Matematik(1-100)

advertisement
7. SINIFLAR
MATEMATİK
☺=a
▼=b
@=c
1-
eşitliklerine göre;
☺ + ▼ 3 . @ 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) a 2
B) a 2 + b 3 .c
C) a 3 + b 3 + c 2
D) a + b 3 . c 2
2-
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) +8
3-
B) 2.(+4)
C) +8 : (+2)
D) (-4). (-2)
( 3)     Yandaki işlemlere göre B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 : ( 2 )  9
A)+8
B)-12
C)+6
D)+4
4-  7  +  2   4  ? işleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?
A)En küçük pozitif tam sayıdır.
B) En küçük asal saydır
C)(+16) +(+4)
D) En büyük negatif tam sayıdır
5- (25)  (47)  (98) işleminin sonucu kaçtır?
A) -70
B) +68
C) -76
D) +92
6- (4)a3=84 ifadesindeki a nın değeri kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6 D) 7
7-
(1)888  (1)889  (1) 900
 ? işleminin sonucu kaçtır?
(1) 901
A) -3
8-
C) -1
D) +1
3 1 1 3 14
 :  
işleminin sonucu nedir?
2 8 4 7 3
A) -2
9-
B) -2
B) -1
C) 1 D) 2
 5  (2)  (2)
işleminin sonucu nedir?
3  (5)
1
1
A) 3
B) 
C)
3
3
10-
5 1 1
 :
işleminin sonucu hangisidir?
8 8 2
A)1
11-
B)
7
8
C)
5
8
D)
3
8
5 5 3 5
, , ,
sayılarından en büyüğü hangisidir?
8 7 8 9
A)
12- 
D) 3
5
7
B)
5
8
C)
5
9
D)
3
8
3
ün çarpma işlemine göre tersi ile toplama işlemine gösterisinin çarpımı kaçtır?
4
A) +1
B) 
3
7
C) 
7
3
D) 1
13- Aşağıdaki sıralamadan hangisi yanlıştır?
A) 18  16  8
C) 0  1  8
14- Aşağıdakilerden hangisi
A)
11
12
B) 15  1  0
D)  9  4  0
1
2
ile kesirleri arasındadır?
4
3
B) 1
5
6
C)
11
24
D)
13
12
5
13
x yz
olduğuna göre x,y,z sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
8
10
olabilir?
15-
A)
25 27 35
, ,
40 40 40
B)
26 33 51
, ,
40 40 40
C)
30 41 52
, ,
40 40 40
D)
29 39 59
, ,
40 40 40
16-
Yukarıdaki sayı doğrusunda birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. C noktasına -6,
H noktasına 4 karşılık getirilirse aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu pozitif çıkar?
A) A+B+R
B) M-N+F
C) H+D+L D) C+E+P
17- a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, a.b=13 ve b.c=37 ise a+2.b-c ifadesinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)-23
B)-22
C)22
D)3
[6.(2)] : (4)
 2 1
18-
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)-3
19-
+
A)
B)-1
C)1
D)3
işleminin sonucu kaçtır?
B)
C)
D)
işleminin sonucu kaçtır?
20A)41
B)29
C)
D)
21- [(19)  (17)]  [(15).(4)]  ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 62
B) 24
C)58
D)36
22-
Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının
2
sini okuyor. Geriye
3
okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 150
23-
B) 160
C) 170
D) 180
 3 5   3 1
1   : 1 x  İşleminin sonucu kaçtır?
 8 4   4 2
A)
1
7
B)
1
4
C) 7
D) 8
99
999
9999
, b
, c
100
1000
10000
sayılarının sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir
24- a 
A) a<b<c
25-
B) b<c<a
C)c<b<a D)c<a<b
3a  2
kesrini bileşik kesir yapan en küçük “a” doğal sayısı kaçtır?
7
A)0
B)1
C)2
D)3
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1
D 11
D
21
C
2
C 12
D
22
D
3
C 13
D
23
A
4
D 14
C
24
A
5
C 15
B
25
C
6
B 16
B
26
7
C 17
B
27
8
B 18
D
28
9
C 19
C
29
10
D 20
A
30
26- Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?
A) ( -3).(6-7)
B) (5-7).(-3+1)
C) -2.(-1+3)
D) (-2).(-3)
27- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır.
II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır.
III. 0 rasyonel sayı değildir.
A) yalnız I
28-
B) I, II
D) yalnız III
C) I, III
(1)  (3) : (1)  (5)  (7)  ?
A) 0
B) -3
C)
3
D)
5
29şekilde
m//n olduğuna göre y+z=?
A) 44
30-
B) 48
C) 92
Aşağıdaki işlemde her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermektedir.
KOCAE, Lİ + KOCA, ELİ
KOCA, ELİ
KO, CAELİ
A) 11
31-
D) 94
a
4a+1
0
+1
B)
+5
21
101
+1
=
?
İşleminin sonucu kaçtır?
C)110
+6
x
D)111
Y
41
Yukarıda sayı örüntüsü kuralı verilmiştir.Kurala uygun olarak x +y aşağıdakilerden
hangisidir?
A)10
B) 25
C) 35
32- (-2 ). ( +3 ).x = 12 eşitliğinde
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) -3
B-) -2
C-) 2
x
D) 41
yerine yazılması gereken tam sayı
D-) 3
33- Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur?
1-) -5/6 > 11/-12
2-) -1/3 < 5/4
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
3-) - (-11)/15 > 36/-45
C) Yalnız 3
D-) 1,2,3
34- -6. a. 2 = -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 3
B-) -3
C-) -14
D-) 14
23
kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı
4a
kaçtır?
35-
A) 4
36-
B) 5
C) 6
D) 7
(–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?
A)+2
B)+1
C)0
d) -1
37- (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?
A)-12
B)2
C)4
D)10
38- Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur ?
39-
A) P  E = { m , t }
B) m  k = t
C) P  E = 
D) P  E = t
a=4
A) –4
b = – 3 c = –2 ise
B) 4
3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz.
C) 20
D) 28
40- Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur?
I. (-1) - (+4) = -3
II. (-2 )+ (+5) = 3
III. (-4) + (-3) = -7
IV. (+3) – (-7) = -4
A) I VE II
B) II VE III
C) IIVE IV
D) I VE III
41- Bir bütünün
A-)
1
18
7
i taranmıştır, ne kadarı daha taranırsa %50 si taranmış olur ?
18
B-)
1
9
C-)
3
18
D-)
2
9
42- x= -2 ve y= +3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?
A)
3x 3
=
2y 2
B) x 2 + y =25
C) x-y=1
D) x y - y = -11
43- ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31) işleminin sonucu kaçtır ?
A-)0
B-) 188
C-) 818
D-) 3188
44- En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ?
A-) 9
45-
D-) 12
B) 1
C) -1
D) -3
a=5, b=+2 ve c=-3 tür. Buna göre 3a-4b+4c işleminin sonucu kaçtır.
A) 15
47-
C-) 11
[(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır.
A) 3
46-
B-) 10
B) 5
C) -5
D) -4
Aşağıdaki şekilde d1//d2 dir. Verilenlere göre a kaç derecedir.
5x-4
4x+13
d1
d2
a
d3
A) 80
48-
B) 60
C) 76
D) 89
1220 lik açının bütünleri kaç derecelik açıdır?
A) 50
B) 58
C) 60
D) 180
49- (- 3)2. (- 1)5 + (- 5)0 . (+ 2)3
A) +17
B) -1
işleminin sonucu kaçtır ?
C) +1
D) –17
50- Yeliz bayram için kendisine iki çift ayakkabı alacaktır. Mağazada deneyip beğendiği 5
çift ayakkabıdan 2’sini kaç değişik şekilde seçebilir?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 120
CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )
26
C 36
A
46
C
27
A 37
A
47
D
28
A 38
D
48
B
29
C 39
D
49
B
30
D 40
B
50
A
31
C 41
B
32
B 42
D
33
A 43
A
34
A 44
C
35
C 45
D
51- [(-4.9)+(-2+6)]÷8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) -4
C) -5
D) 5
52- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)(-12):4=(-3)
B)15:(-3)=(-5)
C)(-9):(-3)=(-3)
D)4: 2=2
53- Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en büyüktür?
A) 1/28
B) 2/7
D) -1/7
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.
54- 7+21:7-4= ?
A) 14
C) 3/14
B) 0
C) 6
D) 28/3
55- -10 İle +9 arasındaki tam sayıların çarpımları a, toplamları b olsun a+b nin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir.
a) 99
b)-99
1
1
56-
1
1
c) 9
d) -9
 ? işlemini sonucunu bulunuz.
1
3
7
B)
11
1
A)
11
7
57- 1 / 4 nün 2 / 7
a) 350
C)
5
11
D)
si 25 olan sayı hangisidir?
b) 375
c) 400
A) (-2):(-1) +(-3)
-1
B) ( +2) +(-3)
-1
A)-18/5
B)-12\3
60- -2 . [( - 7 + 5 . – 3 ) : - 11 ] + 4
A) 136
C) -1\-1
C) 0
x,xx
0,0x
B) 127
B)-16
D) -26/5
işleminin sonucu kaçtır?
B) – 4
0,03
0,002
C)-4,2
D) +8
işleminin sonucu kaçtır?
C) 95
D) 86
62- [(-27)/(-9)+1]-(+21)=?
A)-15
D) -1
yanda verilen sıralamalarda noktalı yere aşağıdaki sayılardan
59- -4,8<…………<-3,2
hangisi gelemez?
61- 0,101
0,0101
d) 425
işleminin basamakları aşağıda verilmiştir.işlem
basamaklarının hangisinde hata yapılmıştır?
58- [5+(-7)]:[(-9) +8] +(-3)
-1
A) – 8
11
5
C)-17
)+17
63- İlimizdeki bu hafta içinde hava sıcaklığı 0, -3, +1, -5 ve -3 derecedir. Bu hafta içindeki
ortalama hava sıcaklığı kaç derecedir?
A)0
B)-1
C)-2
D)-3
64- Ozan ile Gökhan’ın yaşları toplamı 56 dır. 4 yıl önce Ozan’ın yaşı, Gökhan’ın yaşının 2
katı olduğuna göre Ozan’ın bugünkü yaşı akçtır?
A) 34
65-
B) 36
C)38
D) 40
19 – 3 (6 – 2 : 2 )+ 7 işlemi aşağıdaki gibi çözülmüştür.
I.
adım : 19 – 3 ( 6 – 1 ) + 7
II.
adım : 16 . (6 – 1) + 7
III.
adım : 16 . 5 + 7
IV.
adım : 80 + 7
V.
adım : 87
Buna göre kaçıncı adımda hata yapılmıştır?
A) I.adım
C) III.adım
66-
B) II.adım
D) IV.adım
I-3I-I-7I+1-I+2I=?
A)+5
B)-5
C)8
D)-1
B) +4
C) +6
D) -4
67- (-40)*(-2)/-20=?
A) -6
68-
(+9):(-3)-(-27).(-2) işleminin sonucu kaçtır?
A) -57
69- a )-2/3
B)-51
b) -5/6
c) 1/2
A) a<c<b<d
C)c<a<b<d
70-
 3    3   3
2
A) 1
2
0
B) 0
C)-42
d) 3/4
D)0
kesirlerin doğru sıralanışı hangisidir?
B)b<a<c<d
D)b<c<a<d
=?
C) 19
D) 18
71-  (– 4) + (+ 5) – (– 7) –  (– 2)2 + (– 5) işleminin sonucu kaçtır?
A-) 9
B-) 8
C-) 7
D-) 5
72- "Çarpımları 121 olan iki farklı doğal sayının toplamı kaçtır?" Bu problemin
çözülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) sayıların farkıda verilmeli
B-) küçük sayı verilmeli
C-) büyük sayı verilmeli
D-) verilenler yeterli
73- aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayıdır?
A) (-4)²
B) -(-2)⁴
C) (-a)⁸
D) 13-(-36)
74- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) ‘0’ en küçük rasyonel sayıdır.
B)İki negatif tamsayının bölümü pozitif işaretli olur.
C) Bütün rasyonel sayılar tamsayıdır.
D) Zıt işaretli iki tamsayının toplamı her zaman negatif işaretlidir.
75- Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi ½ ile ¼ arasındadır?
A)1/8
B)3/4
C) 3/8
D) 5/8
CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )
51
B 61
D
71
A
52
C 62
C
72
D
53
B 63
C
73
54
C 64
B
74
B
55
D 65
B
75
C
56
A 66
B
57
A 67
58
D 68
59
D 69
B
60
C 70
A
76- 3 katının (2) fazlası (-10) olan tam sayı kaçtır?
A-) +2
C-) –6
B-) + 4
D-) –4
4
7
11
) + (+ ) – (- ) = ? işleminin sonucu kaçtır?
9
18
36
7
7
2
1
A-) B-)
C-)
D-)
9
4
36
36
77- (-
78- ∆ = 56
eşitliğinin sağlanması için ∆ yerine hangi tam sayı gelmelidir?
A) 7
B) 9
C) -9
D) -7
79- Bir açının bütünleri , kendisinin 3 katının 16 eksiğine eşit olduğuna göre , bu açı kaç
derecedir?
A) 41
B) 49
C) 52
D) 58
80- Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu negatiftir?
I.
II.
III.
IV.
( 2-3).(-2-1)
-4². (+3)
(5-3):(-1)¹°°³
[(-2).(3)]:(-5)°
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
81- Aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisi 2/4 ile 10/12 arasında yer almaz?
A) 7/12
82- , , 
B) 2/3
C) 2/6
D) 3/4
birer rasyonel sayı olmak üzere;
32 <  < 62
52 >  > 32
22 <  < 42
olduğuna göre;
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) +  +  toplamının en küçük doğal sayı değeri 23 tür.
B) +  +  toplamının en büyük doğal sayı değeri 76 dır.
C) +  toplamının en büyük doğal sayı değeri 60 dır.
D) +  +  toplamının en küçük doğal sayı değeri ile en büyük doğal sayı değerinin
toplamı 100 dür.
83-
4  (14) : 2  (7)
2
A) 2
84- a=
= ? İşleminin sonucu kaçtır?
B) 3
1
2
, b=
2
5
ve c=
A) a>b>c
C) 1
1
3
D) 4
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
B)b>a>c
C) c>b>a
D) b>c>a
85- Bir gökdelenin 23. katında bulunan bir kişi önce 10 kat aşağıya inmiş daha sonra 4 kat
yukarıya çıkmıştır.Bu kişinin kaçıncı katta bulunduğunu gösteren tamsayı işlemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)23-10-4
86-
B)23-10+4
C)23+10+4
D)-23+10-4
 23  8  12  3 18  6


işleminin sonucu kaçtır?
 7  2 14  11 9  3
A)8
B)6
C)-6
D)-8
87- (-3)-8:4.(-5) işleminin sonucu kaçtır?
A)-7
B)-10
C)25
D)7
88- [AB] \\ [CD] olmak üzere;
k açısının ölçüsü 60◦ ise l açısını bütünleyen açının ölçüsü nedir?
A
A) 60◦
B)120◦
C) 30◦
D)180◦
C
89- 32:24 - {9-3(4-5) - [3(12:6)] – 150 } işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) -4
B
C) 3
D)-3
D
902
4
1
6
3
1—— . —— - —— : —— + —— İşleminin sonucu kaçtır?
3
5
2
8
4
15
A) ——
17
91-
17
B) - ——
15
1
C) 5 ——
12
5
D) 1 ——
12
-8 | - | +3 | : (3- | -1 | . | 2 | ) =?
A)10
92- a = -5
B) -8
C)5
ve b = 2 ise
| a | . | b | =?
A)10
B) -12
D)-5
C) -10
D) 5
93- a=10 b=-5 olmak üzere 10a+10b-50=? İşlemin sonucu kaçtır?
A) 100
B) 75
C) -50
D) 0
94- Ali ve Sibel ekmek fırınından ekmek alacaktır.Ali ve Sibel‘le birlikte sırada toplam 20
kişi vardır.Ali baştan 12. Sibel ise sondan 14. ise Ali ile Sibel’in arasında kaç kişi vardır?
A) 5
B) 4
C)3
D) 2
95- a = ( -1 ) 100
b= (-1 )101
c= (0)1000
verilmiştir)
A) a<b <c
olduğuna göre bu tamsayıların sıralanışı hangisinde doğru olarak
B) b< c < a
C)
c < b <a
D) b < a < c
96- Aşağıdakilerden hangisi 5/7 kesrine denk değildir?
A) 15/21
B) 20/28
C) 30/45
D) 10/14
97- Aşağıdakilerden hangisi 1/5 ile 3/7 sayılarının arasında yer almaz?
A) 8/35
B) 12/35
C) 15/35
D) 10/35
98- Değeri
A) 7
1
olan kesrin pay ve paydasına hangi sayıyı ekleyelim ki değeri 2 olsun.
3
B) 5
C) -5
D) -7
99- (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -199
B) 1999
C) -201
D)201
C) +14
D)+34
100- 16 + 2 . (-3) - 8 . (-1) = ?
A) -34
B) -14
CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )
76
D 86
A
96
C
77
D 87
D
97
C
78
D 88
B
98
C
79
B 89
D
99
A
80
C 90
D
100
B
81
C 91
C
82
D 92
A
83
C 93
D
84
A 94
B
85
B 95
C
Download