Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması

advertisement
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Karlofça Antlaşması Ders Notu
d. Osmanlı-Rusya İlişkileri
Rusya Osmanlı Devleti himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa sefere çıktı ve 1678'de Cehrin Kalesi'ni aldı Rusların isteği ile Bahçesaray
(Cehrin) Antlaşması imzalandı Bu antlaşmaya göre:
- Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti.
- Özi (Dinyeper) Nehri iki devlet arasında sınır oldu.
İlk Osmanlı-Rus antlaşması olması yönüyle önemlidir.
e. II. Viyana Kuşatması (1683)
Avusturya, Orta Avrupa'da güçlü konuma gelebilmek için Macaristan'ı almak istiyordu. Vasvar
Antlaşmasfndan (1664) sonra oluşan barış ortamı Avusturya'nın Macaristan'a saldırıları ile
yeniden bozuldu. Katolik mezhebinden olan Avusturya, Protestan Macarlara saldırılar
düzenledi. Macar kontu Tökeli İmre saldırılara karşı ayaklanarak Osmanlı Devleti'nden yardım
istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa Vasvar Antlaşması kapsamında bu yardım isteğini kabul
etmedi. Fazıl Ahmet Paşa'nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Macarların yardım isteğini kabul etti. IV Mehmet'i ikna eden Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen savaş kararı aldı Hazırlanan ordu ile Avusturya
üzerine sefere çıkıldı (1683).
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşattı Osmanlı
ordusuna Eflâk, Kırım, Erdel ve Boğdan Beyleri de katıldı Bu kuşatmaya tek başına karşı
1/6
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
koyamayacağını anlayan Avusturya imparatoru Avrupa devletlerinden yardım istedi. Papanın
teşvikiyle Alman, Fransız ve Lehlerden oluşan bir Haçlı ordusu Avusturya 'nın yardımına geldi.
Osmanlı ordusu kuşatma yaparken Kırım hanına da Leh kuvvetlerinin Tuna Nehri'ni geçmesini
engelleme görevi verilmişti. Kırım hanı, Leh ordusuna engel olmayınca Osmanlı ordusu kale ile
Haçlı ordusu ateşi arasında kaldı İki ay süren kuşatma sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi
aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yenilginin bedelini hayatıyla
ödedi.
f. Kutsal İttifak
II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete
geçirdi. Osmanlı Devleti'nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa, Avrupa devletlerini
birlik olmaya çağırdı. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen
devletlerin kurduğu birliğe Kutsal İttifak dendi. Kutsal İttifak içerisinde Avusturya, Venedik,
Lehistan, Malta ve Rusya vardı Kurulan bu birlik, Osmanlı'ya dört cepheden saldırdı Avusturya,
Erdel ve Macaristan'a; Lehistan Podolya'ya; Venedik ise Dalmaçya ve Mora kıyılarına saldırdı
Osmanlı Devleti Kutsal İttifak devletleriyle süren mücadelesinde dönem dönem başarılar
kazandı Ancak Köprülü Fazıl Mustafa Paşa dönemindeki Salankamen ve II. Mustafa
dönemindeki Zenta Seferlerinde ağır yenilgiler alındı. On altı yıl süren savaşlar sonunda karşı
koyacak gücü kalmadığını anlayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı g. Karlofça
Antlaşması (1699)
İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla yapılan görüşmeler sonunda Osmanlı ile Avusturya,
Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır.
Karlofça Antlaşmasının Maddeleri
- Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik'e verildi, o Podolya ve
Ukrayna Lehistan'a verildi.
2/6
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
- Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç bütün Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya verildi.
- Bu antlaşma yirmi beş yıl sürecekti.
- Antlaşma Avusturya'nın kefilliği altında olacaktı.
Karlofça Antlaşması'nın Sonuçları:
- Osmanlı Devleti'nin Batı'da bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır o Avrupa,
Osmanlı Devleti'ne karşı savunmadan saldırıya geçti.
- Türklerin Avrupa'da ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı (1921 Sakarya Zaferi'ne kadar).
h. İstanbul Antlaşması (1700)
Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Rusya, Karlofça Antlaşması'nı imzalamadı. Rusya ile
bir yıl sonra 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı.
İstanbul Antlaşmasının Maddeleri
- Azak Kalesi Rusya'ya verilecekti.
- Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecekti.
3/6
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurmasını Osmanlı-Rus ilişkileri açısından
değerlendiriniz.
Önemi: İstanbul Antlaşması ile Ruslar Azak Kalesi'ni alarak Karadeniz'e inme politikasında ilk
adımını atmış oldular
3. XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE KÜLTÜR, BİLİM, SANAT VE MİMARİ
XVII. yüzyıl Avrupası'nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişme ve değişmeler
yaşanırken Osmanlı Devleti'nde aynı paralellikte seyreden bir gelişim görülmemektedir Ancak
bu dönemde Osmanlı Devleti'nde de bilimsel çalışmalar yapılmış önemli eserler ortaya
konmuştur Matematik, tıp ve astronomi alanında yeni eserlerden çok çevirilere ve önceden
yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir Edebiyat, tarih, müzik ve güzel sanatlar
alanlarında yeni eserler ortaya konulmuştur Hat sanatında Hattat Hafız Osman'ın önemli
eserleri vardır.
Eserleri ve Eserlerinin Özellikleri
XVII. YÜZYILDA OSMANLIDA BİLİM ADAMLARI
Evliya Çelebi
XVII. yüzyılda yaşamış ünlü Türk gezginidir. Seyahatname adındaki 10 ciltlik eserinde gezip
gördüğü ülkelerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.
Kâtip Çelebi
4/6
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
Tarih, coğrafya, felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. Cihannüma, Mizan-ül Hakk Juhfetül'l
Kibar fi Esfari'l Bihar, Düsturu! Amel fi İslahi'l Halel yazdığı bazı kitaplarıdır.
Nâbî
Toplum ve sosyal hayatla ilgili şiirler yazmıştır. Şiirlerinde toplumsal sorunlara çözümler
sunmaya çalışmıştır. Hayrabad ve Tuhfetü'l Harameyn önemli eserlerindendir.
Naima
Osmanlı Devleti'nin ilk resmî tarihçisidir (vakanüvis). Yaşadığı dönemdeki olayları anlattığı
Naima Tarihi adında bir kitabı vardır.
Nef'i
Türk edebiyatının en önemli hiciv şairlerindendir. Siham-ı Kaza önemli bir eseridir. Dönemin
sadrazamları ve devlet adamlarına yönelik eleştirel şiirler yazmıştır.
Itri
Türk musikisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekârdır. 42 adet bestesi vardır. Nevakâr
makamını buldu ve "Tuti-i mucize-i guyem" isimli eserin bestecisidir.
Karacaoğlan
5/6
Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması
Çarşamba, 03 Mart 2010 23:53 - Son Güncelleme Pazar, 15 Kasım 2015 22:28
Aşk, gurbet, doğa, sıla özlemi ve ölüm üzerine şiirler yazmış halk ozanıdır. Şiirlerini hece ölçüsü
ve yaşadığı bölgenin konuşma diliyle yazmıştır.
6/6
Download