dosyayı indir - Kutlu Doğum Haftası

advertisement
HAZIRLAYAN : VEHBİ AKŞİT
16.04.2011
www.vehbiaksit.net
RAHMET PEYGAMBERİ
HZ. MUHAMMED
HAZIRLAYAN : VEHBİ AKŞİT
16.04.2011
www.vehbiaksit.net
َ ‫اك ِإ اَّل َر ْح َمةً ِل ْلعَالَ ِم‬
َ َ‫س ْلن‬
َ‫ن‬
َ ‫َو َما أ َ ْر‬
“Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak
gönderdik”
Enbiya 21/107
•Şefkat ve merhamet insanı
yücelten ulvî duygulardandır.
Dünya sevgi ve merhamet üzerine
kuruludur.
•Allah’ın 99 güzel isminden biri Rahman
biri Rahimdir; her ikisi de O’nun ne kadar
çok merhametli olduğunu anlatır.
•Bir Kutsi Hadiste buyrulur ki:
•"Rahmetim gazabımı
geçmiştir”
Yüce Rabbimiz, bize elçi olarak
gönderdiği peygamberinin kalbini de
merhametle doldurmuş ve ona
demiştir.
َ ‫اك ِإ اَّل َر ْح َمةً ِل ْلعَالَ ِم‬
َ َ‫س ْلن‬
َ‫ن‬
َ ‫َو َما أ َ ْر‬
“(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak
gönderdik”
Enbiya 21/107
Kendisi erhamürrahimin (Enbiya 21/83 ) olan Allah
Peygamberini de rahmetle donatmış ve O da
ümmetini bu doğrultuda eğitmiştir.Böylece
Rahmet toplumu meydana getirmiştir.
-----------------‫ين‬
َ ‫اح ِم‬
ُّ ‫ي ال‬
َ َ ‫ض ُّر َوأ‬
َّ ‫ُّوب ِإ ْذ نَادَى َربَّهُ أ َ ِني َم‬
ِ ‫الر‬
َّ ‫نت أ َ ْر َح ُم‬
َ ‫َوأَي‬
َ ‫س ِن‬
Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen
ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. (Enbiya 21/83 )
•Müslüman her işine “‫لر ِح ِنم‬
ِ ‫س ِم‬
ْ ‫” ِب‬
‫الر ْح َم َِ ا ا‬
‫اّلل ا‬
diye başlar.
•Buna göre Müslüman kişi, Allah’ın
“Rahman ve Rahim” ism-i şeriflerini
her şeyin başına koyarak hayat kuran
insan demektir.
•Yani Müslüman, merhametle muamele
edendir.
O(sav) şöyle buyurur:
“Yerdekilere merhamet ediniz ki
göktekiler de size merhamet etsin.”
ْ ‫… َو‬
َ ‫ض َجنَا َح َك ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن‬
َ‫ن‬
ْ ‫اخ ِف‬
“..ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir”
Hicr15/88
İşte
O’nu
bizzat
Allah
bu
şekilde
eğitmiştir.Nitekim “Beni rabbim terbiye etti”
demiştir.
•Onun ahlakı Kur’an ahlakı değil miydi.?
“‫ق ع َِظ ٍنم‬
ٍ ُ‫” َو ِإنا َك لَعَلى ُخل‬
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”
(Kalem68/4)
•Hz.
Aişe’ye
O’nun
ahlakı
sorulduğunda
“siz
hiç
Kur’an
Okumuyor musunuz?” Şeklinde cevap
vermesi dikkat çekicidir.
ًّ َ‫اّلل ِلنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ ف‬
‫ظا‬
ِ ََ ‫فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم‬
َ
ُّ َ‫ب َّلَنف‬
…‫ضواْ ِم َْ َح ْو ِل َك‬
ِ ‫غ ِلن َظ ا ْلقَ ْل‬
“O vakit Allah'tan bir rahmet ile
onlara yumuşak davrandın! Şayet
sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç
şüphesiz,
etrafından
dağılıp
giderlerdi….
Al-i İmran 159
ُ
ٌ
ِ َّ ‫سو ِل‬
‫سنَةٌ ِل َمن‬
‫ح‬
‫ة‬
‫و‬
‫س‬
َ ‫لَقَ ْد َك‬
ُ ‫ان لَ ُك ْم ِفي َر‬
َ َ َ ْ ‫اّلل أ‬
ْ
ْ
َ
َ
َ
‫يرا‬
‫ث‬
‫ك‬
‫اّلل‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ذ‬
‫و‬
‫ر‬
‫خ‬
‫ال‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫ال‬
َ ‫َك‬
َّ
ِ
ِ
‫ا‬
َ َ َ َ
َ َّ ‫ان يَ ْر ُجو‬
َ ْ َ ‫اّلل َو‬
Andolsun, Allah’ın Resûlünde
sizin için; Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden
kimseler için güzel bir örnek vardır.”
Efendimiz’in davette kısa sürede başarılı
olmasını şu iki hususta özetleyebiliriz:
1-el-Emin (Güvenilir) olması
2- İnsanlara merhametle muamele
ًّ َ‫نت ف‬
َ ‫غ ِلي‬
َ ‫ظا‬
(‫ضواْ ِم ْن َح ْو ِل َك‬
ُّ َ‫ب الَنف‬
َ ‫لَ ُه ْم َولَ ْو ُك‬
ِ ‫ظ ا ْلقَ ْل‬
ِ َ‫) فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِمن‬
َ‫اّلل ِلنت‬
Gerçekten de O (s.a.v.) insanlara
merhametle yaklaşımı, kırıcı ve sert
davranmaması, onları kopması mümkün
olmayan bağlarla kendine bağlamıştı.
Adalet ve Hakkaniyetle Muamele
•Adâlet ve hakkâniyet ölçülerine uyma, O'nun en
önemli prensibi idi.Öyle ki adalet önünde herkes
birdi.Bu hususta soy, mevki, makam, mal-mülk gibi
farklılıklar önemsizdi.
•Kendisine, hırsızlık yapmış eşraftan Fâtıma adlı bir
kadın getirilmiş ve bazıları aracılık yaparak cezayı
hafifletmek istemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber
Efendimiz öfkelendi ve "Hırsızlık yaparak getirilen,
kızım Fâtıma dahi olsa elini keserdim" buyurdu
Buhârî, Hudüd 12; Müslim, Hudûd 8,9
Bir Kurban Bayramı sabahı namazdan sonra geldiği evinde
Efendimiz'e erkenden hazırlanmış kurban eti takdim
ederler. Tebessüm eden yüzünde bir tereddüt işareti
dolaşır:
- Şu anda çevremizdeki komşularımız da et yiyorlar mı?
diye sorar.
- Hayır, derler, biz herkesten önce sizin için hazırladık.
Önce siz yiyin, sonra onlara göndereceğiz!
Elinin ucuyla önündeki tabağı öteye iterken şöyle der:
- Götürün bu tabağı önümden. Komşumun yemediğini
yemem, giymediğini de giymem. Ne zaman komşularımızın
bacalarından et piştiğini gösteren dumanlar yükselirse o
zaman getirin, onlarla birlikte et yiyebilir, onlarla birlikte
bayram yaparım!.
O engellilere
değer verip
iltifat
ederdi.
Savaşlara her çıkışında yerine vekil
olarak bir engelliyi tayin ederdi.Bir
ama olan Ümmü Mektum’u on ya da
on bir kez yerine vekil olarak
bırakmıştır.Bunun
dünyada
eşi
benzeri yoktur.
•Engellileri
Taltif
Ederdi:
Taif’te taşlanınca ne yapılmasını isterse derhal
yerine getirileceği Cebrail tarafından kendisine
bildirildiği zaman, "Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne
yaptıklarının farkında değiller." diye yalvarması,
kendisine acımayan düşmanlarına bağışlanma ve
hidayet dilemesi, onların soyundan inançlı bir nesil
getirmesi için Allah'a dua etmesi , dünyada bir
eşine daha rastlanmayan bir merhamet ve şefkat
belgesidir.
• Enes b. Malik : Enes b. Malik (ra), on sene
kendisine hizmet ettiğini, bu süre içinde bir
kez olsun azar işitmediğini
• Hatta bir keresinde, gönderdiği yere
giderken yolda rastladığı çocuklarla oyuna
dalıp kaldığını, daha sonra oraya gelen Hz.
Peygamber'in sıcak bir tebessümle, sadece,
gönderdiği yere gidip gitmediğini sorduğunu
anlatmıştır.
•Bir başka gün yaşlı bir hanım, işini
gördürmek için Medine dışındaki mahalleye
kadar Hz. Peygamber'i götürmüştür.
•Namazda bile omuzuna çocukları alırdı.
•Sefer dönüşünde terkisine ve kucağına
çocukları alırdı.
•Her gördüğü yerde çocuklara selam verip
başlarını okşardı.
•Yakasına yapışıp bir şeyler isteyen kaba ve
katı insanlar bile ondan merhamet görmüştür.
• O, Gayr-i Müslimlere de Merhamet ederdi
•Allah Rasulü arkadaşlarıyla otururken
önünden bir Yahudi cenazesi geçer.
Allah Rasulü, saygı icabı ayağa kalkar.
Sahabe şaşırarak, “Ya Rasulallah! Ama
bu cenaze bir Yahudi’nin cenazesi”
derler. (Muhtemelen mevta, ihanet ettiği için Medine’den sürülmüş hain bir
kabilenin bakiyesidir. Sahabenin bu şaşkınlığı da, onlardan gördükleri ihanetten olsa
gerektir.)
• “Olsun, insan değil mi?
•Yine, Allah Rasulü’nün Yahudi bir
komşusunun
ölümünün
ardından
ağladığını.
Nedenini
soranlara,
“Keşke
hidayete
erseydi
de,
akıbetini
kurtarsaydı”
dediğini
anlattı.
•Mekke’nin Fethi ve genel Af
•Mekke fethine giderken son resmî geçit
esnasında Ensar'ın komutanı Sa'd b. Ubade,
Ebû Süfyan'a duyuracak şekilde "Bugün
büyük savaş günüdür" diye bağırmıştı. Ebû
Süfyan'ın şikayeti üzerine Hz. Peygamber
•“ Bugün Allah'ın, Kâbe'nin şanını yücelteceği
bir gündür. Bugün merhamet günüdür...“
diyerek Sa'd b. Ubade'nin sözlerini düzeltmiş
ve fetih gününü merhamet günü olarak ilan
etmiştir
Mekke’nin fethi günü; kendisine ve
Ashabına Mekke’de iken olmadık
eziyetler yapan Mekkelileri affetmiştir.
Ey Kureyşliler! Size şimdi nasıl bir
muâmele yapacağımı sanıyorsunuz? diye
sordu. Mekkeliler hep bir ağızdan:
- Hayır umuyoruz. Sen kerîm bir kardeş,
âlicenâb bir kardeş oğlusun, diye cevap
verdiler.
• Rasûl-i Ekrem (s.a.s.):
-Ben de size Yûsuf'un kardeşlerine söylediği
gibi,
َ ‫اح ِم‬
-َ‫ن‬
َ ‫نب‬
ِ ‫الر‬
َ ‫قَا َل َّلَ تَثْ ِر‬
‫علَ ْن ُك ُم ا ْلنَ ْو َم نَ ْغ ِف ُر اّللُ لَ ُك ْم َو ُُ َو أ َ ْر َح ُم ا‬
-Bu gün size geçmişten dolayı azarlama yok.’
(Yûsuf Sûresi, 92) diyorum. Haydi gidiniz,
hepiniz serbestsiniz “
buyurdu.
Böylece Rasûlüllah (s.a.s.) hepsini affetmişti.
• Bir gün Rafi isminde bir çocuk
Medine’de birinin hurma ağaçlarını
taşladı. Bahçe sahibi onu yakalayıp
Peygamberimize şikayet
etti.Efendimiz , “yavrucuğum! Bu
adamcağızın hurmalarını niçin
taşladın?” diye sorunca çocuk çok
utanarak…
Acıkmıştım; karnımı doyurmak için
taşladım” dedi.
Peygamberimiz çocuğa hiç kızmadı.
Tebessüm ederek çocuğu kucakladı ve
ona şöyle dedi:
- Yavrucuğum! Bir daha ağaçları taşlama.
Altına düşen meyveleri al ye. Allah seni
doyurur. Efendimizin bu davranışı küçük
Rafi ’yi çok etkiledi ve o günden sonra
hiç yaramazlık yapmadı.
Akra B. Habis Olayı:
Akra' b. Habis Efendimiz (sav)'i Hz.
Hasan'ı öperken görünce “Doğrusu
benim 10 çocuğum var, hiçbirini
öpmemişimdir!”
dediğinde
Hz.
Peygamber (sav) ona şu karşılığı
vermiştir:
“Merhamet
etmeyene
merhamet edilmez!” (Müslim, Fedâil, 65)
T.C.
DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ
•Hz. Peygamber'in çocukları sevip
öpmesine hayret eden ve on çocuğundan
hiçbirini öpmediğini övünerek söyleyen
Bedevîye de ;
•"Şayet Allah senin kalbinden
merhameti söküp almışsa ben sana ne
yapabilirim? Merhamet etmeyene
merhamet edilmez.“ şeklinde karşılık
vermiştir. (Buhâri Edeb 18)
•Mescide Bevleden Adam:
•Bir gün bir adam gelip mescide küçük
abdestini bozuyor. Ashab adamın üzerine
yürümek isterken Efendimiz (sav) ona bir şey
yapılmamasını, işini bitirdikten sonra bir kova
su dökerek temizlemelerini söylüyor. İslam
daha yeni gelmiş, adam cahil ve mescid nedir,
orada nasıl davranılır falan bilmiyor.
Efendimiz de bunun farkında ve ona göre
davranıyor.İşte O ashabını böyle eğitmiştir.
O sadece İnsanlara değil hayvanlara da merhamet
ederdi:
• Çünkü “Alemlere Rahmet” olarak gönderilmişti.
• Kıssa:Hicretin sekizinci yılı idi. Efendimiz ve ashabı
Mekke’nin fethi için yola çıkmışlardı. Efendimiz
(sav) Arç vadisinde, yolun kenarında yeni doğmuş
yavrularını emziren bir köpek gördü. Hemen
sahabeden birisini çağırıp köpeğin ve yavrularının
rahatsız edilmemesini sağlamak üzere ordu
geçinceye kadar orada nöbet tutmasını emretti.
BAZI HADİS-İ ŞERİFLER
PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki
“Kıyamet gününde insan şu hususlarda
sorgulanmadan,
hesap
meydanından
ayrılamaz:
1-Ömrünü nerede tükettiğinden,
2-Gençliğini nerede ve ne şekilde yıprattığından ,
3-Malını nereden kazandığından,
4-Malını nerelere harcadığından
5-Bildikleriyle
amel
edip
etmediğinden.”
Tirmizi kıyamet 1(3531)
َّ ‫ا ِْجت َ ِنبُوا ال‬
: ََ ‫ت قَالُوا ََا ََُُو ََ هلِ ََ ََا ُُ ََّّ قَا‬
ِ ‫س ْب َع ْال ُمو ِبقَا‬
ْ
َّ
ْ
َ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ ‫لش ْر ُك ِب‬
ُ
‫ق‬
‫ح‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ال‬
‫إ‬
‫َّلل‬
‫ا‬
‫م‬
‫ر‬
‫ح‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ال‬
‫س‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ل‬
‫ت‬
‫الس ْح ُر ََ ق‬
ِ ََ ِ‫اَّلل‬
ِ َ‫ا‬
َّ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
َّ ‫الربَا ََأ ْك ُل ََا َِ اْليَتِ ِيم ََالت َّ َو ِلي ََوْ َم‬
‫ف‬
ُ ‫ف ََقَ ْذ‬
ِ ‫الز ْح‬
ِ ‫ََأ ْك ُل‬
‫ت‬
ِ ‫ت ْال ُم ْؤ َِنَا‬
ِ َ‫ت ْالغَافِال‬
ِ ‫صنَا‬
َ ‫ْال ُم ْح‬
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar
nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a
şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana
kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan
kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada
bulunmak buyurdu.
Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.
Dünyanın ve ahiretin güzelliklerine ulaşmanın yolu,
çalışmaktan geçiyor. İnsan çalışarak hem
.şahsiyetini hem de geleceğini inşa eder
Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır
”Akıllı ve olgun kişi, nefsine hâkim olan ve ebedi “ :
hayatı için çalışıp gayret gösteren insandır. Aciz
insan ise, nefsine mahküm olan, onun isteklerine
tabi olan ve boş kuruntular peşinde olup hak
etmediği şeyi Allah’tan bekleyendir”
ِِ ‫س‬
ِ ‫الَ َ ُْؤ َِ َُّ أ َحدُ ُك ْم َحتَّى َ ُِحبَّ أل ِِخي ِِ ََا َ ُِحب ِلنَ ْف‬
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min)
kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş
olamaz.
Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.
HATİM
DUASI
HAZIRLAYAN : VEHBİ AKŞİT
15.04.2011
www.vehbiaksit.net
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza
bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan,
zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı,
âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allah!
Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin
içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü,
bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur’an’dır. Bizleri
ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!
Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün
mahlûkata merhametli, bilhassa mü’minlere
lütufkârsın
İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna
geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz,
dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş
çevirme ya Rabbi!
Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada
lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle
ikram eyle ya Rabbi!
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım
dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol
yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve
nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
Allahım! Kalplerimizi dininde sabit kıl
Hak yolunda doğru yolda ilerlememizi nasib eyle
İmanlı bir şekilde yaşayıp imanlı bir şekilde ölmemizi nasip
eyle.
Bize verdiğin iman, sağlık, sıhhat ve bütün nimetlerin için
sonsuz şükürler olsun.
Günahlarımızı, hatalarımızı bağışla.
Sana olan zikrimizi, şükrümüzü daha güzel yapabilmemiz için
bize yardım eyle.
Bizleri günahlardan, haramlardan, hasetten, gururdan,
kibirden, gıybetten, şeytanın ve cinlerin vesveseleri ve
şerrinden koru.
Peygamber Efendimiz (SAV)’in ahlakıyla ahlaklanmamızı ve
yaşantısını örnek olarak yaşamamızı nasib eyle.
Farkında olmayıp yaptığımız hatalarımızın farkına varıp
hatalarımızı düzeltmemizi nasip eyle.
Dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler, huzur ve afiyet nasib
eyle.
Yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım ve kolaylıklar
ihsan eyle.
Dinimiz İslamiyeti en güzel şekilde yaşamaya çalışıp
çevremize en güzel şekilde örnek olabilmemizi nasip eyle.
Hidayetin, merhametin, rahmetin her zaman üzerimizde
olsun.
Tüm İslam Aleminin birlik, barış ve sevgi ile dünyaya en güzel
şekilde etki edebilmesini nasib eyle.
Cennetine girebilmemizi nasib eyle.
Peygamber Efendimizi (SAV) Makâm-ı Mahmûdun ile şereflendir, bizleri
şefaatine ve O’na komşu olabilmeyi nasip eyle
Sana layık kul olabilmeyi ve seni her zaman bir bilenlerden eyle bizleri
inşaallah Ya Rabbim.
26 Eylül 2010 Pazar günü başladığımız ve her hafta senin ayetlerinden bir
cüz okuduğumuz Kur’an-ı Kerim’i 15 Nisan Cuma günü tamamladık.
Okumuş olduğumuz hatmimizi kabul eyle.
Kutlu Doğum Haftasını idrak ettiğimiz Alemlere Rahmet olarak gönderilen
Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’in ruhu şeriflerine hediye ettik sen
vasıl eyle.
Kur’an-ı Kerim’i elden ele dilden dile ulaştıran Üstaz efendilerimizin
ruhlarına hediye ettik sen vasıl eyle.
30 Haftadır camimize gelerek, Kur’an mukabelesini takip
eden erkek ve kadın kardeşlerimizin tamamlamış oldukları
hatimleri, niyet ettikleri ölmüşlerin ruhuna bağışlıyoruz sen
onları haberdar eyle.
Bu camimizin yapımında emeği geçen ama şu anda
aramızda olmayan rahmeti rahmana kavuşmuş olan mü’min
ve mü’mine kardeşlerimizin de ruhuna da bağışladık, onları
da haberdar eyle.
Hayatta olanlara uzun ömürler, işlerinde bereketler ihsan
eyle…
Daha nice güzel hayırlar yapmayı nasip eyle.
Cümlemize son nefeste buyrun « Eşhedü enlâ ilahe ilahe
illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü»
diyerek çene kapamayı, «Allah Allah Allah» diyerek bu güzel
sözlerle son nefeslerimizi vermeyi bizlere nasip eyle.
Allahım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan
eyle ve bizi ateş azabından, cehennem azabından muhafaza
eyle.
Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri hesap gününde
bağışla.
Amin. Velhamdü lilllahi rabbil âleminel-FATİHA..
HAZIRLAYAN : VEHBİ AKŞİT
16.04.2011
www.vehbiaksit.net
Download