milli eğitim temel kanununda değişiklik yapılmasına

advertisement
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından
karar verilen eğitim tesisleri, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel
standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel
üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.
Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait
taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında
kullanılamayacağına, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarından izin alınmaksızın
devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.
Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın
maliyeti, eğitim tesisinin donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı hususları
dikkate alınır. Kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim tesislerinde eğitim hizmetleri
dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilmesi durumunda, bu gelirler kira
bedelinden mahsup edilir.
Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri için bütçeye bu amaçla ödenek
konulur.
Milli Eğitim Bakanlığının kullanımında bulunan eğitim tesislerinin, öngörülecek proje ve
belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim hizmet alanları dışındaki
hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine
ihale mevzuatı çerçevesinde yaptırılabilir.
Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, sözleşmede belirlenecek inşaat
yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçek veya özel hukuk tüzel
kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 488 sayılı Damga
Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan
harçlardan müstesnadır.
Belediye ve il özel idareleri, bu maddede öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerine eğitim tesisi yaptırabilir. Bu tesislerin kira bedeli bu idareler
tarafından ödenir. Bu eğitim tesisleri Milli Eğitim Bakanlığının kullanımına tahsis edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi, gerçek veya özel
hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer
hususlar Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve
Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE
Ülkemizin eğitim altyapısı fiziksel mekan açısından değerlendirildiğinde, tüm
iyileştirme çalışmalarına rağmen henüz yeterli kapasiteye ulaşılamadığı görülmektedir.
Fiziksel kapasite üretimi mevcut ve süregelen bütçe imkanları ile Avrupa Birliği
ortalamasının oldukça gerisinde kalmıştır. Ülkemiz OECD ülkeleri içinde derslik sayıları
itibarıyla henüz olması gereken noktaya ulaşamamıştır.
Ülkemizde, eğitime ayrılan kaynaklar göreceli olarak genel bütçe oranları içinde artış
göstermekle birlikte istenen düzeyde eğitim sunumuna yetecek kadar altyapı üretilmesine
imkan vermemektedir.
Mevcut duruma hızlı nüfus artışı da eklendiğinde bugünkü bütçe imkanları ile altyapı
finansman sorununun çözümünde uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu açıktır. Oysa eğitim,
ertelenemez ve önceliği değiştirilemez bir olgudur.
Bütçe imkanları ve yatırıma ayrılabilen kaynaklar gözönüne alındığında, eğitim
hizmetlerinin kaliteli, adil ve sürdürülebilir olarak sunulabilmesi için altyapı yatırımlarının
finansman ihtiyaçlarının alternatif kaynaklardan hızla karşılanması zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığınca alternatif yeni finansman modelleri
üzerinde çalışmalara hız verilmiştir.
Kamu sektörünün ve özel sektörün altyapı ve hizmet sunmak amacıyla ortak yatırım
yapması esasına dayanan "Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Yatırım Modeli" bu alternatiflerden
birisidir. Bu şekilde özel girişimcilerin eğitim yatırımları için kaynak aktarmalarına imkan
sağlanmış olacaktır.
Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan Tasarı ile getirilen "kiralama" yöntemi; Milli
Eğitim Bakanlığının tesis hazır hale gelinceye kadar herhangi bir ödeme yapmadan uzun süreli
tesis kiralaması ve işletmesine imkan vermekte ve tesisin işletilmesinden sağlanan kaynak ile
kirasını ödeyebileceği alternatif yöntemler olarak yatırım finansmanı sıkıntısı çözümüne ilişkin
bir düzenleme olarak öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa bir madde eklenmekte
ve eğitim hizmeti sunumunda karşılaşılan zorlukları aşmak için kırkdokuz yılı geçmeyecek
şekilde Milli Eğitim Bakanlığına uzun zamana yayılabilecek tesis kiralama imkanı
verilmektedir.
Kiralamaya esas tesislerin Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek
temel esaslar doğrultusunda girişimci tarafından sağlanacak veya Bakanlıkça bedelsiz olarak
tahsis edilecek arsa üzerine yapılmasına ve uzun yıllara dayalı kiralamaya imkan tanınmaktadır.
Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın
maliyeti, eğitim tesisinin donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı hususları
dikkate alınacak ve kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim tesislerinde eğitim hizmetleri
dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilmesi durumunda, bu gelirler kira
bedelinden mahsup edilecektir.
Ayrıca maddede; belediye ve il özel idarelerine de, maddede öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine eğitim tesisi yaptırabilme yetkisi
tanınmaktadır.
Uygulamaya ilişkin esas ve usuller ile ihale yönteminin, gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerinde aranılacak niteliklerin, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususların
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine
Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulması hüküm
altına alınmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
Download