Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

advertisement
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihli Ara Dönem
Özet Konsolide Finansal Tablolar
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar
Sayfa
Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço
Ara Dönem Özet Konsolide Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablo Özet Notları (Dipnotlar)
Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Not 18 Not 19 Not 20 Not 21 Not 22 Not 23 Not 24 Not 25 Not 26 Not 27 -
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
Bölümlere Göre Raporlama
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Türev Finansal Araçlar
Finansal Borçlanmalar
Diğer Alacak ve Borçlar
Peşin Ödenmiş Giderler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Pozitif / Negatif Şerefiye
Devlet Teşvik ve Yardımları
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Taahhütler
Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Özkaynaklar
Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Hisse Başına Kar / (Zarar)
İlişkili Taraf Açıklamaları
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Finansal Araçlar
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
1
2
3
4
5
6-31
6-8
8-12
13-14
15
15
15-16
16
17
17
17
18
18
19
19
19-21
21
21-22
22
23
23
23
24-25
25
26
27-30
30-31
31
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız İncelemeden
Geçmemiş
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Türev Finansal Araçlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili taraflardan alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
2.455.910
604.219
5.924
2.249.180
756.968
2.971
2.440
17
15.918
616.387
45.284
704.149
194.139
98.449
171.441
35.508
386.541
35.053
575.687
202.005
77.324
174.683
11
5.536.925
7.625
3.780.082
4.952.680
6.148
3.362.053
13
12
9
22
544.574
1.036.608
159.831
8.205
483.799
925.343
175.337
-
7.992.835
7.201.860
1.682.310
563.091
157.076
1.206
1.443.236
515.335
113.251
388
17
140.904
527.891
20.735
176.277
618
64.155
30.357
111.207
446.375
19.525
148.594
1.983
63.632
22.946
7
2.668.507
2.262.174
2.385.592
2.015.097
22.878
1.749
48.823
236.350
96.533
20.049
1.749
50.619
212.317
85.761
3.642.018
3.224.214
254.371
(8.559)
214.241
9.782
4.574
3.373.032
3.024.819
254.371
(8.559)
214.241
9.782
1.641
4
5
6
24
8
9
Toplam Varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Türev Finansal Araçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
Değer Artış Fonları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç / (Kayıpları)
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyonu
Değerleme Kazanç / (Kayıpları)
Aktüer Kazanç / (Kayıplar)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karı
Net Dönem Karı / (Zararı)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
7
7
6
24
8
24
22
17
18
6
18
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Kaynaklar
(483)
(442)
(13.354)
969.594
146.232
1.738.473
(90.657)
(13.354)
682.434
146.232
1.423.042
315.431
417.804
348.213
7.992.835
7.201.860
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(1)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Gelir Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız Incelemeden
Geçmemiş
Dipnot
Referansları
Hasılat (net)
Satışların Maliyeti (-)
1.147.863
(752.707)
410.655
395.156
(257.703)
(76.716)
35.312
(37.042)
(258.612)
(67.964)
15.228
(16.835)
74.506
66.973
19
649
-
292
-
10
(338)
(283)
74.817
66.982
125.328
(312.019)
225.116
(271.478)
(111.874)
20.620
7.931
(10.351)
8.286
(16.856)
(114.294)
12.050
(23.637)
(90.657)
(9.512)
21.562
(114.294)
12.050
23
(0,0036)
0,00085
23
(0,0036)
0,00085
19
19
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar / Zararındaki Paylar
Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
20
21
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Dönem Vergi Gideri (-)
31 Mart 2014
1.203.038
(792.383)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
31 Mart 2015
22
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına
Kazanç / (Kayıp) (Tam TL)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL)
23
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(2)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız İncelemeden Geçmemiş
31 Mart 2015
Dönem Karı / (Zararı)
31 Mart 2014
(114.294)
12.050
Nakit akış riskinden korunma kazanç / (kayıpları)
Ertelenmiş vergi etkisi
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
3.666
(733)
380.347
(246)
49
83.497
Kar veya zarar olarak yeniden
sınıflanabilecekler toplamı
383.280
83.300
Vergi Sonrası Toplam Kapsamlı Gelir
268.986
95.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
69.550
199.436
9.909
85.441
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(3)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Diğer Kapsamlı Birikmiş Gelir ve Giderler
Kar veya zararda yeniden
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
sınıflandırılabilecekler
Kontrol Gücü
Nakit Akış
Paylara
Kardan
Riskinden Olmayan Paylar
Yabancı
İlişkin
Değer Artış
Aktüer Kazanç /
Ayrılmış
Korunma
Satış Opsiyonu Para Çevrim
Primler /
Fonları
(Kayıplar)
Kısıtlanmış
Kazanç / Değerleme Kazanç Farkları
İskontolar
Yedekler
(Kayıpları)
/ (Kayıpları)
Kontrol
Geçmiş Yıl ve Ana Ortaklığa
Gücü
Net Dönem Ait Özkaynaklar
Olmayan
Karı / (Zararı)
Toplamı
Paylar
Sermaye
Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(8.902)
(382)
(37.897)
497.607
126.320
1.527.954
2.574.535
296.804
2.871.339
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Net dönem karı / (zararı)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
-
-
-
-
-
(197)
(197)
-
64.076
64.076
-
21.562
21.562
63.879
21.562
85.441
19.421
(9.512)
9.909
83.300
12.050
95.350
Azınlık payı hisselerini satın alma
opsiyonu yükümlülüğü (Not 1)
-
-
-
-
-
-
14.461
-
-
-
14.461
210
14.671
31 Mart 2014 bakiyeleri
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(8.902)
(579)
(23.436)
561.683
126.320
1.549.516
2.674.437
306.923
2.981.360
1 Ocak 2015 bakiyeleri
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(13.354)
1.641
(442)
682.434
146.232
1.738.473
3.024.819
348.213
3.373.032
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Net dönem karı / (zararı)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
-
-
-
-
-
2.933
2.933
-
287.160
287.160
-
(90.657)
(90.657)
290.093
(90.657)
199.436
93.187
(23.637)
69.550
383.280
(114.294)
268.986
Azınlık payı hisselerini satın alma
opsiyonu yükümlülüğü
-
-
-
-
-
-
(41)
-
-
-
(41)
41
-
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(13.354)
4.574
(483)
969.594
146.232
1.647.816
3.224.214
417.804
3.642.018
Konsolide Özkaynaklar
Değişim Tablosu
1 Ocak 2014 bakiyeleri
31 Mart 2015 bakiyeleri
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(4)
Özkaynaklar
Toplamı
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Dipnot
Referansları
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar / (zarar)
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri
Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar)
Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net
Şüpheli alacak karşılığı, net
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleşen iştirak (karı) / zararı
Faiz gideri
Faiz gelirleri
Kur farkı gideri / (geliri), net
Bağımsız İncelemeden
Geçmemiş
31 Mart
31 Mart
2015
2014
(111.874)
20.620
79.684
(649)
501
19.685
2.167
88
338
42.804
(10.707)
154.586
74.307
(292)
687
21.315
(864)
539
283
37.809
(13.590)
23.697
176.623
164.511
(210.344)
(130.629)
(626)
15.506
114.042
(10.871)
10.707
(24.658)
(9.832)
4.909
45.872
(160.412)
(134.237)
19.606
3.091
162.165
(15.257)
13.590
(22.997)
(16.234)
8.244
28.393
(19.301)
50.463
(226.781)
3.845
2.971
-
(138.411)
2.994
562.985
(55.812)
(219.965)
371.756
Nakit akış riskinden korunma kazancı
743
(15.583)
1.000
95.118
(674.612)
-
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
(13.840)
(579.494)
32.176
69.540
(1.359)
(152.749)
756.968
8.955
7.257
(2.326)
(143.389)
916.770
604.219
773.381
19
11,19
10
21
20
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar
Ödenen faiz
Alınan faiz
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri
Ödenen vergiler
Çalışanlara sağlanan faydalar
Diğer yükümlülükler
20
Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları
Maddi varlık satış hasılatı
Finansal yatırımlar
Satın alınan azınlık payı için net nakit çıkışı
11,12
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Kredilerden sağlanan nakit
Kredilerin ödemeleri
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki çevrim farkı
Grup içi kredilerden kaynaklanan çevrim farkı
Yabancı para çevrim farkları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
4
Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(5)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi (“CCİ” - “Şirket”), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren
bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. CCİ’nin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company
(“TCCC”) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından oluşmaktadır.
Şirket’in Türkiye’nin değişik bölgelerinde 9 (2014 - 9) adet üretim tesisi bulunmakta olup faaliyet gösterdiği diğer
ülkelerde 14 (2014 - 14) üretim tesisine daha sahiptir. Şirket merkezinin adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok.
No:4 Ümraniye İstanbul, Türkiye’dir. Şirket’in halka açık hisseleri Borsa Istanbul A.Ş.’de (“BIST”) işlem görmektedir.
Borsa Istanbul A.Ş., Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (“IMKB”) Nisan 2013’ten itibaren geçerli yeni unvanıdır.
Amerikan Depo Sertifikaları Aşama - 1 (Level - 1) ADR programı Temmuz 2013’ten itibaren ABD’de tezgah üstü
piyasalarda işlem görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen tahvillerin yurtdışında
yerleşik yatırımcılara satışı 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu tahviller İrlanda Borsası'na kote
edilmiştir.
Grup; Şirket, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır.
Grup’un, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 5 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanmak üzere
onaylanmış, Denetim Komitesi ile Mali İşler Direktörü Nusret Orhun Köstem tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul
ve belirli düzenleyici kurullar, mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Şirket’in Hissedarları
Şirket’in nihai ana ortağı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’dir. 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri
itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği gibidir:
31 Mart 2015
Tutar
Oran
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (“Anadolu Efes”)
The Coca-Cola Export Corporation (“TCCEC”)
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Efpa”)
Özgörkey Holding A.Ş.
Halka açık kısım
Enflasyon düzeltme etkisi
31 Aralık 2014
Tutar
Oran
102.047
51.114
25.788
9.392
66.030
%40,12
%20,09
%10,14
%3,69
%25,96
102.047
51.114
25.788
9.392
66.030
%40,12
%20,09
%10,14
%3,69
%25,96
254.371
%100,00
254.371
%100,00
(8.559)
-
(8.559)
-
245.812
245.812
Özgörkey Holding A.Ş.’nin 3.033 TL nominal değerli hissesi satılmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıtlıdır.
Grup’un Faaliyet Alanları
CCİ ve Türkiye'de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (“CCSD”), Türkiye’nin
alkolsüz içecek üreten ve dağıtan en büyük şirketlerindendir. Şirket’in tek faaliyet alanı gazlı ve gazsız içeceklerin
üretimi, satışı ve dağıtımıdır.
Şirket, ortağı konumunda bulunan TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri
neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Cappy, Sen Sun,
Powerade, Burn, Gladiator ve Fuse Tea markalı içeceklerin TCCC’nin onayladığı ambalajlarda Türkiye’de üretim,
satış ve dağıtımında tek yetkilidir. Grup'un TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu söz konusu şişeleme ve dağıtım
sözleşmelerinin süreleri farklı olup, yenileme dönemleri 2015 ve 2018 yılları arasında değişmektedir.
TCCC’nin bağlı ortaklığı olan Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (“Doğadan”) ile imzalanan satış ve
dağıtım sözleşmesi çerçevesinde, Eylül 2008’den itibaren Doğadan ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtımı
konusunda CCSD tek yetkilidir.
CCİ’nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye dışında
TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır.
(6)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
CCİ’nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (“Mahmudiye”)
ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC'nin onayladığı ambalajlarda Türkiye'de üretimi
ile iştigal etmektedir.
Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes
markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye’de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup’un faaliyet
gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir.
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle CCİ’nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri
ile nihai hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:
Bağlı Ortaklıklar
Kurulduğu
Ülke
Ana Faaliyet
Konusu
İştirak ve Oy Hakkı
31 Mart
31 Aralık
2015
2014
1)
Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi
(“CCSD”)
Türkiye
Coca-Cola, Doğadan ve Mahmudiye
ürünlerinin satışı ve dağıtımı
%99,97
%99,97
2)
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi
(“Mahmudiye”)
Türkiye
Kaynak suyu dolumu
%100,00
%100,00
3)
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited
Liability Partnership (“Almaty CC”)
Kazakistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
4)
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited
Liability Company (“Azerbaijan CC”)
Azerbaycan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%99,87
%99,87
5)
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed
Joint Stock Company (“Bishkek CC”)
Kırgızistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
6)
CCI International Holland B.V.
(“CCI Holland”)
Hollanda
Holding şirketi
%100,00
%100,00
7)
Tonus Turkish-Kazakh Joint Venture Limited
Liability Partnership (“Tonus”)
Kazakistan
Holding şirketi
%100,00
%100,00
8)
The Coca-Cola Bottling Company of
Jordan Limited (“TCCBCJ”)
Ürdün
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%90,00
%90,00
9)
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers
(“Turkmenistan CC”)
Türkmenistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%59,50
%59,50
10)
(CC) Company for Beverage Industry/Ltd.
(“CCBIL”)
Irak
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
11)
Waha Beverages B.V. (“Waha B.V.”)
Hollanda
Holding Şirketi
%80,03
%80,03
12)
Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability
Company (“Tacikistan CC”)
Tacikistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
13)
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water,
Plastics, and Plastic Caps Production LLC
(“Al Waha”)
Irak
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%80,03
%80,03
14)
Coca-Cola Beverages Pakistan Limited (“CCBPL”)
Pakistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%49,56
%49,56
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs
Kurulduğu
Ülke
Syrian Soft Drink Sales and
Distribution L.L.C. (“SSDSD”)
Ana Faaliyet Konusu
Coca-Cola ürünlerinin
dağıtımı ve satışı
Suriye
(7)
İştirak ve Oy Hakkı
31 Mart
2015
31 Aralık
2014
%50,00
%50,00
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Grup Yapısındaki 2014 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler
14 Kasım 2013’te duyurulduğu üzere, Al Waha’da satın alma opsiyonu bulunan %15,00 hissenin, Şirket’in %76,40
oranında iştirak ettiği Waha B.V. tarafından devralınması işlemi, 14 Ocak 2014 itibariyle tamamlanmıştır.
Sözleşme uyarınca Satıcılar’a ödenmesi gereken 26 milyon Amerikan Doları hisse devir bedelinin tamamı,
Hollanda’da devam eden Waha B.V.’deki sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını müteakiben ödenmiş,
Sermaye artışıyla CCİ’nin Waha B.V.’deki doğrudan hisse oranı %76,40’tan %80,03’e ve bununla birlikte Al
Waha’daki dolaylı payı da %64,94’ten %80,03’e yükselmiştir.
CCİ’nin Waha B.V.’deki payının yükselmesiyle birlikte, azınlık payı hisselerini satın alma opsiyon yükümlülüğünün
gerçekleşen 14.461 TL tutarındaki kısmı, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide özkaynak değişim tablosu altında
azınlık payı hisselerini satın alma opsiyonu yükümlülüğünün gerçekleşen kısmı olarak yansıtılmıştır.
Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin Ekonomik Koşulları ve Risk Faktörleri
Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin faaliyetlerine devam ettiği
ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya
düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı
ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Grup yönetimi, söz konusu olası belirsizlik ve olumsuz değişiklikleri erken teşhis etmeye ve olası etkilerini minimize
etmeye odaklı bir politika izlemektedir.
Bu kapsamda Grup riskleri; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması
Komitesi” tarafından değerlendirilerek yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Grup açısından belirlenen öncelikli
risklerden bazıları; alternatif içeceklere tüketici eğilimi, çalışanların emniyet ve güvenliği, değişken vergi ve yasal
mevzuat, ekonomik durgunluk ve kur riski ile çevresel etkilerin yönetimi ile kurum / marka itibarına yönelik risklerdir.
Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin Grup performansına önemli bir
etkisinin olması beklenmemekte ve Grubun varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukuki ihtilafı
bulunmamaktadır.
Faaliyetlerin Dönemselliği
Alkolsüz içecek tüketimi dönemseldir. Yaz sezonu boyunca talebin daha yüksek olması sebebiyle, Şirket ara dönem
özet konsolide finansal tabloları faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içermektedir. Bu nedenle 31
Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir.
Ortalama Personel Sayısı
Kategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir (müşterek yönetime tabi
ortaklık 31 Mart 2015 ve 2014 itibariyle tam olarak dahil edilmiştir).
31 Mart 2015
4.964
5.433
10.397
Mavi yakalı
Beyaz yakalı
Ortalama çalışan sayısı
2.
31 Mart 2014
4.915
5.825
10.740
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı
gereklerine uygun şekilde TL olarak hazırlamaktadır. Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek
yönetime tabi teşebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke
kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.
(8)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin yasal kayıtlarına
dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nın tebliğlerine uygun olarak, Grup’un durumunu layıkıyla arz
edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme
kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, işletme birleşmelerinin kayda alınması,
ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden
taşınan finansal varlıklar ile işletme birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal
tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
İlişikteki finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1
nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak
hazırlanmıştır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygular.
Konsolide finansal tablolar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup,
KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için
birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
31 Mart 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2015
tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar dışında, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının
uygulanması suretiyle hazırlanmıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar yılsonu konsolide finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve
dipnotların tamamını içermemektedir. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2014
tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
a. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar:
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış
fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı;
örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına
açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
Yıllık İyileştirmeler 2010-2012 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
•TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
•TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
•TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
•TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
•TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
•TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
•TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
(9)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yıllık İyileştirmeler 2011-2013 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
•TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
•TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
•TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
•TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
b. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler
TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar” daki değişiklik; . 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Müşterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki değişiklik ile işletme
tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda açıklık
getirilmiştir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye
ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını değiştirmektedir. Taşıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim
sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde muhasebeleştirilmesine karar
verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik bu bitkileri TMS 41’in kapsamından çıkararak TMS 16’nın kapsamına
alınmıştır. Taşıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise TMS 41 kapsamındadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”, 1 Ocak 2016
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığın
kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki
etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına açıklık getirmiştir.
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerin, düzenleyici erteleme hesap
bakiyelerini önceki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine
izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı muhasebeleştirmeyecek diğer şirketlerle
karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması
istenmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını
muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10’un
gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki
konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin nihai sonucu, işletme tanımına giren bir işlem
gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığa ilişkin ya da değil) işlem sonucu oluşan kayıp veya kazancın tamamı
muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın
bir bağlı ortaklığa ilişkin olmasa bile bir kısmı muhasebeleştirilir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
(10)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yıllık İyileştirmeler 2014 Dönemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 5, ‘Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler’, satış yöntemlerine ilişkin değişiklik
• TFRS 7, ‘Financial araçlar: Açıklamalar’, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin değişiklik
• TMS 19, ‘Çalışanlara sağlanan faydalar’ iskonto oranlarına ilişkin değişiklik
• TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.
•TMS 1“Finansal Tabloların Sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileştirmek amaçlanmıştır.
•TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım
işletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için konsolidasyon muafiyeti uygulamasına açıklık getirir.
•TFRS 15 ‘Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat’; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan
uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart, hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam
gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır.
•TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve
ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı
modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla aşağıda yer alan standartlar, yorumlar ve değişikler henüz Kamu Gözetim Kurumu
(KGK) tarafından yayımlanmamıştır:
•TFRS 14 “Düzenleyici erteleme hesapları”
•TFRS 15 “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat”
(11)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Kullanılan Tahminler ve Varsayımlar
31 Mart 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve
taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması
gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak
yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, zorunlu olarak yapılması gereken gelir vergisine ilişkin
değerlendirmeler hariç olmak üzere 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında
yapılan varsayım ve değerlendirmeler ile aynıdır.
İşlevsel ve Sunum Para Birimi
Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir.
Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs İşlevsel Para Birimleri
CCSD
Mahmudiye
Almaty CC
Tonus
Azerbaijan CC
Turkmenistan CC
Bishkek CC
TCCBCJ
CCBIL
SSDSD
CCBPL
CCI Holland
Waha B.V.
Al Waha
Tacikistan CC
31 Mart 2015
Ulusal Para Birimi
İşlevsel Para Birimi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Manat
Amerikan Doları
Türkmenistan Manatı
Amerikan Doları
Som
Amerikan Doları
Ürdün Dinarı
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Suriye Poundu
Amerikan Doları
Pakistan Rupisi
Pakistan Rupisi
Amerikan Doları
Euro
Euro
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Amerikan Doları
Somoni
31 Aralık 2014
Ulusal Para Birimi
İşlevsel Para Birimi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Manat
Amerikan Doları
Türkmenistan Manatı
Amerikan Doları
Som
Amerikan Doları
Ürdün Dinarı
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Suriye Poundu
Amerikan Doları
Pakistan Rupisi
Pakistan Rupisi
Euro
Amerikan Doları
Euro
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Somoni
Amerikan Doları
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin uluslararası yapısı ve bu şirketlerin
işlemlerini Amerikan Doları (“USD”) ağırlıklı gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para birimini
USD olarak belirlemelerine neden olmuştur. Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime
tabi teşebbüsler finansal, ekonomik ve organizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak
nitelendirilmektedir.
Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında faaliyette bulunan
bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin bilanço kalemlerinin Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi
olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz
alış kuru olan, 1 USD = 2,6102 TL (31 Aralık 2014; 1 USD = 2,3189 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem
içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 2,4571 TL (1 Ocak – 31 Mart 2014; 1 USD = 2,2146 TL) esas alınmıştır.
(12)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket’in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii (Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim) bölümsel raporlamayı
Not 2’de anlatılan sunuma ilişkin temel esaslara göre ölçmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet
bölümlerinin performansını değerlendirmek ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir.
Transfer fiyatlandırması açısından, ilişkili şirketler arasında uygulanan fiyatlar, ilişkisiz üçüncü taraflarla yapılan
işlemlerde gerçekleşen emsal fiyatlara göre uygundur.
Şirket’in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi
ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir.
Grup’un yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları ile müşterek yönetime tabi teşebbüsü Not 1’de sunulmuş olup,
bölümlere göre raporlamasını içeren bilgiler ektedir:
Yurt içi
Yurt dışı
31 Mart 2015
Eliminasyon
Konsolide
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
626.477
(375.689)
250.788
577.067
(417.368)
159.699
(506)
674
168
1.203.038
(792.383)
410.655
Faaliyet giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net
Esas faaliyet karı / (zararı)
(193.008)
32.042
89.822
(146.623)
(1.474)
11.602
5.212
(32.298)
(26.918)
(334.419)
(1.730)
74.506
666
(420)
403
-
(420)
420
649
-
-
(338)
-
(338)
90.068
11.667
(26.918)
74.817
130.621
(287.023)
(66.334)
1.194
(31.483)
(18.622)
(6.487)
6.487
(26.918)
125.328
(312.019)
(111.874)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)
17.698
(48.636)
(20.079)
(38.701)
(39)
(26.957)
(2.420)
(114.294)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
(48.636)
(23.598)
(15.103)
(39)
(26.918)
(23.637)
(90.657)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar / zararındaki paylar
Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri
Amortisman gideri ve itfa payı
Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler
Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
21.531
205.250
-
226.781
29.952
2.278
122.298
49.928
4.685
66.280
(196)
244
(26.870)
79.684
7.207
161.708
Yurt içi
Toplam varlıklar
Toplam kaynaklar
4.459.398
2.812.679
Yurt dışı
31 Mart 2015
Eliminasyon
4.207.573
2.098.173
(674.136)
(560.035)
Konsolide
7.992.835
4.350.817
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Almaty CC’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %13 ve
%9’dur.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle CCBPL’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %17 ve %18’dir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Almaty CC’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %13 ve
%8’dir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle CCBPL’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %16 ve %14’dir.
(13)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Yurt içi
Yurt dışı
31 Mart 2014
Eliminasyon
Konsolide
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
613.757
(365.325)
248.432
534.866
(387.411)
147.455
(760)
29
(731)
1.147.863
(752.707)
395.156
Faaliyet giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net
Esas faaliyet karı / (zararı)
(200.452)
40.823
88.803
(130.798)
(1.638)
15.019
4.674
(40.792)
(36.849)
(326.576)
(1.607)
66.973
201
(501)
592
-
(501)
501
292
-
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar / zararındaki paylar
Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)
-
(283)
-
(283)
88.503
15.328
(36.849)
66.982
216.026
(253.325)
51.204
14.378
(23.442)
6.264
(5.288)
5.289
(36.848)
225.116
(271.478)
20.620
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)
2.203
53.407
(11.033)
(4.769)
260
(36.588)
(8.570)
12.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
53.407
(9.020)
4.251
(492)
(36.096)
(9.512)
21.562
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri
Amortisman gideri ve itfa payı
Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler
Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
20.308
118.103
-
138.411
28.254
3.676
120.433
45.392
6.479
67.199
661
(322)
(36.510)
74.307
9.833
151.122
Yurt içi
Toplam varlıklar
Toplam kaynaklar
4.196.288
2.503.935
31 Aralık 2014
Yurt dışı
Eliminasyon
3.570.124
1.724.849
(564.552)
(399.956)
Konsolide
7.201.860
3.828.828
Şirket’in “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)” hesaplaması “Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet
karı” kalemine, amortisman ve itfa giderleri, değer düşüklüğü karşılığı, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem
tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ve diğer nakdi olmayan giderler ile negatif
şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı ve duran varlık değer düşüklüğü karşılık iptalini içeren nakdi
olmayan gelirlerin eklenmesiyle yapılmaktadır.
Önceki dönemler ile tutarlı şekilde raporlama açısından FAVÖK hesaplaması SPK’nın finansal tablo kullanım
rehberine göre yapılan sınıflama değişiklik etkilerinden arındırılmış; “Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler”
hesaplarına eklenen kur farkları ile, “Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar”ın etkisi
FAVÖK hesaplamasından çıkarılmıştır. 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, Finansman geliri / gideri öncesi
faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir;
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı/ (iptali), net (Not 11, Not 19)
Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider hesapları içerisindeki kur farkı gelir / gideri
(Not 19)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar (Not 10)
Diğer
FAVÖK
(14)
31 Mart 2015
74.817
79.684
4.361
501
31 Mart 2014
66.982
74.307
6.079
687
1.965
2.529
338
42
161.708
283
255
151.122
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Mart 2015
Kasa
Banka
-Vadeli
-Vadesiz
Çekler
31 Aralık 2014
6.166
4.143
528.120
67.052
2.881
691.749
55.309
5.767
604.219
756.968
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 331.779 TL tutarındaki yabancı para cinsinden 3 aydan kısa vadeli mevduatlar,
1 gün ile 36 gün (31 Aralık 2014 - 348.453 TL, 1 gün ile 76 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları
%0,20 - %4,41 (31 Aralık 2014 - %0,20 - %5,00) arasında değişmektedir.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 196.341 TL tutarındaki TL cinsinden vadeli mevduatlar, 1 gün ile 38 gün (31 Aralık
2014 - 343.296 TL, 2 ile 57 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %10,00 - %11,60 (31 Aralık
2014 - %10,15 - %12,00) arasında değişmektedir.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatlar üzerinde 1.473 TL (31 Aralık 2014 - 2.115 TL) tutarında
faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle hazır değerlerin gerçeğe
uygun değerleri kayıtlı değerlerine eşittir.
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Mart 2015
Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar
31 Aralık 2014
-
2.971
-
2.971
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduat yoktur (31 Aralık 2014 - AZM ve USD, 181 gün, %7,50).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduatlar üzerinde faiz gelir tahakkuku yoktur (31 Aralık 2014 14 TL).
6.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 34.936 TL olan, 7.150 tonluk,
7 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum swap kontratları sırasıyla, 28 Kasım 2013,
27 Mart 2014, 15 Ağustos 2014, 2 Ekim 2014, 13 Ocak 2015 ve 23 Şubat 2015 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden
korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan metal kutu alımlarının nakit akışlarından
kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 26).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 1.984 TL olan, 2.000 tonluk,
1 adet şeker swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu şeker swap kontratı, 24 Şubat 2015 tarihi itibariyle nakit akış
riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan şeker alımlarının nakit akışlarından
kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmiştir (Not 26).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 45.731 TL olan, 17,5 milyon
Amerikan Doları tutarında 6 adet vadeli döviz alış kontratı (forward) bulunmaktadır. Söz konusu işlemler sırasıyla
25 Temmuz 2014, 19 Ağustos 2014, 17 Ekim 2014, 21 Ekim 2014 ve 30 Ekim 2014 tarihleri itibariyle nakit akış
riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan resin alımlarının döviz cinsinden
değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 26).
Riskten korunma muhasebesine uygun olarak gerçekleştirilen emtia swap ve forward türev finansal araçlarının
gerçeğe uygun değerindeki değişimin tamamı etkin olup, konsolide kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
31 Mart 2015
Gerçeğe Uygun
Nominal
Değer Varlık /
Değer
(Yükümlülük)
Riskten korunma amaçlı muhasebeleştirilen:
Emtia swap işlemleri gerçeğe uygun değer varlıkları
Emtia swap işlemleri gerçeğe uygun değer yükümlülükleri
Forward işlemlerinden varlıklar
31 Aralık 2014
Gerçeğe Uygun
Nominal
Değer Varlık /
Değer
(Yükümlülük)
45.731
28
(1.206)
5.896
62.239
(388)
2.440
82.651
4.718
80.050
2.052
36.920
(15)
17.811
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
6.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirketin, elinde bulundurduğu nakit portföyünün döviz ağırlığını belirli bir seviyede
tutmak ve portföyü Amerikan Doları’nın Türk Lirası’na karşı olan değerinde ortaya çıkabilecek dalgalanmaların
etkilerinden korumak amacıyla taraf olduğu forward alım sözleşmesi kalmamış olup sonlanan sözleşmelerin
finansal tablolara yansıyan tutarı 8 TL’dir (Not 20, Not 21). Türev enstrümanlar ilk defa finansal tablolara alınırken
maliyetleri üzerinden değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlemeleri
yapılır ve değişim gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
7.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
563.091
157.076
515.335
113.251
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
720.167
628.586
Uzun vadeli krediler
2.262.174
2.015.097
Toplam finansal borçlar
2.982.341
2.643.683
31 Mart 2015 tarihi itibariyle toplam finansal borçların üzerinde 48.718 TL (31 Aralık 2014 - 17.463 TL) tutarında
faiz gideri tahakkuku bulunmaktadır.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların döviz ve TL cinsinden
dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
Kısa vadeli
Uzun vadeli
USD
Euro
TL
Pakistan Rupisi
Ürdün Dinarı
31 Aralık 2014
Kısa vadeli
Uzun vadeli
324.892
19.023
371.679
4.573
2.262.174
-
260.665
19.105
343.378
5.438
2.015.097
-
720.167
2.262.174
628.586
2.015.097
Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
Kısa vadeli
USD cinsinden krediler
Ürdün Dinarı krediler
Pakistan Rupisi krediler
Uzun vadeli
TL cinsinden krediler
USD cinsinden krediler
31 Aralık 2014
(3M Libor+%1,35) - (3M Libor +%2,00)
(%9,13)
(1M Kibor+%0,40) - (3M Kibor+%0,50)
(3M Libor+%1,35) - (1M Libor +%2,00)
(%9,13)
(1M Kibor+%0,40) - (3M Kibor+%0,50)
(%10,00)
(1M Libor+%1,40) - (%4,75)
(%10,00)
(1M Libor+%1,40) - (%4,75)
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil) geri ödeme planları
aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
2015
2016
2017
2018
2020
2023
(16)
31 Aralık 2014
149.618
69.985
55.070
1.623.150
208.205
313.222
113.237
62.101
48.850
1.440.369
185.512
278.279
2.419.250
2.128.348
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
8.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
31 Mart 2015
Personelden alacaklar
Depozito ve teminatlar
Vergi dairesinden ve diğer resmi dairelerden alacaklar
Diğer
31 Aralık 2014
8.111
12.941
15.374
8.858
6.556
6.120
15.041
7.336
45.284
35.053
Diğer Borçlar
31 Mart 2015
Depozitolar ve teminatlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Diğer
9.
31 Aralık 2014
125.139
28.793
22.345
112.485
23.655
12.454
176.277
148.594
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a)
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Peşin ödenmiş pazarlama giderleri
Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Peşin ödenmiş kira giderleri
Peşin ödenmiş diğer giderler
Verilen avanslar
b)
31 Aralık 2014
62.556
7.962
6.653
9.473
107.495
42.657
11.842
4.606
6.351
136.549
194.139
202.005
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
93.760
18.458
762
46.851
86.821
15.061
797
72.658
159.831
175.337
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Peşin ödenmiş pazarlama giderleri
Peşin ödenmiş kira giderleri
Peşin ödenmiş diğer giderler
Verilen avanslar
10.
31 Mart 2015
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki
payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın
düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını
yansıtmaktadır.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle SSDSD’nin konsolide bilançoda taşıdığı değer 359 TL zarar olup, bu tutar konsolide
finansal tabloda SSDSD’den olan ticari alacaklardan netlenmiştir.
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, SSDSD’nin toplam aktif ve yükümlülükleri ile net satışları ve dönem zararı
aşağıdaki gibidir:
SSDSD
Toplam Varlıklar
Toplam Kaynaklar
Özkaynaklar
31 Mart 2015
2.500
11.688
(9.188)
31 Aralık 2014
3.031
10.556
(7.525)
SSDSD
Satışlar
Dönem Zararı
Grup’un zarardaki payı
31 Mart 2015
944
(676)
(338)
31 Mart 2014
1.003
(566)
(283)
(17)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
11.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık dönem itibariyle maddi duran varlık girişleri, çıkışları ve net bakiyeleri
aşağıdaki gibidir:
Arazi ve Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Diğer Maddi Varlıklar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
31 Mart 2015
Net Bakiyeleri
Girişler
Transferler
Çıkışlar
10.398
40.034
2.079
810
33.433
139.246
8.718
8.740
8
144
15.893
(33.503)
(44)
(607)
(636)
(326)
(1.583)
-
843.912
1.535.072
63.427
34.371
731.393
10.646
561.261
226.000
-
(3.196)
3.780.082
Değer Düşüklüğü Karşılığı
31 Mart 2015 tarihi itibariyle 501 TL (31 Mart 2014 - 687 TL) tutarındaki değer düşüklüğü karşılığı Grup’un cari
dönemde defter değeri, gerçekleşebilir değerini aşan maddi varlıkları için hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır.
Bu karşılık “Kullanımdan Kalkmış” maddi varlıklar için ayrılmıştır.
Sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerinin, yılda bir kez
gerçekleştirilen değer düşüklüğü testinde kullanılan indirgenmiş nakit akımlarına göre yapılan hesaplamalar
sonucu, herhangi bir karşılık ayrılması gerekmemektedir.
31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık dönem itibariyle makine, tesis ve cihazlar üzerinde aktifleştirilmiş
finansman gideri 3.931 TL’dir. (31 Mart 2014 - Yoktur).
Finansal Kiralama İşlemleri
Grup’un finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetler soğutucular, taşıtlar, binalar, makineler ve
ekipmanı içermektedir.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar altında sınıflandırılan ve finansal kiralama yoluyla edinilen
varlıkların net defter değeri 1.757 TL'dir (31 Aralık 2014 – 1.803 TL).
12.
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık dönem itibariyle maddi olmayan duran varlık girişleri ve net bakiyeleri
aşağıdaki gibidir:
Girişler
Haklar
Su kaynakları kullanım hakları
Şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri
31 Mart 2015
Net Bakiyeleri
781
-
26.489
9.643
1.000.476
781
1.036.608
Devlet teşviği ile alınan su kaynağı kullanım hakkı yoktur.
(18)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
13.
POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2015
Yabancı Para
Çevrim Farkları
31 Mart 2015
Maliyetler
Birikmiş itfa payları / Değer düşüklüğü karşılıkları
497.662
(13.863)
60.775
-
558.437
(13.863)
Net defter değeri
483.799
60.775
544.574
1 Ocak 2014
Yabancı Para
Çevrim Farkları
31 Aralık 2014
Maliyetler
Birikmiş itfa payları / Değer düşüklüğü karşılıkları
459.148
(13.863)
38.514
-
497.662
(13.863)
Net defter değeri
445.285
38.514
483.799
14.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Bursa soda yatırımı, Elazığ, Köyceğiz, Çorlu, Ankara ve Mersin üretim hattı yatırımları
için alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında 104.015 TL yatırım gerçekleşmiş olup (31 Aralık 2014 - 104.015 TL),
ileride sağlanacak vergi avantaj tutarı zarar olması nedeniyle 2015 yılı için hesaplanmamıştır (31 Aralık 2014 20.032 TL olarak hesaplanmıştır). 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle finansal tablolara yansıyan vergi indirim
tutarları zarar olması nedeniyle 2015 yılı için hesaplanmamıştır ve 31 Mart 2014 için 134 TL olarak gerçekleşmiştir.
15.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları
Aleyhe Davalar
31 Mart 2015 tarihi itibari ile CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları aleyhine 7.426 TL (31 Aralık 2014 - 7.691
TL) tutarında, ticari faaliyetler ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Mart 2015 tarihi
itibari ile nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Söz konusu davalarla ilgili Grup yönetimi olumsuz bir
sonuç beklememektedir ve bu davalar Grup’un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde
etkileyebilecek nitelikte değildir.
Teminat Mektupları ve Muhtemel Yükümlülükler
31 Mart 2015 tarihi itibariyle verilen teminat mektubu tutarı 298.773 TL’dir (31 Aralık 2014 - 266.341 TL).
Yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar
Aleyhe Davalar
31 Mart 2015 tarihi itibariyle, CCBPL’nin vergi davaları olup davaların CCBPL’nin aleyhine sonuçlanması
durumunda oluşabilecek vergi yükümlülüğü 13,3 milyon USD’dir (31 Aralık 2014 - 13,4 milyon USD).
Grup yönetimi söz konusu davalarla ilgili olumsuz bir sonuç beklememektedir ve söz konusu davalar Grup’un
faaliyet sonuçlarını, finansal durumu etkileyebilecek nitelikte değildir.
(19)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
15.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
İpotekler
31 Mart 2015 tarihi itibariyle TCCBCJ’nin ve CCBPL’nin almış oldukları krediler için, bina ve arazileri üzerinde
sırasıyla 9.191 TL (31 Aralık 2014 - 8.165 TL) ve 68.570 TL (31 Aralık 2014 - 61.599 TL ) tutarında ipotek
bulunmaktadır.
Akreditif
31 Mart 2015 tarihi itibariyle CCBPL’in 4,0 milyon USD ve 7,4 milyon EUR tutarlarında akreditifi bulunmaktadır. (31
Aralık 2014 - CCBPL 3,2 milyon USD ve 10,8 milyon EUR).
Teminat Mektupları
31 Mart 2015 tarihi itibariyle bankalardan alınan ve tedarikçilere ve resmi kurumlara verilen teminat mektupları tutarı
7.067 TL’dir (31 Aralık 2014 - 6.309 TL).
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Grup’un teminat, garanti ve rehin pozisyonu aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilenlerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer
kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı
Toplam TL
Karşılığı
Orijinal
Para
Birimi TL
Orijinal
Para Birimi
Bin USD
Orijinal
Para Birimi
Bin EUR
Orijinal
Para Birimi
Bin PKR
Diğer Yabancı
Para TL
Karşılığı
376.525
298.773
-
-
2.667.000
9.191
327.608
-
61.404
-
6.509.013
-
-
-
-
-
-
-
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı
-
-
-
-
-
-
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilenlerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilenlerin
toplam tutarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam teminat, garanti ve rehinler
-
-
-
-
704.133
298.773
61.404
-
-
-
-
-
Toplam TL
Karşılığı
Orijinal
Para Birimi
TL
336.087
265.346
181
291.721
-
60.737
Diğer verilenlerin özkaynaklara oranı (%)
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilenlerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer
kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı
9.176.013
9.191
-
-
Orijinal
Para Birimi
Bin PKR
Diğer Yabancı
Para TL
Karşılığı
204
2.667.000
8.165
-
6.486.963
1.092
31 Aralık 2014
Orijinal
Orijinal
Para Birimi
Para Birimi
Bin USD
Bin EUR
-
-
-
-
-
-
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı
-
-
-
-
-
-
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilenlerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilenlerin
toplam tutarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam teminat, garanti ve rehinler
-
-
-
-
627.808
265.346
60.918
204
-
-
-
-
Diğer verilenlerin özkaynaklara oranı (%)
9.153.963
-
İpotekle teminatlandırılmış akreditif, teminat mektupları ve kredi riskinin tamamı ilgili ülkelerdeki ipotek tutarı
kapsamında yer aldığından; teminat, garanti ve rehin pozisyonu tablosunda ayrıca yer verilmemektedir.
(20)
9.257
-
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
15.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Vergi ile İlgili ve Yasal Konular
Grup’un yurt dışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan işlemlerle
ilgili yasalar ve düzenlemeler, gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve düzenlemeler her zaman
yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel, bölgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili
ülkelerin merkez bankaları ve maliye bakanlıklarının yorumuna tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar,
yasalarla ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli otoriteler tarafından gözden geçirme ve
incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde, daha gelişmiş vergi
sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadır.
Pakistan’da 2013 yılında yapılan kanun değişikliğiyle, daha önce dolaylı vergi olarak uygulanan “Satış ve Özel
Tüketim Vergileri” yerine 9 Temmuz 2013 tarihinden itibaren üretim kapasitesiyle ilişkilendirilen “Kapasite Vergisi”
uygulanmaya başlanmış olup, CCBPL bu kanun değişikliğine paralel olarak kanuni yükümlülüklerini yeni kanuni
düzenleme çerçevesinde yerine getirmiştir.
“Kapasite Vergisi” ne ilişkin söz konusu kanun uygulaması Mayıs 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesinin kararıyla
iptal edilmiş ve daha önce uygulanan “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sistemine geri dönülmüştür. CCBPL de bu
iptal kararı sonrası “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sistemine göre kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiştir.
Pakistan vergi idaresi, iptal kararını gerekçe göstererek, “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sisteminin iptal öncesi de
geriye dönük olarak uygulanması talebiyle, CCBPL’den 33 milyon USD ek vergi talebinde bulunmuştur. Şirket
yönetimi Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesine dayanarak ve aynı zamanda ilgili zaman
diliminde yürürlükte bulunan “Kapasite Vergisi” uygulaması yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirildiğinden
hareketle, söz konusu talebe itiraz etmiş ve konuyu yargıya taşımıştır. Şirket yönetimi söz konusu davayla ilgili
olumsuz bir sonuç beklememektedir.
16.
TAAHHÜTLER
Murabaha
2012 yılı içerisinde CCBPL, Standard Chartered Bankası (“Banka”) ile murabaha hizmet anlaşması yapmıştır. Bu
anlaşma gereğince CCBPL ve Banka anlaşma hükümlerine uygun olarak belirli miktarlarda belirli zaman
aralıklarında şeker ve rezin alım işlemi yapacaklardır. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle bu anlaşmadan kaynaklı
CCBPL’nin 63,8 milyon USD tutarındaki şeker ve rezini Eylül 2015 sonuna kadar Banka’dan satın alma taahhüdü
bulunmaktadır ve bununla ilgili olarak 31 Mart 2015 tarihi itibariyle finansal tablolara 1,4 milyon USD (3,44 milyon
TL) tutarında ödenecek kar payı gider tahakkuku yansıtılmıştır.
Operasyonel Kiralamalar
CCİ ve CCSD, taşıt kullanımlarıyla ilgili olarak çeşitli operasyonel kiralama sözleşmeleri imzalamıştır.
31 Mart 2015 tarihi itibariyle, taşıt kullanımları için imzalanan iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri
kapsamında 3.787 TL (31 Mart 2014 - 4.706 TL) tutarındaki kira gideri ilişikteki konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri
kapsamında gelecek dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı aşağıdaki gibidir:
1 yıl ve öncesi
Gelecek 1 - 3 yıl
17.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer Dönen Varlıklar
KDV alacakları
Diğer
(21)
31 Mart 2015
667
20.150
31 Aralık 2014
1.536
20.790
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
169.586
1.855
173.438
1.245
171.441
174.683
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
17.
b)
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
20.493
6.160
3.704
12.425
5.473
5.048
30.357
22.946
Alınan avanslar
Hisse satın alma opsiyonu
Diğer
31 Mart 2015 Tarihi itibariyle, Day Investments Ltd.’in (Day) sahip olduğu %12,5 oranındaki TCCB hissesini satın
alma opsiyon bedeli olarak taşınan 2.360 bin USD, konsolide finansalda bilanço tarihindeki merkez bankası kuru
ile çevrilmiş ve 6.160 bin TL karşılığı olarak, diğer kısa vadeli yükümlülükler altında hisse satın alma opsiyon
hesabına yansıtılmıştır. 2011 yılında Day ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ancak mevcut hissedarlık
sözleşmesi uyarınca gerekli onayların alınması ve Türkmenistan kanunları uyarınca yapılması gereken hisse devri
ve dolayısıyla da ilgili hisse devir bedeli ödemesi henüz gerçekleşmemiştir.
c)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
European Refreshments (ER) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Al Waha satın alımı tamamlandıktan sonra
yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2016 ile 2021 tarihleri arasında geçerli olan, ER’nin sahibi olduğu %19,97
Waha B.V. hissesini CCİ’ye satma opsiyonu (CCİ’nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. “TMS 27 “Konsolide
ve Bireysel Mali tablolar” standardına istinaden söz konusu hisse satış opsiyonu, Grup’un konsolide finansal
tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre rayiç değeri 96.533 TL olan satın alma
yükümlülüğü ER’nin opsiyonu 2016 yılsonunda kullanacağı varsayılarak indirgenmiş nakit akımı yaklaşımına
dayanarak hesaplanmış ve konsolide bilançoda “diğer uzun vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmiştir
(31 Aralık 2014 - 85.761 TL).
18.
ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Adi hisseler beher değeri 1 Kuruş
Onaylanmış ve ihraç edilmiş olan (adet)
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
25.437.078.200
25.437.078.200
Yedekler
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle CCİ’nin Vergi Usül Kanununa uygun olarak hazırlanan finansal
tablolarında özkaynaklar içerisinde yer alan fon kalemleri aşağıdaki gibidir.
Tarihi
Değerler
Sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Olağanüstü yedekler
254.371
132.836
513.734
31 Mart 2015
Enflasyon
Düzeltmesi Dönüştürülmüş
Farkları
Değerler
(8.559)
13.396
9.551
245.812
146.232
523.285
Tarihi
Değerler
254.371
132.836
513.734
31 Aralık 2014
Enflasyon
Düzeltmesi Dönüştürülmüş
Farkları
Değerler
(8.559)
13.396
9.551
245.812
146.232
523.285
Temettüler
Şirket’in 11 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, 2014 mali yılı net dönem karından kanuni mükellefiyetler
düşüldükten sonra 100.222 TL’nin (1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,394 tam TL)
ortaklara 27 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirket
bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Grup, 2014 yılı içerisinde, 31
Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak 85.000 TL tutarında kar payı dağıtımı yapmıştır (1
TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,334 tam TL).
Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak, hiçbir pay grubuna imtiyaz tanınmamaktadır.
(22)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
19.
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler
31 Mart 2015
31 Mart 2014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Hurda satış geliri
Sigorta gelirleri
Kur farkı geliri
Diğer gelirler
3.048
71
30.701
1.492
2.949
3
10.265
2.011
35.312
15.228
(501)
(117)
(32.666)
(3.758)
(687)
(110)
(12.794)
(3.244)
(37.042)
(16.835)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Maddi varlık değer düşüklüğü karşılığı (Not 11)
Bağış ve yardımlar
Kur farkı gideri
Diğer giderler
b) 31 Mart 2015 itibariyle yatırım faaliyetlerinden diğer gelirler 649 TL maddi varlık satış karlarından oluşmaktadır.
31 Mart 2014 itibariyle yatırım faaliyetlerinden diğer gelirler 292 TL maddi varlık satış karlarından oluşmaktadır.
20.
FİNANSAL GELİRLER
31 Mart 2015
Faiz gelirleri
Kur farkı geliri
Türev işlemlerden gelir (Not 6)
21.
31 Mart 2014
10.707
114.619
2
13.590
211.526
-
125.328
225.116
FİNANSAL GİDERLER
31 Mart 2015
Faiz giderleri
Kur farkı gideri
Türev işlemlerden gider (Not 6)
31 Mart 2014
(42.804)
(269.205)
(10)
(37.809)
(233.669)
-
(312.019)
(271.478)
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, döviz cinsinden olan finansal borçların kur farkı geliri / (gideri) aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2015
Döviz cinsinden finansal borçlardan doğan
kur farkı geliri / (gideri), net
(256.302)
(23)
31 Mart 2014
(53.882)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
22.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Genel Bilgiler
Grup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirilmektedir. Türkiye’de
vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Bu
sebeple finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, ayrı şirketler üstünden hesaplanmıştır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2014 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin
sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden ise %20 (2014 %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde
gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili
muhasebe kayıtları Maliye idaresince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların farklı vergi oranları vardır, bu oranlar aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
%20
%20
%10
%8
%15
%14
%15
%34
%20
%20
%10
%8
%15
%14
%15
%34
Kazakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Türkmenistan
Tacikistan
Ürdün
Irak
Pakistan
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini USD ağırlıklı
gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur.
Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında faaliyette bulunan
bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin finansal tablolarının Şirket’in işlevsel ve sunum para
birimi olan TL’ye çevrilmesinde ortaya çıkan kur farkları, özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları
kalemi altında takip edilmektedir. TMS12 kapsamında, söz konusu bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi
ortaklıklarla ilgili bir satış işlemi planlanmadığı için, konsolidasyon sırasında oluşan yabancı para çevrim farklarının
geçici olduğu düşünülmemekte ve buna ilişkin bir ertelenmiş vergi hesaplanmamaktadır.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları
kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Mart 2015
Kümülatif
Değerleme
Varlık /
Farkları
(Yükümlülük)
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı, personele sağlanan
diğer menfaatler ve diğer borç karşılıkları
Kullanılmayan yatırım indirimi (Not 14)
Taşınan vergi zararı
Ticari alacaklar, borçlar ve diğer
Türev finansal araçlar
Stoklar
31 Aralık 2014
Kümülatif
Değerleme
Varlık /
Farkları
(Yükümlülük)
(1.458.359)
(24.389)
(378.858)
(4.878)
(1.285.873)
(22.399)
(335.682)
(4.480)
74.070
14.719
69.280
13.761
104.015
325.164
71.064
(4.715)
44.538
20.032
97.932
14.488
(943)
9.363
104.015
216.906
45.755
(2.052)
49.816
20.032
74.559
9.796
(410)
10.107
(868.612)
(228.145)
(824.552)
(212.317)
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
8.205
(236.350)
(212.317)
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(228.145)
(212.317)
(24)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
22.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş vergiye konu olan Pakistan vergi zararları, vergi kanunları çerçevesinde hesaplanan amortisman
giderlerinden oluştuğu için, Pakistan vergi kanunları gereği normal zaman aşımı (6 yıl) hükümlerine tabi olmaksızın,
süresiz olarak taşınabilmektedir.
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle net ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan
Yabancı para çevrim farkları
23.
31 Mart 2015
31 Mart 2014
212.317
(7.931)
733
23.026
185.596
(8.286)
(49)
4.676
228.145
181.937
HİSSE BAŞINA KAR / (ZARAR)
Hisse başına kar, net karın / (zararın), raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Şirket’in sulandırılmış enstrümanı bulunmamaktadır. 31 Mart 2015 ve
2014 tarihleri itibariyle hisse başına kar / (zarar) aşağıdaki gibidir:
Net Dönem Karı / (Zararı)
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı
Hisse Başına Net Kar / (Zarar) (Tam TL)
(25)
31 Mart 2015
31 Mart 2014
(90.657)
25.437.078.200
21.562
25.437.078.200
(0,0036)
0,00085
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup olağan faaliyetleri dahilinde ilişkili taraflarla ticari olarak çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerin en
önemlileri aşağıda belirtilmiştir:
İlişkili taraflara
olan satışlar ve
diğer gelirler
31 Mart 2015
İlişkili taraflardan
İlişkili
olan alışlar ve
taraflardan
diğer giderler
olan alacaklar
İlişkili taraflara olan
borçlar
Kısa
Uzun
Vadeli
Vadeli
İlişkili Taraflar ve Ortaklar
Anadolu Grubu Şirketleri (1)
Beverage Partners Worldwide (2)
The Coca-Cola Company Şirketleri (1)
Özgörkey Holding Grubu Şirketleri (1)
Efes Karaganda Brewery J.S.C.(1)
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C.(4)
Doğadan (2)
Day Trade (2)
National Beverage Co. (3)
2.286
15.116
303
477
1.528
550
6.586
298.534
4.080
248
26.670
2.340
102
34
13.061
472
2.249
-
2.201
112.844
2.504
102
22.982
271
-
22.878
-
Toplam
20.260
338.458
15.918
140.904
22.878
31 Mart 2014
İlişkili taraflara
İlişkili taraflardan
olan satışlar ve
olan alışlar ve
diğer gelirler
diğer giderler
31 Aralık 2014
İlişkili
taraflardan
İlişkili taraflara olan
olan alacaklar
borçlar
Kısa
Uzun
Vadeli
Vadeli
İlişkili Taraflar ve Ortaklar
Anadolu Grubu Şirketleri (1)
Beverage Partners Worldwide (2)
The Coca-Cola Company Şirketleri (1)
Özgörkey Holding Grubu Şirketleri (1)
Efes Karaganda Brewery J.S.C.(1)
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C.(4)
Doğadan (2)
Day Trade (2)
National Beverage Co. (3)
1.921
16.155
107
1.245
1.372
392
7.468
232.399
2.743
241
26.370
762
123
34
32.320
1.037
1.994
-
7.188
85.282
918
88
17.487
244
-
20.049
-
Toplam
21.192
269.983
35.508
111.207
20.049
(1)
(2)
(3)
(4)
Şirket’in ortakları ve ortakların bağlı ortaklıkları
Şirket ortaklarının ilişkili kuruluşu
Müşterek yönetime tabi teşebbüs ve bağlı ortakların diğer ortakları
Şirket’in özkaynak yöntemine göre konsolide edilen müşterek yönetime tabi teşebbüsü
Grup’un, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle Alternatifbank A.Ş.’deki mevduat hesabı 127.228 TL’dir (31 Aralık 2014 191.348 TL).
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alışlar ve diğer giderlerin önemli bölümü hizmet,
hammadde ve sabit kıymet alımları ile fason üretim giderlerinden oluşmaktadır.
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlere olan satışlar ve diğer gelirler, mamul satışları ve ilişkili
şirketlere yansıtılan promosyon harcamaları katkı paylarından oluşmaktadır.
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, Şirket’in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür
yardımcıları ve direktör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutarı aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Üst yönetimdeki kişi sayısı
31 Mart 2015
Yönetim
Üst Düzey
Kurulu
Yöneticiler
80
3.350
583
80
3.933
4
12
(26)
Yönetim
Kurulu
132
-
31 Mart 2014
Üst Düzey
Yöneticiler
3.622
1.399
132
5.021
6
10
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Grup’un temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.
Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Grup’un doğrudan işletme
faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur.
Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grup
yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul
etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
(a)
Sermaye Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en
uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir.
Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Grup
sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını
belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için
varlıklarını satabilir.
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal yatırımların
finansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam ödenmiş sermayeye bölünmesi ile bulunan borç
sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
Finansal borçlar
2.982.341
2.643.683
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerleri ve kısa vadeli finansal yatırımlar
(604.219)
(759.939)
Net borç
2.378.122
1.883.744
254.371
254.371
9,35
7,41
Toplam ödenmiş sermaye
Net borç / Toplam sermaye oranı
(b)
Faiz Oranı Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz
riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı
finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan
dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz
oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle
ilişkilidir.
Grup’un 31 Mart 2015 tarihinde yabancı para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 baz puan
yüksek / düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan yüksek /
düşük faiz giderinin, bir sonraki raporlama dönemi olan 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren döneme ait vergi
öncesi kara / (zarara) etkisi aşağıdaki gibidir:
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar /
(zarar) üzerinde etkisi
31 Mart 2015
31 Mart 2014
USD cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
1.177
1.388
Euro cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
-
-
PKR cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
897
582
-
-
2.074
1.970
TL cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
Toplam
(27)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Mart 2015
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
(c)
31 Mart 2014
528.120
2.151.235
680.218
1.808.586
831.106
801.276
Yabancı Para Riski
Grup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki para
birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, banka kredisi kullanması, ve vadeli / vadesiz mevduat
bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden
varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.
31 Mart 2015
31 Mart 2014
3.159
296.475
Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
3.652
297.280
Yabancı Para Pozisyonu
Grup’un ve iştiraklerinin, 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu (işlevsel para
birimi dışındakiler) aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
31 Mart 2015
Toplam
TL Karşılığı
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli Kısmı
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Uzun Vadeli Finansal Borçlar
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
USD
TL
Karşılığı
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
TL
Karşılığı
Euro
82.117
316.176
70.105
468.398
1
19.859
19.860
488.258
124.590
893
118.128
2.270
121.291
35
35
121.326
454
2.331
308.338
5.924
316.593
1
90
91
316.684
1.185
124
147
271
5.889
5.889
6.160
11.221
350
414
764
16.686
16.686
17.450
31.800
79.786
7.488
63.767
151.041
3.083
3.083
154.124
91.605
309.854
32.295
466.739
2.254.717
96.533
2.351.250
2.817.989
118.709
2.360
121.523
863.810
36.983
900.793
1.022.316
309.854
6.160
317.199
2.254.717
96.533
2.351.250
2.668.449
108
11.329
11.329
307
32.107
32.107
25.828
117.433
117.433
45.731
45.731
-
17.520
17.520
-
45.731
45.731
-
-
-
-
(2.284.000)
(883.470)
(2.306.034)
(5.169)
(14.657)
36.691
(2.419.696)
(903.295)
(2.357.780)
(11.205)
(31.757)
(30.159)
5.896
2.259
5.896
-
-
-
Raporlama tarihi itibariyle, Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin iştiraklerinden devam eden yatırım aktiviteleri ve işletme
sermayesi ihtiyaçları için verilmiş olan 250 milyon USD tutarında iştirak kredisi alacağı bulunmaktadır.
(28)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2014
Toplam
TL Karşılığı
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli Kısmı
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Uzun Vadeli Finansal Borçlar
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-1011-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
TL
Karşılığı
USD
TL
Karşılığı
Euro
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
54.202
355.920
56.475
466.597
38.226
38.226
504.823
116.463
891
145.799
146.690
146.690
2.811
2.068
338.094
340.162
340.162
6.520
196
64
260
11.056
11.056
11.316
12.160
553
185
738
31.170
31.170
31.908
34.324
52.134
17.273
56.290
125.697
7.056
7.056
132.753
75.619
254.041
22.299
3.193
395.996
2.001.847
85.760
2.087.607
2.483.603
109.552
2.360
114.723
863.274
36.983
900.257
1.014.980
254.041
5.473
266.034
2.001.847
85.760
2.087.607
2.353.641
12.160
12.160
34.324
34.324
16.826
3.193
95.638
95.638
62.239
62.239
-
26.840
26.840
-
62.239
62.239
-
-
-
-
(1.916.541)
(841.450)
(1.951.240)
(844)
(2.416)
37.115
(2.070.288)
(868.290)
(2.013.479)
(11.964)
(33.771)
(23.038)
2.440
1.052
2.440
-
-
-
Aşağıdaki tabloda USD, Euro ve diğer yabancı para cinsinden varlıklar / (yükümlülükler) karşısında TL’deki %10
oranındaki bir değer kaybının / kazancının, diğer tüm değişkenler sabit kaldığı varsayımıyla vergi öncesi kar
seviyesinde etkisi gösterilmektedir.
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Mart 2015
31 Mart 2014
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
değer kazanması
Değer kaybetmesi
USD’nin TL karşısında %10 değişmesi
halinde:
1- USD net varlık / (yükümlülüğü)
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi
halinde:
4- Euro net varlık / (yükümlülüğü)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama
%10 değişmesi:
7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(235.176)
4.573
(230.603)
235.176
(4.573)
230.603
(198.129)
(198.129)
198.129
198.129
(1.466)
(1.466)
1.466
1.466
32
32
(32)
(32)
3.669
3.669
(3.669)
(3.669)
7.763
7.763
(7.763)
(7.763)
(228.400)
228.400
(190.334)
190.334
(29)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
25.
(d)
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi Riski
Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine
getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup’un önemli ölçüde kredi riski
yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan
oluşmaktadır. Grup’un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır.
Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski ilişkide
bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.
Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilere uygulanan
kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanan kredi tutarını
artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.
(e)
Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve
değişkenliğini uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla
sağlamayı amaçlamaktadır.
Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak
gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler “1 - 5 yıl arası” vadeli olarak
sınıflandırılmıştır.
(f)
Emtia Fiyat Riski
Grup, şeker, aliminyum, resin gibi belirli emtiaların fiyat değişkenliklerinden etkilenebilmektedir. Şirketin
operasyonel faaliyetleri daimi bir biçimde bu emtiaların alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu
emtiaların fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır.
12 aylık tahmini kutu alımları baz alınarak, emtia fiyat (alüminyum) riskinden korunmak adına şirket, alüminyum
swap işlemleri gerçekleştirmektedir. Resin alımlarının döviz cinsinden değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal
riskten korunma aracı olarak forward işlemleri yapılmaktadır (Not 6).
26.
FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar
arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul
değerini en iyi yansıtan değerdir.
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tablo tarihinde geçerli olan kurlar üzerinden
değerlendirilmektedir.
Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal Varlıklar – Bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer
alan nakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları
içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir. Ticari alacakların, şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe
uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler – Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe
uygun değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Sabit faizli banka kredileri iskonto edilmiş maliyet
ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Değişken faizli kredilerin, üzerlerindeki faiz
oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları
değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Ticari borçların kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin
taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
(30)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Mart 2015 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
26.
FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşi Tablosu
Grup gerçeğe uygun değer ölçümlerini, her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi
kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır:
Seviye 1: Aktif piyasada işlem gören piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
31 Mart 2015
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar
Türev Finansal Araçlar
-
5.924
-
Toplam varlıklar
-
5.924
-
b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen yükümlülükler
Türev Finansal Araçlar
Hisse satın alma opsiyonu
-
1.206
-
96.533
Toplam yükümlülükler
-
1.206
96.533
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar
-
2.440
-
Toplam varlıklar
-
2.440
-
b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen yükümlülükler
Türev Finansal Araçlar
Hisse satın alma opsiyonu
-
388
-
85.761
Toplam yükümlülükler
-
388
85.761
31 Aralık 2014
Türev Finansal Enstrümanlar
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 34.936 TL olan, 7.150 tonluk,
7 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır (Not 6, Not 25) (31 Aralık 2014 - nominal değerler toplamı 17.811 TL
olan, 4.000 tonluk 4 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 1.984 TL olan, 2.000 tonluk,
1 adet şeker swap işlemi bulunmaktadır (Not 6, Not 25) (31 Aralık 2014 - Yoktur).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 45.731 TL olan, 17,5 milyon
Amerikan Doları tutarında 6 adet vadeli döviz alış kontratı (forward) bulunmaktadır (Not 6, Not 25) (31 Aralık 2014
- nominal değerleri toplamı 62.239 TL olan, 26,8 milyon Amerikan Doları tutarında 6 adet vadeli döviz alış kontratı
(forward) bulunmaktadır).
27.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
(31)
Download