Slayt 1

advertisement
Pseudomorfizm
Daha önce oluşan romboeder
karbontların yerini almış Bementit.
Monoklinik sistemde kristallenen
manganez silikat grubu bir mineral
olan Bementit, rombohedron
olarak kendi kendine oluşamaz.
Genişleyen çatlaklarda düzensiz şekillerin doldurulması;
kovellin
kalkopirit
Çatlaklardaki dijenit, kovellin
ve kalkopiriti keserek gelmiş
ve özellikle kovellin içinde
genişlemiştir.
dijenit
Çatlaklar ve tane boyları boyunca gelişen vermiküler büyüme;
Gümüş
(Skutterudit)
(Nikkolit)
Bu büyümenin kristalografik
doğrularla bir bağlantısı
yoktur. Örnekte; Skutterudit
(sk) ve Nikkolit (ni) doğal
gümüşün yerini almışlardır.
Bir mineral içinde oryantasyona uğramış adacıklar şeklinde bulunan diğer
mineraller;
bornit
pirit
Bu dokuda kalıntı piritler “atol
yapısı” oluşturmaktadır. Bu, CuFe-S damar tipi cevherlerde genel
olarak görülen bir dokudur.
Orijinal olarak kübik haldeki pirit,
bornit tarafından ranplasmana
uğratılmıştır ve kalkopiritler ise bir
reaksiyon ara ürünüdür.
kalkopirit
Bir mineralin diğeri içine doğru konkav yüzeyleri – “Cusp and Carie” dokusu;
tetrahedrit
Kalkpirit, tetrahedriti
ranplasmana uğratarak yerini
almış. Isırma sonucu diş izlerine
benzemesi sebebiyle bu isim
verilmiştir.
kalkopirit
Uyumsuz duvarlara ve sınırlara sahip çatlaklar;
sfalerit
tetrahedrit
kalkopirit
Orijinal çatlak, oklar boyunca
genişlemiştir.
galenit
Galenit (gn), tetrahedrit (tt) ve
kalkopirit (cp) sfaleritin (sl)
yerini almıştır.
Bir mineralin sınırlarının, diğer minerali, kristalografik doğrultusu boyunca
delmesi;
kalkopirit
Bornit (bn), kalkopirit (cp) içinde
ve sınırlarda kristalografik olarak
tercihli yerlerde çıkıntı
yapmaktadı.
Ranplasman, gang mineralleri
tarafından doldurulan
kısımlardan itibaren
gerçekleşmiştir.
bornit
Belirli bir yönlenmeye sahip tanecikler;
tetrahedrit
kalkopirit
Tetrahedrit, kalkopirit
tarafından ranplasmana
uğratılmıştır.
Seçimli gruplanmalar;
gratonit
galenit
Kuvars ve kalsitin de bulunduğu
bir ortamda, akışkanda As
aktivitesi arttığında, seçilmiş
birlik galenit (gn), gratonit (gt)
tarafından ranplasmana
uğratılmaktadır.
(Kuvars)
Genç fazların, mikro çatlaklar, dilinimler veya tane sınırlarıyla çok belirgin olarak
bağlantılı olması;
siderit
(pirit)
Genç fazlar, çok belirgin bir
şekilde mikro çatlaklarda
klivajlarda, ana sınırlarıyla
ilişkili olarak yerleşmişlerdir.
(galenit)
Pirit (py) mineralleri, siderit
(sid) ile galenit (gn) arasındaki
belirgin kontaküzerinde
oluşmuşlardır.
Bir yataklanma serisi içerisinde bir bileşenin gittikçe zenginleşen değerde
bulunması;
bornit
kalkopirit
Ara faz genellikle bir
reaksiyon sınırı kuşağıdır.
Kalkosin (cc) ile kalkopirit
(cp) arasındki bornit (bn)
buna tipik bir örnektir.
Kalkosin
Birbirini kesen çatlaklarda kayma olmaması;
Bir gümüş (Ag) damarcığı,
skulterit (sk) ile birlikte
gelmiş, her ikisi de kalsit
içindeki bir eklemi keserek
geçmişlerdir.
Eğer bu, bir açık boşluk
doldurması şeklnde gelişmiş
olsaydı, eklemin A’dan B’ye,
B’den de C’ye gitmesi
gerekirdi
Çatlakların kesim noktasında herhangi bir kayma olmaması;
tetrahedrit
kalkopirit
Çatlak muhtemelen bir eklem
sisteminin bir parçasıdır ve
dilatasyonal bir açılma yerine
ranplasmanın sebebiyle oluşmuş
bir genişleme göstermektedir.
siderit
Oblik bir yapının kayması;
A ve B damar açılmadan önce
yanyanadır.
Damar içi malzeme ise açık
boşluk doldurması şeklinde
oluşmuştur.
Kolloform Dokusu;
sfalerit
Konsantrik bantlanmaya sahip sfalerit
Masif Yapı
Pirit
Kromit
Bantlı Yapı
Kromit
Benekli Doku
Kromit
Stokvörk Yapı
Pirit damarcıkları
Kuvars-Serisit alterasyonu içinde
hematit damarcıkları
Pirit ve kalkopirit damarcıkları
Diyopsit skarn içinde piritmolibden-kuvars damarcıkları
Yapraksı Doku
Spekularit- (Hematit)
Lifsi Yapı
Antimuan- (Stibnite)
Işınsal Yapı
Şelit- (Tungsten)
Dendritik Doku
Kuvars
Pirit
Oolitik Yapı
Hematit
Kuvars
Hematit
Boşluk Doldurma
Kuvars (Kalsedon-Agat-Ametist)
Download