Buraya tıklayarak 143,5 KiB büyüklüğündeki MESLEKİ GELİŞİM

advertisement
G.A. M.P. ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTİRİ MESLEK LİSESİ 2. DÖNEM 2.YAZILISINA HAZIRLI
SORULARI(MESLEKİ GELİŞİM)
1).................ahlak felsefesidir. Boşluk doldurmaya aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Toplum
B)ETİK
C)BİLİM
D)İNSAN
E)KURALLAR
2)Kohlberğ'in ahlaki gelişim evrelerinden olan gelenek öncesi dönemin aşamalarını aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A)Sosyal vicdan evresi
evre
C)Geçiş düzeyi D)Geleneksel düzey
B)Evrensel ahlaki ilkeler evresi
E)Bağımlı
3)Aşağıdakilerden hangisi Kohlberğ'in ahlaki gelişim evrelilerindendir?
A)Bağımlı evre
B)Sosyal vicdan evresi
C)Geleneksel düzey
D)Geçiş düzeyi
4)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarındandır?
A)Güvenilir olma
C)Hak yeme
D)Hırsızlık yapma
B)Yalan söyleme
5)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinden değildir?
A)Kural etiği
B)Kişisel etik
C)Amaçlanan sonuç etiği
D)Sosyal yaşam etiği
E)Bütünlenen E.
6)”Etik kutsaldır, çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiç bir çeşit kıymetle ölçülemez” Aşağıdakilerinken hangisi
bu sözü söylemiştir.
A)Einstein
B)Hasan-ı Basri
C) Atatürk
D)Sokrates
7)Aşağıdakilerinken hangisi etiğin sözlük anlamıdır.
A)Töre bilimi
B)Alışkanlık
C)Pratik felsefe
D) Gelenek
8) Machiavelli”ye göre ahlak anlayışı Aşağıdakilerinken hangisidir.
A)“İnsanın temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır
Erdem ancak bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir
B)İnsanın amacı en yüksek hazza ulaşmaktır.
C)“Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır.
Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir
D) “Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.”
9)Aşağıdakilerden hangisi etiğin sözlük olarak tanımıdır?
A)İlimdir
B)Köleliktir
C)Bey efendilik
D)Töre ve ahlak bilimidir
10)Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun ahlak etiğiyle ilgili sözüdür?
A)Toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir
B)İnsanın temel amacı erdeme ulaşmaktır
C)Her şeyin ölçüsü insandır
D)Amaca ulaşmak için her araç meşrudur
11)Hangisi Kolhberg’in ahlaki gelişim düzeylerindendir?
A) Geleneksel düzey
B)Sabır düzeyi
C)Gelişim düzey
12) Hangisi ortak etiğin kuralı değildir?
A)Disiplin
B)Sadakat
C)Adalet
13) hangisi etik sistemi değildir?
A)Kural etiği
B)Kişisel etik
D)Anonim düzey
D)Güvenilir olma
C)Dayanışma etiği
D)amaçlanan sonuç etiği
14)etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken değildir?
A)Kültür
B)Değerler
C)Normlar
D)Kaşlar
15)Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız
Kurallar bütünüdür. Yukarıdaki altı çizgili söz aşağıdakilerinken hangisinin tanımıdır?
A)AHLAK
B)ETİK
C)GELENEK/GÖRENEK
D)DÜZEN
-1-
16)Aşağıdakilerden hangisi etik kurallarından değildir?
A) Doğruluk, dürüstlük
B) Güvenilir olma
C) Sadakat
D)saygı
17) Kural Etiği nedir?
A) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar
Tarafından belirlenir.
B) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun
Normları ve gelenekleri tarafından belirlenir
C) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik
Kurallar.
D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları
Tarafından belirlenir.
18)Aşağıdakilerden hangisi MİLL’in faydacılık ilkelerinden değildir?
A) Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.
B) Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur
C) Bir eylemin etik olarak doğru sayılması için, eylemin sağladığı toplam
Faydanın, bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gerekir.
D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.
19)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerden değildir?
A) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır
B)Hukuk kuralları sözlü ve devlet eliyle uygulanan kurallardır
C) Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline
getirilir.
D) Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler
20)Kişisel etiğin özellikleri kaça ayrılır?
A)5
B)10
C)15
D)20
21)Sosyal yaşam etiği nedir?
A) Kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür.
B)Kişinin yaşadığı hayatın tamamıdır
C)Kişinin kendine olan öz güvenidir
D)Kişinin arkadaşlarıyla beraber gezmesidir
22)Aşağıdakilerden hangisi Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden biri değildir?
A) Kültür
B) Değerler
C)Arkadaşlık
D) Normlar
23)AŞAĞIDAKİLERİN HANGİSİ ETİK KAVRAMININ SÖZCÜK ANLAMI DEĞİLDİR?
A) Töre bilimi
B) Ahlak bilimi
C) Ahlaki
D)GELENEK BİLİMİ
24)Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir Çeşit kıymetle ölçülemez” sözü kime aittir?
A) ATATÜRK
B)PASCAL
C)EDİSON
D)ARİSTOTALES
25)ETİĞİN KURUCUSU HANGİSİDİR?
A) Aristoteles
B) ATATÜRK
C) HASAN-I BASRİ
D)THALES
26)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ORTAK ETİK KURALLI DEĞİLDİR?
A) Doğruluk, dürüstlük B) Sadakat C) Başkalarına yardım etme D) Başkalarına saygı gösterememe
27) Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken HANGİSİDİR?
A)GELENEK
B)GÖRENEK
C) Kültür
D)DÜRÜSTLÜK
28).Etiğin sözlük kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Töre bilimi, ahlak bilimi
B).Aşk, sevgi
C)Hoşgörü
29).Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kuralları değildir?
A) Doğruluk, dürüstlük
B) Sadakat
C)Kötülük yapma
30)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemi değildir?
A)Amaçlanan Sonuç Etiği
B)Toplumsal Sözleşme Etiği
-2-
D)Saygı
D) Başkalarına yardım etme
C)Kural Etiği
D)fiziksel etik
31) Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden değildir?
A) Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır.
B)Eylem kötülük üstüne kurulmalı.
C) Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.
D)Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.
32)Aşağıdakilerden hangisi hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden değildir?
A) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.
B)Hukuk kurallarını insan davranışları düzenler.
C)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır.
D)Gelenek ve göreneklere dayanır.
33) Aşağıdakilerden hangisi kişisel etiğin özelliklerinden değildir?
A)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.
B)Bireyi yanlış yönlendirir.
C)Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok durum söz konusudur.
D)Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz.
34)……..bütün insanların davranış ve eylemlerinin temelini araştıran kavramdır.Noktalı yere ne gelmelidir?
A)KURAL
B)ADALET
C)ETİK
D)AHLAK KURALLARI
35)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden değildir?
A)Gelenek öncesi dönem.
B)Geleneksel düzey
C)Ahlaki süreç
düzey.
36)Hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük
B)Güvenilir olma
C)Adalet
D)Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı
D)Başkalarına yardım etmeme
37)Hangisi etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?
A)Değerler
B)Kültür
C)Ahlak
D)Normlar
38)Hangisi kültürün tanımıdır?
A)Bir toplumun yaşayış biçimini, sanatsal etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktır
B)Bütün insanların davranış ve eylemlerinin temelini araştıran kavramdır.
C)Değerlerin belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıdır
D)Karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesidir.
39)Hangisi etik değerlere uygun davranışların sonuçlarındandır?
A)Güvensizlik
B)Saygınlık kazanma
C)Toplumda kabul görmeme
D)Kötü bir imaja sahip olmama
40) Hangisi etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur?
A)Aristotales
B) Protagoras
C) Nietzsche
D) Machiavelli
E)Aristippos
41) ______, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)Hukuk
B)Anayasa
C)Etik
D)Ahlak
E)Gelenekler
42) Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Aşağıdakilerden
hangisi bu tanımın cevabıdır?
A)Hukuk
B)Anayasa
C)Ahlak
D)Etik
E)Gelenekler
43) Etiğin kaynağını ve temelini araştıran etik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mesleki Etik
B) Kurumsal Etik
C) Normatif Etik
D)Kişisel Etik
43)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Sadakat
B)Adalet
C)Doğruluk
D)Dayanışma
E)Kural Etiği
E)Güvenilir olmama
44) Onun ahlak anlayışı “Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Machiavelli
B)Aristotales
C) Protagoras
D) Aristippos
E) Nietzsche
45)Aşağıdakilerden hangisi kişisel etiğin özelliklerindendir?
A) Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde yoktur.
B) Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.
-3-
C) Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yumabilir.
D) Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni değerler edinmezler.
E) Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştiremez.
46) Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan, toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlardan değildir?
A)Norm
B)Kültür
C)Gelenek ve Görenekler
D)Hukuk
E) Etik
47)Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı
nedir?
A)Biyografi
B)Patoloji
C)Etik
D)Demografi
48) Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez sözünü kim söylemiştir?
A)Aristotales
B)Atatürk
C)Thomas Edison
D)İbni Sina
49) Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
A)Etik
B) Ahlak
c)Gelenek
D)Töre
50) bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Bu söz neyi ifade etmektedir?
A)ahlak
B)etik
C)hukuk kurulları
D)gelenek ve görenek
51) Günümüzdeki sosyal ve iş yaşamı içerisinde en çok şikâyet edilen davranış biçiminin ahlaki temellerini bir bütün
halinde en iyi ifade eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sokrates
B) Aristippos
C) Machiavelli
D) Protagoras
52) Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Sözü kime aittir?
A)Hasan-ı Basri B)Erzurumlu Emrah C)İbni Sina D)Ahmet Yesevi
53)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kuralı değildir?
A) Doğruluk, dürüstlük
B) Güvenilir olma
C) Başkalarına yardım etme
D)HIRSIZLIK YAPMA
54). ………… İnsanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.
Boşluğa gelecek kavramı bulunuz?
A)Kural
B)Adalet
C)Ahlak
D)Etik
55)………… ;bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız
Kurallar bütünüdür.
Boşluğa gelecek kavramı bulunuz?
A)Etik
B)Ahlak
C)Adalet
D)Kural
56).Aşağıdaki şıklardan hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük
B)Güvenilir olma
C)Başkalarına yardım etme
D)Yalan söyleme
57) Aşağıdaki şıklardan hangisi etik sistemlerinden birisi değildir?
A)Amaçlanan Sonuç Etiği
B)Kural Etiği
C)Toplumsal Sözleşme Etiği
D)Özgürlük Etiği
58) Aşağıdakilerden hangisi milli faydacılık ilkelerinden değildir?
A ) Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.
B )Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur.
C ) Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engellemez.
D ) Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir
Hakemdir.
59) …………Toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar topluluğudur?
A)Etik
B)Hukuk
C)Adalet
D)Ahlak
60) Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler kaç başlık altında toplanabilir?
A)1
B)2
C)3
D)4
61) ………. ;bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak
yaratıcı gücünü kapsamaktadır?
A)Kültür
B)Değerler
C)Normlar
D)Adalet
-4-
62)Aşağıdakilerden hangisi millin faydacılık ilkelerinden birisi değildir?
A)Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur
B) Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur.
C) Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.
D) Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır
63)Aşağıdakilerden hangisi etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler arasında yer almaz?
A) Kültür
B)Gelenek ve Görenek
C)Değerler
D)Normlar
64)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yozlaşmanın nedenleri arasında yer almaz?
A) Kamu yapısından kaynaklanan nedenler
B) Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler
C) Bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenler
D)Beşeri yapıdan kaynaklanan nedenler
65)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yozlaşma adı altında yer alır?
A)Politik yozlaşma
B)Tarihi yozlaşma
C)Siyasi yozlaşma
D)Ekonomik yozlaşma
66)Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında yer almaz?
A)Doğruluk
B)Yasallık
C)Ahlaklık
D)Yeterlik
67) Töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyoğrafi
B) Etik
C) Patolaji
D) Zoologi
68)Etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aristotales
B) Einstain
C) Edison
D) Pascal
69)Aşağıdakilerden hangisi Aristoya ait bir sözdür ?
A) Toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir.
B) İnsanın amacı en yüksek hazza ulaşmaktır. İnsan kendisine haz vermeyen şeylerden uzak durmalıdır.
C) Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir.
D) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
70)Aşağıdakilerden hangisi ahlaki gelişim süreçlerindeki dönemlerden değildir?
A)Gelenek öncesi dönem
B)Geleneksel düzey
C)Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey
bugüne kadar gelen dönem
D)Geçmişten
71)‘’Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.’’ Sözü kime aittir A)HASAN-I BASRİ
C)ibni sina
D) Aristotales
72)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük
B)Güvenilir olma
C)Sadakat
D)Yalan söyleme
73)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinde biri değildir?
A)Kural Etiği
B)Toplumsal Sözleşme Etiği
C)Kişisel Etik
D)Gelenek görenek etiği
74)‘’Toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar topluluğudur.’’ Ne ad verilir.
A)Gelenek ve Görenekler
B)Hukuk
C)Adalet
D)Töre
75)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür
B) Gelenek ve Görenek
C)Hukuk
D)Adalet
76)Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip
gelen ve açıklanan nitelikleri taşıyan normlara ne ad verilir?
A)Adet
B)Kültür
C)Sadakat
D)Töre
77)Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan
kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak
tanımlanmakta olan kavrama ne ad verilir
A)gelenek
B)adalet
C)hukuk
D)cesaret
78)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları biri degildir?
A)Saygınlık kazanma
B)Güvenirlik
C)İyi bir imaja sahip olma
-5-
D)Yalan söyleme
B)Atatürk
79)Aşağıdakilerden hangisi etik’in sözlük anlamlarından değildir?
A)Din Bilimi
B) Töre Bilimi
C) Matematik Bilimi
D)Felsefe Bilimi
80)Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Düzeyin evrelerinden değildir?
A)Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi
B)Sosyal vicdan evresi
ve çıkara dayalı alışveriş evresi
C)Geçiş düzeyİ
D)Bireycilik
81)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından biri değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük
B)Güvenilir olma
C)Sadakat
D)Yalan söylemek
82)Aşağıdakilerden hangisi Etik Sistemlerden biri değildir?
A)Amaçlanan Sonuç Etiği
B)Kural Etiği
C)Toplumsal Sözleşme Etiği D)Mükemmeliyeti arama etiği
83)Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden biri değildir?
A)Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.
B)Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da artar; azaldıkça mutluluk da
azalır.
C)Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir
hakemdir.
D)Farklı bakış açıları, farklı etik sistemini temsil etmektedir
84)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.
B)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline
getirilir.
C)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.
D)Hukuk kuralları insanlara yalan söylemesini ister
85)Aşağıdakilerden hangisi Kişisel etiğin özelliklerinden biri değildir?
A)Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekâdan değil bireyin içinden geldiğini
savunur
B)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır
C)Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.
D)Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur.
86)Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşam etiği kurallarından biri değildir?
A)İnsanlar birbirleri ile olan ilişkilerini karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütürler
B)Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde
davranırlar
C)Nüfuz ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kullanılmaz
D)Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni değerler edinirler.
87)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?
A)Normlar
B)Değerler
C)Kültür
D)Halay çekmek
88)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları arasında yer almaz?
A)Güvenirlik
B)İyi bir imaja sahip olma
C)Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü
azaltır ve toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar.
D)İşini kaybetme
89)Toplumsal yozlaşmanın çeşitli nedenlerinden biri değildir?
A)Kamu yapısından kaynaklanan nedenler
B)Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler
C)Siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler
D)Hukuki açıdan yaptırımlarına
90)Politik yozlaşma türlerin den biri değildir?
A)Kamu sırlarını sızdırma
B)Politik dalavere
C)Lobicilik
D)Kasaplık
91)Aşağıdakilerden hangisi etiği tam olarak tanımlar?
A)Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri İnceleyen felsefe dalı
B) İş hayatı içersindeki davranış biçimlerini İrdeleyen, düzenleyen kavram
c)İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin
temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalı
D)İyi, kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranış kuralı ortaya koyan, neyin yapılması gerektiğini, hangi
davranışın iyi olduğunu, neyin yaşama anlam kazandırdığını gösteren ahlak bilimi
92)” Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür” sözünü kim söylemiştir?
-6-
A) hasan-ı Basri
B) Atatürk
C) Nietzsche
D) Protagoras
93)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallar arasında yer alır?
A) Sadakat
B)Paylaşımcı
C)Yalan söylememek
D)Saygılı olmkak
94)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemleri arasında yer alan kural etiğini tam olarak tanımlar?
A) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.
B) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar.
C) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir
D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.
95)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür, Değerler, Normlar
B)Ahlak,Saygı,sevgi
C) Adalet, Sadakat, Güvenilir olma
D)Doğruluk, dürüstlük, Yalan söylememe
96) Aşağıdakilerden hangisi Toplumsal yozlaşmanın nedenleri arasında yer alır?
A) Kamu yapısından kaynaklanan nedenler
B)Eğitim yapısından kaynaklanan nedenler
C) Sosyal yaşamdan kaynaklanan nedenler
D)Kültürel yaşamdan kaynaklanan nedenler
97) Mesleki etik kavramı nedir?
A) İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına denir.
B) insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her türden mal ya da hizmet üretimi çeşitli meslek gruplarının doğmasına denir.
C) Toplumun gözünden düşmüş bir meslek, gelişme potansiyelini de kaybederek meslek üyelerine yarar sağlayamaz
hale gelmeye denir
D) Kamu kesimindeki çalışanlar için mesleki etik kuralların kabul edilmesi ve
uygulanması, bireylerin yaptıkları işlere inanç ve güven duyulmasına denir
98)Aşağıdakilerden hangisi Mesleki Etik İlkeleri arasında yer alır?
A) Doğruluk
B)Dürüstlük
C) Saygı
D) Adalet
99) Aşağıdakilerden hangisi İş Hayatında Etik İlkeler arasında yer alır?
A)Emeğe saygı
B)Güvenirlik
C)Saygı
D) Eşitlik
100)Aşağıdakilerden şıklardan hangisinde etiğin tanımı doğru olarak verilmiştir.
A) Etik ile ahlak kelimeleri, bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte
B) Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı
olarak tanımlanır
C) iş hayatı içersindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir
D) insan davranışları ile ilgili problemler inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır
101) Etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof kimdir
A)Aristotales
B)Einstein
C)Pascal
D)Milica
102)Aşağıdakilerden hangisi ahlaki gelişim sürecini tam olarak açıklar.
A)iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir
B)insanların belli kurallara uygun Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız
kurallar bütünüdür.
C)Ahlak insanlara kötülükleri öğretir. D)davranması gerekir
103)Aşağıdakilerden hangisinde ortak etik kuralları yanlış olarak verilmiştir
A)Doğruluk, dürüstlük
B) Güvenilir olma
C) Sadakat
D)Ahlak
104)Aşağıdakilerden hangisinde etik sistemleri yanlış olarak verilmiştir
A)Amaçlanan Sonuç Etiği
B)Kural etiği
C)Toplumsal Sözleşme Etiği
D)Ahlaki etik
105)Aşağıdakilerden hangisi mill in faydacılık ilkelerindendir
A) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar
B)Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir
C) Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu onların en yüksek mutluluğa
ulaşmaları için yeterli bir nedendir
D)Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu onların en yüksek mutluluğa
ulaşmaları için yeterli bir nedendir.
106)Aşağıdakilerden hangisinde hukuk kurallarının belirleyici özelliklerinden hangisi yanlıştır
-7-
A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır
B)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler
C)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır
D)Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur
107)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden hangileri yanlıştır
A)Kültür
B)Değerler
C)Normlar
D)Hiçbiri
108)Aşağıdakilerden hangisi etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk
filozoftur?
A)Einstain
B)Gote
C)Aristotoles
D)Sokrates
109)Aşağıdakilerden hangisi gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey aşamalarından biridir?
A-Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi
B-Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi
C-Sosyal vicdan evresi
D-Evrensel ahlaki ilkeler evresi
110)Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Bu söz kime aitdir?
A)Atatürk
B)Hasan-ı Basri
C)Mevlana
D)Hacı Bektaşi Veli
111) Aşağıdakilerden hangisi etik’in kurucusudur?
A)Aristotales
B)Protagoras
C)Sokrates
D)Nietzsche
112)Aşağıdakilerden hangisi Ortak etik kurallarlarından biri değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük
B)Güvenilir olma
C)Sadakat
D)yalan söyleme
113)“Doğruyu söylemekten korkmayınız” sözü kime aittir?
A)M.Kemal Atatürk
B)THALES
C)KOHLBERG
D)PRPTOGARAS
114)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk kurallarının belirleyici özelliklerinden değildir?
A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.
B)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.
C)Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emirler şeklindedir. Bazen izin,
bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir.
D- Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazla değildir.
115)Aşağıdakilerden hangisi Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?
A)Kültür
B)Değerler
C)Oynamak
D)Normlar
116)Ahlaki gelişim süreci kaç evreden oluşur?
A)1
B)2
C)3
D)4
117)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Doğruluk
B)Sadakat
C)Adalet
D)Hırsızlık
118)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinden değildir?
A)Amaçlanan sonuç etiği
B)Kural etiği
C)Sözel etik
D)Kişisel etik
119)Aşağıdakilerden hangisi etik davranışının toplusal temelini oluşturan etkenlerden değildir?
A)Savaşlar
B)Kültür
C)Değerler
D)Normlar
120)Aşağıdakilerden hangisi etik değerlerine uygun davranışların olumlu sonuçlarından değildir?
A)Saygınlık kazanma
B)Kötü bir kariyere sahip olma
C)Güvenirlik
D)İyi bir imaja sahip olma.
121)Yozlaşma kaça ayrılır?
A)1
B)2
C)6
D)4
122)Kişisel etiğin özellikler kaça ayrılır?
A)2
B)4
C)6
D)10
123)Etik kavramlarının hangisi yanlıştır.
A)Ahlaki gelişim süresi
B)Etik kuralları
C)Etik sistemleri
-8-
D)Eğitim uygulamaları
124)etik kuralları hangisidir…
A)Başkalarına yardım etme
B)Ahlaki gelişim süresi
C)Etik kuralları
D)Etik sistemleri
125)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler yanlıştır.
A) Kültür
B)Değerler
C)Normlar
D)Gelenekler
126)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları yanlıştır.
A) Güvenirlik
B)İyi bir imaja sahip olma
C)Problem çözümünde yardım görme D)Saygısızlık
127)Etik Sorgulama da verilen örnekler yanlıştır..
A)Problemi tanımla ve açıklığa kavuştur
B)Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış.
C)Bütün tercihleri-seçenekleri sırala
D)Yanlış söyleme…
128)……….içerisinde değer karmaşası oluşması ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne
geçmesi de etik kurallarının uygulanmasını etkiler. Bu tanımın başlığı hangisidir?
A)Ahlaki gelişim süresi
B)Etik kuralları C)Etik sistemleri
D)Toplumsal Yozlaşma
129)POLİTİK YOZLAŞMA TÜRLERİ hangisi doğrudur?
A)Rüşvet
B) Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
D)Etik kuralları
C)Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenle
130)ETİK SİSTEMLERİNDEN DEĞİLDİR?
A)AMAÇLANAN SONUÇ ETİĞİ
B)KURAL ETİĞİ
C)TOPLUMSAL SÖZLEŞME ETİĞİ
D)HUKUK ETİĞİ
131)ETİK KURALLARINDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A)BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERMEMEK
B) VADANDAŞLIK HAKLARINI KULLANMAMAK
C) DÜRÜSTLÜK
D)YALAN SÖYLEMEK
132)ETİK DAVRANIŞLARARIN TOPLUMSAL TEMELLERİNDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
A)KÜLTÜR
B) GELENEKLER
C)NORMLAR
D) DEĞERLER
133) ETİK DEĞERLERE UYGUN DAVRANIŞLAR DAN BİRİ DEĞİLDİR?
A)SAYGISIZLIK
B)GÜVENİRLİK
C)İYİ BİR İMAJA SAHİP OLMA
D)SAYGINLIK KAZANMA
134) ……….;BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BİR BİREYİN DİĞER BİREYLERE YÖNELEN EYLEMLERİYLE
UYGULADIĞI İLİŞKİLERİ İNCELEMEKLE YETİNMEZ, OLANIN YANI SIRA OLMASI GEREKENİ DE ARAŞTIRIR.
A)HUKUK
B)GELENEK
C)ÖRF
D)ETİK
136)MESLEKİ ETİK İLKELERİNDEN DEĞİLDİR?
A)DOĞRULUK
B)YASALLIK
C)DÜRÜSTLÜK
-9-
D)YETERLİK
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards