Test 12 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
KAZ
AN
KAZ
AN
Test
12
IM
KAVRAMA
TEST
SINIF
ST
TE
SINIF
9.
12
BİYOLOJİ
KAVRAMA
STİ
TE
9.
B
IM
HÜCRE ZARI
-I
Hücre
Zarı I
1. Hücre teorisine göre aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
4. Hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi
moleküller vardır.
A) Canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimi hücredir.
B) Metabolik tepkimelerin gerçekleştiği yer hücredir.
C) Bütün hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük
yapılardır.
D) Tüm canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur.
E) Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi
ile oluşur.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. Bitkilerde bulunan hücre çeperi için;
I. Hücre zarının dışında yer alır.
II. Hücreyi dış etkilerden korur.
III. Tam geçirgendir.
IV. Karbonhidrat yapılıdır.
verilen bilgilerden doğru olanlarının tamamını belirten seçenek hangisidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
MEB 2016
- 2017
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Hücre zarı ile ilgili;
I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.
II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da
tamamen gömülüdür.
III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör
görevi görür.
Buna göre bu moleküller ile ilgili;
I. Zar yapısında miktarı ve dağılımı farklıdır.
II. Hücre zarının özgüllüğü sağlanır.
III. Mikroorganizmaların tanınmasını sağlar.
5. Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın
iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları
oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir.
Buna göre kanal proteinleri ile ilgili;
I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır.
II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır.
III. Polimer maddelerin geçişini sağlar.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
6. Hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan
geçip geçemeyeceğı molekül ve hücrenin özelliğine
göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı kurallar
vardır.
Buna göre;
I. O2 gazı → Glikoza göre
II. Na+ → Cl‾
III. Galaktoz → Glikoz
IV. CO2 → C6H12O6 daha kolay geçer.
yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde hangileri
doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Î
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12
9.
Test
12
SINIF
BİYOLOJİ
HÜCRE
ZARI
-I I
Hücre
Zarı
7. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
10. Aşağıda hücre zarından a, b, c maddelerinin geçişi
gösterilmiştir.
b
A) Sıcaklık
B) Difüzyon yüzeyi
C) Yoğunluk farkı
D) ATP miktarı
E) Por sayısı
c
Hücre
içi
a
Buna göre;
I. a ; O2 gazıdır.
II. b ; Glikoz molekülüdür.
III. c ; yağda çözünen bir maddedir.
IV. Üç maddenin geçişinde de yoğunluk farkı dikkate
alınmıştır.
8. Hücre çeperi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi doğru değildir?
A) Cansız ve tam geçirgendir.
B) Canlı ve seçici geçirgendir.
C) Bitki hücresinde ana maddesi selülozdur.
D) Madde alışverişi geçitlerle sağlanır.
E) Bitki, mantar ve bakterilerde bulunur.
9. Difüzyon ile ilgili;
I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir.
II. ATP harcanmadan gerçekleşir.
III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE
SINAV2016
HİZMETLERİ
MEB
- 2017GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
verilenlerden hangileri kesinlikle söylenir?
A) Yalnız IV
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
11. Hücre zarından difüzyon ile;
I. O2
II. Glikoz
III. Protein
IV. H2O
V. Yağ
moleküllerinden hangileri geçemez?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
12. Difüzyon ile ilgili;
I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir.
II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir.
III. Yoğunluk farkı önemlidir.
verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir?
verilenlerden hangileri yanlıştır?
KAVRAM
IM
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Adı
EST
AT
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Adı
Soyadı
1
:.............................................
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
Doğru :.....................................
Puan : ..............
Yanlış :.....................................
Boş
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards