hinduizm - files.eba.gov.tr

advertisement
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM
HİNDUİZM
1
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
* İlk din Hz. Âdem’le başlar. Allah’tan
başka ilah olmadığını insanlara tebliğ
eden bu dine “tevhid dini” de denir.
Allah’ın gönderdiği bütün dinlerin
amacı insanlara Allah’tan başka ilah
olmadığını bildirmek gayesini taşıdığı
için bu dinlerin hepsi tevhid dinidir.
2
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
* Günümüzde yaşayan dinler ilahi
dinler ve ilahi olmayan dinler olarak
ikiye ayrılır. Allah’ın peygamberleri
aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı
dinlere ilahi dinler denir. Vahye
dayanmayan dinlere ise ilahi olmayan
dinler denir.
1- İlahi Dinler 2- İlahi Olmayan Dinler
a- Yahudilik
a- Hinduizm
b- Hristiyanlık
b- Budizm
c- İslam
3
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Hinduizm
* Hinduizm, daha çok Hindistan’da
yaygın olan bir dindir. Diğer adı
Brahmanizm’dir. Hinduizm’in
bilinen bir kurucusu yoktur. M.Ö.
1500 yıllarından itibaren ortaya
çıkmıştır.
4
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
* Hinduizm’in en belirgin yönü toplumu
kastlara ayırmasıdır.
* Kast sistemi, insanları yaptıkları işlere
göre sınıflara ayırır:
Ø Brahmanlar: Rahipler ve Bilginler.
Ø Kşatriyalar: Prensler ve Askerler.
Ø Vaisyalar: Esnaf ve Çiftçiler.
Ø Sudralar: İşçiler ve Köleler.
Ø Paryalar: Kast dışı kabul edilenler.
5
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
* Hinduizm’in temelinde Brahma
(Mutlak Varlık) inancı olmakla
birlikte birden çok tanrının varlığına
inanılmaktadır. Brahma, Vişnu ve
Şiva en önemli tanrılardır.
 Brahma yaratıcı,
 Şiva yok edici,
 Vişnu koruyucu tanrıdır.
6
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 Hinduizm’in kutsal kitapları Vedalar,
Barahmanalar ve Upanişatlardır.
 Hinduizm’de ibadet bireysel olup
belli bir şekli yoktur.
 Hindular ibadetlerini tapınaklarda
yapabildikleri gibi başka yerlerde de
yerine getirebilirler.
 Tapınaklarına mandir adı verilir.
 Ganj Nehri’nde yıkanmak
Hinduizm’de ibadet sayılır.
7
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 Günlük ibadete sabah şafaktan önce
başlanır, doğuya doğru dönülerek oturulur.
 Yoga Tanrıya ulaştıracak en önemli
meditasyondur. Yani bir tür ibadettir. Yoga,
insanın enerjisini bir amaca yöneltmesi,
maddi ve manevi gücünü birleştirmesidir.
Meditasyon esnasında “om” sözü söylenir.
 Hinduizm’de ineklerin önemli bir yeri vardır.
Dokunulmaz ve kutsal kabul edilirler.
Etlerinin yenilmesi de yasaktır.
8
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 Hindu inancına göre ruh ölümsüz olup
onun bir bedenden bir başka bedene
geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu
inanca reenkarnasyon veya tenasüh
(ruh göçü) adı verilir. Reenkarnasyon
inancına göre ölen kişi, yaptığı işlerin
iyi ya da kötü olmasına göre insan,
hayvan veya bitki biçiminde yeniden
dünyaya gelir.
9
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
 Hinduizmde “karma” denilen nedensonuç yasası vardır. Buna göre insan
geçmişte yaptıklarının karşılığını başka
bir bedende tekrar dünyaya gelerek
görecektir.
 Hindular ruhun ölümsüzlüğüne
inandıkları için ölülerini gömmezler.
Cesetlerini yakarak küllerini kutsal
kabul ettikleri Ganj Nehri’ne atarlar.
10
Download