– Aktif bölünme hariç normal hücre aktivitesi
– Dişide inaktif X kromozomu görülür (Barr cisimciği)
• Profaz
– Sentriol duplike olur ve karşı taraflara göçer
• Metafaz
– Kromozomlar merkeze doğru göç eder
• Anafaz
– Sentromerlerin longitüdinal planında bölünme olur
• Telofaz
– Sitoplazma bölünmesi başlar
4
2
30.10.2015
Mayoz -1
• Profaz
– Leptoten
– Zigoten
– Pakiten: (crossing over/recombination)
– Diploten
• Metafaz, anafaz, telofaz
• Mendelian kalıtım mayoz-1’de gerçekleşir
• Mayoz-1 sonunda oluşan hücreler haploidtir
5
Genomik imprinting
• Parental etkilerin genom fonksiyonu
üzerindeki etkilerinin devam etmesi
– Plasental gelişim çoğunlukla paternal genler
tarafından kontrol edilir
• Mol hidatiformda normal karyotip vardır ama tamamen
paternal orjinlidir
– Ovarian teratomalarda plasental doku yoktur ve
kromozomlar tamamen maternal orjinlidir
– Diğer örnekler; Angelman send, Prader-Willi send,
Beckwidth-Wiedeman sendromu
6
3
30.10.2015
Teknikler
• Southernblot analizi
– DNA’yı ayırt eder
• Nouthern blotting
– RNA’yı sekanslarını tanımlar
• Western blotting
– Proteinleri ayırır
• Hibridizasyon (örn: FISH)
– Mikrodelesyon sendromlarının teşhisi. Örn;
Preder-Willi send.
7
• Klonlanmış gen veya komplementer DNA’nın
bakteri, mantar, balık, kurbağa veya fareye
verilmesiyle transgenik hayvanlar üretilir
8
4
Download