ısı ve sıcaklık

advertisement
ISI VE SICAKLIK
Isı ve Sıcaklık
• Sıcaklık maddenin bir molekülünün
ortalama kinetik enerjisidir.
• Isı maddenin molekülleri arasındaki toplam
enerjidir.
Katı Madde
• Katı bir maddenin
molekülleri sürekli titreşim
hareketi yapar.
• Sıcaklık artarsa
moleküllerin hızları artar
• Katı maddede moleküller
birbirinden bağımsız
hareket edecek kadar
enerjik değildir.
Sıvı Madde
• Sıvı maddenin molekülleri
birbirine bağlı değildir.
• Katıya nazaran
moleküller daha enerjiktir.
• Moleküller açık hava
basıncını geçip havaya
karışamaz.
Gaz maddeler
• Gaz moleküleri kapalı
kabın içinde
serbestçe hareket
edebilir.
• Moleküller çekim
gücünü yenebilecek
kadar enerjiktir.
Sıcaklığın ölçülmesi
• Sıcaklık ölçmek için
termometre kullanılır.
• Termometre içinde
sıvı olan ince cam bir
borudur.
• Sıvıların genleşmesi
ilkesine göre çalışır.
212 F
80 R
373 K
100 bölme
180 bölme
80 bölme
100 bölme
Termometreler
100 C
0C
32 F
0R
273 K
Kaynama noktası
Donma noktası
Celcius
Fahrenhait
Reomür
Kelvin
Sıcaklık Artışı
• Bir maddeye ısı enerjisi verdiğimizde
sıcaklığı artar.
• Sıcaklık artışı maddenin cinsine, kütlesine,
ve verilen ısı miktarına bağlıdır.
Isı alışverişi denklemi
• Q: verilen veya alınan
ısı enerjisi miktarı
Q=m.c.Δt
• m: kütle
• c: özısı
• Δt: sıcaklık farkı
Soru 1 (ısı alışverişi)
• 5 kg aliminyumun sıcaklığı -10 C tır.
Sıcaklığını 90 C a çıkarmak için kaç cal ısı
enerjisi verilmelidir? (aliminyumun özısısı :
c=0,2 cal/gC )
Soru 2
• 200 g kütleli ve sıcaklığı 70 C olan sudan
10 kcal ısı enerjisi alınırsa, son sıcaklığı
kaç C olur? (suyun özısısı 1 cal/gC)
Isı Alışverişi
• İki madde birbiri ile temas halinde olursa
sıcak olan maddeden soğuk olan
maddeye ısı enerjisi gönderilir.
• Maddelerin sıcaklıkları eşit ise ısı transferi
olmaz.
Isı Kapasitesi (sığası)
• Bir maddenin sıcaklığını 1 C arttırmak için
gereken ısı enerjisi.
• C=m.c
• Isı sığası büyük olan maddeyi ısıtmak
veya soğutmak zordur.
Hal Değiştirme
depozisyon
Katı
erime
Sıvı
donma
buharlaşma
yoğunlaşma
süblimleşme
Gaz
Bir Maddenin ısı-sıcaklık Grafiği
sıcaklık
Kaynama
noktası
Donma
noktası
ısı
Download