Yatırımcı Bilgi Formu

advertisement
Yatırımcı Bilgi Formu
Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri
anlayabilmek için Fon’a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Adı:Koç İştirak ve Hisse Fonu)
ISIN KODU: TRMKAKWWWWW6
İhraç tarihi: 28.09.1998
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu
Fon Hakkında
Bu fon, Hisse Senedi Fonu’dur ve bu formda belirlenen günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım/satım talimatları,
risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla;
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 13.30’dan sonra verilen alım/satım talimatları ise 2 iş günü
yönetilmektedir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası’nın
açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen satım
Finansal Hizmetler A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.
talimatları talimatı takip eden 2 işgünü; saat 13.30’dan
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fonun yatırım amacı, Koç Holding iştiraklerinin para ve sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3
sermaye piyasası araçlarından oluşmuş bir portföyle işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Kurucu tarafından
minimum %80 hisse senedi içererek istikrarlı ve optimum yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil
edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy
bir getiri sağlamaktır.
- Fon portföyünün ağırlıklı kısmı (Fon toplam değerinin en Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılacaktır. TEFAS’ta
az %80’i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı
finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
kapsamındaki Koç Holding iştiraklerinin para ve - Katılma payları A grubu ve B Grubu olarak iki gruba
sermaye piyasası araçlarından ve Fon toplam ayrılmıştır. A grubu tüm yatırımcılara, B grubu ise sadece
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen
değerinin en az %80’i ortaklık paylarından oluşur.
- Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak emeklilik yatırım fonları ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi
menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlı yatırım fonlarına
üzere BİST’te işlem gören
ihraççı payları, ihraççı satılabilir.
paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak - Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi
yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, Türk Lirası(TL)’dır.
ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon - Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarının ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında stopaj
paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise
formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
varantlarına yatırılır.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak paylar dahil edilir ve - Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar
fonun karşılaştırma ölçütü %90 Reuters Koç Şirketleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul
İştirak Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir. Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım A.Ş., Turkısh Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy
amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul
sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı Değerler A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi”
pozisyonlar fon performansının referans portföy imzalanmıştır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu üzerinden alınıp satılır.
Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Risk ve Getiri Profili
Portföy Dağılımı
Düşü k R is k
Yü ks ek ris k
P otans iyel Düşü k Getiri
Pot ans iy e l Yü ks e k G et ir i
Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.
Alım Satım ve Vergileme Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre
belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin
güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın
hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri:
Fon portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak ortaklık
pay senedi olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi - Fon’un kuruluş tarihi 06.07.1998’dir.
riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, - Fon performansının hesaplamasında birim pay
türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile
değeri esas alınmıştır.
piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek Fon paylarının satışına 28.09.1998 tarihinde
riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere
başlanmıştır.
ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Fon’un maruz kaldığı Temel Riskler Piyasa, Karşı
Taraf,Likidite ve İhraçcı riskidir. Diğer risklere ilişkin
detaylı bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir.
-Piyasa riski: Fon portföyündekiyatırım araçlarının piyasa
fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak Fon portföy
değerinin azalması riskidir.
-Karşı Taraf Riski: Fon portföyünde yeralan borçlanma
araçları ve sözleşmeler için, yatırım yapılan ülke
hazineleri de dahil olmak üzere, karşı tarafın borcunu
ödeyememe riskidir.
Önemli Bilgiler
-Likidite Riski: Fon portföyündeki finansal varlık(lar)ın
Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu
makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi
olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse
ve Fon’un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek
Senedi Şemsiye Fonu’na bağlıdır. Portföy saklayıcısı
kaynağı temin edememesi riskidir.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’dir. Fon hakkında daha
-İhraçcı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların
fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans
ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen
sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara
zamanında yerine getirememesi riskidir.
www.kap.org.tr ve www.yapikrediportfoy.com.tr
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
adresinden ve Kurucu’nun şube ve acentelerinden
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar
ulaşılabilir. Fon izahnamesi 01.12.2015 tarihinde
Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tablodaki tutarlar
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.
Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi
Bu husus 01.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil
boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.
ettirilmiştir.
Fon
katılma
payı
fiyatı,
Fon’dan
karşılanan
%
www.yapikrediportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr
giderler
internet sitesinde ilan edilecektir. Fon, T.C. vergi
Yıllık azami fon toplam
3.65
düzenlemelerine tâbidir. 1 Yatırım fonlarında gerçek
gider oranı
kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ;
Yönetim ücreti (yıllık)
A Grubu: 3.55
tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı
B Grubu: 0.8
%0 oranında stopaja tabidir. hisse senedi yoğun fon
-Kurucu-Yönetici (%)
(Asgari %35,
niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili
Azami %65)
olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi
-Portföy Saklayıcısı (%)
tevfikatı uygulanır. Tebliğin 24 üncü maddesinin
beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir
-Fon Dağıtım Kuruluşu
(Asgari %35,
fonun,
hisse
senedi
yoğun
fon
olarak
(%)
Azami %65)
sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan
Saklama ücreti
0.02
şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere
Diğer giderler (Tahmini)
0.08
ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu
katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi
Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için,
olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden
www.kap.org.tr
adresinden
ulaşılabilecek
Fon
de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen
izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara
sorumludur. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin,
bakınız.
bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı,
Fon’un Geçmiş Performansı
yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile
Yıl
Portföy
Karşılaştırma Nispi
sınırlıdır. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm
Getirisi
Ölçütü
Getiri
varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
(%)
Getirisi(%)
(%)
2012
42.78
45.93
-3.15
Fon ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de
2013
3.09
2.22
0.87
yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
2014
31.70
35.46
-3.76
gözetimine ve denetimine tâbidir.
2015
0.60
-1.79
2.39
2016
17.93
19.53
-1.60
Bu form, 31.05.2017 tarihi itibarıyla günceldir.
- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
1
Bkz. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Download