keramika ambıente`de

advertisement
HABER
23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA
11
Keramika, Ambiente de
kapýlarýný dünyaya açtý
Farklý desen ve çizgileri ile öne çýkan, Keramika Seramik Ambiente de kapýlarýný dünyaya açtý. Keramika
Seramik genel müdürü Emin Yüce ilk defa fuara katýlmalarýna raðmen büyük bir ilgi gördüklerini ifade etti.
Fuar ile ilgili bilgiler veren Keramika
seramik yetkilisi Emin Yüce "Sektörünün
en büyük fuarýna ev sahipliði yapan
Ambiente, yaklaþýk bine yakýn uluslar
arasý firmanýn katýlýmýyla 11.02.2011 ile
15.02.2011
tarihinde
Almanya'nýn
Frankfurt
eyaletinde
gerçekleþti.
Dünyanýn dört bir yanýndan yaklaþýk 250
bin kiþinin aktif katýlýmýyla gerçekleþen
fuarda Keramika markasýyla yer almanýn
onurunu yaþadýk. 130 firma ile fuarda
çýkartma yapan Türk firmalarý , yoðun
ilgi görerek, fuarýn ilgi odaðý olduðunu
söyleyebiliriz..Keramika olarak , ilk kez
fuara katýlmamýza raðmen aldýðýmýz geri
dönüþler , ileriye dönük yapýlacak çalýþmalarýmýza hýz k atmýþtýr.
Ýhracat
payýmýzdaki yüzdelik dilimi arttýrmayý
hedeflerken , farklý firmalarla karþýlýklý
yaptýðýmýz fikir alýþ veriþleri , sektörün
getirdiði yenilikler , son moda trendler
ve yýlýn renklerine dair aldýðýmýz edinimlerle 2012 yýlýnýn projeleri için arge
çalýþmalarýna baþlamamýza neden oldu.
Ambientenin Keramika markasýný daha
iyi noktalara taþýnmasýna ve k aliteli
sürdürülebilirlik politik amýza olumlu
yaklaþýmlar saðlamasý ile ve bununla birlikte k apýlarýmýzý dünyaya açmamýza
neden olmasý açýsýndan büyük bir baþarý
saðladýðýný söyleyebiliriz" dedi. KHA
Damýzlýk büyükbaþ hayvan
yetiþtirme merkezi kurulacak
Emet ilçesinde, Kütahya Damýzlýk Birliði Kooperatifince Örencik beldesindeki 13
bin metrekare alanda damýzlýk büyükbaþ hayvan yetiþtirme merkezi kurulacak.
Alýnan bilgiye göre, Kütahya merkez ve
ilçelerinde 1400 üyeye sahip birliðin
baþkaný Ahmet Ýlik ve Örencik Belediye
Baþkaný Halil Duman tarafýndan imzalanan protokolle belediyeye ait 13 bin
metrekare alan 20 yýllýðýna birliðe
devredildi. Beldenin Tepecik köyü yolundaki alanda kurulacak tesiste ilk etapta
100 büyükbaþ hayvan yetiþtirilecek ve
hayvan sayýsý daha sonra artýrýlacak.
Yetiþtirme merkezinde büyükbaþ hayvanlarýn veteriner kontrolünde beslenme,
yetiþtirme ve tohumlamalarý yapýlarak 67 aylýk ve gebe olduktan sonra kooperatif ortaklarýna ve isteyen hayvan
yetiþtiricilerine satýlacak. KHA
Vergi haftasý etkinlikleri baþladý
Emet ilçesinde, 22'nci Vergi Haftasý etkinlikleri törenle baþladý.
Emet Vergi Dairesi Müdürü Talip Kaya, Müdür
Yardýmcýsý Yýlmaz Aksu ve daire çalýþanlarý,
Hükümet Konaðý önünde toplanarak Atatürk
Anýtý'na çelenk sunup, saygý duruþunda bulundu ve Ýstiklal Marþý'ný söyledi. Kaya, yaptýðý
açýklamada, her yýl olduðu gibi bu yýl da 21-27
Þubat tarihleri arasýnýn Vergi Haftasý olarak
kutlandýðýný bildirdi. Etkinliklerin bir hafta
süreceðini ifade eden Kaya, ''Vergi Dairesi
olarak yýlýn 365 günü tüm mükelleflerimize
kurumumuzla ilgili konularda hizmetlerin en
iyisini sunmaktayýz. Tüm mükelleflerimize
kapýmýz her zaman açýktýr. Dairemizle ilgili
bilgi edinme dahil her konuda yardýmcý olmak
bizlerin görevidir'' dedi. KHA
Bir bakteri 7 saatte
2 milyon türüyor
Gýdalarda, uygun koþullarýn saðlanmamasý
halinde, bir bakteriden 40 dakikada 4, 3 saatte 512, 5 saatte 32 bin ve 7 saatte 2 milyonun üzerinde bakteri oluþabileceði bildirildi.
Akçay'ýn sözleri espiri konusu oldu
Bank Asya 1. Lig'de, zirvedeki rakiplerinden 1 maç eksiði olmasýna raðmen lider Samsunspor ile 3 puan fark
bulunan TKÝ Tavþanlý Linyitspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay'ýn ''Kümede kalmamýz için 3-4 puana ihtiyacýmýz var'' sözü, Kütahya'nýn Tavþanlý ilçesinde yayýn yapan radyodaki programda espri konusu oldu.
R adyo programcýsý Nihat Mermer, kendisinin hazýrlayýp sunduðu ''Nihat'la
Temcit Pilavý'' programýnda, ligde zir ve
mücadelesi
yapan
TKÝ
Tavþanlý
Linyitspor'un teknik direktörü Akçay'ýn
iki hafta önceki Boluspor galibiyetinin
ardýndan yaptýðý açýklamada ýsrarla
kümede k almak için 3-4 puana ihtiyaç
duyduklarýný
söylediðini
anýmsattý.
Akçay'ýn iddialý konuþmayý sevmediðini
ve tüm rakiplerine saygý duyduklarýný her
açýklamasýnda yinelediðini ifade eden
Mer mer,
''bazý
futbol
adamlarýnýn
söylediði varsayýmýyla hareket ederek''
þu sözlerle dinleyicilerini güldürdü:
''Boluspor galibiyetinden sonra kümede
k aldýklarý
için
sok aklara
dökülen
Samsunlular, þehirde k arnaval havasý
yarattý. Samsunspor Teknik Direktörü
Hüseyin K alpar, 'Deplasmanda aldýðýmýz
3 puanla 37 puana ulaþtýk ve kümede
k alma barajýný yak aladýk. Lige renk k atmayý umuyorduk ve bunu baþardýk. Diðer
takýmlar da ayný felsefeyle hareket ederse gökkuþaðýný oluþturacaðýmýzý sanýyorum' dedi. Ýnsanlara mutluluk verdiklerini söyleyen K alpar, 'Bugünleri de gördük
ya; ölsem de gam yemem. Lig lideri de
olduk ama lig cetvelini düzenlemek
TFF'nin bileceði iþ. Bizim amacýmýz
kümede k almaktý ve istediðimizi aldýk'
diye konuþtu. Boluspor Teknik Direktörü
Levent Eriþ: 'Henüz her þey bitmedi. Son
2 haftada büyük yaralar aldýk, ancak
umutlarýmýzý k aybetmedik. Biz de
kümede k alabiliriz ve bunun için var
gücümüzle savaþacaðýz.' Denizlispor
Baþk aný Salih Amiroðlu: 'Liderin 1 puan
gerisindeyiz ve hala kümede k alamadýk.
Hocamýzla konuþtuk. Gereken önlemleri
alacak. Eðer 2 haftaya k adar kümede
k alamazsak taraftarlarýmýzý üzmüþ oluruz.' Diyarbakýrspor Teknik Sorumlusu
Nevzat Türker: 'Küme mi, neymiþ? Orada
k alýnýyor muþ galiba.' Bandýr maspor
Baþk aný Mehmet Kýlkýþlý: 'Burayý boþaltýn
k ardeþim! 2. Lig'den takýmým gelip o
kümede k alacak!''
Uludað Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Besin
Hijyeni ve Teknolojisi
Anabilim Dalý öðretim
üyesi Prof. Dr. Mustafa
Tayar, yazýlý açýklamasýnda, gýda zehirlenmesinin
oluþmasý için bir dizi
olaylar zincirinin þekillenmesi gerektiðini belirtti.
Yiyeceklerde bulunan bakterilerin, elveriþli
koþullarýn oluþmasý
halinde üremeye baþlayacaðýný ifade eden Prof. Dr.
Tayar, bu koþullar için 5-6
derecelik sýcaklýk, nem ve
gýda maddesinin bir araya
gelmesi gerektiðini k aydetti. Prof. Dr. Tayar, bakterinin üremesi ve çoðalmasý için yeterli sürenin
geçmesi gerektiðine
dikk ati çekerek, açýklamasýnda, ''Bu zinciri kýrmanýn bazý yöntemleri
vardýr. Yiyecekler tutulmadan önce ellerin temiz
olmasý, çið yiyeceklerin
hazýrlanmasýnda kullanýlan tüm gereçlerin
iyice yýk anmasý, çið yiyeceklerin buzdolabýnda
piþmiþ yiyeceklerin altýndaki raflarda saklanmasý,
gýdalarýn, hazýrlandýktan
sonra mümkün olan en
kýsa sürede ser vis edilmesi önemlidir'' uyarýsýnda
bulundu. Gýda zehirlenmesine yol açan bakterilerin genellikle yiyecek-
lerde doðal olarak bulunduðunu anlatan Prof. Dr.
Tayar, sayý olarak çok az
olan bakterilerin çok kýsa
bir sürede ürkütücü bir
hýzla çoðalabildiðini vurguladý. Prof. Dr. Tayar,
uygun koþullarda tek bir
bakteriden sadece 7 saat
içinde 2 milyondan daha
fazla bakteri üreyebileceðini belirterek, bir bakterinin hýzla üremesi
sonucu, 40 dakik ada 4, 3
saatte 512 ve 5 saatte de
32 bin bakteri oluþabileceðini k aydetti. Prof. Dr.
Tayar, açýklamasýnda, þunlarý ifade etti: ''Bakteriler
genellikle saðlýklý insanlarýn cilt, burun ve aðýzlarýnda bulunurlar. Bu
nedenle, gýda iþinde
çalýþan herkesin standardý
yüksek kiþisel hijyen
koþullarýna uymasý çok
önemlidir. El ve kollarýnda
açýk yaralar veya kesikler
bulunan kiþiler, yarayý su
geçirmez bir yara bandýyla tamamen k apatmalýdýrlar. Hazýrlayan ve ser vis
yapanlarýn kiþisel hijyene
yeterince önem vermemeleri sonucu bakteri
bulaþabilir. Gýda zehirlenmesine yol açan bakteriler
toprak, hayvan, insan ve
insanlarýn kullandýklarý ya
da dokunduklarý nesneler
dahil her yerde bulunmaktadýr.''
Download