K İ M Y A 9 K İ M Y A 9 K İ M Y A 9 K İ M Y A 9 K İ M Y A 9 K İ M Y A 9

advertisement
KİMYA
9.SINIF
Adı Soyadı:
1.
I. Cam
II. Kıbrıs taşı
III. Mürekkep
IV. Naylon
V. Seramik
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi simyacılar
tarafından keşfedilen maddelerden değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2. Eski çağlarda simyacılar aşağıdaki bilim dallarından
hangisi ile ilgili çalışma yapmamışlardır?
A) Tıp
B) Biyoloji
C) Metalürji
D) Nükleer fizik
E) Felsefe
3. Simyacılar ile ilgili,
I. Felsefe taşı ile ölümsüzlüğe ulaşabileceklerini
düşünmüşlerdir.
II. Sıvıları su, katı maddeleri toprak, gazları hava ve ısı
kaynağı olarak da ateşi öngörmüşlerdir.
III. Atom altı tanecikleri incelemişlerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Değersiz madenleri …..I…… dönüştürme veya
ölümsüzlük sağlayacak bir iksir bulma gibi uğraşlara
simya denir. Simya döneminde…..II…… için
kullanılan imbik gibi, maddelerin incelenmesinde
kullanılabilecek araçlar geliştirilmiştir.
Yukarıda verilen ifadede I ve II numaralı boşluklara
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I
II
A)
kurşuna
damıtma
B)
cıvaya
kristallendirme
C)
altına
kavurma
D)
gümüşe kristallendirme
E)
altına
damıtma
1
Kimya Nedir
Sınıf:
No:
6. I. Kimya tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir ve
zaman içinde madde dönüşümlerine erişmek hedefine
yönelmiştir.
II. Kimya; maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini,
uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında
açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceleyen
bilim dalıdır.
III. Simya, maddelerin dönüşümünü inceleyen bir
bilim dalıdır.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
7.
Yukarıdaki şemada Aristo’ya göre tüm maddeleri
oluşturan dört temel element ve dört temel özellik
arasındaki ilişki verilmiştir.
Buna göre, X ve Y aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
X
Y
A) toprak hava
B) hava
ılık
C) hava toprak
D) ılıman toprak
E)
ılık
ayaz
8. I. Ateş, toprak, hava ve su bilinen her şeyin özüdür.
II. Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olma elementlere
ait niteliklerdir.
III. Madde “atom” adı verilen bölünemez parçacıklar
içerir.
Yukarıdakilerden hangileri Aristo'ya ait görüşlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
5. Aşağıdakilerden hangisi antik çağda simyacıların
kullandığı kimyasallardan değildir?
A) Deri işlemede tuz
B) Alet yapmak için tunç
C) Boyacılıkta kıbrıs taşı
D) Tedavide antibiyotik
E) Boyacılıkta göztaşı
Kimya Nedir?
I. Safran
II. Kıbrıs taşı
III. Göztaşı
IV. Şap
Yukarıdaki maddelerden hangileri antik dönemde
boyamada kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Sayfa 1
10. Simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe taşı ile ölümsüzlük arayışı
B) Teorik temellere dayanan çalışmalar içermemesi
C) Zengin olmayı hedeflemesi
D) Hastalıkların tedavisinde bitki kullanımı
E) Yeterli araç ve gereç kullanmamış olmaları
11. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların kullandığı
yöntemlerden değildir?
A) Mayalama
B) Damıtma
C) Süblimleşme
D) Elektroliz
E) Kristallendirme
12. Aristo her şeye uygun gelen özelliklerin sıcak,
soğuk, ıslak ve kuru olarak bulunduğunu varsaymıştır.
Bunları ikişer ikişer farklı şekilde birleştirdiğinde
aşağıdakilerden hangisini yok etmiştir?
A) Soğuk – ıslak
B) Kuru – sıcak
C) Kuru – ıslak
D) Soğuk – kuru E) Sıcak – ıslak
13. I. Beslenme
II. Barınma
III. Hastalıkların tedavisi
Yukarıdaki ihtiyaçlardan hangileri eski çağ insanlarının
yeni maddeleri keşfetmesinde etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14. I. Simyacıların çalışmaları bazı asitlerin ve tuzların
keşfedilmesine ve maddelerin incelenmesinde
kullanılabilecek çeşitli araç, gereç ve tekniklerin
geliştirilmesine yol açmıştır.
II. Aristo’ya göre sıcak ve ıslak özelliklerine sahip
olan element havadır.
III. Sınama yanılmaya dayanan ve bilimsel gerçekliği
olmayan, kimyanın tarih öncesi şekline simya denir.
IV. Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.
Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III
ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
A) D, D, D, Y
B) D, Y, D, Y
C)D,D,Y,Y
D) Y, Y, D, D
E) Y, D, Y, D
Kimya Nedir?
15. I. Boyar maddelerin keşfi
II. İmbik kullanımı ile damıtma yöntemi sayesinde
inorganik asitlerin eldesi
III. Bitkilerden ilaçların hazırlanması
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri simyanın kimya
bilimine katkılarından sayılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
16. I. Korunmak ve konaklamak için barınak yapma
II. Avlanmak için kesici alet yapma
III. Hayvanların kürklerini işleyerek kıyafet yapma
Yukarıdakilerden hangileri İlk Çağ insanlarının temel
ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları
uygulamalardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
17. •John Dalton
• Priestley
• Aristo
• Van Helmont
Aşağıda verilen çalışmaları yapan simyacı ya da
kimyacılardan hangisinin adı yukarıda yoktur?
A) Oksijen gazının keşfi
B) İlk bilimsel atom teorisi
C) Terazinin keşfi
D) Kütlenin korunumu kanunu
E) Maddelerin dört elementten oluşması öngörüsü
18. I. Tuz
II. Şap
III. Pil
IV. Kil
V. Boya
Yukarıda bazı maddeler verilmiştir.
Verilen maddelerden hangisi eski çağ insanlarının
sınama – yanılma yoluyla yaptığı keşiflerden olamaz?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Sayfa 2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards