çevre mühendisliği

advertisement
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
Unvan Değişikliği Sınavı
KASIM 2015
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C. KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bu kitapçıkta 50 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 90 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız
durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı
işaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Varsa kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1
4. Organik madde, kirlilik yükünün çok yüksek
olduğu bir kirletici nehire arıtılmadan deşarj
ediliyor.
1. Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel ve yer altı
suyu kaynaklarında kirletici olarak
tanımlanabilecek maddelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
Kirleticinin nehire bırakıldığı noktada
çözünmüş oksijen miktarının maksimum
olduğu değer aşağıdakilerden hangisidir?
Organik atıklar
Radyoaktif maddeler
Patojen maddeler
Sürekli yağışlar
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu
kapsamında tanımlanan çevrenin
korunması (Madde 9) amacıyla yapılacak
faaliyetlerden biri değildir?
5. Yapısında karbon ve sülfür bulunan bir
kirletici anaerobik şartlarda arıtılırsa
meydana gelebilecek son ürünler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik
ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin
korunması esastır.
B) Sulak alanların doğal yapılarının ve
ekolojik dengelerinin korunması esastır.
C) Ülkenin deniz, yer altı ve yer üstü su
kaynaklarının ve su ürünleri istihsal
alanlarının korunarak kullanılması ve
kirlenmeye karşı korunması esastır.
D) Doğal kaynakların ve varlıkların korunması
için gerekli tedbirlerin belediyeler
tarafından alınması esastır.
A)
B)
C)
D)
CO2, NO2
CH4, H2S
NH3, H2S
CO2, SO4
6. Havaalanlarında ağaçlandırma yapılırken
ağaçlar pist merkez hattından en az kaç
metre uzağa dikilmelidir?
A)
B)
C)
D)
3. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği kapsamında,
“Gerektiğinde gürültü seviyesinin
düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü
ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek
için tasarlanan planlar” aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
2 mgO2/l
4 mgO2/l
6 mgO2/l
9 mgO2/l
500
250
200
150
7. Aşağıdakilerden hangisi Ambalaj Atıkları
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bakanlık
merkez teşkilatının görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) Yetkilendirilecek yeni kuruluşlar açmak
ve/veya seçmek
B) Ambalaj Komisyonunu toplamak ve
komisyona başkanlık yapmak
C) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını
özendirmek
D) Ambalaj atıklarının bertarafına ilişkin
strateji ve politikaları belirlemek
Eylem planları
Stratejik planlar
Gürültü göstergeleri
Gürültü planları
1
8. Bir termik santralin soğutma suları herhangi
bir arıtma işlemi yapılmadan direkt su
kaynağına deşarj edilmektedir.
11. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, “Bir
çevrede incelenen sesler bastırıldığında
verilen konumdaki ve verilen durumdaki
geriye kalan toplam ses”i tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu su kaynağında
meydana gelebilecek termal etkilerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
A) Ortamdaki organizmaların solunum hızı
artar.
B) Bazı kimyasalların çözünürlüğü artar.
C) Ortamdaki gazların çözünürlüğü artar.
D) Suyun oksijen tutabilme kapasitesi azalır.
12. Aşağıda verilen hava kirleticilerinden
hangisi en çok rastlanan gaz fazındaki
ikincil (sekonder) kirleticilerden biri
değildir?
9. Bir içme suyu şebekesi borularında sık sık
tıkanma problemi yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
nedeni araştırılırken suda öncelikle
yapılması gereken analizdir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Ozon
PAN
NO2
CO
Sertlik
Fenoller
Tuzluluk
Metaller
13. Çevre Kanunu kapsamında, “Gelecek
kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların
varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan,
hem bugünün hem de gelecek kuşakların
çevresel değerlerinin her alanda ıslahı,
korunması ve geliştirilmesi” ifadesini
tanımlayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
10. Çevre Kanunu kapsamında, Bakanlıkça
uygun niteliklere sahip kişiler arasından
seçilen ve bu Kanun ve Kanun’a göre
yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı
faaliyetleri Bakanlığa iletmekle görevli ve
yetkili kişiye verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Çevresel gürültü
Çevresel titreşim
Darbe gürültüsü
Arka plan gürültüsü
A)
B)
C)
D)
Çevre mühendisi
Çevre görevlisi
Çevre gönüllüsü
Çevre hakemi
2
Sürdürülebilir kalkınma
Sürdürülebilir çevre
Çevre kirliliği
Çevre koruma
14. Aşağıdakilerden hangisi havalimanları ve
yakın çevresinde kuş popülasyonlarının
yoğun olmasına neden olabilecek
etkenlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi havalimanlarında
kuş/yaban hayatı kontrol programının bir
parçası olarak kontrolörlerin toplaması
gereken verilerden biri değildir?
Sanayi tesisleri
Çöp yığınları
Tarım alanları
Su kaynakları
A)
B)
C)
D)
Devriye atılan havalimanları sahaları
Alana iniş/kalkış yapan uçak sayısı
Görülen kuş türleri, sayısı ve lokasyonu
Yaban hayatı uzaklaştırmak üzere yapılan
eylem
15. Asit yağmurlarının yoğun olduğu sanayi
bölgesi yakınındaki bir gölde bozulan pH
dengesini sağlamak için yapılabilecek
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Göl suyunun havalandırılması
Göl suyunun kireçlendirilmesi
Göl suyuna zayıf asit ilavesi
Düşük pH’a dayanıklı balık yetiştirilmesi
19. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda
giderek artan gürültü kirliliği probleminin
nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Plansız ve düzensiz kentleşme
Büyük kentlerde altyapı yetersizlikleri
Gürültü ile ilgili mevzuatların olmaması
Kentlerde kontrolsüz nüfus artışı
16. Aşağıdakilerden hangisi toprakta
kirlenmeye neden olabilecek antropojen
kaynaklı kirletici faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Deponi sızıntı suları
Kuru tarım uygulamaları
İnorganik gübre kullanımı
Arıtılmamış atık su deşarjları
20. Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında, çevre lisansı başvurusunda
bulunacak olan toplama-ayırma, geri
dönüşüm ve geri kazanım tesislerine
çalışabilecekleri uygun alanları temin
etmekle yükümlü kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
17. Katı atıkların uzaklaştırma ve bertarafı için
kullanılan yakma teknolojilerinin aşağıdaki
durumların hangisinde uygulanması,
çevresel açıdan doğru bir yaklaşım olmaz?
A)
B)
C)
D)
Çöpün inorganik içeriği fazlaysa
Çöpün kalorifik değeri yüksekse
Çöpün stabilize edilmesi gerekliyse
Çöpün depolanması için yeterli alan yoksa
A)
B)
C)
D)
3
Valilik
Belediyeler
İlgili Bakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı
21. Çevre Kanunu 6. Bölüm’de yer alan “Çeşitli
Hükümler Ek Madde 1” kapsamında, ikinci
ürün ekilen yörelerde eylem planı
çerçevesinde anız yakılmasına izin verecek
makam aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
24. Aşağıdakilerden hangisi Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği kapsamında 30/06/2018
tarihine kadar stratejik gürültü
haritalarının hazırlanmasında uyulacak
esaslardan biri değildir?
Çevre İl Müdürlüğü
Belediye Başkanlığı
Valilik
Muhtarlık
A) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan
yerleşim alanları
B) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana
kara yolları
C) Yılda dört milyondan fazla uçuşun olduğu
havaalanları
D) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana
demir yolları
22. Aşağıdakilerden hangisi, Çevre Kanunu 3.
Bölüm Madde 10 kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler
sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek her
türlü uygulamada ÇED raporu veya proje
tanıtım dosyası hazırlamak zorunda
olunmayan faaliyetlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
25. Aşağıdakilerden hangisi bir atık su arıtma
tesisi projelendirilmesinde sızma debisinin
hesaplanması için kullanılacak
yöntemlerden biri değildir?
Maden arama
Petrol arama
Jeotermal kaynak arama
Rüzgar türbini kurma
A) Kanal uzunluğu ve çapına bağlı olarak
tahmin edilebilir.
B) Su toplama havzasının alanından
hesaplanabilir.
C) Debinin zamanla değişiminin ölçülmesi ile
belirlenebilir.
D) Evsel debinin belli bir yüzdesi olarak kabul
edilebilir.
23. Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında ambalaj bileşenleri üreticileri
ile cam dışındaki ambalaj üreticilerinin,
ürettikleri ve/veya ithal ettikleri
ambalajlarda bulunabilecek Pb, Cd, Hg ve
Cr (+6) konsantrasyonlarının toplamı 1 yıl
içinde kaç ppm’yi geçmemelidir?
A)
B)
C)
D)
26. Aşağıdakilerden hangisi bir atık su
numunesinde organik maddenin bütününü
temsil edebilecek parametrelerden biri
değildir?
100
150
200
300
A)
B)
C)
D)
4
Teorik oksijen ihtiyacı
Toplam inorganik karbon
Toplam oksijen ihtiyacı
Kimyasal oksijen ihtiyacı
27. Aşağıdakilerden hangisi havalimanı PAT
sahalarına giren yabani ve/veya sahipsiz
hayvanlar görüldüğünde yapılacak
işlemlerden biri değildir?
30. Aşağıdakilerden hangisi bir klasik aktif
çamur tesisinde sıcaklık parametresindeki
değişimlerin meydana getirebileceği
etkilerden biri değildir?
A) Hayvanlar alanı terk edene kadar uçuşları
ertelemek
B) Ürküterek uzaklaştırmak ve sonra
yakalamak
C) Bayıltma silahları ve ilaçları kullanmak
D) Yakalanan hayvanları ilgili belediyelere
vermek
A)
B)
C)
D)
31. Tam karışımlı havalandırma havuzuna
sahip bir aktif çamur sisteminde ham su ile
aktif çamurun geri dönüşümünün karıştığı
ayrı bir tank veya bölme (selektör)
yapılmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
28. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği kapsamında
tanımlanan, “delicilerdeki gibi sürekliliği
olmayan ya da kazık çakıcılardaki gibi
belirli aralıklarla tekrarlanan titreşim”
ifadesini tanımlayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Kimyasal ve biyolojik tepkime hızları
Biyolojik çamurun çökelme özelliği
Atık suyun hidrolik bekleme süresi
Atık sudaki gaz transfer hızı
A)
B)
C)
D)
Anaerobik şartların engellenmesi
İpliksi organizmaların kontrolü
Koku probleminin önlenmesi
Nütrient dengesinin sağlanması
Kesikli titreşim
Sürekli titreşim
Ses basıncı seviyesi
Ses gücü seviyesi
32. Çevre Kanunu kapsamında oluşturulan
Yüksek Çevre Kurullarının görev
tanımlarından hangisi aşağıda yanlış olarak
verilmiştir?
A) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için
hedef, politika ve strateji belirlemek
B) Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde
ekonomik kararlara çevre boyutunu dahil
etmek
C) Bakanlıkları ilgilendiren çevre konularına
ilişkin uyuşmazlıklarda nihai kararı vermek
D) Çevre konularında alınan kararları
uygulamayan bakanlıklara para cezası
vermek
29. Uçakların karşılaştığı kuş çarpması
olaylarının meydana geldiği yükseklik
değerlerinden hangisi aşağıda yanlış olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
İnişte >200 ft
Kalkışta >500 ft
Havada <1500 ft
Havada <5000 ft
5
33. Aşağıdakilerden hangisi kuşların
havalimanlarından uzaklaştırılması gereken
durumlarda uygulanabilecek yöntemlerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
36. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)
tarafından belirlenen standartlara göre kaç
km’lik kuş dairesi içinde kuş cezbedici
sahaların envanteri oluşturulmalıdır?
Tehlikeli sesler
Kuşların avlanması
Bayrak ve flamalar
Gazlı toplar
A)
B)
C)
D)
37. Aşağıdakilerden hangisi Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
kapsamında tanımlanan atık tiplerinden
biri değildir?
34. Organik kirlilik yükünün büyük değişimlere
uğradığı evsel bir atık su için biyolojik arıtım
yapılmak istenmektedir.
A)
B)
C)
D)
Bu atık su için işletme maliyetinin düşük
olması istendiğinde aşağıdaki arıtım
teknolojilerinden hangisinin kullanılması
uygundur?
A)
B)
C)
D)
Klasik aktif çamur sistemi
Piston akımlı aktif çamur sistemi
Damlatmalı filtreler
Anaerobik havuzlar
İnşaat atıkları
Radyoaktif atıklar
Petrol rafine atıkları
Maden atıkları
38. Aşağıdakilerden hangisi Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği kapsamında hava alanları
çevresel gürültü kriterlerinden (Madde 20)
biri değildir?
A) Havayolu araçlarının iniş ve kalkış
yapabilmeleri için gürültü sertifikasına
sahip olmaları gerekir.
B) Yılda elli binden fazla iniş/kalkış yapan
hava alanlarında gürültü
ölçüm/kontrol/izleme sistemleri
kurulmalıdır.
C) Ambulans helikopterleri hariç helikopter
pistlerinden yayılan gürültü seviyesi
Lgündüz 65 dBA sınır değerini aşamaz.
D) Askeri amaçlı eğitim uçuşu yapan jetlerin
pistlerinden yayılan gürültü seviyesi
Lgündüz 55 dBA sınır değerini aşamaz.
35. Aşağıdakilerden hangisi kuş göç yolları veya
yakınlarında yer alan havalimanlarında
kuşların göçleri ile ilgili düzenli verilerin
toplanmasında kullanılacak yöntemlerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
20
17
13
8
Halkalama çalışmaları
Radar gözlemleri
Doğrudan gözlemler
Laboratuvar analizleri
6
39. Günlük atık su debisi 250 L/gün olan bir
yerleşim yerinde kanalizasyon şebekesi
bulunmamaktadır.
42. Aşağıdakilerden hangisi atık su arıtma
tesislerinde oluşan çamurun katı madde
konsantrasyonunu arttırmak için uygulanan
yöntemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bu yerleşim yeri
için kullanılabilecek atık su arıtım
sistemlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Fakültatif lagünler
Imhoff tankı
Fosseptik tanklar
Sulak alanlar
Anaerobik çürütme
Yoğunlaştırma
Aerobik çürütme
Kompostlama
43. Aşağıdakilerden hangisi hava araçları için
hava alanı içindeki ve çevresindeki kuş
çarpmalarını önlemek amacıyla yapılan
çalışmalardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
40. Aşağıdakilerden hangisi Çevre Kanunu
Madde 3 kapsamında tanımlanan çevrenin
korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin
önlenmesine ilişkin genel ilkelerin temel
amaçlarından biri değildir?
44. Aşağıdakilerden hangisi Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği kapsamında olan alanlardan
biri değildir?
A) Çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanımı
B) Küresel çevresel sorunların çözümü
C) Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin
gözetilmesi
D) Kirlenme ve bozunmanın önlenmesi
A)
B)
C)
D)
Okullar, hastaneler ve parklar
Açık arazideki sessiz alanlar
Nüfusun yoğun olduğu alanlar
Komşuların oluşturduğu gürültü
45. Aşağıdakilerden hangisi genellikle
endüstriyel atık su arıtma tesislerinde
kullanılan dengeleme havuzlarının kullanım
amaçlarından biri değildir?
41. Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği
kapsamında, “farklı malzemelerden
yapılmış, elle birbirinden ayrılması
mümkün olmayan ambalaj” ifadesi
aşağıdaki terimlerden hangisine karşılık
gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
Kuş uzaklaştırma çalışmaları
Kuşları cezbeden kaynakların tespiti
Uçakların uçuş rotalarını değiştirme
Kuş türüne uygun habitat yönetimi
A) Biyolojik arıtım öncesi şok yüklemeleri
önlemek
B) Nötralizasyondaki kimyasal madde
miktarını azaltmak
C) Patojen mikroorganizmalar için
dezenfeksiyon sağlamak
D) Biyolojik arıtım ünitelerine toksik madde
girişini azaltmak
Nakliye ambalajı
Kompozit ambalaj
Tek yönlü ambalaj
Satış ambalajı
7
46. Çevre Kanunu kapsamında, “hava, su,
toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili
ekosistemler” ifadesini tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
50. Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart
ve özelliklere sahip ambalajların üretimine
izin verecek prensip, politika ve
programları belirleyen yönetmelik
aşağıdakilerden hangisidir?
Alıcı ortam
Doğal kaynak
Doğal varlık
Çevre kirliliği
A) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
Yönetmeliği
B) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
C) Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği
D) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
47. Aşağıdakilerden hangisi bir aktif çamur
sisteminin tasarımında göz önünde
bulundurulması gereken kriterlerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
Reaktör tipi
Oksijen ihtiyacı
Çamur üretimi
Mikroorganizmanın maliyeti
48. Aşağıdakilerden hangisi atık su arıtma
tesislerinde oluşan çamurun su içeriğinin
azaltılmasının nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Çamur hacmini azaltmak
Çamurun kokusunu önlemek
Çamuru dezenfekte etmek
Taşıma maliyetlerini azaltmak
49. Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri doğrultusunda
korunmasını amaçlayan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Çevre Kanunu
Atık Yönetimi Kanunu
Su Yönetimi Kanunu
Doğal Hayatı Koruma Kanunu
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
8
9
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya
yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri,
sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde
görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında,
sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi
eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Kitapçık kodunu optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun
kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
10. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın kâğıdı alınır ve tekrar sınava devam etmesine izin
verilmez.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. haberleşme
araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat bulunduramazlar.
Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak hukuki işlem yapılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim
ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve
hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
10
Download