115. Adım – Fotosentez 4 Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar

advertisement
ADIM ADIM
YGS LYS
115. Adım
FOTOSENTEZ 4
IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER
2)IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER
(KARANLIK REASİYON= CALVİN DÖNGÜSÜ)
Işık gerekli
değildir.
Stromada
gerçekleşir.
Enzimler
görev yapar.
Sıcaklıktan
etkilenir.
CO2, NADPH2
ve ATP
kullanılır.
Organik
madde ve H2O
üretilir.
2)IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER
(KARANLIK REASİYON= CALVİN DÖNGÜSÜ)
6 molekül RDP RUBİSCO enzimi ile 6 molekül CO2 ile birleşerek
6 molekül kararsız ara bileşik oluşur.
 Kararsız ara bileşik kararsız olduğundan ikiye bölünür. Bu
bölünme sonucunda 12 molekül PGA oluşur. Bu sırada döngüden 6
molekül H2O ayrılır.
 Işığa bağımlı evreden gelen ATP nin 12 tanesi burada harcanır.
Açığa çıkan fosfatlar PGA ya eklenir. Ve 12 molekül DPGA oluşur.
 Tepkimeden 12 tane fosfat ayrılır. Işığa bağımlı tepkimeden
gelen 12 NADPH2 molekülü yükseltgenerek NADP halini alır.
Böylece 12 molekül PGAL oluşur.
 Oluşan PGAL moleküllerinden 2 tanesi organik madde üretmek
için döngüden ayrılır.
 Geri kalan 10 PGAL molekülü enzimler vasıtasıyla 5 tane RMP
molekülüne dönüşür.
 Işığa bağımlı tepkimeden gelen 12 ATP harcanarak RMP
molekülü RDP halini alır. Böylece 6 RDP oluşur. Oluşan RDPler
yeniden CO2 bağlamaya hazırdır.
2)IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER
(KARANLIK REASİYON= CALVİN DÖNGÜSÜ)
Fotosentezde asıl kazanç PGALdir. Geri dönüşüm reaksiyonları ile PGAL
den aminoasit, yağ asidi, vitamin, glikoz gibi organik maddeler üretilir.
Üretilen maddeler canlının türüne göre değişiklik gösterir. Üretilen
glikozun bir kısmı solunumla harcanır. Bir kısmı ise maltoz, sükroz,
nişasta ve selüloz sentezinde kullanılır.
Özet:
6 CO2
12 NADPH2
18 ATP HARCANIR.
Organik madde
12 NADP
18 ADP
6 H2O ÜRETİLİR.
NADP ve ADP ışıklı evre geri gönderilir.
Fotosentez ile ilgili verilen;
1.
Işığa bağımlı evrelerde üretilen ATP ve NADPH2 ışıktan bağımsız
tepkimelerde tüketilir.
2.
Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri kloroplastın hangi bölgesinde
gerçekleştirilir?
A)
Dış zar
Işıktan bağımsız evrede CO2 tüketilirken besin üretilir.
B)
İç zar
3.
Işıktan bağımsız evre kloroplast granumlarında gerçekleşir.
C)
Stroma
4.
Işıktan bağımsız evrede oksijen tüketimi gerçekleşmez.
D)
Grana
E)
Tilakoit zar
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A)
1 ve 3
B)
2 ve 4
C)
1, 2 ve 3
D)
1, 2 ve 4
E)
1, 2, 3 ve 4
Yeşil bitkilerin karanlık ortamda, fotosentez yapamamaları
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)
Ortamdan oksijen alamamaları
B)
Ortamdan CO2 alamamaları
C)
Işığa bağımlı tepkimelerde ATP üretememeleri
D)
Solunumla enerji üretememeleri
E)
Karanlık ortamda besine ihtiyaç duymaları
Bir bitki yaprağında ağırlık artışı görülüyorsa, bu durumun temel nedeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Işıktan bağımsız evrede besin üretilmesi
B)
Işığa bağımlı evrede klorofil kullanılması
C)
Işıktan bağımsız evrede ATP kullanılması
D)
Işığa bağımlı evrede suyun ayrıştırılması
E)
Işığa bağımlı evrede oksijen üretilmesi
Aşağıdaki canlıların hangisinde fotosentezin ışıktan bağımsız evresi
stromada gerçekleşmez?
A)
Söğüt
B)
Öglena
C)
Siyanobakteri
D)
Su yosunu
E)
Böcekçil bitki
Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız
evreleri incelendiğinde aşağıdakilerden
hangisi en son gerçekleşir?
A) Su moleküllerinin ayrıştırılması
B) Elektronların ETS üzerinde taşınması
C) ATP üretilmesi
D) CO2 yakalanması
E) Fotosistemlerin görev alması
Prokaryot canlılarda zarlı organeller yoktur.
Buna göre, fotosentetik bir bakteride karbon
tutma reaksiyonları hücrenin hangi kısmında
gerçekleşir?
A) Ribozom
B) Hücre zarı
C) Kloroplast
D) Sitoplazma
E) Çekirdek
Fotosentezin ışıktan bağımsız evresinde;
1. Glikozun oluşması
2. Enzimlerin çalışması
3. CO2 nin kullanılması
Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi,
fotosentezin sıcaklık değişimlerine duyarlı
olmasının temel nedenidir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3
Download